MISIUNE, VIZIUNE, OBIECTIVE

Misiune

Poliţia Locală Ploiești îşi desfăşoară activitatea:
Ÿ în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale
Ÿ în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

În temeiul Legii nr. 155/2010, Poliţia Locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii :

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor
b) circulaţia pe drumurile publice
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal
d) protecţia mediului
e) activitatea comercială
f) evidenţa persoanelor
g) alte domenii stabilite prin lege

Viziune

Viziunea cuprinde toate domeniile de activitate ale Poliției Locale Ploiești și are în vedere creșterea performanței și a responsabilității personalului instituției în exercitarea atribuțiilor.
Viziunea va fi urmărită prin intermediul următoarelor obiective generale și specifice:

Obiective Generale

1. Desfășurarea unui serviciu public eficient și eficace, în vederea creșterii încrederii cetăţenilor şi a celorlalte părţi interesate
2. Îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin creşterea operativităţii şi a vizibilității activității desfășurate
3. Dezvoltarea organizaţională permanentă în vederea asigurării unui serviciu public performant

Obiective Specifice

- Asigurarea legăturii permanente cu beneficiarii (cetăţenii, mass-media, alte instituţii) în conformitate cu normele legale în vigoare (RELAȚII CU PUBLICUL, COMUNICARE, DISPECERAT)
- Asigurarea continuă a ordinii şi liniştii publice la nivelul municipiului Ploieşti (ORDINE PUBLICĂ, INTERVENȚIE RAPIDĂ)
- Asigurarea continuă a serviciului de pază la obiectivele de interes local repartizate în responsabilitate (PAZĂ)
- Asigurarea continuă a măsurilor pentru o bună conduită în traficul rutier (CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE)
- Asigurarea măsurilor pentru identificarea construcțiilor ilegale și respectarea normelor legale privind afișajul publicitar (DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII, AFIȘAJ STRADAL)
- Asigurarea măsurilor pentru identificarea persoanelor și a cauzelor care aduc atingere mediului înconjurător (PROTECȚIA MEDIULUI)
- Luarea măsurilor legale pentru desfășurarea activității comerciale în spații închise și deschise (CONTROL COMERCIAL)
- Asigurarea măsurilor pentru respectarea normelor legale privind domiciliul și reședința cetățenilor români și străini, precum și actele de identitate ale cetățenilor români (EVIDENȚA PERSOANELOR)
- Asigurarea gestionării eficiente a resursei umane (RESURSE UMANE)
- Asigurarea legalității actelor emise și a contractelor încheiate (JURIDIC, CONTRACTE)
- Asigurarea evidenței proceselor verbale de contravenție (PROCEDURI)
- Asigurarea gestionării eficiente a resursei financiare (FINANCIAR-CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV)
- Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ)DIRECTOR GENERAL
POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Albu Cătălin Constantin