LICITATII SI ACHIZITII PUBLICE

ANUNT Nr. 721/07.03.2023

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2.POLITIA LOCALA a Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" conform prevederilor art. 1, alin.1 din Legea nr. 208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu art. 7, alin. 7, lit.a)., "Servicii de Dirigentie de Santier, intocmire antemasuratori pentru lucrarea de reparatii (hol institutie, casa scarii, refacere usi, balustrade fier forjat) - intrarea principala Politia Locala Ploiesti".
3.Procedura de achizitie: achizitie directa
4.Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -71000000-8 - servicii de arhitectutra, de constructii, de inginerie si de inspectie
5.Obiectul achizitiei: "Servicii de Dirigentie de Santier, intocmire antemasuratori pentru lucrarea de reparatii (hol institutie, casa scarii, refacere usi, balustrade fier forjat) - intrarea principala Politia Locala Ploiesti".
6.Valoare estimata fara TVA : 12.605,00 lei
7.Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut
8.Ofertele alternative sunt interzise
9.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
10.Criterii de calificare Proiectanţi autorizaţi, persoane juridice, în condiţiile prevederilor legale in vigoare. Prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de calificare: Echipa prestatorului trebuie să includă minim: -persoană cu studii universitare de licenţă - Specialiști atestați.
11.Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
12.Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este: 14.03.2023, ora16.00. Propunerea tehnica si financiara se transmit la adresa de e-mail: office@polocploiesti.ro. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
13. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1349150/07.03.2023.

Director General,
Albu Catalin Constantin


ANUNŢ Nr. 495/15.02.2023

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona:
• servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP cod CPV 50110000-9
Obiectul achizitiei: "3. Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini (Anexa nr.1);
4. Durata prestării serviciilor: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2024;
5. Valoarea totala estimata a serviciilor este 94.117,65 lei fara TVA respectiv:
• pana la 31.12.2023- 67.226,89 lei fara TVA
• perioada 01.01.-30.04.2024 in cazul prelungirii contractului conform art.165 din HG 395/2016-26.890,76 lei fara TVA;
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
7.Ofertele alternative sunt interzise;
8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut/ total servicii solicitate în Caietul de sarcini. Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut ofertat tarif mediu manopera tehnologica.
11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:

a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;

12. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu aceste servicii în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „ Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare " spre a putea fi achiziționate de autoritatea contractantă;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:24.02.2023, ora14.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
15. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 27.02.203, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
17.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare "; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă. 18. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1345083/15.02.2023. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, mail: office@polocploiesti.ro

Director General,
Albu Catalin Constantin