Legislatie /


Hotãrârea Consiliului Local nr. 62 din 26 Februarie 2015

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI


CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 155 din 15 iulie 2010 Legea poliției locale şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 1332/29.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, începând cu data de 01.01.2010 s-a infiintat Poliţia Locala, institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.
Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti se aprobã :
- organigrama Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – Anexa nr.1A
- statul de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Ploiesti – Anexa nr. 1B
- articolele din care se compune uniforma poliţistilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local şi durata maximã de uzura – Anexa nr.1C
- descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare a poliţistilor locali si ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local - Anexa nr.1D
- norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţistilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local –Anexa nr.1E
- angajament de serviciu pentru personalul contractual-Anexa nr. 1F
- angajament de serviciu pentru funcţionarii publici care ocupã funcţii publice specifice de poliţist local-Anexa nr.1G
- angajament de serviciu pentru funcţionarii publici care ocupa funcţii publice generale-Anexa nr.1H

Art. 2 Sediul Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti este în Ploieşti, Bd. Independenţei, nr. 21.

Art. 3 Personalul Poliţiei Locale se compune din:
- funcţionari publici care ocupã funcţii publice specifice de poliţist local;
- funcţionari publici care ocupã funcţii publice generale;
- personal contractual .
Conducerea Poliţiei Locale a municipiului Ploiesti este asiguratã de un director general asistat de doi directori generali adjuncţi.

Organigrama institutiei cuprinde un numar total de 240 posturi, din care:
- 175 de funcţii publice specifice de poliţist local ( 14 funcţii de conducere şi 161 de execuţie);
- 24 de funcţii publice generale (4 funcţii de conducere şi 20 funcţii de execuţie);
- 41 de funcţii de personal contractual ( 3 funcţii de conducere şi 38 funcţii de execuţie);
În compunerea Serviciului Public Poliţia Localã a municipiului Ploieşti sunt 5servicii, 13 birouri şi 1 compartiment, dupã cum urmeazã:

În subordinea directorului general (funcţie publicã de conducere specificã) :

 Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice cu 1 şef serviciu şi 18 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice);
 Serviciul Disciplina în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice);
 Serviciul Control Comercial cu 1 șef serviciu şi 7 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice);
 Biroul Protecția Mediului cu 1 șef birou și 5 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice);
 Biroul Evidenţa Persoanelor cu 1 şef birou şi 5 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice);
 Biroul Financiar Contabilitate cu 1 şef birou, 5 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt generale) si o funcţie de personal contractual (casier);

În subordinea directorului general adjunct (funcţie publicã de conducere generalã) :
 Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 şef serviciu şi 8 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt generale);
 Biroul Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calitãţii cu 1 șef birou și 5 funcții publice de execuţie (toate funcţiile sunt generale);
 Biroul Administrativ, Logisticã, Sănătate și Securitate în Muncă cu 1 șef birou și 7 funcții de execuție (toate funcţiile sunt de personal contractual);
 Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte cu 2 funcții publice de execuție (toate funcţiile sunt generale);

În subordinea directorului general adjunct (funcţie publicã de conducere specifică):
 Serviciul Ordine Publicã şi Pazã cu 1 şef serviciu ce are în subordine 4 birouri de ordine publicã : Biroul Ordine Publicã I – 1 şef birou si 27 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice), Biroul Ordine Publica II – 1 şef birou si 28 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice), Biroul Ordine Publicã III – 1 şef birou şi 26 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice), Biroul Ordine Publicã IV – 1 şef birou şi 25 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice) şi Biroul Pazã cu 1 şef birou şi 25 funcţii de execuţie de personal contractual);
 Biroul Intervenţie Rapidã I cu 1 şef birou şi 7 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice);
 Biroul Intervenţie Rapidã II cu 1 şef birou şi 6 funcţii publice de execuţie (toate funcţiile sunt specifice) ;
 Biroul Dispecerat cu 1 şef birou şi 5 funcţii de executie (toate funcţiile sunt de personal contractual);
Funcţionarul public care ocupă funcție publică specifică de polițist local din Poliţia Locală este înarmat, poartă uniformă și exercită atribuții de: ordine și liniște publică , circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții si afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor.
Personalul contractual din Poliţia Locală cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local poartă uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fișa postului.

Art. 4 Funcţionarul public din Poliţia Locala este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătura cu îndeplinirea atribuţiilor şi a îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege şi beneficiazã de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implicã exercitiul autoritãţii de stat.

Art. 5 (1) Funcţionarul public din Poliţia Locală este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesională.
(2) Funcţionarul public din Poliţia Locală răspunde, în condiţiile legii, pentru
modul în care îşi executa atribuţiile de serviciu.
(3) Prevederile prezentului articol se aplică corespunzător şi personalului
contractual.

Art. 6 Funcţionarii publici de conducere din cadrul Poliţiei Locale răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subalternilor şi sunt obligaţi să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a acestora.

Art. 7 Calitatea de funcţionar public din Poliţia Locală se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificările ulterioare.CAPITOLUL II
Structura organizatorică şi categoriile de funcţionari publici
din cadrul PoliţieiLocale

Art. 8 Poliţia Locală a municipiului Ploieşti îşi desfăşoară activitatea pe următoarele domenii de activitate:
- ordine şi linişte publicã şi paza bunurilor;
- circulaţia pe drumurile publice;
- disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
- protecţia mediului;
- activitatea comercialã;
- evidenţa persoanelor.

Structura organizatorică este următoarea:
1. Director General, Director General Adjunct;
2. Serviciul Ordine Publicã şi Pazã;
3. Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice;
4. Serviciul Disciplina în Construcţii- Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului
5. Serviciul Control Comercial;
6. Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri,
7. Biroul Protecţia Mediului,
8. Biroul Evidenţa Persoanelor;
9. Biroul Financiar Contabilitate;
10. Biroul Relaţii cu Publicul-Comunicare şi Managementul Calitãţii;
11. Biroul Administrativ, Logisticã, Sãnãtate şi Securitate în Muncã
12. Biroul Ordine Publicã I;
13. Biroul Ordine Publicã II;
14. Biroul Ordine Publicã III;
15. Biroul Ordine Publicã IV;
16. Biroul Intervenţie Rapidã I;
17. Biroul Intervenţie Rapidã II;
18. Biroul Dispecerat;
19. Biroul Pazã;
20. Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte.

Art. 9 (1) Funcţiile publice din Poliţia Locală se clasificã după cum urmează:
- Clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalenta;
- Clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomã;
- Clasa a IlI-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat.
(2) Funcţionarii publici din Poliţia Locala numiţi în funcţiile publice prevăzute pentru clasele a II-a şi a IlI-a, pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.

Art. 10 (1) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale pot fi funcţionari publici de conducere sau funcţionari publici de execuţie.
(2) Funcţionarii publici de conducere din cadrul Poliţiei Locale sunt numiţi în una dintre următoarele funcţii publice:
 director general;
 director general adjunct;
 şef serviciu;
 şef birou.

Art. 11 Funcţia publica de execuţie este structurată pe grade profesionale, astfel:
 superior, ca nivel maxim;
 principal;
 asistent;
 debutant.


CAPITOLUL III
SECŢIUNEA 1

Selecţionarea, pregătirea şi încadrarea funcţionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Poliţiei Locale

Art. 12 (1) Funcţionarii publici din Poliţia Locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi, în condiţiile legii nr.188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din Poliţia Locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi.

Art. 13 (1) La infiintarea poliţiei locale, personalul acesteia a fost preluat de la poliţia comunitarã, precum şi de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, cu încadrarea în numãrul de posturi aprobat de consiliul local, conform prezentei hotarari.
(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) s-a realizat pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasã sau acelaşi grad profesional, in conformitate cu organigrama si statul de functii aprobate de consiliul local al municipiului Ploiesti.

Art. 14 Pentru funcţiile neocupate se organizează concurs conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Art. 15 Persoana care se înscrie la concurs şi urmează să fie numită pe o funcţie publicã în cadrul Poliţiei Locale, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, trebuie să îndeplinească condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi condiţiile specifice de ocupare a postului scos la concurs.

Art. 16 Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care exercitã atribuţii de pazã trebuie sã îndeplineascã şi condiţiile prevãzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Art. 17 (1) Concursul de recrutare va cuprinde trei etape, astfel:
 selectarea dosarelor de înscriere
 lucrare scrisă
 interviul
(2) Condiţiile generale, condiţiile specifice, precum şi bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice.

Art. 18 Ocuparea postului de către personalul contractual se face prin susţinerea unei lucrări scrise şi a interviului, în raport de cerinţele stabilite prin fişa postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual.

Art. 19(1) Dosarele candidaţilor se întocmesc, în condiţiile legii, diferenţiat pentru funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz.
(2) Documentele privind organizarea şi desfăşurarea concursului, lucrările candidaţilor la probele susţinute şi procesul verbal cuprinzând punctajul obţinut se îndosariază separat, pentru fiecare concurent.

Art. 20 (1) Dosarele întocmite conform prevederilor art. 19, în cazul candidaţilor admişi, se completează cu copia procesului-verbal cuprinzând punctajul obţinut.
(2) Dosarele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe bază de
Semnătura.

Art. 21 (1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de recrutare sunt numiţi, potrivit legii, în funcţia publică pentru care a candidat.
(2) În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului compartimentul resurse umane, emite propunerea de numire a candidatului declarat admis. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat admis personal, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire, în condiţiile legii. Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acestuia se înmânează funcţionarului public.
SECŢIUNEA a 2-a

Activitatea de pregătire a personalului Poliţiei Locale


Art. 22 (1) Dupã numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, proveniţi din structurile poliţiei comunitare sunt obligaţi ca, în termen de 5 ani, sã urmeze un program de formare iniţialã organizat într-o instituţie de învãţãmânt din cadrul M.A.I.
(2) Dupã numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, selecţionaţi ulterior operaţionalizãrii structurilor poliţiei locale, precum şi cei selecţionaţi în vederea încadrãrii posturilor structurilor de poliţie localã sunt obligaţi ca, în termen de un an, sã urmeze un program de formare iniţialã organizat într-o instituţie de învãţãmânt din cadrul M.A.I.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) poliţiştii locali care provin din structurile de ordine şi siguranţã publicã ale M. A.I., precum şi cei care au urmat un program de pregãtire iniţialã într-o instituţie de învãţãmânt din cadrul M. A.I.
(4) Durata programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) este de minimum 3 luni.
(5) Finalizarea programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de învãţãmânt. În urma promovãrii examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat, în condiţiile legii, de catre institutia organizatoare.
(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã, dupã expirarea perioadei de 5 ani prevãzute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevãzute la alin. (2), poliţistul local nu a absolvit programul de formare iniţialã, acesta este eliberat din funcţia publicã.
(7) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale poliţiştilor locali aferente programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) se suportã din bugetul poliţiei locale.
(8) Modul de organizare a programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) şi structura programelor de învãţãmânt se stabilesc potrivit Ordinului M. A.I.
(9) Formarea profesionalã a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local se realizeazã în condiţiile Legii nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(10) Personalul Poliţiei Locale este obligat, în conformitate cu prevederile legale, să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele profesionale de specialitate şi de cultura generală.
(11) Această activitate se va realiza, în principal prin studiu individual, dar şi prin pregătirea continua la locul de munca:
 convocări lunare de pregătire la locul de muncă, la nivel de serviciu/birou/compartiment pe baza unei tematici de pregătire şi instruire aprobată de directorul general, conform planului anual;
 şedinţe de tragere cu armamentul din dotare care se vor desfăşura trimestrial;
 pregătire fizică săptămânala bazată pe exerciţii de menţinere a condiţiei fizice de rezistenţă şi exerciţii de autoapărare.SECŢIUNEA a 3-a

Numirea în funcţii a funcţionarilor publici din Poliţia Locală


Art. 23 (1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din Poliţia Locală depun jurământul de credinţa în faţa şefului Poliţiei Locale, în prezenţa superiorului ierarhic şi a unui coleg.
(2) Jurământul are următorul conţinut: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fara părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit funcţiei, să respect normele de conduită profesională şi civica şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu". Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin (2) atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţie.
(4) Jurământul de credinţa este semnat de către funcţionarul public din Poliţia Locală, de şeful Poliţiei Locale, superiorul ierarhic, precum şi de către colegul asistent.
(5) Jurământul de credinţa este contrasemnat de primar, se păstrează la dosarul personal al funcţionarului public din Poliţia Locală, iar o copie se înmânează acestuia.

Art. 24 (1) Funcţionarii publici din Poliţia Locală care promoveaza programele de formare initiala, încheie un angajament de serviciu prin care se obliga să lucreze în Politia Localã o perioada de cel putin 5 ani, de la data promovarii examenului.
(2) Angajamentul se încheie în forma scrisă şi cuprinde clauze pentru ambele părţi referitoare la drepturi şi obligaţii, condiţiile de pregătire şi perioada pentru care funcţionarul public se obliga să desfăşoare activităţi în cadrul Poliţiei Locale. (Anexele nr. 1H si 1I)
(3) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul personal al fiecărui funcţionar public din Poliţia Locală.

Art. 25 Dacă funcţionarului public din Poliţia Locală numit în funcţia publica îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzuta în angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasa neefectuata până la expirarea termenului prevăzut de art. 24 alin. (1).CAPITOLUL IV
SECŢIUNEA 1

Atribuţiile personalului Poliţiei Locale


Art. 26 În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin Poliţiei Locale personalul de conducere, de coordonare, de pază şi ordine participa la apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei , a proprietatii private si publice , prevenirea si descoperirea infractiunilor in domeniile:ordinea si linistea publica precum si paza bunurilor , circulatia pe drumurile publice, disciplina in constructii si afisajul stradal, protectia mediului, activitatea comerciala, evidenta persoanelor precum si alte domenii stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.

Art. 27 (1) Directorul general (funcţie publicã de conducere specificã) îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:
a) organizeazã, planificã şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
b) întreprinde mãsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzãtor;
c) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre întregul personal a prevederilor legale;
d) rãspunde de pregãtirea profesionalã continuã a personalului din subordine;
e) aprobã planurile de pazã întocmite pentru obiectivele din competenţã;
f) studiazã şi propune unitãţilor beneficiare de pazã introducerea amenajãrilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
g) analizeazã trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţã stabiliţi de comisia localã de ordine publicã;
h) asigurã informarea operativã a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzãtoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activitãţii poliţiei locale;
i) reprezintã poliţia localã în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaboreazã cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
j) asigurã ordinea interioarã şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul sã propunã acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
k) propune primarului adoptarea de mãsuri pentru eficientizarea activitãţii;
l) asigurã mãsurile pentru rezolvarea operativã a cererilor, a sesizãrilor şi a reclamaţiilor cetãţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
m) organizeazã şi participã la audienţele cu cetãţenii;
n) întocmeşte sau aprobã aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
o) coordoneazã activitatea de evidenţã, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de pãstrare, în condiţii de siguranţã, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
p) urmãreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzãtoare a acestora;
q) întreprinde mãsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pazã şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajãri destinate serviciului de pazã şi ordine;
r) menţine legãtura permanentã cu beneficiarii privind modul în care se desfãşoarã activitatea de pazã, semnaleazã neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune mãsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
s) analizeazã contribuţia funcţionarilor publici din poliţia localã la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevãzute de lege şi ia mãsuri de organizare şi îmbunãtãţire a acesteia;
ş) organizeazã şi executã controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã;
t) organizeazã sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
ţ) organizeazã activitãţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege;
v) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii, specifice activitatii desfasurate;
w) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatii.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art. 28 (1) Directorul general adjunct (funcţie publicã de conducere specificã) se subordonează directorului general şi are următoarele atribuţii principale:
a) coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreţinere şi păstrare, în condiţii de siguranţa, a armamentului şi muniţiei din dotare, pentru personalul din subordine;
b) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora pentru personalul din subordine;
c) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radio-comunicatii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
d) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
e) coordoneaza si analizează contribuţia personalului din cadrul Serviciului Ordine Publica si Paza al Poliţiei Locale la apărarea ordinii şi liniştii publice,paza obiectivelor de interes local si manifestarile cultural-sportive organizate la nivel local şi ia măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
f) organizează şi executa controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din Poliţia Locală;
g) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
h) coordonează activitatea Serviciului Ordine Publicã şi Pazã;
i) coordonează activitatea Biroului Dispecerat al Poliţiei Locale;
j) coordonează activitatea Birourilor Interventie Rapidã I şi II;
k) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
l) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatii, asigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei.

(2) În lipsa directorului general, directorul general adjunct exercita prerogativele acestuia.

Art. 29 Şeful Serviciului Ordine Publicã şi Pazã se subordonează directorului general adjunct (funcţie publicã de conducere specificã), având în subordinea directă Biroul Ordine Publicã I, Biroul Ordine Publicã II, Biroul Ordine Publicã III, Biroul Ordine Publicã IV şi Biroul Pazã, având împreună următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;
b)întocmeşte planurile de pazã ale obiectivelor din competenţã;
c) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea de pazã, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socialã şi integritatea corporalã a persoanelor;
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
e) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
f) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pazã şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
g) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
h) întreprinde mãsuri eficiente pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
i) participã, alãturi de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Ploiesti;
j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
k) asigurã instruirea zilnicã a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţã;
l) asigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul serviciului;
m) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
n) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatii, asigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
o) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art.30 Şeful Biroului Ordine Publica I/ Şeful Biroului Ordine Publica II/ Şeful Biroului Ordine Publica III / Şeful Biroului Ordine Publica IV (funcţie publicã de conducere specificã), se subordonează Şefului Serviciului Ordine Publicã si Pazã, având împreună următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
a) primesc, analizează, transmit, prelucrează şi asigură executarea dispoziţiilor conducerii;
b) organizează, planifica, conduc şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale privind asigurarea pazei bunurilor, participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;
c) participă la întocmirea planului de ordine si siguranta publică, asigură cunoaşterea prevederilor acestuia şi punerea lor în practică de către subordonaţi, urmăreşte modul de desfăşurare a activităţilor specifice şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;
d) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor;
e) asigura cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din Poliţia Locala din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, asigurarea ordinii şi liniştii publice, regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curăţenia şi comerţul stradal;
f) constata contravenţiile date în competenţã, aplicã sancţiunile potrivit legii şi ţine evidenţa acestora;
g)conduc pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
h) stabilesc reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se afla asupra personalului;
i) informează, de îndată, conducerea Poliţiei Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în apărare a ordinii publice şi ţin evidenţa acestora;
j) întreprind măsuri eficiente pentru că întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.
k) sesizează, de îndată, şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului General al Poliţiei Romane competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare ;
l) răspunde de starea de operativitate a personalului din subordine;
m) organizează, planifica şi controlează modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;
n) organizează şi conduce procesul de pregătire profesională a subordonaţilor în scopul îndeplinirii cu profesionalism a sarcinilor de serviciu;
o) repartizează şi analizează îndeplinirea sarcinilor profesionale de către personalul din subordine;
p) execută, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, instruirea şefilor de echipaje (după caz a întregului personal) asupra misiunilor ce urmează a fi îndeplinite;
r) organizează şi participă la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local;
s) intervine împreună cu organele abilitate la solicitările cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori şi rezolvarea unor cazuri sociale, acţioneză împreună cu instituţiile abilitate pentru salvarea şi evacuarea persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente calamităţi naturale;
ş) instruieşte lunar sau ori de câte ori este necesar personalul din subordine cu privire la consemnul general, consemnele particulare ale posturilor şi prevederile planului de ordine si siguranta publică;
t) execută controale în zonele de responsabilitate şi în posturile de pază asigurate de politistii locali din cadrul serviciului, urmărind şi consemnul în Carnetul de control, modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către aceştia, stabilite în conformitate cu prevederile consemnelor particulare ale posturilor, şi respectarea prevederilor consemnului general şi ale Regulamentului Intern;
u) asigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul biroului;
v) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
w) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
x) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art.31 Şeful Biroului Paza se subordonează Şefului Serviciului Ordine Publicã şi Pazã, având împreună următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
a) primeste, analizează, transmite, prelucrează şi asigură executarea dispoziţiilor conducerii;
b) organizează, planifica, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale privind asigurarea pazei bunurilor;
c) participă la întocmirea planurilor de paza la obiectivele aflate in coordonare, asigură cunoaşterea prevederilor acestuia şi punerea lor în practică de către subordonaţi, urmăreşte modul de desfăşurare a activităţilor specifice şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;
d) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor;
e) asigura cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din Poliţia Locala din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază;
f) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
g) stabileste reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se afla asupra personalului;
h) informează, de îndată, conducerea Poliţiei Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de paza şi ţine evidenţa acestora;
i) întreprinde măsuri eficiente pentru că întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.
j) sesizează, de îndată, şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului General al Poliţiei Romane competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare ;
k) răspunde de starea de operativitate a personalului din subordine;
l) organizează, planifica şi controlează modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;
m) organizează şi conduce procesul de pregătire profesională a subordonaţilor în scopul îndeplinirii cu profesionalism a sarcinilor de serviciu;
n) repartizează şi analizează îndeplinirea sarcinilor profesionale de către personalul din subordine;
o) acţioneză împreună cu instituţiile abilitate pentru salvarea şi evacuarea persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente calamităţi naturale;
p) instruieşte lunar sau ori de câte ori este necesar personalul din subordine cu privire la consemnul general, consemnele particulare ale posturilor şi prevederile planului de paza;
q) execută controale în posturile de pază asigurate de catre personalul din subordine, urmărind şi consemnand în Carnetul de control, modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către aceştia, stabilite în conformitate cu prevederile consemnelor particulare ale posturilor, şi respectarea prevederilor consemnului general şi ale Regulamentului Intern;
r) aplicã si respectã prevederile documentaţiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
s) initiazã actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
t) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art. 32 Birourile Intervenţie Rapidã I si II se subordonează Directorului General Adjunct (funcţie publicã de conducere specificã), având următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
a) asigură ordinea şi liniştea publică;
b) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei sau a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale;
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii;
d) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local;
e) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate;
f) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
g) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege;
i) actioneaza atunci cand sunt altercatii cu acte de violenta ce pot pune in pericol integritatea persoanelor si a bunurilor;
j) actioneaza impotriva comiterii unor infractiuni, atunci cand situatia la fata locului poate degenera;
k) intervine la solicitarea agentilor de ordine publica atunci cand acestia sunt depasiti numeric si nu isi pot executa atributiile de serviciu;
l) sprijina fortele Jandarmeriei si ale Politiei Romane cu ocazia manifestarilor sportive si cultural artistice ce au loc pe raza administrativa a Municipiului Ploiesti;
m) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
n) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
o) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art.33 Biroul Dispecerat se subordonează Directorului General Adjunct (funcţie publicã de conducere specificã), având următoarele atribuţii generale:
a) organizează activităţile necesare pentru realizarea unei legături eficiente între structurile Poliţiei Locale, precum şi cu celelalte instituţii cu atribuţii pe linie de ordine publică sau alte domenii de interes local, asigurând transmiterea operativă a datelor şi informaţiilor;
b) colectează toate datele operative furnizate de instituţiile menţionate şi de agenţii din teren şi întocmeşte zilnic sinteza cu situaţia operativă de pe raza municipiului Ploieşti pe care o va prezenta, la prima oră, directorului general adjunct pentru informarea primarului;
c) să cunoască, în permanenţă, situaţia obiectivelor, a posturilor de pază şi a celorlalte date referitoare la modul de repartizare a efectivelor; şi să asigure dirijarea echipajelor şi patrulelor la locurile în care s-au produs anumite evenimente de competenta Poliţiei Locale;
d) să ţină legătura cu personalul poliţiei ce se afla în serviciu, să noteze problemele pe care le ridică acesta şi să raporteze pe cale ierarhică pentru a se dispune măsurile corespunzătoare;
e) coordonează activităţile specifice dispeceratului şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ale personalului din subordine;
f) aduce la cunoştinţa şefului ierarhic, la sosirea acestuia în instituţie, problemele ivite pe timpul absenţei;
g) execută activităţi specifice pentru alarmarea efectivelor la primirea dispoziţiei;
h) urmăreşte buna funcţionare a mijloacelor tehnice din dotare şi a aparaturii de monitorizare luând măsuri de anunţare pentru remedierea defecţiunilor apărute;
i) ţine legătura permanentă cu Poliţia Municipiului Ploieşti şi Jandarmeria Prahova pentru cooperarea în vederea menţinerii şi restabilirii ordinii publice;
j) asigură baza materială şi logistică, pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor de serviciu;
k) verifică modul în care se completează registrele de predare-primire (a serviciului, cheilor de la birouri, alarmărilor, armamentului şi muniţiei, echipamentului de intervenţie, evenimente, comunicări, etc.);
l) execută alte sarcini stabilite prin fişa postului sau primite de la şefii ierarhici;
m) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
n) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
o) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art. 34 Directorul general adjunct (functie publicã de conducere generalã) se subordonează directorului general şi are următoarele atribuţii principale:

a) organizeazã, planificã şi conduce întreaga activitate a personalului din subordine;
b) întreprinde mãsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzãtor;
c) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre întregul personal din subordine a prevederilor legale;
d) asigurã ordinea interioarã şi disciplina în rândul personalului din subordine;
e) coordoneazã activitatea de evidenţã, aprovizionare, de repartizare a materialelor specifice, uniforme şi însemne distinctive de ierarhizare pentru personalul Poliţiei Locale Ploieşti;
f) evalueazã periodic activitatea salariatilor din subordine;
g) organizează activităţile de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
h) coordoneaza activitatea Compartimentului Achiziţii Publice, Contracte;
i) coordoneaza activitatea Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri;
j) coordonează activitatea Biroului Administrativ, Logisticã, Sãnãtate şi Securitate în Muncã;
k) coordonează activitatea Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calitãţii;
l) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitãtii,specifice activitaţii desfãşurate;
m) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si îmbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei.

Art.35 Compartimentul Achiziţii publice, Contracte se subordonează directorului general adjunct (funcţie publicã de conducere generalã), având următoarele atribuţii generale:
a) organizează proceduri de achiziţie publică, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2006;
b) verificarea codificării şi a sumelor alocate din buget în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice de servicii, pe baza necesitaţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti;
c) verificarea respectării legislaţiei în vigoare a documentelor elaborate la nivelul compartimentului;
d) elaborarea sau, după caz coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizarii unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza caietelor de sarcini întocmite de compartimentele care au solicitat organizarea procedurii;
e) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
f) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
g) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice pentru achiziţiile de servicii;
h) efectuarea studiului de piaţa pentru achiziţiile directe;
i) analizarea şi compararea ofertelor;
j) întocmirea Notelor Justificative pentru achiziţiile directe;
k) elaborarea corespondentei cu operatorii economici;
l) elaborarea de situaţii şi rapoarte cu privire la achiziţiile realizate;
m) întocmirea fiselor de date ale achiziţiilor;
n) elaborarea de referate şi propuneri de decizii de numire a comisiilor de evaluare a ofertelor;
o) punerea la dispoziţia organelor de control a documentelor aferente achiziţiilor directe;
p) elaborarea de propuneri de hotărâri şi de regulamente privind achiziţiile publice;
q) întocmirea planului anual de achiziţii;
r) alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei;
s) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate.

Art.36 Biroul Relaţii cu Publicul - Comunicare şi Managementul Calitãţii se subordonează directorului general adjunct (funcţie publicã de conducere generalã) şi are următoarele atribuţii:
a) asigurarea legaturii permanente cu publicul (direct, prin telefon, prin intermediul postei electronice);
b) luarea măsurilor ce se impun pentru asigurarea informării cetăţenilor asupra atribuţiilor şi competenţelor compartimentelor de specialitate ale Poliţiei Locale Ploieşti;
c) indrumarea cetăţenilor care se prezintă personal la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti către departamentele competente să rezolve problemele ridicate de către cetăţeni;
d) organizarea audienţelor susţinute de conducerea instituţiei;
e) asigurarea legăturii permanente cu reprezentanţii mass-media;
f) asigurarea măsurilor necesare privind informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale.
g) asigurarea difuzării de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefing-uri, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat;
h) asigurarea întocmirii şi transmiterii către cei interesaţi a Raportului săptămânal şi anual de activitate;
i) asigurarea întocmirii de rapoarte analitice periodice referitoare la activitatea desfăşurată de Poliţia Locale Ploieşti;
j) asigurarea activităţii de secretariat a Comisiei de Avizare a Adunărilor Publice;
k) asigurarea activităţii de secretariat a Comisiei Locale de Ordine Publica;
l) proiectarea, documentarea şi implementarea la nivelul Poliţiei Locale Ploieşti a sistemului de management al calităţii, în conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001: 2008 ”Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”.

Art. 37 Biroul Administrativ, Logisticã, Sãnãtate şi Securitate în Munca, se subordonează directorului general adjunct (functie publica de conducere generala), având următoarele atribuţii:
a) asigura echiparea şi dotarea personalului Poliţiei Locale conform normelor metodologice;
b) asigura funcţionarea aparaturii tehnice de transmisiuni şi tehnicii de calcul, necesare desfăşurării activităţii;
c) ia măsurile necesare pentru exploatarea eficientă a parcului auto;
d) stabileşte măsurile pentru folosirea raţionala a utilităţilor şi încadrarea în normele de consumuri;
e) asigura exploatarea corectă a spaţiilor destinate, a mijloacelor fixe şi mobile;
f) organizează activitatea de gestiune a patrimoniului Poliţiei Locale;
g) execută alte sarcini necesare unei bune dotări a instituţiei;
h) participă la efectuarea inventarierii periodice a mijloacelor fixe din dotare; asigură activitatea de arhivare a bunurilor şi dosarelor ce aparţin instituţiei potrivit legii;
i) urmăreşte derularea în bune condiţii a circuitului documentelor intrate sau ieşite din instituţie prin registratura instituţiei;
j) supraveghează şi susţine derularea activităţii inspectorului abilitat SSM şi PSI, privind instruirea personalului din cadrul structurii de specialitate a instituţiei conform legilor în vigoare;
k) asigură suportul logistic al acţiunilor şi manifestărilor organizate, sprijinite sau susţinute de Poliţia Locală Ploieşti;
l) coordonează activitatea de instruire pe linia respectării normelor de securitate şi sănătate în munca şi a celui privind apărarea împotriva incendiilor, desfăşurate la nivelul instituţiei;
m) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
n) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
o) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

(2) Personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii şi prevenirii incendiilor va avea următoarele atribuţii principale:
a) asigura cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii şi prevenirii incendiilor;
b) execută instruirea personalului Poliţiei Locale;
c) organizează evidenta documentelor şi urmăreşte actualizarea şi completarea permanentă a acestora;
d) identifică şi analizează situaţia factorilor de risc specifici fiecărui obiectiv, domeniu de activitate, etc. si propune măsuri pentru eliminarea acestora, asigurând în acest sens şi instruirea corespunzătoare a personalului;
e) menţinerea unei legături permanente cu Inspectoratul Teritorial de Protecţia Muncii pentru documentare, procurarea legislaţiei în vigoare, sesizarea unor evenimente negative şi efectuarea de cercetări;
f) execută alte sarcini stabilite de conducerea Poliţiei Locale.


Art.38 Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri se subordonează directorului general adjunct (funcţie publicã de conducere generalã) şi are următoarele atribuţii:

I) Juridic:
a) informează permanent conducerea Poliţiei Locale cu privire la apariţia unor acte normative de interes în realizarea obiectului de activitate;
b) ţine evidenţa dosarelor, termenelor;
c) asigura reprezentarea Poliţiei Locale în fata instanţelor judecătoreşti;
d) asigura asistenta juridică tuturor compartimentelor din cadrul Poliţiei Locale;
e) întocmeşte acţiuni, întâmpinări, răspunsuri, precizări în dosarele existente pe rol la instanţele judecătoreşti, verifica proiectele de contracte;
f) verifică legalitatea contractelor întocmite şi semnează în acest sens;
g) redactează răspunsuri pe linie de contencios administrativ;
h) prospectează piaţa şi propune măsuri pentru dezvoltarea serviciilor prestate de Poliţia Localã;
i) transmite, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a altor organe, relaţii solicitate sau copii după acte;
j) îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducere sau de Consiliul Local;
k) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii, specifice activitatii desfasurate;

II) Proceduri:
a) înregistrează procese-verbale de contravenţie prin scanarea şi arhivarea acestora;
b) întocmeşte situaţia săptămânala a contravenţiilor;
c) operează evidenta proceselor-verbale înmânate politistilor locali;
d) trimite spre executare procesele-verbale care nu au fost atacate în termenul legal către Serviciul Public Finanţe Locale sau după caz către primăriile unde domiciliază contravenientul;
e) inanteaza Judecătoriei Ploieşti procesele-verbale contestate şi plângerilor acestora;
f) urmăreşte procesele-verbale achitate;
g) întocmeşte adrese şi răspunsuri la cereri şi petiţii;
h) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;

III) Resurse Umane:
a) asigurã aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului din Poliţia Locală;
b) întocmeşte organigrama, statele de funcţii şi de personal;
c) în colaborare cu Biroul Financiar Contabilitate stabileşte necesarul fondului de salarii şi alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget şi urmăreşte folosirea eficientă şi în conformitate cu prevederile legale a acestuia;
d) efectuează lucrările privind evidenta şi mişcarea personalului din Poliţia Locală;
e) întocmeşte Planul de Ocupare a funcţiilor publice;
f) întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual situaţii statistice pentru Direcţia Judeţeană de Statistică;
g) întocmeşte semestrial situaţia privind numarul de personal pentru Direcţia Generală a Finaţelor Publice;
h) întocmeşte decizii şi celelalte lucrări privind încadrarea şi promovarea în functie şi de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege;
i) efectuează lucrări legate de încadrarea, pensionarea şi încetarea contractului de muncă, pentru personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale;
j) efectuează lucrările legate de încadrarea, suspendarea, transferarea, pensionarea şi încetarea raportului de muncă, pentru funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale;
k) întocmeşte lunar monitorizarea privind numărul de personal al instituţiei;
l) se ocupa de înregistrarea şi păstrarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual, a rapoartelor de evaluare ale funcţionarilor publici şi a fiselor posturilor;
m) organizează în luna decembrie pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor şi urmăreşte efectuarea acestora;
n) ţine evidenţa zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediului de studii şi a concediului fără plată pentru salariaţii Poliţiei Locale şi verifică foile de pontaj întocmite de şefii de compartimente;
o) întocmeşte note de concediu privind concediul de odihnă, concediul fără plată şi concediul acordat pentru studiile salariatiilor Politiei Locale si le preda Biroului Financiar Contabilitate;
p) eliberează adeverinţe solicitate de personalul din cadrul Poliţiei Locale privind încadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi C.A.R, giranţi, etc.
q) eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu a salariaţilor;
r) organizează concursuri şi examene în vederea ocupării posturilor vacante;
s) răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a comisiei de încadrare; asigura secretariatul acestei comisii;
t) întocmeşte şi ţine evidenţa salariatelor care sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor până la1/ 2 ani;
u) întocmeşte contractele de muncă şi urmăreşte respectarea lor legală;
v) întocmeşte şi ţine evidenţa Registrului general de evidenta a salariaţilor privind evidenta personalului contractual al Poliţiei Locale;
w) asigura întocmirea, completarea şi păstrarea dosarelor profesionale şi personale ale funcţionarilor publici ai Poliţiei Locale;
x) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese;
y) întocmeşte şi ţine evidenţa Listei pentru avansare şi promovare a funcţionarilor publici;
z) opereaza in sistemul integrat de informatica al institutiei si asigura intretinerea acestuia din punct de vedere al actualizarilor datelor personale si profesionale ale salariatilor;
aa) întocmeşte şi ţine evidenţa ecusoanelor salariaţilor;
bb) întocmeşte Registrul pentru evidenţa datelor personale ale salariaţilor;
cc) întocmeşte situaţiile privind promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale şi avansarea în trepte de salarizare in cazul funcţionarilor publici, respectiv promovarea în grade sau trepte profesionale în cazul personalului contractual;
dd) asigură transmiterea datelor şi informaţiilor către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea actualizării bazei de date existente;
ee) întocmeşte adrese şi răspunsuri la cererile şi petiţiile adresate Compartimentului Resurse Umane
ff) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului şi directorului general;
gg) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;

Art. 39 Biroul Financiar Contabilitate este subordonat directorului general şi are următoarele atribuţii principale:
a) întocmeste bugetul de venituri ş cheltuieli pe care il supune spre avizare directorului general si spre aprobare Consiliului Local;
b) informează lunar conducerea Poliţiei Locale cu privire la situaţia economico-financiara înregistrată;
c) întocmeşte balanţa lunară de verificare, darea de seamă contabila trimestriala şi contul anual de execuţie cu anexele prevăzute de normele Ministerului Finanţelor Publice;
d) organizează evidenţa contabilă a creanţelor (clienţi şi debitori), emiterea documentelor legale de încasare la termenele prevăzute în actele care au generat creanţele în cauza şi urmărirea încasării acestora, inclusive majorările şi penalităţile legale de întârziere;
e) exercită controlul financiar preventiv propriu pentru documente în conformitate cu prevederile legale;
f) ia măsuri ca actele reprezentând cheltuieli fără viză de control preventiv să nu se înregistreze în contabilitatea Poliţiei Locale;
g) asigurã înregistrarea în contabilitate a diferenţelor înregistrate în urma inventarierii şi ia măsurile de regularizare a evidenţelor;
h) întocmeşte balanţa lunară de verificare şi darea de seamă trimestriala;
i) participă şi răspunde solicitărilor organelor de control pe timpul efectuării controlului economico-financiar şi de gestiune;
j) asigura întocmirea statelor de plată a salariilor şi a altor drepturi cuvenite salariaţilor din cadrul Poliţiei Locale;
k) intocmeste situatia retinerilor pentru statele de salarii dupa primirea de la creditori a borderourilor de persoane;
l) întocmeşte lunar facturile aferente serviciilor prestate de Poliţia Locale;
m) organizează, coordonează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de încasare a veniturilor şi organizarea activităţii prin casierie;
n) întocmeste situatiile recapitulative necesare depunerii la Trezorerie;
o) întocmeste fişele fiscale pentru salariati precum si borderoul care il depune la Administratia financiarã;
p) asigurã respectarea legislatiei în domeniul economico financiar la nivel de institutie;
q) aplicã si respectã prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii, specifice activitãtii desfasurate;
r) initiazã actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatii , asigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
s) pastreazã inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.


Art.40 Serviciul Disciplinã în Construcţii - Afişajul Stradal si Protecţia Mediului se subordoneazã directorului general al poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
I) Disciplina in Constructii-Afisaj Stradal
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectãrii normelor legale privind afişajul stradal;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
d) asigurã şi rãspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;
e) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
f) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
g)analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
h) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
j) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
k) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
l)pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art. 41 Biroul Protecţia mediului se subordoneaza sefului Serviciului Disciplinã în Construcţii - Afişajul Stradal si Protecţia Mediului şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi asigurarea respectãrii legii în domeniul protecţiei mediului, conform atribuţiilor prevãzute de lege;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;
f) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
h) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
k) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
l) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
m) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art.42 Serviciul Control Comercial se subordoneazã directorului general al poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea activitãţii comerciale;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;
f) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
h) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
k) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
l) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
m) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art.43 Biroul Evidenţa Persoanelor se subordoneazã directorului general al poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã, din subordine, a actelor normative ce reglementeazã activitatea de evidenţã a persoanelor;
c) asigurã cunoaşterea şi respectarea întocmai de cãtre întregul personal din poliţia localã a prevederilor legale ce reglementeazã prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
d) participã, alãturi de conducerea poliţiei locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţã a persoanelor pe linia distribuirii de cãrţi de alegãtor şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
e) colaboreazã cu şefii serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor în vederea realizãrii sarcinilor privind distribuirea cãrţilor de alegãtor şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
f) urmãreşte şi rãspunde de punerea în aplicare de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenţã a persoanelor;
g) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
h) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
i) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
j) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
k) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art.44 (1) Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice se subordoneazã directorului general al poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţã;
b) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
c) asigurã continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţã, pe bazã de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române;
d) coordoneazã activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participã, conform solicitãrii, la acţiunile organizate de structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de cãtre administratorul drumului public;
e) propune şefului Serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor mãsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
f) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
g) asigurã instruirea zilnicã a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţã şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precãdere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilã şi la semnalele pe care trebuie sã le adreseze participanţilor la trafic;
h) ia mãsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care executã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sã poarte uniforma specificã cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizeazã punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
j) organizeazã şi executã controale asupra activitãţii desfãşurate de efectivele din subordine;
k) analizeazã lunar activitatea desfãşuratã de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
l) ia mãsuri pentru ca personalul din subordine sã execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, sã aibã un comportament civilizat, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, dupã caz, sancţiuni corespunzãtoare;
m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
n) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
o) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatii asigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
p) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfãşoarã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:
a) sã poarte peste uniforma specificã, în funcţie de anotimp, vestã sau scurtã cu elemente reflectorizante, pe care este imprimatã emblema "POLIŢIA LOCALĂ ";
b) sã poarte caschetã cu coafã albã;
c) sã efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementeazã circulaţia pe drumurile publice

Art.45 În executarea atribuţiilor prevãzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) acţioneazã în zona de competenţã stabilitã prin planul de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Ploiesti pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curãţeniei localitãţii;
b) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
c) acţioneazã, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
d) participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
e) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
g) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor municipiului Ploiesti, legate de problemele specifice compartimentului.
h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege;
i) aplica si respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii,specifice activitatii desfasurate;
m) initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatiiasigura mentinerea si imbunatatirea continua a sitemului de management al calitatii la nivelul institutiei;
n) pastreaza inregistrarile sistemului de management al calitatii generate in activitatea desfasurata.

Art.46 Personalul contractual care executã activitãţi de pazã are urmãtoarele atribuţii specifice:
a) verificã, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajãrilor tehnice şi a sistemelor de pazã şi alarmare şi ia, în
caz de nevoie, mãsurile care se impun;
b) cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pazã;
c) supravegheazã ca persoanele cãrora li s-a permis accesul în incintã, pe baza documentelor stabilite, sã se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
d) nu pãrãseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevãzute în consemnul postului;
e) verificã obiectivul încredinţat spre pazã, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele mãsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizeazã organele competente;
f) în cazul sãvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia mãsuri de predare a fãptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacã fãptuitorul a dispãrut, asigurã paza bunurilor, nu permite pãtrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţã unitatea de poliţie competentã, întocmind totodatã proces-verbal cu cele constatate;
g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictã a prevederilor legale.

Art. 47 Pe timpul patrulării pe raza municipiului Ploieşti, poliţiştii locali folosesc autovehicule inscripţionate cu însemnul distinctiv < POLIŢIA LOCALĂ> dotate cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si cu mijloace speciale de avertizare sonora.

Art. 48 Modul de acţiune în caz de forţa majoră, incendii, calamităţi, inundaţii, explozii, atac terorist, etc, vor fi cuprinse în planul de ordine si siguranta publica întocmit de Comisia Locala si care se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti.

CAPITOLUL V

Gestiunea economico-financiara şi asigurarea
tehnico-materiala a Poliţiei Locale

Art. 49 Poliţia Locala îşi desfăşoară activitatea pe bază de buget propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat de Consiliul Local. Organizarea şi conducerea evidentei contabile, atât a veniturilor, cât şi a cheltuielilor se face conform clasificaţiei funcţionale şi economice, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 50 (1) Finanţarea cheltuielilor Poliţiei Locale se asigura din următoarele surse:
A) venituri proprii;
B) venituri din donaţii şi sponsorizări;
C) subvenţiile acordate de la bugetul local.
(2) Pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plaţi, Poliţia Locală va avea cont propriu, deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti.

Art. 51 (1) Finanţarea cheltuielilor de capital se asigura din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Local.
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Locale se face conform prevederilor Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii bugetului de stat.
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului Poliţiei Locale se regularizează cu bugetul local, la sfârşitul anului.
(4) Execuţia de casă a bugetului Poliţiei Locale se efectuează prin unitatea teritorială a Trezoreriei Statului (Trezoreria Ploieşti).
(5) În cazul în care finanţarea cheltuielilor curente şi de capital s-a asigurat integral din veniturile proprii, excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului Poliţiei Locale rămân la dispoziţia acesteia, urmând a fi folosite cu aceeaşi destinaţie, raportându-se în anul următor.
(6) În cursul exerciţiului bugetar se pot face rectificări ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

Art. 52 Contabilitatea Poliţiei Locale este organizată şi condusă de către aceasta pană la nivel de dare de seamă inclusiv şi este parte componentă a contabilităţii generale a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.
(2)Corespunzător celor de mai sus, Poliţia Locală întocmeşte lunar balanţa de verificare a conturilor sintetice, trimestrial darea de seamă contabila şi anual contul de execuţie cu anexele prevăzute de normele aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. (3)Situaţiile întocmite vor fi predate Direcţiei Management Financiar-Contabil, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti, în vederea centralizării.

Art. 53 (1) Patrimoniul Serviciului Public specializat Poliţia Locală se constituie din bunurile care au aparţinut Politiei Comunitare Ploiesti şi din achiziţii din bugetul propriu al instituţiei.Serviciul Public Poliţia Locală Ploieşti administrează bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti în baza unui contract de administrare.
(2) În vederea preluãrii de cãtre poliţia localã a patrimoniului structurii de poliţie comunitarã, se constituie, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru, comisii de inventariere constituite prin dispoziţia primarului.Comisiile constituite analizeazã drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de poliţia comunitarã şi prezintã primarului o informare cu privire la acestea, precum şi eventuale propuneri de amendare a contractelor, ca urmare a intrãrii în vigoare a Legii nr. 155/2010.
(3) Drepturile şi obligaţiile prevãzute la alin. (2) se preiau de cãtre poliţia localã, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, în limita efectivului existent.
(4) În situaţia în care efectivele poliţiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pazã de personalul poliţiei comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.

Art. 54 Asigurarea tehnico-materiala a Poliţiei Locale la nivelul municipiului Ploieşti se realizează conform reglementarilor proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Art. 55 Poliţia Locală a municipiului Ploiesti este autorizată să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 56 (1) Funcţionarii publici din Poliţia Locală au dreptul la uniformă de serviciu şi echipament de protecţie specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acorda gratuit, din resursele financiare ale institutiei.
(2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură sunt prevăzute în Anexa nr. 1C.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, legitimaţiei de serviciu şi a insemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului Poliţiei Locale, sunt prevăzute în Anexa nr. 1D a prezentului regulament.
(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar in situatia in care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate si pe timpul deplasarii pana la serviciu si de la serviciu la domiciliu sau la resedinta , dupa caz.

Art. 57 (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare, pot fi dotaţi cu arme letale de apãrare şi pazã sau cu arme neletale destinate pentru autoapãrare, în vederea desfãşurãrii activitãţilor specifice, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Personalul contractual care desfãşoarã activitãţi de pazã şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de apãrare şi pazã sau cu arme neletale destinate pentru autoapãrare, în vederea desfãşurãrii activitãţilor specifice, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Art. 58 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singurã armã din dotare, precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe.
(2) Arma prevãzutã la alin. (1) poate fi purtatã numai de cãtre titular, cu îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Art.59 În vederea asigurãrii manipulãrii armamentului din dotare în condiţii de securitate, structurile de poliţie localã sunt obligate:

a) sã desfãşoare activitãţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stãrii tehnice a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) sã prezinte, la solicitarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, fiecare armã letalã de apãrare şi pazã deţinutã, împreunã cu câte 5 cartuşe corespunzãtoare calibrului fiecãrei arme, în vederea înregistrãrii proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 60 Conducerea poliţiei locale trebuie sã ia mãsurile ce se impun pentru organizarea unei evidenţe riguroase a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului şi a structurilor proprii, pãstrarea în condiţii de deplinã siguranţã, portul, manipularea şi folosirea lor în strictã conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrãinãrii, degradãrii şi producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de specialitate în vigoare.

Art. 61 (1) Locurile de pãstrare a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecãrui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, prin dispoziţia primarului.
(2) Dotarea individualã a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã se stabilesc în strictã conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.

Art. 62 (1) Odatã cu primirea armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã, personalul se instruieşte de cãtre şefii nemijlociţi asupra modului de predare-primire, purtare şi pãstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armã şi a mãsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor.
(2) Înaintea şi dupã executarea misiunilor, a şedinţelor de pregãtire şi tragere, de instrucţie şi a altor activitãţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile se verificã existenţa şi starea tehnicã a acestora, precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de pãstrare, purtare şi manipulare a lor.

Art. 63 Personalul care are în dotare armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã, precum şi cel care participã la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat sã respecte regulile prevãzute în precizãrile şi dispoziţiile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în documentaţia tehnicã a fiecãrui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat sã manifeste maximum de vigilenţã în scopul înlãturãrii oricãrei posibilitãţi de sustragere, înstrãinare sau folosire de cãtre persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

Art. 64 (1) Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în încãperi special destinate, care prezintã o deplinã siguranţã şi au amenajate dulapuri rastel, fişete sau lãzi din metal, prevãzute cu un sistem de închidere sigurã, încuiate şi sigilate.
(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încãperi se pãstreazã permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la ofiţerul de serviciu.

Art. 65 (1) Încãperile destinate pãstrãrii armamentului, muniţiilor şi mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã trebuie prevãzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situaţia în care uşile de acces sunt confecţionate din metal de cel puţin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
(2) Uşile şi grilajele sunt prevãzute cu câte douã încuietori sigure.
(3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie sã fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie sã fie încastrate în zid, iar balamalele se monteazã astfel încât sã nu permitã scoaterea lor.
(4) Zilnic, la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verificã starea sigiliilor şi a sistemului de alarmã.
(5)Şefii poliţiilor locale unde nu sunt asigurate condiţii de pãstrare regulamentare pentru armament şi muniţii sunt obligaţi sã facã demersurile legale, conform competenţelor, pentru asigurarea acestora.

Art. 66 (1) Uşile de acces în depozitele, magaziile şi încãperile unde se pãstreazã armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã, precum şi ferestrele acestora trebuie prevãzute cu sisteme de alarmã contra efracţiei.
(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiţerului de serviciu.

Art. 67 (1) Pe timpul cât nu se aflã asupra poliţiştilor locali şi asupra personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi muniţia din dotarea individualã, precum şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în încãperi special amenajate sau la ofiţerul de serviciu. Armamentul se pãstreazã în rastele, fişete sau lãzi metalice prevãzute cu tabele aprobate de şefii poliţiilor locale, ce cuprind seria armamentului şi deţinãtorul.
(2) Muniţia se pãstreazã în încãperi separate de armament, în lãzi metalice prevãzute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemneazã cantitativ armamentul şi muniţia existente la ofiţerul de serviciu.
(3) Acolo unde nu se pot asigura încãperi separate, muniţia şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în aceeaşi camerã cu armamentul, în lãzi metalice separate, având grosimea pereţilor de cel puţin 3 mm, prevãzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în ambalajele originale.

Art. 68 Pistoalele şi muniţia aferentã din dotarea structurilor poliţiei locale care nu au organizat serviciul de zi permanent se pãstreazã în spaţii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent şi sunt asigurate condiţii pentru pãstrarea în deplinã siguranţã.

Art. 69 Distribuirea armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului poliţiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apãrare, precum şi retragerea acestora se fac, indiferent de situaţie, pe bazã de tichet înlocuitor, semnãturã în registrul special destinat şi/sau documente justificative.

Art. 70 Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestuia.

Art. 71 (1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentului şi a muniţiilor din dotarea individualã a personalului se iau în evidenţã în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.
(2) Tichetele înlocuitoare se elibereazã separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a muniţiilor din dotare, şi cuprind urmãtoarele menţiuni: denumirea poliţiei locale, gradul, numele şi prenumele poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, tipul şi seria armei, respectiv numãrul de cartuşe, semnãtura şefului poliţiei locale cu ştampila unitãţii, precum şi semnãtura de primire a posesorului.
(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocãri şi alte asemenea activitãţi, se verificã existenţa şi starea tichetelor şi se iau mãsuri de înlocuire a celor necorespunzãtoare.

Art. 72 (1) Portul armamentului, al muniţiilor şi al mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea individualã a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea şefilor poliţiei locale din care face parte.
(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se predau ofiţerilor de serviciu de la care au fost primite.

Art. 73 (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartã, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centurã.
(2) Încãrcãtoarele cu cartuşe se pãstreazã unul introdus în pistol, iar celãlalt în locaşul prevãzut din tocul de purtare.

Art. 74 (1) Pierderea, sustragerea, înstrãinarea, degradarea sau folosirea abuzivã a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioarã şi disciplinã, care atrag, potrivit legii, dupã caz, rãspunderea materialã, disciplinarã sau penalã.
(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrãinare, degradare sau folosire abuzivã a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã se raporteazã imediat, pe cale ierarhicã, iar şefii compartimentelor funcţionale, împreunã cu persoanele desemnate, dispun mãsuri de cercetare pentru elucidarea completã a cazurilor şi sancţionarea celor vinovaţi, potrivit competenţelor.

Art. 75 Şeful poliţiei locale dispune retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea personalului care se aflã în cercetare penalã, dacã se constatã cã prezintã pericol pentru siguranţa proprie sau a altor persoane ori în alte situaţii care impun aceastã mãsurã.

Art. 76 Poliţia localã care deţine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi a informaţiilor secret de stat trebuie sã asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmã împotriva efracţiei în locurile de pãstrare, depozitare şi manipulare a acestora.

Art. 77 Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevãzute în anexa nr. 1E.CAPITOLUL VI
Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor localiArt. 78 (1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizeazã în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunitãţii profesionale şi în societate, dacã este cazul, a meritelor
celor care se evidenţiazã în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţã a poliţiei locale.
(2)Recompensele au caracter moral sau material, dupã caz.
(3)Recompensarea poliţiştilor locali trebuie sã se bazeze pe principii care vizeazã obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordãrii recompenselor.

Art. 79 La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere urmãtoarele elemente:
a) comportamentul poliţistului local;
b) prestaţia profesionalã generalã a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor;
c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;
d) posibilitatea ca recompensa acordatã sã determine eficientizarea activitãţii poliţistului local.

Art. 80 Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt urmãtoarele:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedã acordarea unei alte recompense. Se acordã pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determinã încetarea imediatã a acestora. Se acordã de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinarã ce urmeazã a fi ridicatã sau de cãtre noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordã ca recompensã de cãtre şeful care îndeplineşte funcţia similarã celui care a aplicat sancţiunea disciplinarã;
b) felicitãrile - pot fi scrise sau verbale, se acordã pentru îndeplinirea deosebitã a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţã individual sau în faţa personalului;
c) titlurile de onoare - se conferã poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;
d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit - se acordã pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestãri cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversãri şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;
e) recompensele materiale - se acordã poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit prin fonduri publice.

Art. 81 Acordare asistenţei juridice pentru politistul local, se asigura de catrea institutie, prin consilierul juridic al acesteia in mod gratuit.

Art. 82 (1) Poliţiştii locali au dreptul la despãgubiri de viaţã, de sãnãtate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despãgubirilor prevãzute la alin. (1) implicã acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activitãţii de poliţie localã.

Art. 83 (1) Despãgubirile se acordã, în limita bugetului aprobat de consiliile Consiliul Local al municipiului Ploiesti, pentru urmãtoarele categorii de riscuri:
a) rãnirea poliţistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
(2) În sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) poliţist local rãnit - poliţistul local supus în timpul sau în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vãtãmãtoare, în urma cãrora îi este afectatã integritatea anatomicã şi/sau funcţionalã a organismului;
b) poliţist local invalid - poliţistul local rãnit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de cãtre comisiile de expertizã medicalã şi evaluare a capacitãţii de muncã;
c) poliţist local decedat - poliţistul local care şi-a pierdut viaţa în urma unui accident, în timpul sau în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;
d) bun - construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.

Art. 84 (1) Despãgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 79 alin. (1) lit. a) acoperã, în limita bugetului aprobat de consiliul local al Municipiului Ploiesti, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul în ţarã sau în strãinãtate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţarã;
b) tratamentul de recuperare în unitãţi medicale din ţarã sau din strãinãtate;
c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţarã sau din strãinãtate;
d) transportul dus-întors pânã la/de la unitatea medicalã care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia o impune.
(2) În situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevãzute la art. 79 alin. (1) lit. b)-d), poliţistului local i se acordã, în limita bugetului aprobat de consiliul local al Municipiului Ploiesti, şi despãgubiri în sumã de pânã la:
a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii - pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii - pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii - pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despãgubirea acordatã în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 79 alin. (1) lit. e) constã într-o sumã de pânã la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii, şi se plãteşte familiei poliţistului local decedat.
(4) Despãgubirea acordatã în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 79 alin. (1) lit. f) nu poate depãşi suma necesarã pentru aducerea bunului în starea iniţialã sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 85 (1) Despãgubirile acordate în baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinaţie specialã.
(2) Despãgubirile prevãzute la art. 80 se acordã pentru fiecare eveniment asigurat în parte.
(3) Despãgubirile prevãzute la art. 80 alin. (4) nu se acordã în cazul în care prejudiciul prevãzut la art. 79 alin. (1) lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurãri în sistemul privat.

Art. 86 Pentru toate sumele de bani plãtite ca despãgubiri în temeiul prezentului regulament-cadru, politia locala Ploiesti va iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plãtite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 87 În vederea preluãrii personalului poliţiei comunitare, precum şi a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici echivalarea funcţiilor specifice de poliţist local cu funcţii publice generale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Art. 88 (1) Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale altor acte normative referitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător funcţionarilor publici din PoliţiaLocală, în măsura în care prin legea de organizare şi funcţionare a acesteia nu se dispune altfel.
(2) Personalului contractual îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii

Art. 89 Personalul Poliţiei Locale poate înfiinţa şi se poate asocia în organizaţii sindicale sau în alte organizaţii, în condiţiile legii.

Art.90 Personalul Poliţiei Locale beneficiază de salarizarea funcţionarilor publici sau a personalului contractual, în funcţie de categoria din care face parte, potrivit legii

ANEXA 1C

la Regulamentul de Organizare şi Functionare
al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşi


Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali din cadrul Birourilor Ordine Publica I, II, III si IV, precum si Seful Serviciului Ordine Publicã şi Pazã

Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maxima de uzura - an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Basc 2
6 Şepcuţã cu cozoroc 2
7 Pãlãrie ( numai pentru femei ) 2
8 Cãciulã 3
9 Cravatã 1
10 Fular 3
11 Cãmaşã 1/2
12 Cãmaşã-bluzã 1
13 Scurtã de vânt 2
14 Pulover 2
15 Costum de intervenţii de varã 2
16 Costum de intervenţii de iarnã 2
17 Pelerinã de ploaie 3
18 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
19 Mãnuşi din piele 3
20 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
21 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
22 Ghete/Bocanci din piele de culoare neagrã 2
23 Centura din piele 6
24 Curea din piele 6
25 Portcarnet 6
26 Portbaston din piele 6
27 Emblema pentru şapcã, basc, cãciulã, pãlãrie şi şepcuţã 1
28 Ecuson 1
29 Insignã pentru piept 1
30 Epoleţi
31 Portcãtuşe din piele 6
32 Fes 1
33 Vestã 1
34 Tricou 1/2

NOTE:
1.Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã,
cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).

2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã,
articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.


Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali din cadrul Birourilor Interventie Rapidã
Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maxima de uzura- an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Basc 2
6 Şepcuţã cu cozoroc 2
7 Cagula 1
8 Cãciulã 3
9 Cravatã 1
10 Fular 3
11 Cãmaşã 1/2
12 Cãmaşã-bluzã 1
13 Scurtã de vânt 2
14 Pulover 2
15 Costum de intervenţii de varã 2
16 Costum de intervenţii de iarnã 2
17 Pelerinã de ploaie 3
18 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
19 Mãnuşi din piele 3
20 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
21 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
22 Ghete/Bocanci din piele de culoare neagrã 2
23 Centura din piele 6
24 Curea din piele 6
25 Portcarnet 6
26 Portbaston din piele 6
27 Emblema pentru şapcã, basc, cãciulã, pãlãrie şi şepcuţã 1
28 Ecuson 1
29 Insignã pentru piept 1
30 Epoleţi
31 Portcãtuşe din piele 6
32 Fes 1
33 Vestã 1
34 Tricou 1/2


NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).

2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.


Articolele din care se compune uniforma personalului contractual din cadrul Biroului Pazã
Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maxima de uzura- an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Basc 2
6 Şepcuţã cu cozoroc 2
7 Palarie ( numai pentru femei) 2
8 Cãciulã 3
9 Cravatã 1
10 Fular 3
11 Cãmaşã 1/2
12 Cãmaşã-bluzã 1
13 Scurtã de vânt 2
14 Pulover 2
15 Pelerinã de ploaie 3
16 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
17 Mãnuşi din piele 3
18 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
19 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
20 Ghete din piele de culoare neagrã 2
21 Centura din piele 6
22 Curea din piele 6
23 Portcarnet 6
24 Portbaston din piele 6
25 Emblema pentru şapcã, basc, cãciulã, pãlãrie şi şepcuţã 1
26 Ecuson 1
27 Insignã pentru piept 1
28 Epoleţi
29 Portcãtuşe din piele 6


NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de chipament (hainã,
cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).

2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã,
articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Circulatie pe Drumurile Publice

Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maxima de uzura- an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Palarie ( numai pentru femei) 2
6 Cãciulã 3
7 Cravatã 1
8 Fular 3
9 Cãmaşã 1/2
10 Cãmaşã-bluzã 1
11 Scurtã de vânt 2
12 Pulover 2
13 Pelerinã de ploaie 3
14 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
15 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
16 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
17 Ghete de culoare neagrã 2
18 Centura din piele 6
19 Curea din piele 6
20 Portcarnet 6
21 Portbaston din piele 6
22 Emblema pentru şapcã si cãciulã 1
23 Ecuson 1
24 Insignã pentru piept 1
25 Epoleţi
26 Portcãtuşe din piele 6


NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã,
cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).

2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã,
articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.


Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în Contructii-Afisaj Stradal si Protectia Mediului, Biroului Protectia Mediului, Serviciului Control Comercial, Biroului Evidenta Persoanelor, Biroului Dispecerat, Directorul General, precum si Directorul General Adjunct.

Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maxima de uzura- an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Pãlãrie ( numai pentru femei ) 2
6 Cãciulã 3
7 Cravatã 1
8 Fular 3
9 Cãmaşã 1/2
10 Cãmaşã-bluzã 1
11 Scurtã de vânt 2
12 Pulover 2
13 Pelerinã de ploaie 3
14 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
15 Mãnuşi din piele 3
16 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
17 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
18 Ghete din piele de culoare neagrã 2
19 Centura din piele 6
20 Curea din piele 6
21 Emblema pentru şapcã, cãciulã si pãlãrie 1
22 Ecuson 1
23 Insignã pentru piept 1
24 Epoleţi

NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de chipament (hainã,
cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).

2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.

ANEXA 1D

la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor
distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local


A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionatã în varianta varã-iarnã şi se compune din:
1, 2. Haina/Sacoul se confecţioneazã din stofã/tergal de culoare neagrã, în varianta de varã, respectiv iarnã.
Croiala este dreaptã, puţin cambratã în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.
Spatele hainei se confecţioneazã din douã bucãţi, având cusãtura pe mijloc, fãrã şliţ. Are în partea inferioarã, lateral, douã buzunare ascunse, prevãzute cu clapã.
Haina/Sacoul este prevãzutã/prevãzut pe umeri cu platcã pentru epoleţi. Haina/Sacoul se poartã cu cãmaşã de culoare bleu şi cravatã de culoare neagrã.
Pantalonul, în varianta varã-iarnã, se confecţioneazã din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de culoare neagrã, cu vipuşcã de culoare gri inclusã în cusãturã. Are croiala dreaptã, fãrã manşetã, lungimea poate ajunge pânã la partea superioarã a tocului încãlţãmintei, iar lãrgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.
Pantalonul este prevãzut cu douã buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapã şi nasture.
Pantalonul se confecţioneazã cu betelie obişnuitã şi este prevãzut cu 4 gãici lungi de 70 mm şi late de 20 mm, prinse în partea superioarã prin cusãtura beteliei, iar în partea inferioarã prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul sã permitã portul centurii a cãrei lãţime este de 50 mm.
Fusta, în variantã de varã, se confecţioneazã, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare neagrã. Croiala este dreaptã, lãrgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartã în locul pantalonului numai la costumul de varã.
3,4. Şapca se confecţioneazã din acelaşi material cu costumul de varã sau de iarnã, dupã caz.Calota şepcii este de formã ovalã, cu distanţa de 20 mm între diametrul lãţimii şi diametrul lungimii, este întinsã cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma.
Banda are diametrul ce rezultã din mãrimea şepcii şi se confecţioneazã din carton tare.
Pe partea exterioarã a benzii se aplicã o bandã de culoare gri ţesutã cu frunze de stejar. Şapca este cãptuşitã cu ţesãturã de culoare asortatã calotei.
Cozorocul este de culoare neagrã, de formã ovalizatã, şi se fixeazã la şapcã, înclinat.
Şapca este prevãzutã deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagrã. Capetele şnurului sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenã. Şapca are aplicatã, în faţã - la centru - pe bandã, emblema.
Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevãzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de servicii cu douã rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu.
Frunzele de stejar se confecţioneazã din metal de culoare gri-argintiu.
5. Bascul se confecţioneazã din stofã tip postav, este de culoare neagrã, iar în lateral, pe partea stângã, se aplicã emblema.
6. Şepcuţa cu cozoroc se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (tercot) de culoare neagrã. Calota se confecţioneazã în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA LOCALĂ".
La spate este prevãzutã cu un sistem reglabil de strângere.
În faţã, sub inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", este aplicatã emblema pentru coifurã.
7. Pãlãria pentru persoanele de sex feminin se confecţioneazã din material textil (fetru) de culoare neagrã; deasupra borului se monteazã o bandã pe care se aplicã emblema specificã.
8. Cãciula este de culoare neagrã, confecţionatã din stofã tip postav, prevãzutã cu douã clape din blanã naturalã de ovine.
Clapa din faţã este rotunjitã, iar cea din spate formeazã douã urechi laterale, prevãzute cu doi nasturi şi o bentiţã pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bãrbie.
La mijlocul clapei din faţã se aplicã emblema.
Cãciula este cãptuşitã cu ţesãturã, asortatã la culoarea calotei.
Pentru şeful poliţiei locale, blana de la cãciulã este din astrahan (caracul).
9. Cravata se confecţioneazã din ţesãturã tip mãtase şi este de culoare neagrã.
10.Fularul se confecţioneazã din fire acrilice tip lânã, de culoare neagrã.
11. Cãmaşa se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtã sau lungã.
Se poartã cu cravatã sub veston sau scurtã de vânt.
12. Cãmaşa-bluzã se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisã la gât şi încheiatã cu 5 nasturi; în partea superioarã are douã buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.
Cãmaşa este prevãzutã pe umeri cu platcã pentru epoleţi.
Cãmaşa-bluzã se poartã deschisã la gât (sau cu cravata), cu partea inferioarã introdusã în pantaloni sau în fustã. Poate fi purtatã şi sub hainã, cu cravatã.
13. Scurta de vânt se confecţioneazã din tercot impermeabilizat, de culoare neagrã.
Se poartã deschisã la gât, putând fi purtatã şi închisã datoritã croiului cu revere rãsfrânte, se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior.
În partea de jos şi la mâneci este prevãzutã cu elastic.
Scurta de vânt este prevãzutã cu douã buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioarã, sunt prevãzute cu banda reflectorizantã de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptã, este prevãzutã cu un buzunar care se încheie cu un nasture.
Scurta de vânt este prevãzutã pe umeri cu platcã pentru epoleţi.
Spatele este confecţionat din 3 pãrţi, una în partea de sus şi douã în partea de jos, prevãzute cu pense.
Lungimea trebuie sã depãşeascã talia cu 100-120 mm.
14. Puloverul se confecţioneazã din fire acrilice tip lânã, de culoare neagrã cu anchior, cu sau fãrã mâneci.
Pe spatele mânecii sunt prevãzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mânecã se aplicã ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ".
15,16. Costumul de intervenţie varã/iarnã este compus din bluzon şi pantalon şi se confecţioneazã din material textil (tercot), de culoare neagrã.
Bluzonul este confecţionat la partea superioarã a spatelui şi piepţilor cu platcã matlasatã şi se încheie cu fermoar. Este prevãzut cu douã buzunare cu clapã pe pãrţile superioare ale piepţilor.
Gulerul este tip tunicã.
Mâneca este prevãzutã cu manşetã şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptã se aplicã un buzunar cu clapã.
Bluzonul este prevãzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capãt în cusãtura de îmbinare mânecã - umãr.
Pantalonul are croialã dreaptã, iar la partea inferioarã este prevãzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la partea superioarã a reperelor spate este prevãzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate gãici pentru centurã.
Costumul de intervenţie pentru iarnã este dublat cu material neţesut, termoizolant.
17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisã la gât, cu posibilitatea de a fi purtatã şi închisã.
Se încheie în faţã la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu douã catarame din metal sau înlocuitori.
Mâneca are croialã raglan. Pelerina este prevãzutã cu douã buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi de 40 mm lãţime) sub guler şi se prinde cu 3 nasturi mici.
Gluga este confecţionatã din acelaşi material.
Pelerina de ploaie este de culoare neagrã şi se confecţioneazã din material textil impermeabil.
În partea stângã sus are o bentiţã cusutã în exterior (lungã de 100 mm şi latã de 30 mm) şi prinsã cu un nasture sub rever, pe care se aplicã tresele pentru ierarhizare.
18. Scurta îmblãnitã se confecţioneazã din tercot impermeabilizat, de culoare neagrã, uşor matlasatã, cu mesada detaşabilã, de culoare asortatã cu faţa scurtei.
Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevãzut cu şnur ascuns.
În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevãzutã tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse douã buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevãzutã cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.
Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângã, este prevãzutã o bentiţã (100 mm lungime şi 30 mm lãţime) cusutã în partea dinspre umãr şi prinsã cu un nasture în partea interioarã, pe care se aplicã tresele de ierarhizare.
Scurta îmblãnitã este prevãzutã cu platcã pentru epoleţi.
Lãrgimea scurtei îmblãnite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.
19.Mãnuşile sunt din piele de culoare neagrã.
20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagrã, prevãzuţi cu bombeuri, fãrã ornamentaţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul de varã se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea decupaj.
22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagrã, prevãzuţi cu bombeuri, au talpã şi tocuri din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.
23. Centura este de culoare neagrã, fãrã diagonalã, are lãţimea de 50 mm şi se încheie cu o cataramã din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albã, fãrã diagonalã, are lãţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramã din metal de culoare argintie.
24.Cureaua este din piele de culoare neagrã.
25. Portcarnetul se confecţioneazã din piele sau din înlocuitori, de culoare neagrã, şi se compune din douã feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateazã sub formã de capac şi se încheie în faţã printr-un buton sau tic-tuc. Se poartã fixat pe centurã prin douã gãici.
26. Portbaston din piele
27. Emblema se aplicã pe articole de coifurã de cãtre personalul poliţiei locale cu drept de a purta uniformã. Se confecţioneazã din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formã ovalã, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadratã cu frunze de stejar.
Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadratã cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombatã, având în centrul sãu stema României, şi are imprimatã în relief, în partea superioarã, inscripţia de culoare albã "ROMÂNIA", iar în partea inferioarã "POLIŢIA LOCALĂ".
28. Ecusonul pentru mânecã se confecţioneazã din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioarã inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localitãţii, la mijloc stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se scrie "ROMÂNIA". Se poartã pe braţul stâng de cãtre întregul personal cu drept de uniformã şi se aplicã la 5 cm de cusãtura umãrului.
29. Insigna pentru piept se confecţioneazã din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioarã inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localitãţii, la mijloc stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se înscriu numãrul matricol şi inscripţia "ROMÂNIA".
30. Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagrã, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.
31. Portcãtuşe din piele
32.Fesul se confecţioneazã din fire acrilice de culoare neagrã.
33. Vesta multifuncţionalã se confecţioneazã din material textil de culoare neagrã.
34. Tricoul se confecţioneazã din tricot de bumbac de culoare neagrã. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtã şi este prevãzut pe umeri cu epoleţi din material fond.

B. Legitimaţia de serviciu
Legitimaţia de serviciu se confecţioneazã din imitaţie de piele (ecologicã), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticalã, cuprinzând urmãtoarele menţiuni:
a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;
b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţãrii – JUDEŢUL PRAHOVA;
c) rândul al treilea – MUNICIPIUL PLOIESTI;
d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIESTI;
e)rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE;
f)rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinãtorul (POLIŢIST LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);
g)rândul al şaselea aliniat stânga - numãrul legitimaţiei;
h) dupã aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinãtorului, numãrul matricol, data emiterii legitimaţiei, semnãtura şefului poliţiei locale din care face parte deţinãtorul şi ştampila structurii;
i) în colţul din dreapta jos va fi aplicatã fotografia deţinãtorului;
j) în partea inferioarã a legitimaţiei se alocã 6 spaţii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semneazã de cãtre şeful poliţiei locale.
Fotografia titularului utilizatã are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executatã color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinutã decentã, pentru persoanele încadrate în poliţia localã care nu poartã uniformã).

C. Însemnele distinctive de ierarhizare

În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au urmãtoarele forme şi mãrimi:
a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
b) adjunctul şefului - douã stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalicã sau textilã, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezatã pe epolet;
d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
e) funcţionarul public superior - douã trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
f) funcţionarul public principal - o tresã din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezatã pe epolet;
g) funcţionarul public asistent - epolet fãrã tresã.

ANEXA 1E
Mijloace din dotare
Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor
locali din cadrul Birourilor Ordine Publica I, II, III si IV

Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare si mod de repartizare
1 Pistol Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
2 Pistol cu muniţie neletalã Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
3 Cartuş pentru pistol Buc. Câte 24 pentru fiecare pistol
4 Cartuş pentru pistolul cu gaze Buc. Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze
5 Baston pentru autoapãrare Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
6 Baston cu şoc electric Buc. Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de poliţişti locali cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
7 Portbaston Buc. Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc
8 Cãtuşã pentru mâini Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
9 Portcãtuşe Buc. Câte unul pentru fiecare cãtuşã
10 Pulverizator de mânã cu substanţã iritant-lacrimogenã Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
11 Costum de protecţie pentru iarnã (scurtã matlasatã şi pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice
12 Costum de protecţie pentru varã (bluzã + pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice
13 Fluier Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice
14 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice
15 Portcarnet Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice

Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali
din cadrul Birourilor Interventie Rapidã


Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare si mod de repartizare
1 Pistol Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
2 Pistol cu muniţie neletalã Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
3 Cartuş pentru pistol Buc. Câte 24 pentru fiecare pistol
4 Cartuş pentru pistolul cu gaze Buc. Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze
5 Baston pentru autoapãrare Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
6 Baston cu şoc electric Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
7 Portbaston Buc. Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc
8 Cãtuşã pentru mâini Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
9 Portcãtuşe Buc. Câte unul pentru fiecare cãtuşã
10 Pulverizator de mânã cu substanţã iritant-lacrimogenã Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
11 Costum de protecţie pentru iarnã (scurtã matlasatã şi pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
12 Costum de protecţie pentru varã (bluzã + pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
13 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
14 Portcarnet Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
15 Casca de protectie Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
16 Centura de interventie Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
17 Dragon pentru pistol Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
18 Tomfa Buc. Câte una pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
19 Port tomfa Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
20 Port electrosoc Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
21 Masca gaze Buc. Câte una pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
22 Port masca gaze Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
23 Ochelari protectie Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
24 Scut protectie Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
25 Protectie coate, genunchi, tibie Buc. Câte una pentru fiecare poliţist local cu atributii in domeniul trupei de interventie
26 Toc pistol Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local


Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a
personalului contractual din cadrul Biroului Paza

Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare si mod de repartizare
1 Pistol Cpl. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei
2 Pistol cu muniţie neletalã Cpl. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei
3 Cartuş pentru pistol Buc. Câte 24 pentru fiecare pistol
4 Cartuş pentru pistolul cu gaze Buc. Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze
5 Baston pentru autoapãrare Buc. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei
6 Portbaston Buc. Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc
7 Pulverizator de mânã cu substanţã iritant-lacrimogenã Buc. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei
8 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei


Norme de dotare cu mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali
din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare si mod de repartizare
1 Pulverizator de mânã cu substanţã iritant-lacrimogenã Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
2 Vestã (ham) cu elemenete reflectorizante Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
3 Costum (bluzã + pantaloni) de protecţie împotriva ploii, cu elemente reflectorizante Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
4 Mãnuşi albe Per. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
5 Scurtã reflectorizantã Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
6 Vestã pentru protecţie împotriva frigului Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
7 Fluier Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
8 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
9 Portcarnet Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
10 Baston ref lectorizant Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
Norme de dotare cu mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali din cadrul
Serviciului Disciplina in Constructii-Afisaj Stradal si Protectia Mediului,
Biroului Protectia Mediului, Serviciului Control Comercial
si Biroului Evidenta persoanelor

Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare si mod de repartizare
1 Costum de protecţie pentru iarnã (scurtã matlasatã şi pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul mediului, care executã misiuni în teren
2 Costum de protecţie pentru varã (bluzã + pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul mediului, care executã misiuni în teren
3 Vestã pentru protecţie împotriva frigului Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul mediului, care executã misiuni în teren
4 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul mediului, care executã misiuni în teren


NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).
2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.


ANEXA 1F
la Regulamentul de Organizare si Functionare
al Politiei Locale a municipiului Ploiesti

ANGAJAMENT DE SERVICIU
(pentru personalul contractual)


Subsemnatul _________________________, fiul lui ___________ si al________________, născut la data de__________________,in localitatea,__________________, judeţul______________, domiciliat in_____________, str._______________, nr. ___, bloc_______, se.___, et. ____, ap. ____, posesorul actului de identitate seria ______, nr. ____________, eliberat de_____________________la data____________, CNP____________________,angajat in cadrul Politiei Locale a municipiului Ploieşti, am luat la cunoştinţa de drepturile si obligaţiile ce-mi revin (prevăzute mai jos), si ma oblig sa-mi desfăşor activitatea in cadrul Politiei Locale pe o perioada de 5 (cinci) ani, de la data absolvirii cursului de formare profesionala.
In cazul in care contractul individual de munca inceteaza, potrivit art. 55, lit,,b”; art. 81; art.56, lit. ,,f”, ,,h” si art. 61, inainte de implinirea termenului prevazut mai sus, ma oblig sa restitui contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu pregatirea mea profesionala, proportional cu perioada ramasa.
1. Drepturile principale ale salariatului:
- dreptul la salarizare pentru munca depusa;
- dreptul la repaus zilnic si săptămânal;
- dreptul la concediu de odihna anual;
- dreptul la egalitate de şanse si de tratament;
- dreptul la demnitate in munca;
- dreptul la securitate si sănătate in munca;
- dreptul la acces la formarea profesionala;
- dreptul la informare si consultare;
- dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de munca si a mediului de munca;
- dreptul la protecţie in caz de concediere;
- dreptul la negociere colectiva si individuala;
- dreptul de a participa la acţiuni colective;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
- alte drepturi prevazute de lege sau de contracte colective de munca aplicabile.
2.0bligatii principale ale salariatului:
- obligaţia de a realiza norma de munca sau, după caz, de a indeplini atribuţiile ce ii revin conform fisei postului;
- obligaţia de a respecta disciplina muncii;
- obligaţia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
- obligaţia de fidelitate fata de angajator in executarea atribuţiilor de serviciu;
- obligaţia de a respecta masurile de securitate si sănătate a muncii in unitate;
- obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
În cazul în care persoana care a urmat un curs de formare profesionala, dar nu l-a absolvit din vina lui, este obligata sã restituie instituţiei sau autoritãţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea profesionala, dacã acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publicã.
3. Drepturile principale ale angajatorului:
- sa stabilească organizarea si funcţionarea unităţii;
- sa stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
- sa dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
- sa constate săvârşirea abaterilor disciplinare si sa aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4.0bligatiile principale ale angajatorului:
a) sa informeze salariaţii asupra condiţiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de munca;
b) sa asigure permanent condiţiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si condiţiile corespunzătoare de munca;
c) sa acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) sa comunice periodic salariaţilor situaţia economica si financiara a unităţii cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete care prin divulgare sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii;
e) sa se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor in privinţa deciziilor susceptibile sa afecteze substanţial drepturile si interesele acestora;
f) sa plătească toate contribuţiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contribuţiile si impozitele datorate de salariaţi, in condiţiile legii;
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariaţilor si sa opereze inregistrarile prevăzute de lege;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat
a solicitantului;
i) sa asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.Data Semnătura
____________ ¬¬¬¬¬¬¬¬-_________________ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬DIRECTOR GENERAL,


ANEXA 1G
la Regulamentul de Organizare si Functionare
al Politiei Locale a municipiului Ploiesti


ANGAJAMENT DE SERVICIU
pentru funcţionarii publici care ocupa funcţii publice
specifice de poliţist local


Subsemnatul ______________________, fiul lui ______________ si al_____________, născut la data de _______________, in localitatea,___________________________, judeţul______________, domiciliat in_____________, str._______________, nr. ___ , bloc_______, se.___, et. ____, ap. ____, posesorul actului de identitate seria ______, nr. ____________, eliberat de__________________la data____________, CNP____________________, politist local, in cadrul Politiei Locale a municipiului Ploieşti, am luat cunoştinţa de drepturile si obligaţiile ce-mi revin (prevăzute mai jos), si ma oblig sa-mi desfăşor activitatea in cadrul Politiei Locale pe o perioada de 5 (cinci) ani.
In cazul in care raportul de serviciu inceteaza potrivit art. 97, lit. ,,b”, ,,d”si ,,e”, ale art. 98, alin.(1), lit ,,f” si ,,g” sau ale art. 99, alin. (1), lit ,,d”, inainte de implinirea termenului prevazut ma oblig sa restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formare initiala si/sau perfecţionare, precum şi, dupã caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionãrii, calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rãmasã pânã la împlinirea termenului.
Drepturile funcţionarilor publici:
1. Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.
Este interzisa orice discriminare intre funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţa sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura.
2. Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care ii vizează in mod direct.
3. Dreptul de asociere sindicala este garantat funcţionarilor publici. Functionarii publici pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.
În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale sã opteze pentru una dintre cele douã funcţii. În cazul în care funcţionarul public opteazã pentru desfãşurarea activitãţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendã pe o perioadã egalã cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicalã. Funcţionarii publici, alţii decât cei prevãzuţi mai sus, pot deţine simultan funcţia publicã şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectãrii regimului incompatibilitãţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil.Functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop protejarea intereselor profesionale.
4.Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in condiţiile legii.Functionarii publici care se afla in greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi salariale pe durata grevei.
5. Pentru activitatea desfăşurata funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
- salariul de baza;
- sporul pentru vechime in munca;
Funcţionarii publici beneficiază de prime si alte drepturi salariale, in condiţiile legii.
Salarizarea funcţionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.
6. Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi sa poarte uniforma in timpul serviciului o primesc gratuit.
7. Funcţionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregătirea profesionala;
Pe perioada in care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesionala, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, in situaţia in care acestea sunt:
— organizate la iniţiativa sau in interesul autorităţii sau instituţiei publice;
— urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
8. Durata normala a timpului de lucru pentru funcţionarii publici este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămâna;
Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucratoare funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 intr-un an.
9. Functionarii publici pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile legii.
Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de demnitate publicã numai dupã încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publicã numai dupã încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.
9.Funcţionarii publici au dreptul, in condiţiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii;
11. In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru creşterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public in cauza.
12. Funcţionarii publici beneficiazã de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurãri sociale de stat, potrivit legii.
13. În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadã de 3 luni echivalentul salariului de bazã din ultima lunã de activitate a funcţionarului public decedat. În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisã din vina autoritãţii sau a instituţiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevãzute mai sus pânã la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
14.Funcţionarii publici beneficiazã în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.
15.Sã efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în urmãtoarele situaţii: existã indicii clare cã s-a sãvârşit, se sãvârşeşte sau se pregãteşte sãvârşirea unei infracţiuni sau persoana participã la manifestãri publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
16. Sã invite la sediul poliţiei locale persoanele a cãror prezenţã este necesarã pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţã, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
17.Sã solicite sprijinul cetãţenilor pentru identificarea, urmãrirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de naturã penalã sau contravenţionalã;
18.Sã poarte şi sã foloseascã, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apãrare şi intervenţie din dotare;
19. Sã circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţã, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
20. Sã foloseascã forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justificã utilizarea acesteia, în cazul nerespectãrii dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
21.Sã legitimeze şi sã stabileascã identitatea persoanelor care încalcã dispoziţiile legale ori sunt indicii cã acestea pregãtesc sau au comis o faptã ilegalã;
22. Sã conducã la sediul poliţiei locale sau al unitãţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor pericliteazã integritatea corporalã, sãnãtatea sau viaţa persoanelor, ordinea publicã ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de sãvârşirea unor fapte ilegale, a cãror identitate nu a putut fi stabilitã în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea mãsurilor legale, dupã caz, se realizeazã în cel mult 12 ore din momentul depistãrii, ca mãsurã administrativã.
23. Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest scop, poliţia localã sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, dupã caz, şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementeazã infrastructura de comunicaţii, mãsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialitãţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

Îndatoririle funcţionarilor publici:
1.Funcţionarii publici au obligaţia sa isi indeplineasca cu profesionalism, imparţialitate si in conformitate cu legea, indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;
2. Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi sa sprijine propunerile si iniţiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice in care isi desfăşoară activitatea, precum si a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
3. Funcţionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevăzute de lege.
4. Funcţionarilor publici le este interzis sã ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cãrora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţioneazã pe lângã partidele politice.
Înalţilor funcţionari publici le este interzis sã facã parte din partide politice, organizaţii cãrora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţioneazã pe lângã partidele politice.Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, sã se abţinã de la exprimarea sau manifestarea publicã a convingerilor şi preferinţelor lor politice, sã nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie cãreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.
5. Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de indeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publica pe care o deţin, precum si a atribuţiilor ce le sunt delegate. Funcţionarul public este obligat sa se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Funcţionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispoziţia o formulează in scris, funcţionarul public este obligat sa o execute, cu excepţia cazului in care aceasta este vădit ilegala. Funcţionarul public are indatorirea sa aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situaţii.
6. Funcţionarii publici au obligaţia sa păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidenţialitatea in legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa in exercitarea funcţiei publice, in condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.
7. Funcţionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, in considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
8. La numirea intr-o funcţie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, funcţionarii publici sunt obligaţi sa prezinte, in condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii.
9. Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, in termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate.
10.Funcţionarilor publici le este interzis sa primească direct cereri a căror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum si sa intervină pentru soluţionarea acestor cereri.
11.În cazul în care persoanele care au urmat o formã de formare initiala si/sau perfecţionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sã restituie instituţiei sau autoritãţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formare initiala si/sau perfecţionare, precum şi drepturile salariale primite în perioada formarii/perfecţionãrii, calculate în condiţiile legii, dacã acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publicã.
12.Funcţionarii publici au obligaţia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.
13. Sã respecte drepturile şi libertãţile fundamentale ale cetãţenilor, prevãzute de Constituţia României, republicatã, şi de Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale;
14.Sã respecte principiile statului de drept şi sã apere valorile democraţiei;
15. Sã respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale;
16. Sã respecte şi sã aducã la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
17. Sã respecte normele de conduitã profesionalã şi civicã prevãzute de lege;
18. Sã îşi decline, în prealabil, calitatea şi sã prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferã amânare, poliţistul local este obligat sã se prezinte, iar dupã încheierea oricãrei acţiuni sau intervenţii sã se legitimeze şi sã declare funcţia şi unitatea de poliţie localã din care face parte;
19. Sã intervinã şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorialã de competenţã, când ia la cunoştinţã de existenţa unor situaţii care justificã intervenţia sa;
20. Sã se prezinte de îndatã la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamitãţi ori tulburãri de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stãrii de urgenţã ori a stãrii de asediu sau în caz de mobilizare şi de rãzboi;
21. Sã respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfãşurãrii activitãţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvãluirea acestora;
22. Sã manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât sã nu beneficieze şi nici sã nu lase impresia cã beneficiazã de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficialã.

Obligaţiile Instituţiei:
1. Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia sa asigure funcţionarilor publici condiţii normale de munca si igiena, de natura sa le ocrotească sănătatea si integritatea fizica si psihica.
Funcţionarilor publici li se poate aproba, in mod excepţional, pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului in care isi desfăşoară activitatea.
Schimabarea se poate face pe o funcţie publica corespunzătoare, daca funcţionarul public in cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atribuţii care ii revin.
2. Funcţionarii publici beneficiază de asistenta medicala, proteze si medicamente, in condiţiile legii;
3. Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat potrivit legii;.
4. In caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a funcţionarului public decedat.
In cazul in care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisa din vina autorităţii sau a instituţiei publice inn termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevăzute, pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
5. Funcţionarii publici benficiaza in exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.
6. Autoritatea sau instituţia publica este obligata sa asigure protecţia funcţionarului public impotriva ameninţărilor, violentelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victima in exercitarea funcţiei publice sau in legătura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii;
7. Autoritatea sau instituţia publica este obligata sa ii despăgubească pe funcţionarul public in situaţia in care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau a instituţiei publice, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atribuţiilor de serviciu.


Data Semnatura
___________ ___________________DIRECTOR GENERAL,


ANEXA 1H
la Regulamentul de Organizare si Functionare
al Politiei Locale a municipiului PloiestiANGAJAMENT DE SERVICIU
(pentru funcţionarii publici)


Subsemnatul ______________________, fiul lui ______________ si al_____________, născut la data de _______________, in localitatea,___________________________, judeţul______________, domiciliat in_____________, str._______________, nr. ___ , bloc_______, se.___, et. ____, ap. ____, posesorul actului de identitate seria ______, nr. ____________, eliberat de__________________la data____________, CNP____________________, funcţionar public in cadrul Politiei Locale a municipiului Ploieşti, am luat cunoştinţa de drepturile si obligaţiile ce-mi revin (prevăzute mai jos), si ma oblig sa-mi desfăşor activitatea in cadrul Politiei Locale pe o perioada de 5 (cinci) ani.
In cazul in care raportul de serviciu inceteaza potrivit art. 97, lit. ,,b”, ,,d”si ,,e”, ale art. 98, alin.(1), lit ,,f” si ,,g” sau ale art. 99, alin. (1), lit ,,d”, inainte de implinirea termenului prevazut ma oblig sa restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionarea profesionala, precum şi, dupã caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionãrii, calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rãmasã pânã la împlinirea termenului
Drepturile funcţionarilor publici:
1. Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.
Este interzisa orice discriminare intre funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţa sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura.
2. Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care ii vizează in mod direct.
3.Dreptul de asociere sindicala este garantat funcţionarilor publici. Functionarii publici pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.
În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale sã opteze pentru una dintre cele douã funcţii. În cazul în care funcţionarul public opteazã pentru desfãşurarea activitãţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendã pe o perioadã egalã cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicalã. Funcţionarii publici, alţii decât cei prevãzuţi mai sus, pot deţine simultan funcţia publicã şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectãrii regimului incompatibilitãţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil.Functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop protejarea intereselor profesionale.
4.Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in condiţiile legii.Functionarii publici care se afla in greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi salariale pe durata grevei.
5. Pentru activitatea desfăşurata funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
- salariul de baza;
- sporul pentru vechime in munca;
Funcţionarii publici beneficiază de prime si alte drepturi salariale, in condiţiile legii.
Salarizarea funcţionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legiiprivind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.
6. Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi sa poarte uniforma in timpul serviciului o primesc gratuit.
7. Funcţionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregătirea profesionala;
Pe perioada in care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesionala, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, in situaţia in care acestea sunt:
— organizate la iniţiativa sau in interesul autorităţii sau instituţiei publice;
— urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
8. Durata normala a timpului de lucru pentru funcţionarii publici este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămâna;
Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucratoare funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 intr-un an.
9. Functionarii publici pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile legii.
Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de demnitate publicã numai dupã încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publicã numai dupã încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.
10. Funcţionarii publici au dreptul, in condiţiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii;
11.In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru creşterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public in cauza.
12.Funcţionarii publici beneficiazã de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurãri sociale de stat, potrivit legii.
13. În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadã de 3 luni echivalentul salariului de bazã din ultima lunã de activitate a funcţionarului public decedat. În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisã din vina autoritãţii sau a instituţiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevãzute mai sus pânã la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
14.Funcţionarii publici beneficiazã în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.

Îndatoririle funcţionarilor publici:
1.Funcţionarii publici au obligaţia sa isi indeplineasca cu profesionalism, imparţialitate si in conformitate cu legea, indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;
2. Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi sa sprijine propunerile si iniţiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice in care isi desfăşoară activitatea, precum si a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
3. Funcţionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevăzute de lege.
4. Funcţionarilor publici le este interzis sã ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cãrora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţioneazã pe lângã partidele politice.
Înalţilor funcţionari publici le este interzis sã facã parte din partide politice, organizaţii cãrora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţioneazã pe lângã partidele politice.Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, sã se abţinã de la exprimarea sau manifestarea publicã a convingerilor şi preferinţelor lor politice, sã nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie cãreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.
5. Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de indeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publica pe care o deţin, precum si a atribuţiilor ce le sunt delegate. Funcţionarul public este obligat sa se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Funcţionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispoziţia o formulează in scris, funcţionarul public este obligat sa o execute, cu excepţia cazului in care aceasta este vădit ilegala. Funcţionarul public are indatorirea sa aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situaţii.
6. Funcţionarii publici au obligaţia sa păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidenţialitatea in legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa in exercitarea funcţiei publice, in condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.
7. Funcţionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, in considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
8. La numirea intr-o funcţie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, funcţionarii publici sunt obligaţi sa prezinte, in condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii.
9.Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, in termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate.
10.Funcţionarilor publici le este interzis sa primească direct cereri a căror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum si sa intervină pentru soluţionarea acestor cereri.
11.În cazul în care persoanele care au urmat o formã de perfecţionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sã restituie instituţiei sau autoritãţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum şi drepturile salariale primite în perioada perfecţionãrii, calculate în condiţiile legii, dacã acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publicã.
12.Funcţionarii publici au obligaţia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

Obligaţiile Instituţiei:
1. Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia sa asigure funcţionarilor publici condiţii normale de munca si igiena, de natura sa le ocrotească sănătatea si integritatea fizica si psihica.
Funcţionarilor publici li se poate aproba, in mod excepţional, pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului in care isi desfăşoară activitatea.
Schimabarea se poate face pe o funcţie publica corespunzătoare, daca funcţionarul public in cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atribuţii care ii revin.
2. Funcţionarii publici beneficiază de asistenta medicala, proteze si medicamente, in condiţiile legii;
3. Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat potrivit legii;.
4. In caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a funcţionarului public decedat.
In cazul in care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisa din vina autorităţii sau a instituţiei publice inn termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevăzute, pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
5. Funcţionarii publici benficiaza in exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.
6. Autoritatea sau instituţia publica este obligata sa asigure protecţia funcţionarului public impotriva ameninţărilor, violentelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victima in exercitarea funcţiei publice sau in legătura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii;
7. Autoritatea sau instituţia publica este obligata sa ii despăgubească pe funcţionarul public in situaţia in care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau a instituţiei publice, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Data Semnatura
_______________ __________________

DIRECTOR GENERAL,