Cadrul legal de functionare si Regulamentul Intern al Politiei Locale /

Poliţia Locală Ploieşti este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a Regulamentului - cadru aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploieşti nr. 7 din 31 ianuarie 2011 s-a înfiinţat, începând cu data de 01 februarie 2011, Poliţia Locală Ploieşti - ca serviciu public specializat aflat în subordinea Consiliului Local.

Poliţia Locală Ploieşti exercită atribuţii privind respectarea liniştii şi ordinii publice, precum şi pentru asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public şi privat, ale instituţiilor statului şi al altor persoane juridice de pe raza municipiului, în condiţiile legii.

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.

Poliţia Locală Ploieşti functionează ca structură administrativă de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, sub conducerea primarului.

 

 

 

 

REGULAMENTUL INTERN AL POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE .................................................................................. 3

CAPITOLUL II - Principiile privind desfăşurarea activităţilor în structurile operative ale Poliţiei
Locale Ploieşti ................................................................................................... 4

CAPITOLUL III - Raporturi de serviciu/muncă........................................................... 5
Secţiunea 1 - Numirea în funcţia publică................................................................... 5
Secţiunea a -2-a - Angajarea personalului contractual..................................................... 6
Secţiunea a -3-a - Dispoziţii comune celor două categorii de raporturi juridice....................... 7

CAPITOLUL IV - Obligaţii generale ale conducerii..................................................... 7

CAPITOLUL V - Obligaţiile şi interdicţiile salariaţilor, incompatibilităţile funcţionarilor publici. ...........9

CAPITOLUL VI - Drepturile salariaţilor Poliţiei Locale Ploieşti .................................. ..13

CAPITOLUL VII - Relaţiile de serviciu între persoanele angajate în muncă ....................... 16

CAPITOLUL VIII - Organizarea timpului de lucru .................................................... 16

CAPITOLUL IX - Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă ................................. 19

CAPITOLUL X - Evaluarea perfomanţelor profesionale ale salariaţilor ............................ 24

CAPITOLUL XI - Recompense şi premii ............................................................... 24

CAPITOLUL XII - Sancţiuni disciplinare şi răspunderea personalului ............................. .25

CAPITOLUL XIII - Avertizarea în interes public ................................................... ...27

CAPITOLUL XIV - Protecţia datelor cu caracter personal.......................................... ...29

CAPITOLUL XV - Nediscriminarea şi înlăturarea formelor de încălcare a demnităţi ............. 30

CAPITOLUL XVI - Răspunderea patrimonială ......................................................... 32

CAPITOLUL XVII - Dispoziţii finale ................................................................... 32

 

Poliția Locală Ploiești funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, fiind înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, legea poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, care asigură apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor din Municipiul Ploiești, în următoarele domenii:

a) ordinea și liniştea publică, precum și paza bunurilor;
b) circulația pe drumurile publice;
c) disciplina în construcții și afișajul stradal;
d) protecția mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidența persoanelor
g) alte domenii stabilite prin lege.

Modul de organizare, structura funcţională, statul de funcţii, numărul de posturi şi categoriile de personal încadrat, normele de înzestrare şi consum de materiale ale poliţiei locale se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Ploiești, elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010.


CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Codului Muncii - Legea nr. 53/2003 R, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă și alte acte normative care privesc legislația muncii, raporturile de serviciu, raporturile de muncă și disciplina muncii.
Art. 2 Regulamentul Intern are ca scop aducerea la cunoștința personalului instituției a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în vederea asigurării disciplinei în muncă.
Art. 3 Regulamentul se aplică tuturor salariaților, funcționari publici sau personal cu contract individual de muncă, indiferent de durata contractului de muncă, precum și celor detașați sau delegați.
Art. 4 Prevederile Regulamentului Intern vor fi aduse la cunoștință tuturor salariaților prin postarea pe rețeaua de intranet și pe site-ul oficial al instituției, prin afișare la locurile de instruire, pe bază de semnătură prin proces verbal de instruire/conștientizare, în scopul însușirii și respectării acestora.
Art. 5 Personalul Poliției Locale Ploiești este compus din funcționari publici cu funcție specifică de polițist local, funcționari publici cu funcții generale și personal contractual.

CAPITOLUL II - Principiile privind desfășurarea activităților în structurile operative ale Poliției L ocale Ploiești


Art. 6 În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Poliția Locală Ploiești cooperează cu alte organe de specialitate ale administrației publice și colaborează cu autoritățile administrației publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele și sindicatele, asociațiile și organizațiile neguvemamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu societatea civilă, în limitele legii.
Art. 7 Legătura cu mijloacele mass-media va fi ținută numai prin Directorul general și prin purtătorul de cuvânt al instituției. Se interzice celorlalți salariați să furnizeze date și informații care privesc activitatea Poliției Locale Ploiești.
Art. 8 Principiile care stau la baza activității personalului Poliției Locale Ploiești sunt:
a) legalitatea - este principiul fundamental care stă la baza activității desfășurate de personalul instituției. Potrivit acestui principiu, activitățile și acțiunile trebuie să se desfășoare numai în spiritul și cu respectarea prevederilor actelor normative;
b) egalitatea, impartialitatea și nediscriminarea - cei trei termeni sunt într-o mare măsură complementari, se suprapun pe unele domenii și pot fi, ca atare, tratați global:
Egalitatea presupune, pe de o parte, așezarea de către angajați, pe acelaşi plan a tuturor persoanelor, indiferent de împrejurările profesionale în care intră în legătură cu acestea și, pe de altă parte, abordarea în aceeaşi manieră profesională a cazuri lor similare.
Imparțialitatea presupune tratarea de către angajați a tuturor persoanelor și problemelor în aceeaşi manieră profesională, fără a crea dezavantaje.
Nediscriminarea - angajatul nu trebuie să se lase condus de idei preconcepute, de resentimente, de impulsuri necenzurate atunci când relaționează cu personalul instituției sau cu alte categorii de persoane, fără a crea privilegii și discriminări.
c) transparența - activitățile desfășurate de angajați în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
sunt publice, în limitele legii, și implică informarea populației în raporturile stabilite cu societatea civilă;
d) capacitatea și datoria de exprimare - reprezintă posibilitatea angajatului de a analiza situațiile profesionale pe care le întâlneşte și de a-și exprima punctul de vedere, potrivit pregătirii și experienței sale, în vederea îmbunătățirii calității și eficacității serviciului. Acest principiu instituie obligația asumării unui rol activ în cadrul organizației din care face parte, prin prezentarea de opinii pertinente și argumentate cu privire la modalitățile de soluționare a unor situații profesionale;
e) disponibilitatea - reprezintă obligația angajatului de a acționa pentru soluționarea problemelor de serviciu repartizate de șeful ierarhic, contribuind permanent, la îmbunătățirea calității și eficienței activității structurii din care fac parte;
f) prioritatea interesului public - în îndeplinirea atribuțiilor funcționale, angajatul este
obligat să respecte și să promoveze atributul ce fundamentează activitatea poliției, respectiv de a fi permanent în slujba cetățeanului ;
g) profesionalismul - în exercitarea atribuțiilor de serviciu, angajatului are obligația să
cunoască și să aplice în mod corect și responsabil prevederile actelor normative în vigoare, care au incidență asupra domeniilor în care își desfășoară activitatea, precum și să își dezvolte continuu abilitățile profesionale, în vederea obținerii și menținerii unui standard înalt de calitate a muncii specifice;
h) confidențialitatea - reprezintă obligația angajatului de a garanta securitatea datelor și informațiilor obținute în exercitarea autorității conferite de lege;

i) integritatea morală este principiul conform căruia angajatului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alții, vreun avantaj sau beneficiu.
j) respectul față de cetățeni se manifestă prin utilizarea regulilor de politețe și curtoazie, prin tratarea cu amabilitate și prin acordarea atenției și a timpului necesar primirii sesizărilor sau transmiterii informațiilor solicitate;
k) independența operațională - constă în îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor potrivit competențelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul structurii, fară imixtiunea altor angajați, persoane sau autorități;
l) loialitatea - constă în respectarea fidelă a angajamentelor luate față de Politia Locală Ploiești și de valorile promovate de aceasta, manifestându-se prin cinste, corectitudine, probitate, sinceritate, etc.

CAPITOLUL III - RAPORTURI DE SERVICIU/MUNCĂ
Secțiunea 1 - Numirea în funcția publică

Art. 9 (1) În cadrul Poliției Locale Ploiești raporturile de serviciu/muncă dintre angajator și angajați funcționează pe principiul egalității de tratament, cu respectarea autorității conferite de lege structurilor administrative, a prevederilor din fișa postului și a demnității fiecărui angajat.
(2) Discriminările față de un angajat sau candidat la ocuparea unui post vacant, pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, opinie politică, origine socială, dizabilitate, situație materială, apartenență sau activitate sindicală, sunt interzise.
Art. 10 Ocuparea unei funcții publice vacante se face prin concurs, modificarea raporturilor de serviciu, redistribuire sau prin alte modalități prevăzute expres de legislația aplicabilă funcționarilor publici. Procedura de selectare prin concurs se face fără discriminări pe criterii politice, sex, religioase și stare materială.
Art. 11 Încadrarea în muncă a funcționarilor publici se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu alte acte normative care privesc legislația muncii, organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
Art. 12 (1) Recrutarea și numirea funcționarilor publici în cadrul Poliției Locale Ploiești se face prin concurs sau examen, în funcție de nevoile concrete de personal și în limita numărului maxim de posturi impus prin reglementările în vigoare.
(2) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs, se face prin act administrativ (dispoziția
Primarului pentru directorul Poliției Locale și adjunctul acestuia și prin decizie a directorului Poliției Locale Ploiești pentru ceilalți funcționari publici).
(3) Actul administrativ de numire în funcția publică are formă scrisă și se va întocmi în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data întocmirii.
(4) Fișa postului aferentă funcției publice se întocmește de către șeful structurii din care face parte funcția
publică în care urmează să fie numit funcționarul public, se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie se înmânează funcționarului public.
(5) La numirea în funcția publică, funcționarii publici vor depune jurământul de credință, care are următoarea formulă: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fară părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională şi civică. "Așa să-mi ajute Dumnezeu." Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(6) Depunerea jurământului prevăzut la alin. (5) se consemnează în scris. Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alineatul precedent se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică.
Art. 13 Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu alte acte normative care privesc legislația muncii, organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
Art. 14 După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, angajați după data înființării Poliției Locale Ploiești sunt obligați ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare inițială, organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.


Durata programelor de formare este de minimum 3 luni.
Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învățământ. În urma promovării examenului, polițiștii locali obțin un cenificat de absolvire eliberat, în condițiile legii, de către instituția organizatoare. Polițistul local care nu a promovat examenul de absolvire, va putea solicita reexaminarea, o singură dată, în termen de 3 luni de la finalizarea programului de formare. În cazul în care nici de această dată nu a promovat examenul, polițistul local va fi eliberat din funcția publică.
Formarea profesională a personalului cu atribuții in domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local se realizează în condițiile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Contravaloarea cheltuielilor de școlarizare individuale ale personalului din cadrul poliției locale aferente programelor de formare se suportă din bugetul poliției locale.
Polițiștii locali care sunt planificați să urmeze programele de formare inițială vor încheia un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în cadrul Poliției Locale Ploiești o perioadă de cel puțin 5 ani, de la promovarea cursului.
În cazul nerespectării angajamentului, polițiștii locali vor fi obligați să restituie angajatorului contravaloarea cheltuielilor de școlarizare proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, cu excepția cazului în care funcționarii publici respectivi nu mai dețin funcțiile publice din motive neimputabile acestora.


Secțiunea a 2-a - Angajarea personalului contractual

Art. 15 Posturile specifice personalului contractual care se scot la concurs, condițiile de ocupare, data, ora și locul concursului vor fi făcute publice, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, actualizată pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Art. 16 Angajarea se va face în condițiile stabilite de lege, numai în baza aptitudinilor și competenței profesionale, în limita posturilor disponibile, vacante sau nou înființate. Procedura de angajare prin concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, etnice, sex, religioase și stare materială.
Art. 17 (1) Încadrarea în muncă a personalului contractual se face prin încheierea unui contract individual de muncă, redactat în 2 exemplare, din care unul va fi înmânat noului angajat. Contractul individual de muncă se modifică prin act adițional ori de câte ori intervin schimbări în clauzele acestuia.
(2) Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării, ori după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(3) Conform prevederilor din Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractual individual de muncă va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) identitatea părților;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să își producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporar, durata acestuia;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
n) durata perioadei de probă.
(4) În afara clauzelor generale prevăzute la alin. (3), între părti pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice, fară ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurență;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidențialitate.
e) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână și repartizare în ture sau schimburi;
f) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
g) durata perioadei de probă.

Art. 18 (1) Deoarece raporturile de muncă ale salariaților Poliției Locale Ploiești au la bază un contract individual de muncă, modificarea acestuia nu poate fi făcută decât în condițiile legii.
(2) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condițiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă și timpul de odihnă
(3) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractual de muncă cu respectarea legislației în vigoare.
(4) Prin excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și condițiile precizate în Codul Muncii.

Secțiunea a 3-a - Dispoziții comune celor două categorii de raporturi juridice

Art. 19 La începerea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă, fiecare persoană primeşte legitimație de serviciu.
Art. 20 Redistribuirea într-un nou loc de muncă poate fi efectuată în funcție de necesitățile instituției și în conformitate cu pregătirea salariatului și cu legislația în vigoare.
Art. 21 Suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile precizate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003(R) - Codul Muncii, coroborate cu alte acte normative care privesc legislația muncii, organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

CAPITOLUL IV - Obligațiile generale ale conducerii

Art. 22 Conducerea Poliției Locale Ploiești este asigurată de Directorul general și de către directorul general adjunct, numiți prin dispoziție de primar.
Directorul general are în subordine întreg personalul Poliției Locale Ploiești și își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului.
Directorul general, directorul general adjunct, șefii de servicii, șefii de birouri reprezintă personalul cu funcții de conducere din cadrul Poliției Locale Ploiești și au drepturile și obligațiile stabilite prin Legea nr. 155/2010, legea poliției locale, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu alte acte normative care privesc legislația muncii, organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, Regulamentul de Organizare și Funcționare; Regulamentul intern și în fișa postului.

Directorul general va dispune măsurile necesare pentru elaborarea, dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul instituției, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități.
Obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective vor fi cuprinse în Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, elaborat la nivelul instituției, care se actualizează anual. În program vor fi cuprinse în mod distinct și acțiunile de perfecționare profesională, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele de execuție, prin cursuri organizate de ministerul de resort sau de alte organisme abilitate.

Art. 23 (1) Pentru buna organizare a muncii și crearea condițiilor necesare unei desfășurări normale a activității, precum și pentru întărirea disciplinei și ordinii în cadrul instituției, personalului de conducere îi revin următoarele obligații principale:
a) să organizeze și să optimizeze activitatea instituției prin îmbunătățirea continuă a activității compartimentelor specializate din subordine; să elaboreze proceduri operaționale pentru activitățile structurii coordonate;
b) să întocmească fișa postului pentru toate posturile ocupate din subordine, precum și pentru cele vacante, conform statului de personal aprobat și să aducă pe parcurs modificările și completările survenite;
c) să asigure asistența și supervizarea activităților din cadrul structurii coordonate;
d) să aducă la cunoștința subordonaților drepturile, obligațiile și răspunderile ce le revin;
e) să dea dispoziții legale, clare și precise; să prelucreze, periodic modificările legislative și actele normative noi, specifice locurilor de muncă, după comunicarea acestora de către departamentul juridic;
f) să asigure încadrarea în colectiv a noilor angajați; să organizeze și să faciliteze integrarea debutanților în cadrul instituției cu respectarea legislației în vigoare în acest domeniu;
g) să completeze raportul de evaluare, pentru angajații din subordine, în condițiile legii, aplicând cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine;
h) să ia măsuri de asigurare a integrității și a unei bune gospodăriri a fondurilor materiale și bănești ale instituției prin întocmirea corectă a documentelor necesare acordării drepturilor salariaților (foaia colectivă de prezență; tabel nominal cu salariații care beneficiază de norma de hrană suplimentară 12 B pentru personalul din subordine care efectuează activitate în ture/schimburi; întocmirea necesarului de echipament, furnituri etc);
i) să urmărească respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine; răspund de neluarea măsurilor în cazul încălcării acestor norme de către personalul din subordine;
j) să sesizeze comisia de disciplină a instituției în situația când constată abateri disciplinare;
k) să ia măsuri pentru respectarea normelor specifice de protecție a muncii și să asigure cunoașterea acestora de către personalul din subordine;
l) să organizeze și să execute controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către personalul din subordine;
m) să întocmească și să predea fișele colective de prezență, fișele posturilor, rapoartele de evaluare în termenele legale sau stabilite de conducerea instituției.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, situație sau responsabilitate familială, este interzisă.

CAPITOLUL V - Obligațiile și interdicțiile salariaților,

Incompatibilitățile funcționarilor publici

Art. 24 Salariații Poliției Locale Ploiești, indiferent de funcția pe care o ocupă, sunt obligați să respecte obligațiile și interdicțiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Codul Administrativ coroborat cu legislația muncii, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Ploiești aprobat prin Hotărăre a Consiliului Local Ploiești, Codul muncii, Regulamentul intern, Planul de Ordine și Sigurantă Publică al Municipiului Ploiești, precum și în cele prevăzute în Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești.

Art. 25 Toti salariații Poliției Locale Ploiești sunt obligați:

1) să îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu; să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, amabilitate și imparțialitate și să se abțină de la orice act sau fapt, discuții care pot aduce jigniri sau atingere onoarei persoanelor din instituție sau din afara instituției;
2) să respecte cu strictețe pe durata programului de lucru, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de protecție a muncii și măsurile de securitate și sănătate a muncii prevăzute în programele proprii întocmite la nivelul instituției, să respecte disciplina muncii precum și prevederile din C.I.M. și din fișa postului;
3) să respecte programul de lucru stabilit, urmărind folosirea eficientă a timpului de muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu, fiind interzise desfășurarea unor activități care nu au legătură cu atribuțiile de serviciu, folosirea în interes personal a calculatoarelor și a aparaturii din dotare precum și a altor mijloace materiale aparținând instituției;
4) să manifeste preocupare pentru perfecționarea cunoștințelor profesionale, participând la pregătirea profesională și de specialitate conform programului anual de pregătire aprobat de Directorul general;
5) să se prezinte ori de câte ori este nevoie, la diverse activități organizate de instituție sau de municipalitate;
6) funcționarii publici și personalul contractual cu funcții de conducere vor depune la persoana desemnată din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri declarația de avere și declarația de interese, în toate situațiile prevăzute de lege, cu respectarea termenului legal (anual, până la data de 15 iunie, 30 de zile de la numirea într-o funcție publică, 30 de zile de la încetarea raportului de serviciu, 30 de zile de la data încetării suspendarii raporturilor de serviciu, detașare, rectificativa sau în alte situații prevăzute de lege);
7) să aibă o ținută vestimentară îngrijită și decentă; să se comporte civilizat și demn în serviciu și în afara acestuia, adecvat prestigiului instituției;
8) să promoveze raporturi de colegialitate, să manifeste respect față de personalul de conducere și față de colegii de serviciu;
9) personalul care beneficiază de uniformă de serviciu și/sau uniformă de intervenție este obligat să le poarte îngrijit, să le întrețină corespunzător și să respecte cu strictețe regulile privind portul acestora, fiind interzisă modificarea uniformei și a echipamentului de intervenție sau purtarea lor cu alte articole de îmbrăcăminte, precum și purtarea uniformei în afara orelor de program, cu excepția deplasării de la domiciliu la serviciu și de la serviciu spre domiciliu;
10) să dea dovadă de fidelitate față de instituție în executarea atribuțiilor de serviciu, să apere prestigiul instituției, să manifeste respect în relațiile cu beneficiarii și alte persoane din afara instituției, să nu aibă manifestări, opinii în public care ar prejudicia interesele instituției;
11) să semneze fișa postului, angajamentul de serviciu, raportul de evaluare, după caz, de luare la cunoștință Regulamentul intern, graficul de serviciu, Planul de ordine și sigurantă publică al Municipiului Ploiești sau alte documente emise de către conducătorul instituției;
12) în caz de îmbolnăvire,salariatul este obligat să anunțe la Dispeceratul instituției, personal sau prin intermediul membrilor de familie, în cel mult 24 de ore, urmând să prezinte certificatul medical obținut de la medicul de familie/ specialist până la data de 05 ale lunii următoare;

(Pe perioada stării de urgență/ alertă se aplică prevederile actelor normative emise pe timpul acesteia.)
13) să aducă la cunoștința Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri în termen de 15 zile, orice modificare apărută în situația personală (schimbarea actelor de identitate, starea civilă, naştere copil, divorț, situația militară, modificarea domiciliului sau schimbarea nr. de telefon, etc);
14) să informeze în mod corect și complet, în scris, de îndată, șeful ierahic superior și departamentul de resurse umane cu privire la situațiile de fapt și de drept care privesc persoana sa și care sunt generatoare de acte administrative în condițiile expres prevăzute de lege. Să aducă la cunoștință orice situație în care acesta este urmărit penal sau trimis în judecată, precum și in cazul în care cunoaşte că un angajat al Poliției Locale Ploiești este urmărit penal sau trimis în judecată;
15) să respecte procedura operațională privind circuitul documentelor, să asigure buna păstrare a acestora și să anunțe în termen de 24 de ore șefii direcți cu privire la o eventuală pierdere a acestora, inclusiv a legitimației de serviciu;
16) polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții de pază sunt obligați să urmeze cursurile de formare/perfecționare care sunt obligatorii conform legislației în vigoare și să participe la ședințele de tragere, 1a examenele/testările organizate în vederea verificării cunoștințelor profesionale, folosirea armamentului din dotare; preluarea - predarea postului și a materialor din dotare necesare executării serviciului (ex. tomfă, spay, pistol, muniție, etc.) se va face pe bază de semnătură în registrul de predare-primire a postului;
17) să înștiințeze de îndată ce au luat la cunostință, de existenta unor greutăți sau lipsuri în desfășurarea activității, șefii ierarhici superiori;
18) să rezolve în termenele stabilite de către șeful ierarhic lucrările repartizate;
19) să se prezinte la cabinetul de medicina muncii, în vederea efectuării controlului medical, testării psihologice conform planificării aprobate de conducătorul instituției;
20) să informeze şefului ierarhic superior cât și autoritățile competente cu privire la faptele de corupție de care a luat cunoștință, săvârșite de alte persoane, inclusiv angajați ai instituției;
21) să respecte regulile privind protecția datelor cu caracter personal;
22) să predea, în termen de 24 h (zile lucrătoare), sumele rezultate în urma confiscărilor sau a bunurilor confiscate;
23) să predea procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în termen de maximum 72 h (zile lucrătoare) direct la funcționarul cu atribuții de evidență procese-verbale sau la dispeceratul instituției, de unde vor fi preluate ulterior;
24) să comunice/afișeze procesele verbale de constatare a contravențiilor prin întocmirea unui proces verbal de afișare în termenul legal, după preluarea pe semnătură de la personalul cu atribuții în domeniu.

Art. 26 Personalului contractual cu atribuţii de pază îi interzis să :

1) să părăsească postul fără aprobarea şefului ierarhic și în concordanță cu prevederile legale;
2)să încredințeze altei persoane sau să lase fără supraveghere armamentul sau alte materiale din dotare, să le folosească în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;
3)portul necorespunzator a1 uniformei, al însemnelor sau al materialelor din dotare, al armamentului și a materiale din dotare;
4)folosirea uniformei de serviciu în afara programului de lucru;
5)nerespectarea consemnului particular și general a1 postului;
6)lipsa de preocupare pentru perfecționarea pregătirii specifice, neprezentarea nejustificată la ședințele de tragere cu armamentul din dotare;
7)nerespectarea indicațiilor date de către conducătorul tragerii sau împuterniciții acestuia, în timpul executării ședințelor de tragere în poligonul de instrucție, dacă fapta polițistului local a dus la perturbarea ședințelor de tragere.

Art. 27 Interdicțiile salariaților din cadrul Poliției Locale Ploiești sunt următoarele:

1) să se prezinte la program sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor interzise de lege sau a medicamentelor incompatibile cu activitatea desfășurată, să introducă la punctul de muncă și să consume aceste substanțe în timpul programului; salariații aflați în asemenea situații vor fi obligați să se supună verificării cu aparatul alcool-test, iar în situația în care rezultatul este pozitiv, vor părăsi imediat instituția/postul, urmând a se lua măsuri disciplinare împotriva lor;
2) să transmită date sau informatii cu caracter secret sau confidențial de care au luat cunoștință în timpul executării atribuțiilor de serviciu pe toată durata raportului de serviciu/muncă și după încetarea raportului de serviciu/de muncă; nerespectarea acestei clauze atrage obligarea salariatului la plata de daune - interese;
3) să desfășoare alte activități decât cele prevăzute de actele normative în vigoare;
4) implicarea salariaților în sustrageri de orice fel a unor bunuri materiale din instituție sau din unitatea aflată în paza acestora;
5) defăimarea instituției Poliției Locale Ploiești, furnizarea de informatii negative cu privire la instituția din care face parte, blamarea salariaților instituției, atât prin discuțiile cu colegii de muncă, cât și față de persoanele străine ori aduc prejudicii de orice natură instituției sau oricărui angajat a1 acesteia; crearea unui prejudiciu de imagine instituției;
6) absentarea nemotivată de la serviciu 2 (doua) zile consecutive sau cel mult 3 (trei) zile cumulate într-un an calendaristic;
7) provocarea unei persoane de suferințe fizice ori psihice cu scopul de a obține de la acea persoană sau de la o tertă persoană informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană 1-a comis ori este bănuită că 1-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra unei terțe persoane ;
8) depășirea termenului legal de răspuns în cazul unei lucrări repartizate;
9) dormitul în timpul programului de lucru;
10) folosirea de către salariat a unui limbaj vulgar, jignitor, ofensator în discuțiile cu cetățenii sau colegii, în convorbirile telefonice sau în comunicațiile radio;
11) lipsa de preocupare pentru a avea echipamentul de serviciu/ţinuta curate, îngrijit sau păstrarea curățeniei la locul de muncă și a autoturismelor din dotarea instituției;
12) refuzul nejustificat al salariatului de a participa la ședintele de instruire pe linie de protecție a muncii sau refuzul de a semna în fișa individuală de instruire;
13) refuzul de a prezenta legitimația sau documentele de serviciu, la solicitarea conducerii, a șefilor ierarhici sau a personalului cu atribuții de control și coordonare din cadrul Poliției Locale Ploiești;
14) neinformarea imediată a conducerii, de către salariat, despre pierderea legitimației de serviciu, a insignei cu numărul de înmatriculare sau identificare ori a celorlalte documente de serviciu;
15) menționarea în pontaj a prezenței unei persoane care a lipsit de la serviciu, indiferent dacă prin aceasta se obține sau nu un avantaj material injust;
16) desfășurarea, în timpul programului de muncă, a unor activități în interes personal care aduc avantaje materiale salariatului sau care nu au legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
17) divulgarea unor date și informatii despre acțiunile și activitățile Poliției Locale Ploiești, unor terțe persoane, fără aprobarea conducerii;
18) deteriorarea, pierderea sau înstrăinarea mijloacelor tehnice, a armamentului și a muniției, a accesoriilor acestora folosite pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
19) folosirea în mod nejustificat a sistemelor de avertizare acustice și luminoase instalate pe autoturismele de serviciu din cadrul Poliției Locale Ploiești;
20) folosirea autoturismelor instituției în scopuri personale;
21) desfășurarea de activități cu caracter politic, în timpul programului de serviciu;
22) hărțuirea sexuală sau de oricare natură;
23) folosirea forței, altfel decât în condițiile legii;
24) neprezentarea de îndată la sediul instituției în situații de catastrofe, calamități sau tulburări de amploare ale ordinii și liniştii publice;
25) producerea de pagube materiale instituției din care face parte sau patrimoniului acesteia;
26) nerespectarea normelor de protecție a mediului, sănătate și securitate în muncă și P.S.I.;
27) fumatul în birouri sau holuri, acest lucru fiind permis numai în locuri special amenajate;
28) părăsirea instituției în timpul programului de lucru fără bilet de învoire/ordin de deplasare, aprobat de conducerea instituției.
Art. 28 Polițistului local îi este interzis:

1) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;
2) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;
3) să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
4) să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;
5) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitați de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității de acționar;
6) să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;
7) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică;
8) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activității specifice de poliție locala;
9) să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informatii sau mărturisiri;
10) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să i se promiti, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
11) să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la alin. 8;
12) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
13) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal ori care să aducă prejudicii de orice natură instituției sau oricărui angajat al acesteia;
14) să folosească autoturismele instituției în alte scopuri decât pentru care le-au fost încredințate;
15) să se deplaseze cu autoturismele personale în post sau să stea în acestea pe durata programului de lucru;
16) să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției, pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri ;
17) să părăsească postul fără aprobarea şefului ierarhic și în concordanță cu prevederile legale;
18) să încredințeze altei persoane sau să lase fără supraveghere armamentul sau alte materiale din dotare, să le folosească în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;
19) portul necorespunzator a1 uniformei, al însemnelor sau al materialelor din dotare, al armamentului și a mijloacelor materiale din dotare;
20) folosirea uniformei de serviciu în afara programului de lucru;
21) pierderea, distrugerea sau degradarea documentelor postului, dacă fapta nu este comisă în astfel de împrejurări care potrivit dispozițiilor legale să constituie infracțiune;
22) nerespectarea consemnului particular și general a1 postului;
23) părăsirea, fără motive temeinice, a itinerariului de patrulare și refuzul nejustificat de a efectua serviciul împreună cu colegul său de patrulă sau de a-i acorda sprijin în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ;
24) lipsa de preocupare în asimilarea tematicii de instruire la pregatirea profesională, a prevederilor Planului de Ordine și Siguranță Publică, precum și a legislației ce îi reglementează activitatea;
25) neîntocmirea unor rapoarte, documente operative specifice cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (fișă intervenție, notă de constatare, PV de depistare, notă explicativă, etc.);
26) încălcarea intenționata a îndatoririlor de serviciu privitoare la:
a) urmărirea, prinderea și reținerea persoanelor care au încălcat prevederile legale;
b) asigurarea locului faptei până la sosirea organelor competente a efectua cercetări în cauză;
c) raportarea folosirii armamentului sau a celorlalte mijloace de apărare din dotare;
d) nepredarea sau luarea în primire, în mod necorespunzator, a postului;
e) distrugerea sau degradarea mijloacelor materiale din dotarea polițistului local și a postului;
27) lipsa de preocupare pentru perfecționarea pregătirii specifice, neprezentarea nejustificată la ședințele de tragere cu armamentul din dotare;
28) nerespectarea indicațiilor date de către conducătorul tragerii sau împuterniciții acestuia, în timpul executării ședințelor de tragere în poligonul de instrucție, dacă fapta polițistului local a dus la perturbarea ședințelor de tragere;


Art. 29 Funcționarul public este în conflict de interese, dacă se află într-una dintre următoarele situații:
a)este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
b)participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;
c)interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice.

CAPITOLUL VI - Drepturile salariaților Poliției Locale Ploiești

Art. 30 Drepturile personalului Poliției Locale Ploiești sunt cele prevăzute în Codul Administrativ, Codul muncii și Contractul/Acordul Colectiv de Muncă:
1. La salarizare conform Legii 153/2017, stabilită prin HCL Ploieşti, normă de hrană conform Legii 155/2010 pentru munca depusă, alte drepturi salariale în natură sau în bani (vouchere de vacanţă, etc);
2. La repaus zilnic și săptămânal;
3. Personalul instituției beneficiază de următoarele tipuri de concediu:
Concediu de odihnă anual, acordat proporțional cu timpul lucrat și în raport cu vechimea în muncă potrivit Codului administrativ și H.G. 250/1992:
• până la 10 ani vechime în muncă - 21 zile lucrătoare;
• peste 10 ani vechime în muncă - 25 zile lucrătoare;
• Salariatele care urmează o procedură de fertilizare, "in vitro", beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile, care se acordă după cum urmează:
• 1 zi la data efectuării puncției ovariene;
• 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.
• Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar va fi însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii.

Concediu medical plătit, condiționat de prezentarea unui certificat medical de la medicul de familie sau medicul specialist, cu obligația anunțării la Dispeceratul instituției, în cel mult 24 de ore, personal sau prin intermediul membrilor de familie.
Pentru personalul operativ, numărul de zile de concediu medical ce urmeaza a fi plătite, va cuprinde zilele nelucrătoare și zilele de sărbătoare legală, dacă acestea erau lucrătoare conform graficului de serviciu.
Pentru personalul neoperativ, numărul de zile de concediu medical ce urmeaza a fi plătite, nu va cuprinde zilele nelucrătoare și zilele de sărbătoare legală.
Concediu plătit pentru diverse evenimente familiale, astfel:
• 5 zile lucrătoare pentru căsătoria salariatului;

• 3 zile lucrătoare pentru naşterea copilului salariatului, la care se adaugă 5 zile lucrătoare concediu paternal și încă 10 zile lucrătoare dacă tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, acordate conf. Legii nr. 210/1999

• 3 zile lucrătoare pentru căsătoria copilului salariatului;

• 3 zile lucrătoare pentru decesul soţiei/soţului salariatului sau al unei rude de până la gradul al III-lea al salariatului ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv (parinți, bunici, frate, soră, mătușă, unchi );
În afara concediului de odihnă sau a concediului pentru evenimente familiale deosebite salariaţii, au dreptul la zile libere plătite pentru alte situaţii, după cum urmează:
• 1 zi pentru donatorii de sânge (numai în ziua în care s-a donat)
• 1 zi pentru persoanele care se vaccineaza cu schema completa de antivirus pentru Covid 19
• 1 zi pentru control medical anual (cu acte doveditoare)
• 1 zi pentru chemări la Centrul Militar
• îngrijirea sănătăţii copiilor minori - 1 zi lucrătoare pâna la 2 copii, 2 zile lucrătoare peste 3 copii ( zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți/reprezentanți legali ai copilului/copiilor, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical/analizele efectuate); cererea se depune cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și este însoțită de o declarație pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua/zilele lucrătoare liberă/libere și nici nu o va solicita în cursului anului respectiv. În situația producerii unui eveniment medical neprevăzut părintele sau reprezentantul legal are obligația de prezenta actele medicale doveditoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
• Funcţionarii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 3 zile. Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
• Funcționarii din cadrul instituției care își desfășoară activitatea in condiții vătămătoare sau periculoase conform legii, constatate ca urmare a determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către organele abilitate în acest sens, au dreptul conform prezentului Regulament, la un concediu de odihnă suplimentar de 7 zile lucrătoare anual, care nu se reportează.
• Zilele de concediu suplimentar de odihnă, vor fi acordate numai, după întocmirea determinărilor sau expertizărilor solicitate de Poliția Locală Ploiești, pe baza avizului Direcției de Sănătate Publică Prahova.

Acordarea acestor zile se va face în baza actelor doveditoare și nu se includ în durata concediului de odihnă.

Salariații pot beneficia de concediu fără plată până la 3 luni (de studii sau pentru rezolvarea unor probleme personale), pe bază de cerere motivată, aprobată de Directorul general și cu avizul şefului ierarhic superior, în măsura în care locul de muncă/serviciul permite acest lucru. În mod excepțional, în situații justificate, legitime, se poate acorda un concediu fără plată mai mare de trei luni cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la data solicitării acestui concediu. În cazul concediului fără plată care depășeste 30 de zile calendaristice, raportul de serviciu/muncă se suspendă. Pentru perioada concediului fără plată, salariatul nu are dreptul la concediu de odihnă. Concediile fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute anterior, pe o durată cumulată de cel mult 2 ani în perioada exercitării funcţiei publice pe care o deţine .
4. La egalitate de tratament.
5. La opinie; de asociere sindicală.
6. La securitate și sănătate în muncă, dreptul de asistență medicală, proteze și medicamente în condițiile legii.
7. La acces la formare profesională.
8. Dreptul la recunoaştere a vechimii în muncă, în specialitate și grad profesional.
9. La acces la dosarul profesional.
10. De a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă.
11. La spor de noapte de 25 % din salariu de bază, pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.
12. Polițiștii locali, pentru faptele săvârșite de aceştia în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în condițiile legii, au dreptul la consultanță juridică asigurat prin personalul de specialitate din cadrul Poliției Locale Ploiești.
13. Dreptul la indemnizații de delegare și de decontare a cheltuielilor de transport și de cazare, conform legii, pe perioada în care angajații sunt trimişi în delegare în alte localități decât cea în care își desfășoară activitatea.
14. Salariații din cadrul Poliției Locale Ploiești vor beneficia de toate drepturile stabilite în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și în funcție de sumele aprobate în bugetul instituției
15. Angajații Poliției Locale Ploiești beneficiază de zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează:
- 1, 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri, înaintea Paștelui;
- prima și a doua zi de Paște;
- 1 mai;
- l iunie;
- prima și a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie;
1 decembrie;
prima și a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Dispozițiile de mai sus nu sunt aplicabile în locurile de muncă unde activitatea este continuă, iar zilele respective sunt lucrătoare conform planificării de serviciu, personalul operativ beneficiind de recuperări.

Tuturor salariaților le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii si exprimării, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
CAPITOLUL VII - Relațiile de serviciu între persoanele angajate în muncă

Art. 31 Relațiile de serviciu între persoanele încadrate în muncă la Poliția Locală Ploiești, sunt relații de subordonare în conformitate cu funcțiile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 și în Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale Ploiești aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești.
Între persoanele aflate pe nivele ierarhic egale sau asimilate ca fiind identice, relațiile sunt de colaborare.
Art. 32 Emiterea și executarea deciziilor:
(1) Decizia este un act cu caracter obligatoriu, emis de director general/ director general adjunct cu respectarea legislației în vigoare, în vederea bunei desfășurări a funcționării structurilor Poliției Locale Ploiești.
(2) Dreptul de a anula o decizie îl are numai persoana care a emis-o și cea ierarhic superioară.
(3) După executarea deciziei, subordonatul este obligat să raporteze şefului de la care a primit-o, despre îndeplinirea acesteia.
Art. 33 Pentru probleme deosebite, personale sau în legătură cu serviciul, salariatul se va adresa în ordine: șefului ierarhic superior, iar apoi directorului general adjunct sau directorului general, după caz.
Art. 34 Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților:
Pentru soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților se procedează astfel:
a) cererea/reclamația se înregistrează la registratura instituției;
b) se prezintă conducătorului Poliției Locale Ploiești pentru rezoluție, iar dacă este cazul, se
transmite în termen de 5 zile structurilor abilitate pentru analiză și propuneri;
c) structura căreia i s-a repartizat documentul, îl analizează și prezintă în scris Directorului
general propunerea de soluționare;
d) termenul de soluționare este de 30 de zile de la data înregistrării cererii/reclamației indiferent dacă
răspunsul este favorabil sau nefavorabil;
e) termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile, în situația în care aspectele sesizate necesita o
cercetare mai amănunțită.
Art. 35 Reguli concrete privind disciplina muncii în instituție:
a) Respectarea de către salariații Poliției Locale Ploiești a programului de muncă stabilit.
b) Îndeplinirea de către fiecare salariat a atribuțiilor de serviciu potrivit fișei postului și a consemnelor generale și particulare potrivit Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Ploiești, pentru polițiștii locali.
c) Respectarea reciprocă de către instituție și salariați a obligațiilor în cadrul raporturilor de serviciu/muncă.
d) Respectarea de către salariați a prevederilor prezentului Regulament Intern și a celorlalte prevederi legale în vigoare.
e) Asigurarea respectării principiului egalității de tratament între conducerea Poliției Locale Ploiești și personalul subordonat.

CAPITOLUL VIII - Organizarea timpului de lucru

Art. 36 (1) Programul de lucru și timpul de muncă pe care trebuie să-l presteze fiecare angajat se stabilește în conformitate cu prevederile legale, în funcție de specificul și modul de organizare a activității fiecărei structuri din cadrul Poliției Locale Ploiești. Programul de lucru al salariaților Poliției Locale Ploiești este diferit, în funcție de locul de muncă al fiecărui angajat.
(2) Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de regulă de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus (48 de ore consecutive).
(3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(4) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.
(5) Șefii serviciilor/birourilor, coordonatorii compartimentelor vor completa foile colective de prezență, în care înscriu timpul efectiv lucrat, timpul liber (repausul săptămănal) și timpul nelucrat (pe diferite cauze: maternitate, concediu de odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente deosebite, învoiri, delegații, cursuri, absențe nemotivate etc.) de către fiecare salariat.


Art. 37 Planificarea, organizarea și executarea activităților:

1) Pentru structurile operative (Dispecerat, Ordine Publică și Pază, Circulație pe Drumurile Publice, Intervenție Rapidă), evidența prezentei la serviciu se ține pe fiecare serviciu/birou/compartiment, pe baza documentelor specifice fiecărui departament în care personalul va semna de fiecare dată la începutul și sfârşitul programului de lucru, precizând ora de intrare în serviciu şi ora de iesire.
(2) Toți angajații instituției sunt obligați să semneze în registrul de intrare-ieșire (cu excepția personalului din structurile operative) la sosirea în unitate (la începutul programului), cât și la plecarea din instituție (la sfârşitul programului de lucru), precizându-se de fiecare dată ora de venire și ora de plecare din instituție.
Art. 36 Programul de lucru:
(1) Pentru polițiștii locali din cadrul structurii de Ordine Publică, programul de lucru este de 8 ore, astfel:
a) schimbul I: de la 06,00 - 14,00;
b) schimbul II: de la 14,00 - 22,00;
c) schimbul III. de la 22,00 - 06,00.
(2) Pentru polițiștii locali din cadrul structurii de Circulație pe Drumurile Publice, programul de lucru este de 8 ore, astfel:
a) schimbul I: de la 06,30 - 14,30;
b) schimbul II: de la 14,00 - 22,00;
c) schimbul III. de la 22,00 - 06,00.
3) Pentru personalul din cadrul structurii Intervenție Rapidă, programul de lucru este de 12 ore, de la 7,00 - 19,00 și de la 19,00 - 07,00, cu timp liber corespunzător de 24 de ore între două ture și 48 de ore pauză după 2 ture;
(4) Pentru personalul din cadrul Biroului Pază, programul de lucru este:
- Permanent: Ture zi/noapte : 12ore lucrate zi/24 ore pauză cu 12 ore lucrate noaptea/48 ore pauză: tură zi, interval orar 07:00-19:00 ; tură noapte, interval orar19:00-07:00
- 8 ore de zi: Luni - Joi interval orar 08:00-16:30; Vineri interval orar 08:00-14:00
(4) Pentru personalul din cadrul Biroului Dispecerat, programul de lucru este:
- Permanent: Ture zi/noapte : 12ore lucrate zi/24 ore pauză cu 12 ore lucrate noaptea/48 ore pauză: tură zi, interval orar 07:00-19:00 ; tură noapte, interval orar19:00-07:00
- 8 ore de zi: Luni-Joi interval orar 08:00-16:30; Vineri interval orar 08:00-14:00
(5) Personalul operativ din cadrul Poliției Locale Ploiești își desfășoară activitatea în mod continuu, ture/schimburi, conform graficului de lucru lunar, în zilele de sâmbăta sau duminică și în zilele de sărbătorile legale sau zile declarate prin lege nelucrătoare.
(6) Pentru polițiștii locali din cadrul structurilor Control Comercial, Protecția Mediu, Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal și Evidența Persoanelor programul de lucru este de la 08,00 la 16,30 pentru zilele de luni - joi și de la 8,00 la 14,00 pentru ziua de vineri. În funcție de situația operativă sau de evenimentele din Municipiul Ploiești, polițiștii locali pot desfășura activitate și în zilele de sâmbătă și duminică sau sărbători legale, conform graficului de lucru.
(7) Pentru personalul cu atribuții în domeniul resurse umane, juridic, proceduri, financiar-contabilitate, relații publice, achiziții publice, registratură, administrativ, sănătate și securitate în muncă și alte specialități tehnico-administrative, programul de lucru este de la 08,00 la 16,30 pentru zilele de luni - joi și de la 08,00 la 14,00 pentru ziua de vineri.
(8) Pentru personalul care ocupă funcția de îngrijitor, programul de lucru este de la 07,00 la 15,30 pentru zilele de luni - joi și de la 07,00 la 13,00 pentru ziua de vineri.

Art. 39 Șefii de structuri operative întocmesc graficul de lucru al personalului din subordine, la sfârșitul fiecărei luni, până pe data de 25 ale lunii, pentru luna următoare. Prin graficul de lucru se urmăreşte ca fiecare salariat să realizeze norma legală de lucru și totodată să se asigure permanența serviciului în teren, ținând cont de situația operativă, calendarul evenimentelor din Municipiul Ploiești despre care au cunoștință că se vor desfășura în luna următoare.
Art. 40 (1) Pentru structurile în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită specificului, salariaților li se asigură timp liber corespunzător, iar repausul săptămânal se va acorda în timpul săptămânii, conform graficului de lucru lunar, cu respectarea legislației în vigoare.
(2) Pentru acoperirea programului regim continuu din cadrul structurilor funcționale cu atribuții de ordine publică, pază, intervenție rapidă, circulație pe drumurile publice, dispecerat, angajații Poliției Locale Ploiești vor presta activitate în schimbul I, II, III sau în ture. Munca în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia angajații se succed unul pe altul în acelaşi post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizării unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin graficul de lucru.
(3) La solicitarea motivată a șefilor ierarhici sau prin graficul de lucru, în funcție de evenimente, salariații pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor legale. Efectuarea muncii suplimentare, peste limita stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003(r) - Codul Muncii, este interzisă, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.
(4) Munca suplimentară și munca prestată în zilele de sărbători legale, se compensează cu timp liber corespunzător următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, pe bază de cerere aprobată de conducerea instituției.
(5) În cazul în care compensarea prin timp liber corespunzător nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (4), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
Art. 41 Munca prestată în intervalul orar 22,00 - 6,00 este considerată muncă de noapte. Salariații care își desfășoară activitatea în acest interval orar beneficiază, pentru munca prestată în timpul nopții, de un spor de 25 % din salariu de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.
Art. 42 (1) Personalul din cadrul Poliției Locale Ploiești are dreptul la pauză de masă cu o durată de 15 minute, inclusă în programul de lucru.
(2) În cazul în care personalul cu atribuții în teren are program de muncă de 12 ore, pauza de masă este cu o durată de maximum 30 de minute și este inclusă în programul de lucru.
(3) Polițiștii locali care execută activitatea în teren vor anunța șeful ierarhic superior/coordonatorul structurii, precum și Dispeceratul instituției, cu privire la faptul că vor lua pauza de masă, urmând să plece din post pentru a beneficia de această pauză, numai după ce au primit acordul în acest sens.
Art. 43 (1) Învoirile plătite pentru motive personale, se acordă în baza biletului de învoire vizat de către șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției, nu mai mult de o oră pe lună, care nu se reportează.
(2) Învoirile plătite se acordă şi pentru citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau la instanţele judecătoreşti în legătură cu serviciul.
(3) Biletul de învoire va fi predat la ieșirea din instituție, ulterior fiind preluat de către personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, în baza unui registru special.
Art. 44 Şefii de servicii/birouri, coordonatorii de compartimente vor ține evidența privind prezența angajaților la serviciu pentru a putea efectua pontarea corectă a acestora şi a stabili fiecărui salariat drepturile care i se cuvin.

Art. 46 (1) Concediile de odihnă se efectuează în baza unei programări individuale stabilite de şeful de serviciu/birou, coordonatorul de compartiment, ținându-se seama de buna desfăşurare a activității instituției, dar şi de interesele personalului. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
(2) Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an calendaristic, integral sau fracționat. Concediul de odihnă poate fi fracționat, la cererea salariatului, cu condiția ca una dintre fracțiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare.
(3) Cererea pentru concediul de odihnă se va face în baza programării individuale sau colective şi se va înainta spre aprobare, de regulă, cu cel puțin 1 (una ) zi înaintea plecării in concediu.
Art. 47 Data de 21 mai este ziua Poliției Locale Ploiești. Autoritățile administrației publice locale și organizațiile neguvernamentale interesate pot sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.

CAPITOLUL IX- Reguli privind securitatea şi sănătatea in muncă

Art. 48 (1) În cadrul propriilor responsabilități, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității şi sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, precum şi pentru punerea in aplicare a organizării protecției muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
(2) Salariații Poliției Locale Ploiești vor fi instruiți de către persoana cu atribuții SSM/şeful ierarhic, pe bază de semnăturä în fişa individuală.
(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, salariații din cadrul Poliției Locale Ploieşti, care dețin permise de conducere, pot conduce autovehiculele din dotarea instituției conform atribuțiilor prevăzute în fișa postului și fișei de aptitudini eliberate în urma controlului medical periodic.
Art. 49 Instituția are urmãtoarele îndatoriri privind protecția, igiena şi securitatea în muncă în cadrul instituției:
1) de a organiza activitatea de asigurare a sănătății şi securității in muncă;
2) de a organiza instruirea angajaților, periodic. Instruirea se realizeazä obligatoriu în cazul noilor angajați, ai celor care îşi schimbă locul de muncä sau felul muncii şi a celor care îşi reiau activitatea după o perioadă mai mare de 30 de zile. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înaintea începerii activității. Instruirea este obligatorie şi in cazul in care intervin modificări ale legislației in domeniu;
3) de a lua toate măsurile pentru protejarea vieții şi sănătații salariaților;
4) de a asigura securitatea şi sănătatea salariaților in toate aspectele legate de muncă;
5) de a aplica măsurile generale de protecție a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
6) de a lua măsurile de protecție a muncii specifice pentru anumite profesii sau anumite activități din cadrul instituției;
7) de a asigura echipamentele individuale și de muncă, conform normativelor în vigoare;
8) de a organiza controlul permanent al stării materialelor și substanțelor folosite în procesul muncii;
9) de a asigura condițiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum și pentru evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol imminent de accidentare;
10) de a îndeplini măsurile de securitate și sănătate în muncă, prin numirea unui responsabil cu protecția muncii;
11) de a elabora și afișa la locuri vizibile planul de evacuare a salariaților în caz de pericol (cutremur, incendiu etc.);
12) de a dota grupurile sanitare cu materialele necesare întreținerii igienei;
13) de a efectua periodic lucrări de deratizare și dezinsecție;
14) de a efectua curățenia în birouri, grupuri sanitare, holuri și incinta instituției;
15) de a asigura accesul salariaților la serviciul medical de medicină a muncii.

 


Art. 50 Salariații au următoarele indatoriri privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul instituției, precum și cele prevăzute in fișa postului:
1) de a respecta regulile de protectie a muncii, de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, generale și specifice;
2) de a respecta regulile stabilite pentru asigurarea securității și sănătății salariaților;
3) de a utiliza echipamentul tehnic și electronic (sisteme de calcul, birotică, aparate, autovehicule, armament letal sau neletal, etc.), echipamentul individual de protecție și de lucru și materialele igienico-sanitare, primite în folosință, numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, fiind interzisă utilizarea în scopuri personale;
4) de a solicita efectuarea depanărilor la echipamentul tehnic de către personalul specializat;
5) de a păstra curățenia la locul de muncă, în spațiul în care își desfașoară activitatea și în incinta instituției ;
6) de a asigura lucrările și documentele, prin depunerea acestora, zilnic, la terminarea programului de muncă, în dulapuri sau birouri prevăzute cu sisteme și dispozitive de închidere;
7) de a se supune controlului psihologic, controlului medical anual efectuat de către personalul specializat.

Art. 51 Declararea și comunicarea accidentelor de muncă se va face potrivit reglementărilor în vigoare, după cum urmează:
l) toate accidentele survenite în timpul serviciului, vor fi anunțate de îndată directorului general al Poliției Locale Ploiești sau persoanei responsabile pe linie de sănatate și securitate în muncă, de către persoana accidentată, dacă este posibil acest lucru, coordonatorul compartimentului în care lucrează salariatul accidentat sau de către oricare alt salariat, în funcție de condițiile producerii acestuia (schimb, patrula, alte condiții). În mod asemănător se va proceda și în cazul accidentelor survenite pe traseul normal de la domiciliul angajatului la locul de muncă și invers, atunci când șeful ierarhic sau oricare alt salariat, în funcție de condițiile producerii acestuia (schimb, patrulă, alte condiții) a luat la cunoștință de producerea accidentului.
2) toate accidentele, indiferent de gravitate vor fi comunicate de îndată de către conducerea instituției sau o altă persoană desemnată, lnspectoratului Teritorial de Muncă, precum și organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art. 52 La nivelul instituției sunt asigurate serviciile obligatorii de medicină a muncii, după cum urmează:
1) examen medical la angajarea în muncă;
2) control medical periodic;
3) examen medical la reluarea activității.

Art. 53 Obligațiile angajaților privind protecția muncii:
1) să își însușească și să respecte normele de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora;
2) să aducă la cunoștință conducerii instituției orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
3) să aducă la cunoștință conducerii instituției accidentele de muncă suferite de persoana proprie și de alte persoane participante la procesul de muncă;
4) să dea informațiile solicitate de către organele de control și de cercetare în domeniul protecției muncii;
5) să desfășoare activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă
6) să ia măsurile necesare pentru prevenirea producerii accidentelor, inundațiilor, incendiilor și alte asemenea evenimente;
7) angajații instituției răspund de integritatea tuturor bunurilor (mobilier, bază logistică, rechizite, etc.) care le-au fost puse la dispoziție la începerea activității.
Art. 54 (1) În cazul unor temperaturi foarte scăzute, polițiștii locali care își desfășoară activitatea afară, în posturi fixe se pot adăposti în anumite imobile/locuri încălzite, numai pe perimetrul postului și cu anunțarea prealabilă a șefului ierarhic superior, precum și a dispeceratului. Polițiștii locali au posibilitatea să se încălzească și în autoturismul instituției atunci când coordonatorul/ șeful de birou/ șeful de serviciu sau un alt echipaj din cadrul instituției se deplasează în postul acestora. În cazul celorlalți polițiști care efectuează serviciul în patrule auto, aceştia se încălzesc în autovehiculul din dotarea instituției, în timpul deplasării pentru indeplinirea atribuțiilor de serviciu. De asemenea, în cazul înregistrării temperaturilor extreme, programul de lucru al polițiștilor locali care execută serviciul de ordine publică prin patrulare pe jos, poate fi adaptat prin dispoziția conducătorului instituției prin altemarea activităților în exteriorul și în spațiile încălzite/răcoroase, după caz, aparținând instituției sau în alte locuri publice, anume stabilite.
(2) Șefii de structură vor lua legătura periodic cu polițiștii locali din teren, interesându-se dacă sunt probleme în legătură cu sarcinile de serviciu, unde se află poziționați în post cât și cu privire la starea lor de sănătate.
Art. 55 (1) În Politia Locală Ploiești au acces și mânuiesc armament și muniție numai salariații care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
(2) Personalul care are în dotare armament este obligat să cunoască modul de funcționare, întrebuințare, păstrare și manipulare. Aceleaşi obligații sunt valabile și pentru modul de funcționare, întrebuințare, păstrare și manipulare a materialelor și tehnicii de transmisiuni din dotare, dar și să le mențină permanent în stare de funcționare.
(2) Personalul numit să poarte și să mânuiască armament și muniție este obligat să respecte procedurile operaționale PO-08 Folosirea armamentului, PO-22 Dispecerat, precum și alte reguli/instrucțiuni implementate la nivelul insituției care se actualizează ori de câte ori este necesar.


Art. 56 Regulile și măsurile pentru evitarea accidentelor, obligatorii pentru toți angajații Poliției Locale Ploiești care execută pază în posturi permanente și pe timpul patrulării, exercitării atribuțiilor de serviciu în Municipiul Ploiești:
- deplasarea de la domiciliul angajatului la sediul Poliției Locale Ploiești, sau posturile stabilite conform planificării de serviciu se face cu respectarea tuturor reglementărilor privind circulația pietonilor și autovehiculelor pe drumurile publice
- după efectuarea instructajului premergător intrării în serviciu și primirea permisiunii de a intra în post, polițiștii locali se deplasează în zonele de responsabilitate (patrulare)
Art. 57 Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, pe linia securității și sănătății muncii, angajaților din cadrul Poliției Locale Ploiești le este interzis:
- să efectueze alte activități decât cele prevăzute în consemnul general și particular al postului; să fumeze în locuri nepermise;
- să remedieze diferite defecțiuni la instalațiile din cadrul încăperilor unde își îndeplinește atribuțiile de serviciu (electrice, gaz metan, apă și canal,etc.);
- să se urce pe autovehicule în vederea executării controlului, pe roți, obloane;
- să stea în apropierea locurilor de încărcare - descărcare manuală sau mecanică a materialelor.

Art. 58 (1) Poliția Locală Ploiești, în aplicarea prevederilor OUG 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, va lua, când este cazul și la sesizarea salariatelor interesate, măsurile prevazute de lege.
(2) Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.
(3) Salariata gravidă, cea care a născut recent și cea care alăptează vor beneficia de drepturile conferite de lege, după ce va informa angajatorul despre situațiile menționate, în vederea luării deciziilor optime de la caz la caz (anunțare medic medicina muncii, acordare concedii, amenajare spații, acordate facilități sub aspectul timpului de muncă etc.).
Art. 59 La cererea întemeiată a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmăreşte evoluția sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale, conform legislației în vigoare.
Art. 60 Salariata în cauză este obligată să prezinte adeverința medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.

Art. 61 Măsurile de igienă, securitate în muncă, protecție a sănatătii, cele privind timpul de muncă, precum și orice alte măsuri specifice în domeniul protectiei maternității, se vor lua în conformitate cu legislația aplicabilă la acea dată.

Art. 62 (1) La nivelul instituției se organizează Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă, în scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul securității și sănătății muncii.
(2) Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă constituit la nivelul instituției este format din 8 membri, astfel: 3 reprezentanti ai angajatorului, desemnați de către directorul general prin decizie scrisă, 3 reprezentanti numiți din partea sindicatului reprezentativ la nivel de instituție, 1 lucrător cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și medicul de medicina muncii
Membrii sunt numiți pe o perioada de 2 ani, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 63 Fumatul în incinta instituției este interzis. Încălcarea interdicției de a furma într-un spațiu public închis și într-un spațiu închis de la locul de muncă este o abatere disciplinară gravă, angajatorul putând să recurgă la sancțiuni sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu în situația în care nerespectarea interdicției fumatului a cauzat prejudicii angajatorului de imagine ori materiale). Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancțiunile disciplinare prevăzute în legislația în vigoare și în prezentul regulament - capitolul Raspunderea disciplinară.

CAPITOLUL X - Evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților


Art. 64 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici:
1. Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale este un document, denumit în continuare raport de evaluare, în care evaluatorul:
a. acordă note pentru fiecare componentă a evaluării, stabilește punctajul final și calificativul acordat;
b. consemnează rezultatele deosebite ale funcționarului public, dificultățile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante;
c. stabilește necesitățile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
d. stabilește obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
2. Interviul este o discuție între evaluator și funcționarul public evaluat, în cadrul căreia se aduce la cunoștința funcționarului public evaluat conținutul raportului de evaluare și se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea și datarea raportului de evaluare de către evaluator și de către funcționarul public evaluat.
3. În cazul în care între funcționarul public evaluat și evaluator există diferențe de opinie asupra conținutului raportului de evaluare, se procedează astfel:
a. în situația în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare;
b. în situația în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcționarul public consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secțiunea dedicată.
4. În situația în care funcționarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal îhtocmit de către evaluator și semnat de către acesta și un martor. Refuzul funcționarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
5. Pentru fiecare dintre componentele evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, evaluatorul acordă note de la 1 1a 5. Nota l reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de performanță și, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanță, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim.

6. Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
7. Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanță reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanță.
8. Punctajul final al evaluării performanțelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor obținute pentru obiectivele individuale și criteri ile de performanța", potrivit alin. (6) și (7).
9. În urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfacător, nesatisfacător.
10. Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanțelor profesionale individuale, după cum urmează:
a. pentru un punctaj între 1,00 și 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător;
b. pentru un punctaj între 2,01 și 3,50 se acordă calificativul satisfăcător;
c. pentru un punctaj între 3,5 l și 4,50 se acordă calificativul bine;
d. pentru un punctaj între 4,5 l și 5,00 se acordă calificativul foarte bine.
11. Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înaintează contrasemnatarului, care semnează raportul așa cum a fost completat de evaluator sau, după caz, îl modifică, cu obligația de motivare și de înștiințare a funcționarului public evaluat. În acest caz, funcționarul public evaluat semnează raportul de evaluare modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consemnării observațiilor sale, dacă este cazul.
12. La finalizarea evaluării potrivit alin. (l1), o copie a raportului de evaluare se comunică funcționarului public evaluat.
13. Funcționarii publici nemulțumiți de evaluarea comunicată o pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, la conducătorul autorității sau instituției publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință.
14. Conducătorul autorității sau instituției publice soluționează contestația pe baza raportului de evaluare și a referatelor întocmite de către funcționarul public evaluat, de către evaluator și de către contrasemnatar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.
15. Pe baza documentelor prevăzute la alin. (14), conducătorul autorității sau instituției publice respinge motivat contestația sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestației se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la soluționarea acesteia.
16. La expirarea termenului prevăzut la alin. (13), în condițiile în care funcționarul public nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (15), o copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuții privind evidența personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică funcționarului public.
17. Funcționarul public nemulțumit de rezultatul evaluării performanțelor profesionale individuale se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
Art. 65 Calificativele obținute la evaluarea performanțelor profesionale individuale sunt avute în vedere la:
a) promovarea într-o funcție publică superioară;
b) eliberarea din fiincția publică.
Art.66 (1) În mod excepțional, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face și în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) raportul de serviciu al funcționarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puțin 30 de zile consecutive;
b) raportul de serviciu a1 evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii, dacă perioada efectiv coordonată este de cel puțin 30 de zile consecutive. În acest caz evaluatorul are obligația ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu să realizeze evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici sau a personalului contractual din subordine.

c) funcționarul public dobândește o diplomă de studii de nivel superior și urmează să fie promovat, în condițiile legii, într-o fiincție publică corespunzătoare studiilor absolvite;
d) funcționarul public este promovat în grad profesional.
(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al confiictului de interese privind funcționarii publici.
Art. 67 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual:
(1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute de normele legale în vigoare.
(2) În funcție de specificul activității desfășurate efectiv de către salariat, evaluatorul poate stabili și alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoștința salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.
(3) Salariații care exercită, cu caracter temporar, o funcție de conducere vor fi evaluați pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcția de conducere respectivă.
Art. 68 Fișele de evaluare
Persoanele care au calitatea de evaluator completează fișele de evaluare, al căror model cuprinde următoarele cerințe:
a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuțiile stabilite prin fișa postului;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultățile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante;
d) stabilesc obiectivele și criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesități de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

CAPITOLUL XI - Recompense și premii

Art. 69 Pentru contribuții deosebite la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor și la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, salariaților li se pot acorda recompense morale sau materiale stabilite de legislația în vigoare pentru funcționarii publici și personalul contractual.
Recompensele care se pot acorda polițiștilor locali sunt următoarele:
a. felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor și a misiunilor și
se aduc la cunoștință individual sau în fața personalului;
b. titlurile de onoare - se conferă polițiștilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și
pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții sau a unor misiuni;
c. însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea și diplomele de merit/onoare - se acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural-artistice și sociale, cu prilejul unor aniversări și la finalizarea unor acțiuni/misiuni, precum și cu ocazia pensionării;
d. recompensele materiale - se acordă polițiștilor locali care s-au evidențiat prin obținerea de rezultate
exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.
Art. 70 (1) Polițiștii locali au dreptul la despăgubiri de viață, de sănătate și de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute 1a alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru polițiștii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situația producerii riscurilor specifice activității de politie locală.
(3) Despăgubirile se acordă, în conformitate cu art. 68 din H.G. nr. 1332/2010, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Ploiești, pentru următoarele categorii de riscuri:
a. rănirea polițistului local;
b. invaliditate de gradul I;
c. invaliditate de gradul II;
d. invaliditate de gradul III;
e. deces;
f. prejudicii aduse bunurilor.


CAPITOLUL XII - Sancțiuni disciplinare si răspunderea personalului din cadrul Poliției Locale Ploiești

Art. 71 Încălcarea cu vinovăție de către personalul Poliției Locale Ploiești, a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament și a celor prevăzute în legislația care reglementează activitatea Poliției Locale, a funcționarilor publici, a personalului contractual, Codul Muncii, Codul Administrativ atrage răspunderea materială, disciplinară, administrativă și penală, după caz.
Art. 72 Tipuri de răspundere
(1) Încălcarea de către funcționarii publici cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condițiile legii.
(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcționarii publici a proiectelor de acte administrative și a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea prevederilor legale, atrage răspunderea acestora în condițiile legii.
(3) Funcționarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori avizarea actelor și documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu respectarea prevederilor art. 437 alin. (3) din Codul Administrativ.
(4) Refuzul funcționarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele și documentele prevăzute la alin. (2) se face în scris și motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii actelor, cu excepția situațiilor în care prin acte normative cu caracter special sunt prevăzute alte termene, și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.
(5) Funcționarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori avizeze sau care prezintă obiecții cu privire la legalitate asupra actelor și documentelor prevăzute la alin. (2), fară a indica temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (4), răspund în condițiile legii.
Art. 73 Răspunderea în solidar cu instituția publică
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței judecătorești, în condițiile legii, împotriva autorității sau instituției publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.
(2) În cazul în care acțiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorității sau instituției publice prevăzute la alin. (1). Dacă instanța judecătorească constată vinovăția funcționarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituția publică.
(3) Răspunderea juridică a funcționarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale și procedurile administrative aplicabile instituției publice în care își desfășoară activitatea.
Art. 74 (1) Încălcarea cu vinovăție de către personalul Poliției Locale Ploiești a îndatoririlor corespunzătoare funcției pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege, nerespectarea obligațiilor și interdicțiilor prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Codul Administrativ coroborat cu legislația muncii, Regulamentul de Organizare și funcționare a1 Poliției Locale Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești; Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, Regulamentul intern, Planul de Ordine și Sigurantă Publică al municipiului Ploiești, precum și în cele prevăzute în fișa postului, Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Poliției Locale Ploiești, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absența nemotivată de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru/întârziere repetată la serviciu;
e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfașoară activitatea sau aduc prejudicii de orice natură instituției sau oricărui angajat al acesteia;
h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu;
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;
k) încălcarea de către salariați a prevederilor referitoare la îndatoriri și interdicții stabilite prin lege, altele decât cele referitoare la conflicte de interese și incompatibilități;
l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilități dacă funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;
m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și contractuale; încălcarea cu vinovăție de către personalul Poliției Locale Ploiești a îndatoririlor corespunzătoare funcției pe care o deține și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege, nerespectarea obligațiilor și interdicțiile prevăzute in Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Codul Administrativ coroborat cu legislația muncii, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești; Codul Muncii; Regulamentul intern, Planul de Ordine și Sigurantă Publică al municipiului Ploiești, precum și în cele prevăzute în fișa postului, proceduri, instrucțiuni Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Poliției Locale Ploiești.

(3) Sancțiunile disciplinare pentru funcționarii publici sunt:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la uri an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea într-o funcție publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an,
cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
f) destituirea din funcția publică.

(4) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile Codului Administrațiv.
(5) În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancțiunea disciplinară aferentă abaterii disciplinare celei mai grave.
(6) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare, cu excepția abaterii disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. 1), cu privire la incompatibilități, pentru care sancțiunea disciplinară se aplică în condițiile prevăzute de Codul Administrativ.
(7) În cazul în care fapta funcționarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară și ca infracțiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării ori renunțării la urmărirea penală sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. În aceste situații, procedura angajării răspunderii disciplinare se reia și sancțiunea disciplinară se aplică in termen de cel mult un an de la data reluării.
(8) Pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcționarului public în cadrul autorității ori instituției publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorității ori instituției publice. Măsura se dispune pe întreaga durată pe care funcționarul public poate influența cercetarea administrativă.
(9) În situația în care în cazul funcționarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea prevederilor alin. (8), persoana care are competența numirii în funcția publică are obligația să dispună mutarea temporară a funcționarului public într-o funcție publică corespunzătoare nivelului de studii, cu menținerea drepturilor salariale avute.

Art. 75. Aplicarea sancțiunilor disciplinare
(1) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (3) lit. b)-f) nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea funcționarului public. Audierea funcționarului public trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității. Refuzul funcționarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declarație privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării prealabile și aplicarea sancțiunii.
(2) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 74 alin. (3) lit. f) se aplică și direct de către persoana care are competența legală de numire în funcția publică, în situațiile prevăzute la art. 520 lit. b) din Codul Administrativ.
(3) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 74 alin. (3) lit. a) se poate aplica și direct de către conducătorul instituției publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (l).
(4) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (3) lit. b)-f) se aplică de conducătorul instituției publice, la propunerea Comisiei de Disciplină.
(5) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 74 alin. (3) lit. f) se aplică și direct de către persoana care are competența legală de numire în funcția publică, în situațiile prevăzute la art. 520 lit. b) din Codul Administrativ.
(6) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 74 alin. (3) lit. a) se poate aplica și direct de către conducătorul instituției publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (l).
(7) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (3) lit. b)-f) se aplică de conducătorul instituției publice, la propunerea Comisiei de Disciplină.
Art. 76 În cadrul Poliției Locale Ploiești este constituită Comisia de Disciplină, conform Anexei 7 la OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, care are competența să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare și să propună sancțiunea aplicabilă funcționarului public în cauză.
Modul de constituire a comisiilor de disciplină, componența acestora, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru se vor face conform conform Anexei 7 la OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
Art. 77 Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară cu respectarea prevederilor din Codul Muncii pentru personalul contractual, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
b) gradul de vinovăție a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

CAPITOLUL XIII - Avertizarea în interes public

Implementarea dispozițiilor privind protecția avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

Art. 78 Avertizarea în interes public reprezintă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacitătii, economicității și transparenței.
Art. 79 Avertizorul de integritate este persoana care face o sesizare cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței și care este încadrată într-o instituție publică sau care funcționează din fonduri publice ori administrează bunuri sau resurse publice.
Art. 80 Integritatea publică presupune îndeplinirea cumulativa a trei condiții:
a) incoruptibilitatea deciziei indiferent de beneficiarul acesteia;
b) respectarea principiilor transparenței și a1 competitivității;
c) buna administrare în sensul economicității, eficacității și eficienței.
Art. 81 Principiile care guvernează protectia avertizării în interes public sunt următoarele:
a) principiul legalității;
b) principiul supremației interesului public;
c) principiul responsabilității;
d) principiul nesancționării abuzive;
e) principiul bunei administrări ;
f) principiul bunei conduite;
g) principiul echilibrului;
h) principiul bunei-credințe.
Art. 82 Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele cu funcții de conducere sau de execuție din autoritățile, instituțiile publice și din celelalte unități bugetare, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și priveşte:
a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
c) practică sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale, administrației publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităților administrative autonome, instituțiilor publice de cultură, educație, sănătate și asistentă socială, companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local, precum și societăților naționale cu capital de stat;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
g) încălcări ale legii în privinta accesului la informatii și a transparenței decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțarile nerambursabile;
i) incompetența sau neglijența în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea
legii;
1) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc intereselor de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități bugetare;
n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiu lui bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.
Art. 83 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale conform principiului bunei - credințe poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare din care face parte persoana are a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact faptuitorul;
c) comisia de disciplină din care face parte persoana care a încălcat legea;
d) organelor judiciare;
e) organe1or însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizațiilor neguvernamentale.
Art. 84 Protecția funcționarilor publici și a altor categorii de personal
(1) În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protectie după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, până la proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a instituției, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.
(2) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.
Art. 85 În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la Art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 574/2004, se vor aplica din oficiu prevederile Art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.
Art. 86 (1) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință.
(2) Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași autorități publice, instituții publice sau unități bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin lege.


CAPITOLUL XIV - Protecția datelor cu caracter personal

Art. 87 Definiții
(1) "date cu caracter personal" în 1) "date cu caracter personal" înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2)"prelucrare date cu caracter personal" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Art. 88 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale salariaților
(1) Angajatorul prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților în următoarele scopuri prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru respectarea dispozițiilor legale:
a. respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin reglementările interne;
b. gestionarea, planificarea și organizarea muncii;
c. asigurarea egalității și diversității la locul de muncă;
d. asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;
e. evaluarea capacității de muncă a salariaților;
f. valorificarea drepturilor de asistentă socială;
g. exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;
h. organizarea încetării raporturilor de muncă.


(2) Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în documentele și operațiunile care conservă dovada consimțământului salariaților pentru prelucrare.
(3) Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de salariat al instituției își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul acordării facilităților respective în condițiile prevăzute în acordul de acordare a facilităților.
Art. 89 Obligațiile salariaților privind protecția datelor cu caracter personal
(1) Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și clarificări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.
(2) Toti salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorului ierarhic sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legatură cu orice nelămurire, suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților și ale utilizatorilor și/sau colaboratorilor instituției, in legătură cu orice divulgarea a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștiință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.
(3) Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu întreprindă nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale salariaților și ale utilizatorilor și/sau colaboratorilor instituției. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștiință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este interzisă.
Art. 90 Sancțiuni
Având în vedere importanta specială pe care societatea o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.

CAPITOLUL XV - Nediscriminarea şi înlăturarea formelor de încălcare a demnității

Art. 91 Principiul egalității de tratament
(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații.
(2) Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnice, religie, opinie politică, orientare socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală.
(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art. 92 Comunicarea drepturilor privind respectarea egalității de șanse și de tratament
(1) Angajatorii sunt obligați să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă.
(2) Prin egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă se întelege accesul nediscriminatoriu la:
a. alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități;
b. angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c. venituri egale pentru munca de valoare egală;
d. informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;
e. promovare la orice nivel ierarhic și profesional;
f. condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare;
g. beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protectie și asigurări sociale.
(3) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la:
a. anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor vacante din unitate;
b. încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
c. stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
d. stabilirea remunerației;
e. beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protectie și asigurări sociale;
f. informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;
g. evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h. promovarea profesională;
i. aplicarea măsurilor disciplinare;
j. dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitațile acordate de acesta;
k. orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.
(4) Sunt exceptate de aplicarea prevederilor de mai sus, locurile de muncă in care, datorită naturii sau condițiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularitățile de sex sunt determinate.
(5) Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecția candidatelor la angajare.
(6) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate. Sunt exceptate de la această prevedere acele locuri de muncă interzise femeilor gravide și/sau care alăptează, datorită naturii ori condițiilor particulare de prestare a muncii.

(7) Este considerată discriminare după criteriul de sex și hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfiașoară activitatea.
(8) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărțuirea sexuală, având ca scop:
a. de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;
b. de a infiuența negativ situația persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un componament nedorit, ce ține de viața sexuală.
(9) Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept hărțuirea sexuală, angajatorul are următoarele obligații:
a. să prevadă în regulamentul de ordine interioară sancțiunile disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, comițând acțiuni de discriminare;
b. să asigure informarea tuturor angajaților cu privire la interzicerea hărțuirii sexuale la locul de muncă;
c. să aplice imediat după sesizare sancțiunile disciplinare împotriva oricărei manifestări de hărțuire sexuală la locul de muncă.
(10) Constituie discriminare și este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relațiilor sau a condițiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamație la nivelul unității sau care a depus plângere la instanțele judecătorești competente, în vederea aplicării prevederilor Legii 202/2002 și după ce sentința judecătorească a rămas definitivă, cu excepția unor motive întemeiate și bară legătură cu cauza.

Art. 93 Reclamații legate de discriminarea la locul de muncă
(1)Angajații au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminați, să formuleze sesizări/reclamații către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, și să solicite sprijinul organizației sindicale sau al reprezentanților salariaților din unitate pentru rezolvarea situației la locul de muncă.
(2)În cazul în care această sesizare/reclamație nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumția existenței unei discriminări directe sau indirecte în domeniul muncii, pe baza prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse dintre bărbați și femei, are dreptul atât să sesizeze instituția competentă, cât și să introducă cerere către instanța judecătorească competentă în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința, respectiv la secția/completul pentru conflicte de muncă și drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, instanța de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii faptei.
Prevederile referitoare la respectarea egalitatii de șanse și de tratament se completeazâ cu dispozițiile legale în materie - Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

CAPITOLUL XVI - Răspunderea patrimonială

Art. 94 Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor. Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau alte cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagube care se încadrează în riscul normal al serviciului.
Art. 95 Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei, iar atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultima inventariere a bunurilor.
Art. 96 (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Dacă a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s- au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor.
(2) În cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă, se predau obligatoriu însemnele, legitimația de serviciu, uniforma, echipamentul de protectie.
(3) În cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă prin demisie, cu acordul părților sau din motive imputabile salariatului, în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare inițială, angajatul este obligat să suporte cheltuielile de școlarizare, proporțional cu perioada neamortizată.
(4) În cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă salariatul este obligat să suporte contravaloarea concediului de odihnă necuvenit, dacă este cazul, cu excepția cazului de încetare a raportului de serviciu/muncă din motive neimputabile salariatului.
(5) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține din drepturile salariale ale persoanei în cauză, în baza angajamentului de plată dat în scris de către salariat sau a deciziei de imputare, emisă de către angajator, ambele constituind titluri executorii conform Codului Administrativ sau în baza unei hotărâri judecătorești.
Art. 97 Atunci când raporturile de serviciu/muncă încetează înainte ca salariatul să-1 fi despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la o altă unitate, reținerile se fac de către noul angajator în baza titlului executoriu transmis de către Poliția Locală Ploieşti. Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de Procedură Civilă.


CAPITOLUL XVII - Dispoziții finale

Art. 98 Personalul nou angajat va lua la cunoștință de prevederile Regulamentului Intern odată cu înmânarea actului de numire în funcția publică pentru funcționarul public sau la încheierea Contractului individual de muncă pentru personalul contractual.
Art. 99 (1) Prezentul Regulament Intern se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare și va fi modificat și completat în raport de legislația care va apărea și care are legătură cu regimul juridic al Poliției Locale Ploiești.
(2) În situația în care intervin modificări legislative care reglementează activitatea Poliției Locale sau cu privire la drepturile și obligațiile funcționarilor publici, personalului contractual, iar Regulamentul Intern nu a fost modificat și completat, se vor aplica prevederile legale respective.
Art. 98 Regulamentul Intern al Poliției Locale Ploiești intră în vigoare la data de 06.12.2021, dată la care se abrogă Regulamentul Intern nr. 2230/01.08.2016.

DIRECTOR GENERAL,                                                                    SINDICATUL POLIȚIEI LOCALE MIHAI VITEAZUL
Catalin Constantin ALBU                                                                                   PREȘEDINTE
                                                                                                            Cosmin IORDACHE ALEXANDRU

 

Consilier Juridic,
Mihaela Oana ZAFIU

 

 

ACORD COLECTIV DE MUNCĂ POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI 2022-2024


În conformitate cu prevederile:

• LEGEA nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
• LEGEA nr.153/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
• LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
• LEGEA-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• LEGEA nr. 154/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;
• LEGEA nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului;
• LEGEA nr. 62/2011 republicată a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare ;
• LEGEA nr. 155/2010 a poliției locale cu modificările și completările ulterioare;
• LEGEA nr. 287/2009 (Codul Civil) Art. 405-407 ;
• LEGEA nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare ale acesteia;
• LEGEA nr.53/2003 republicată privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
• LEGEA nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu completările şi modificările ulterioare;
• LEGEA nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
• LEGEA nr. 210/1999 Legea concediului paternal;
• LEGEA nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase;
• O.G. nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021;
• O.G. nr. 65/2014, pentru modificarea unor acte normative, art XI;
• O.G. nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;
• O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
• O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
• O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
• H.G. nr.302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective;
• H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
• H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală;
• H.G. nr.171/ 2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
• H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale;
• H.G. nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
• H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
• H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, modificată şi completată;
• H.G. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, cu modificările şi completările ulterioare ;
• H.G. nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999;
• H.G. nr.250/1992 republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
• H.C.L. nr. 225/2015 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului Politiei Locale Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;
• H.C.L. nr. 7/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Ploiești;

se încheie prezentul Acord Colectiv de Muncă denumit în continuare Acord, între cele două părţi semnatare:

1. Poliţia Locală a Municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Bulevardul Independenței, nr.21, reprezentată de Albu Cătălin Constantin, în calitate de Director General, numită în continuare Poliţie Locală
şi
2. Sindicatul Poliției Locale „Mihai Viteazul" - reprezentativ la nivelul Poliției Locale a Municipiului Ploiești, prin Sentinţa Civilă nr. 1821/03.03.2021 a Judecătoriei Ploiești, reprezentat de Preşedinte Alexandru Iordache Cosmin, numit în continuare Sindicat reprezentativ


OBIECTUL ACORDULUI COLECTIV DE MUNCĂ

Prezentul Acord Colectiv de Muncă are ca scop asigurarea în conformitate cu dispoziţiile legale a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al instituţiei, promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a personalului angajat, eliminarea conflictelor de muncă, preîntâmpinarea grevelor şi asigurarea premiselor pentru îndeplinirea în bune condiţii a obligaţiilor izvorâte din raporturile de serviciu.
Obiectul prezentului act îl constituie stabilirea măsurilor referitoare la constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, programul zilnic de lucru, perfecţionarea profesională, evenimente deosebite, precum şi măsuri referitoare la sindicat şi la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale sindicatului.
Prezentul Acord produce efecte pentru toţi funcționarii publici angajaţi în funcţiile publice din cadrul Poliţiei Locale Ploiești.


CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1 (1) Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Acordului Colectiv de Muncă la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) Executarea prezentului Acord este obligatorie pentru părţi şi constituie legea părţilor. Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin acord atrage răspunderea părţii care se face vinovată de aceasta.
Art. 2 (1) Prezentul Acord Colectiv de Muncă se încheie pe o durată de 2 ani, începând cu 01.10.2022.
(2) Dacă niciuna dintre părţi nu denunţă Acordul Colectiv de Muncă cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou Acord Colectiv de Muncă, dar nu mai mult de 12 luni.
(3) Clauzele prezentului Acord Colectiv de Muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, ori de câte ori convin toate părţile semnatare, în conformitate cu prevederile art. 149 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, orice modificare a actului urmând a fi făcută prin act adiţional.
Art. 3 (1) Orice solicitare de modificare a prezentului Acord Colectiv de Muncă va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă în scris celeilalte părţi cu cel puţin 30 zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.
(3) Modificările aduse Acordului Colectiv de Muncă produc efecte de la data stabilită de părţi şi numai pentru viitor.
Art. 4 Suspendarea şi încetarea Acordului Colectiv de Muncă are loc în condiţiile legii.
Art. 5 (1) Drepturile funcționarilor prevăzute în prezentul Acord colectiv nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili potrivit prevederilor legale.
(2)În situaţia în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul acord intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din prezentul Acord .
(3)Interpretarea clauzelor acordului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează potrivit regulilor dreptului comun. Dacă şi după aceasta există divergenţe, interpretarea clauzelor se va face în sensul favorabil salariaţilor, în limitele legii.
Art. 6 (1) Părţile convin să promoveze un climat normal de muncă în instituţie cu respectarea prevederilor legale, a prezentului Acord, a Regulamentului Intern, a Codului de etică şi integritate, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor.
(2)La angajare şi în cadrul raportului de serviciu, instituţia va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, religie, limbă, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau oricare alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din acordul colectiv de muncă.
(3)Condițiile specifice la angajare vor fi stabilite conform prevederilor legale și ale Regulamentului Intern.
Art. 7. Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului Acord Colectiv de Muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte ce decurg din alte Acorduri Colective de Muncă, decât dacă nivelul la care acestea s-au încheiat este superior.
Art. 8. Aplicarea Acordului Colectiv de Muncă poate fi suspendată prin acordul de voinţă al părţilor sau în caz de forţă majoră.
Art.9. Prezentul Acord Colectiv de Muncă încetează:
- la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin la prelungirea aplicării acestuia sau nu operează prelungirea de drept;
- prin acordul părţilor.
Art. 10. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul acord, instituţia va asigura fondurile necesare, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Acord Colectiv de Muncă.


CAPITOLUL II
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ


Art. 11 (1)Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
(3) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
(4) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (3), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
(5) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (3), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
(6) Plata muncii în condiţiile alin. (4) şi (5) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatului reprezentativ.
(7) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
Art. 12.(1) Programul de lucru este cel stabilit prin Regulamentul Intern, conform prevederilor legale.
(2) Personalul operativ din cadrul Poliției Locale Ploiești își desfășoară activitatea în mod continuu, ture/schimburi, conform graficului de lucru lunar, în zilele de sâmbăta sau duminică și în zilele de sărbătorile legale sau zile declarate prin lege nelucrătoare.
(3) Pentru polițiștii locali din cadrul structurilor Control Comercial, Protecția Mediu, Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal și Evidența Persoanelor programul de lucru este de la 08,00 la 16,30 pentru zilele de luni - joi și de la 8,00 la 14,00 pentru ziua de vineri. În funcție de situația operativă sau de evenimentele din Municipiul Ploiești, polițiștii locali pot desfășura activitate și în zilele de sâmbătă și duminică sau sărbători legale, conform graficului de lucru.
(4) Pentru personalul cu atribuții în domeniul resurse umane, juridic, proceduri, financiar-contabilitate, relații publice, achiziții publice, registratură, administrativ, sănătate și securitate în muncă și alte specialități tehnico-administrative, programul de lucru este de la 08,00 la 16,30 pentru zilele de luni - joi și de la 08,00 la 14,00 pentru ziua de vineri, cu posibilitatea decalării acestuia pentru motive bine întemeiate.
(5) Pentru personalul care ocupă funcția de îngrijitor, programul de lucru este de la 07,00 la 15,30 pentru zilele de luni - joi și de la 07,00 la 13,00 pentru ziua de vineri.
(6) Prezenţa la serviciu se evidenţiază pe bază de semnătură în condicile de prezenţă la venirea şi la plecarea din serviciu şi pe bază de semnătură la repartizarea şi la ieşirea din post.
(7) Pauza pentru servirea mesei are o durată de 15 minute şi se include în programul de lucru. Pentru personalul care lucrează la ture de 12 ore pauza de masă este de 30 de minute.

SECȚIUNEA 1. MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

Art. 13 Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul cuprins între orele 22:00 - 06:00.
Art. 14. Salariatul de noapte reprezintă, după caz:
(1) a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.
(2) Pentru orele lucrate în acest interval salariaţii beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
Art. 15. (1). Funcţionarii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de încadrarea în muncă şi după aceea periodic.
(2). Funcţionarii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.
(3). Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

SECȚIUNEA 2. DURATA REDUSĂ A TIMPULUI DE LUCRU


Art. 16. Salariata care alăptează, poate beneficia de reducerea programului cu 2 ore, fără a-i fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care a lucrat în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă, până la împlinirea vârstei de un an a copilului.

SECȚIUNEA 3. ZILELE DE SĂRBĂTOARE ŞI REPAUS

Art. 17 (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie - Anul Nou;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai - Ziua Internaţională a Muncii;
- 1 iunie - Ziua Copilului;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; - 1 decembrie - Ziua Naţională;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
- Pentru realizarea unor punţi din ajunul sărbătorilor, de comun Acord, se poate hotărî recuperarea unor zile lucrătoare premergătoare sărbătorilor, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară, în baza hotărârii guvernului.
- Pentru aniversarea Zilei Poliției Locale - 21 Mai - Autoritățile administrației publice locale și organizațiile neguvernamentale interesate pot sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.
(2) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii (funcționarii care prin natura funcţiei şi activităţii, trebuie să asigure permanenţa), repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile, conform graficelor de lucru afișate la locurile de muncă respective, cu respectarea dispoziţiilor referitoare la timpul de muncă şi de odihnă.
(3) Pentru funcționarii care se află în concediu de odihnă, zilele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu vor fi luate în calculul concediului de odihnă.

SECȚIUNEA 4. CONCEDII ŞI ZILE LIBERE

Art. 18 (1) Funcționarii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, în condiţiile legii.
(2) Concediul de odihnă se acordă, conform legii, în funcţie de vechimea în muncă, după cum urmează:
- 21 zile lucrătoare - până la 10 ani vechime în muncă;
- 25 zile lucrătoare - peste 10 ani vechime în muncă.
(3)Efectuarea concediului de odihnă este obligatorie. Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.
(4). Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. În cazul în care programarea concediului se face fracţionat, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare, neîntrerupt. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 10 zile lucrătoare.
(5). În cazul în care funcţionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul în curs, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, în termen de 18 luni. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.
(6). Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat dacă, pe perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situaţii:
a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;
b) pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;
c) când prezenţa funcţionarului la serviciu este cerută de conducerea instituţiei;
d) în cazul în care funcţionarul solicită acest lucru şi interesele serviciului o permit.
(7) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată
(8) În cazul în care ambii soţi lucrează în instituţie, aceştia au dreptul la efectuarea concediului de odihnă în aceeaşi perioadă.
(9) În cazul în care funcționarul are bilet de odihnă şi tratament, va beneficia de concediu de odihnă în perioada când are bilet, indiferent de programarea concediului.
(10) Funcționarii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite. Evenimentele familiale şi numărul de zile libere plătite sunt stabilite prin Regulamentul Intern, astfel:
a. căsătoria funcționarul - 5 zile lucrătoare;
b. naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
c. decesul soţiei/soţului sau al unei rude de până la gradul III a funcționarul (părinţi, copii, fraţi, bunici, nepoţi, unchi sau mătuşe şi nepoti din fraţi) ori a soţului/soţiei acestuia inclusiv (socrii, nora/ginere, cumnatele şi cumnaţi, unchiul şi soţia nepotului de frate)- 3 zile lucrătoare;
d. control medical anual (cu acte doveditoare) - 1 zi lucrătoare.
(11)Funcţionarii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 3 zile. Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(12) Funcționarii din cadrul instituției care își desfășoară activitatea in condiții vătămătoare sau periculoase conform legii, constatate ca urmare a determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către organele abilitate în acest sens, au dreptul conform prezentului Acord, la un concediu de odihnă suplimentar de 7 zile lucrătoare anual, care nu se reportează.
(13) Zilele de concediu suplimentar de odihnă, vor fi acordate numai, după întocmirea determinărilor sau expertizărilor solicitate de Poliția Locală Ploiești, pe baza avizului Direcției de Sănătate Publică Prahova.
(14) Salariatii care prestează serviciul în zilele de sărbători legale, vor beneficia de o zi liberă pe bază de cerere de recuperare, în altă zi lucrătoare, în maxim 90 de zile calendaristice.

Art. 19 În afara concediului de odihnă sau a concediului pentru evenimente familiale deosebite salariaţii, au dreptul la zile libere plătite pentru alte situaţii, după cum urmează:
a. concediu paternal, 10 zile lucrătoare la care se adaugă 5 zile lucrătoare (acordate la fiecare copil, dacă salariatul a urmat un curs de puericultură);
b. chemări la Centrul Militar - 1 zi lucrătoare;
c. donatori de sânge - conform legii;
d. îngrijirea sănătăţii copiilor minori - 1 zi lucrătoare pâna la 2 copii, 2 zile lucrătoare peste 3 copii ( zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți/reprezentanți legali ai copilului/copiilor, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical/analizele efectuate); cererea se depune cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și este însoțită de o declarație pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua/zilele lucrătoare liberă/libere și nici nu o va solicita în cursului anului respectiv. În situația producerii unui eveniment medical neprevăzut părintele sau reprezentantul legal are obligația de prezenta actele medicale doveditoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
e. Salariatele care urmează o procedură de fertilizare, "in vitro", beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile, care se acordă după cum urmează:
1 zi la data efectuării puncției ovariene;
2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.
Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar va fi însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii.
f. 1 zi pentru persoanele care se vaccineaza cu schema completa de antivirus pentru Covid 19;
g. 1 zi pentru persoanele care se autorecenzeaza pe baza de dovada justificativa;
h. Membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului reprezentativ sau ale unei confederatii/federatii sindicale reprezentative, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 zile, fără a le afecta drepturile salariale, cu ocazia participării la acţiunile desfășurate de sindicatul /organizația sindicală reprezentativ/ă, pe bază de cerere, vizată de conducerea oraganizației sindicale. Numărul total de zile pe lună este alocat pentru întreaga structură de conducere a sindicatului reprezentantiv sau a organizației sindicale reprezentative. Zilele neefectuate într-o lună nu pot fi reportate în luna/lunile următoare.
i. Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist. Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.

SECȚIUNEA 5. CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ ŞI ÎNVOIRI

Art. 20 (1) Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucratoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;
b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat;
c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă instituție;
(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limită prevăzută la alin. (1), în următoarele situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază,pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată;
b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului său, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.
(3) Concediile fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute anterior, pe o durată cumulată de cel mult 2 ani în perioada exercitării funcţiei publice pe care o deţine .
(4) În situaţia în care concediul fără plată depăşeşte 30 de zile calendaristice consecutive, devin aplicabile prevederile art. 515 din OUG nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Funcţionarii publici care îşi continua studiile în vederea promovării în clasa beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază că studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcţiei publice deţinute şi, după caz, sporul de vechime.
(6) Funcţionarii publici care urmează o forma de specializare sau de perfecţionare beneficiază de drepturile şi au obligaţiile prevăzute de OUG nr. 57/2019.

Art. 21. Pe perioada în care funcţionarul se află în concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului nu îi va putea înceta raportul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu raport de muncă pe durată determinată.
Art. 22 (1) Învoirile plătite pentru motive personale, se acordă în baza biletului de învoire vizat de către șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției, două ore lunar, ce pot fi fracționate în maxim două părți egale, care nu se reportează.
Învoirile plătite se acordă şi pentru citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau la instanţele judecătoreşti în legătură cu serviciul.
(2) Biletul de învoire va fi prezentat la ieșirea din instituție, ulterior va fi predat de către personalul punctului acces, angajaților din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, în baza unui registru special.

CAPITOLUL III
SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI

Art. 23 (1). Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în Acordul Colectiv de Muncă, funcţionarii instituţiei au dreptul la un salariu în bani corespunzător funcţiei, categoriei, clasei, gradului în care sunt încadraţi, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor prevăzute în fişa postului.
(1.2). Plata salariilor și alocațiilor valorice ale normelor de hrană se face o dată pe lună pe data de 10 :
a) salariile și sporurile salariaților instituţiei se stabilesc conform Hotărării Consiliului Local Ploiești adoptată în baza prevederilor Legii nr. 153/2017. Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.
b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiar fiind personalul politiei locale in activitate prevazut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicata, cu completarile ulterioare, si personalul de conducere;
c) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiar fiind personalul politiei locale in activitate prevazut la art. 14 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 155/2010, republicata, cu completarile ulterioare;
d) norma nr. 12 „B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, norma suplimentara pentru personalul politiei locale in activitate care lucreaza in ture sau schimburi.
(3) Salariile de bază se diferenţiază pe funcţii în raport cu criteriile prevăzute de OUG nr. 57/2019.
(4) În cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade profesionale în cazul funcţionarilor publici, astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia în muncă. Diferențierea se face pe 3 grade profesionale.
(5) În cadrul fiecărui grad diferenţierea salariilor de bază se face pe un număr de 5 gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime în muncă.
(6) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(7) Nivelul de salarizare corespunzător functiei se stabileşte de Consiliul Local potrivit prevederilor legii.
(8) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii, îşi păstrează functia în care a fost încadrat anterior suspendării şi beneficiază de salariul de bază aferent gradului .
(9) Pentru personalul prevăzut la alin. (8), gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se stabileşte conform legilor speciale aplicabile.
(10) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiează de o majorare a salariului de bază cu 10%.
Art. 24. La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările stabilite prin legi, ordonanţe sau prin hotărâri ale Guvernului României. De asemenea vor fi acordate următoarele drepturi de altă natură:
a) Alocație valorică pentru normele de hrană a cărei valoare se stabilește prin Ordin Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
b) Vouchere de vacanță sau indemnizație de vacanță, conform Regulamentului de acordare a voucherelor aprobat prin dispoziţie a conducerii Poliţiei Locale cu consultarea sindicatului reprezentativ.
Art. 25. Toate drepturile băneşti ale funcţionarilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale instituţiei.

CAPITOLUL IV
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

SECȚIUNEA 1. OBLIGAȚIILE FUNCȚIONARILOR

Art. 26. Funcţionarii instituţiei sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea numai în vederea îndeplinirii prompte şi eficiente, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor obligaţiilor de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din Municipiului Ploiești.
Art. 27. Funcţionarii Poliţiei Locale sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios atribuţiile ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi atribuţiile ce le sunt delegate şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.
Art. 28. Funcţionarii Poliţiei Locale au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
Art. 29. (1). Orice funcţionar al instituţiei, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate. El este obligat să se conformeze dispoziţiilor date de superiorii ierarhici cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În asemenea cazuri refuzul trebuie motivat în scris, iar dacă funcţionarul care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o.
(2). Personalul cu funcţii de conducere răspunde conform legii, pentru dispoziţiile pe care le dă funcţionarilor din subordine.
Art. 30. Funcţionarii instituţiei au obligaţia să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei.
Art. 31. Funcţionarilor instituţiei le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.
Art. 32. Funcţionarilor le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.
Art. 33. Funcţionarii Poliţiei Locale au datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaţiile cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 34. Funcţionarii instituţiei sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.
Art. 35. (1). Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, funcţionarii instituţiei sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin, precum şi al instituţiei.
(2). De asemenea, în timpul serviciului funcţionarii sunt obligaţi să aibă o ţinută decentă, alții decât cei care poartă uniformă.


SECȚIUNEA 2. OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Art. 36 Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi a elementelor care privesc raporturile de serviciu;
b) să asigure condiţii tehnice şi organizatorice necesare realizării sarcinilor de muncă;
c) să prevadă în proiectele de buget (inclusiv în rectificările de buget) toate sumele necesare respectării prevederilor Acordului Colectiv de Muncă;
d) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din raportul de serviciu , din Acordul Colectiv de Muncă, cu respectarea termenelor prevăzute de acestea;
e) să consulte Sindicatul reprezentativ în probleme susceptibile să afecteze drepturile şi interesele salariaţilor;
f) să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi şi aflate în sarcina instituţiei, în condiţiile legii;
g) să asigure realizarea evidenţei nominale a salariaţilor, prin dosarul profesional şi să elibereze, la solicitarea salariaţilor, documente care să ateste calitatea de salariat, pentru a-şi putea valorifica drepturile ce decurg din aceasta;
h) să prevadă în bugetul instituției sumele necesare pentru realizarea programelor de perfecţionare a salariaţilor, în conformitate cu prevederile legale, care reglementează pregătirea şi formarea profesională;
i) să respecte principiile referitoare la transparenţă şi nediscriminare în relaţiile de muncă, referitoare la:
- anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;
- încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului de serviciu ;
- stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
- stabilirea salariilor şi a altor drepturi de natură salarială, în condiţiile legii;
- beneficii, altele decât cele de natura salarială;
- securitate socială;
- informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
- evaluarea performanţelor profesionale individuale;
- promovarea profesională;
- aplicarea măsurilor disciplinare;
- dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
- orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
j) să asigure condiţii de muncă specifice, conform legii, pentru femeile gravide şi pentru femeile care alăptează;
k) să iniţieze, în timp util, puneri de acord şi consultări cu sindicatul reprezentativ referitoare la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi afectaţi, şi de atenuare a consecinţelor acestor concedieri.
l) să asigure sănătatea şi securitatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă
m) să asigure exercitarea dreptului funcţionarului public de a consulta propriul dosar profesional;
Art. 37 Angajatorul are obligaţia să asigure protecţia funcţionarului public împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta.


CAPITOLUL V
FORMAREA PROFESIONALĂ


Art. 38. Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor funcţionarilor.
Art. 39. Identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de conducerea instituţiei. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a funcţionarilor se suportă de instituţie.
Art. 40. În cazul în care un funcţionar identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, conducerea instituţiei va analiza cererea, rămânând la aprecierea acesteia dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.
Art. 41. Funcţionarii care au participat la cursuri de formare inițială organizate în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazului în care se fac reduceri de personal, dacă părăsesc instituţia din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 5 ani de la data absolvirii cursurilor. În acest scop se va încheia un angajament.
Art. 42. (1). Funcţionarii instituţiei pot urma cursuri de specializare sau de perfecţionare, ori programe de specializare, în ţară sau în străinătate, la propunerea conducerii instituţiei. Cei care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare cu o durată mai mare de 3 luni şi primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra o perioadă de 2 - 5 ani după absolvirea cursurilor în cadrul instituţiei, proporţional cu numărul zilelor de perfecţionare profesională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă.
(2). Rezutatele obţinute la cursurile de perfecţionare de către funcţionarii instituţiei pot fi avute în vedere la evaluarea anuală a activităţii acestora.CAPITOLUL VI
CONDIŢIILE DE MUNCĂ, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

Art. 43. Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condiţiilor de muncă.
Art. 44. Conducerea Poliţiei Locale are obligaţia să asigure o structură organizatorică raţională, repartizarea tuturor funcţionarilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către funcţionari. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit organigramei.
Art. 45. (1). Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de funcţionari, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuţii, stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităţii fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces continuu, în permanenţă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică a muncii.
(2). Fişa postului pentru fiecare funcţionar se întocmeşte de şeful ierarhic potrivit reglementărilor legale.
(3). Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuţii şi sarcini) vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala excesivă a funcţionarilor. Conducerea instituţiei va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare funcţionar a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
(4). În toate cazurile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducere, cât şi de Sindicatul reprezentantiv. Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.
(5). Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar funcţionarii trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
Art. 46. (1). Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii vătămătoare sau periculoase, stabilite potrivit reglementărilor legale.
(2) Locurile de muncă cu condiţii vătămătoare sau periculoase, vor fi stabilite prin intermediul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate și Securitate în Muncă şi evidenţiate prin însemne de atenţionare.
Art. 47. Fiecare funcţionar după ce a luat la cunoştinţă de existenţa locurilor de muncă cu condiţii vătămătoare sau periculoase, are obligaţia de a-şi lua măsurile de precauţie pentru evitarea eventualelor accidente.
Art. 48. În funcţie de numărul de personal şi structura stabilite, conducerea are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare (spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile) pentru buna desfăşurare a activităţii.
Art. 49. Conducerea Poliţiei Locale are obligaţia să asigure funcţionarilor protecţie împotriva ameninţărilor, calomniilor, violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază şi ordine publică.
Art. 50. Poliţia Locală este obligată, în condiţiile legii, să despăgubească funcţionarul în situaţia în care acesta, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu și care au legătura cu acesta, în condiţiile stabilite de legislaţia specifică în vigoare.

SECȚIUNEA 1. PROTECŢIA MUNCII

Art. 51. (1). Părţile Acordului Colectiv de Muncă sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de funcţionari.
(2). Conducerea instituţiei va lua măsurile prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să asigure condiţii de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în normele de protecţia muncii.
(3). Poliţia Locală va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor cu privire la normele de protecţie a muncii.
(4). Conducerea instituţiei are obligaţia, conform normelor de protecţia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.
(5). Pentru protecţia şi securitatea funcţionarilor în procesul muncii, conducerea, are obligaţia de a asigura în mod gratuit următoarele:
a) efectuarea instructajelor de protecţia şi securitatea muncii la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă;
b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);
c) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturii de birou;
d) asigură apă minerală (2 (doi) litri pentru polițiștii locali) în zilele cu temperaturi ce depăşesc temperatura limită prevăzută de lege;
e) asigură ceai cald (0,5 litri pentru polițiștii locali), pauze de muncă, pentru refacerea capacităţii de termoreglare şi echipament individual de protecţie în perioadele cu temperaturi scăzute extreme, adică sub -20 de grade Celsius (prin temperature scăzute extreme se ințeleg temperaturi exterioare
ale aerului sub -20 grade C sau temperaturi care, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel);
f) În cazul unor temperaturi foarte scăzute, polițiștii locali care își desfășoară activitatea afară, în posturi fixe se pot adăposti în anumite imobile/locuri încălzite, numai pe perimetrul postului și cu anunțarea prealabilă a șefului ierarhic superior, precum și a dispeceratului. Polițiștii locali au posibilitatea să se încălzească și în autoturismul instituției atunci când coordonatorul/ șeful de birou/ șeful de serviciu sau un alt echipaj din cadrul instituției se deplasează în postul acestora. În cazul celorlalți polițiști care efectuează serviciul în patrule auto, aceştia se încălzesc în autovehiculul din dotarea instituției, în timpul deplasării pentru indeplinirea atribuțiilor de serviciu. De asemenea, în cazul înregistrării temperaturilor extreme, programul de lucru al polițiștilor locali care execută serviciul de ordine publică prin patrulare pe jos, poate fi adaptat prin dispoziția conducătorului instituției prin altemarea activităților în exteriorul și în spațiile încălzite/răcoroase, după caz, aparținând instituției sau în alte locuri publice, anume stabilite.
(6). Instituţia va asigura amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, a grupurilor sanitare, a instalaţiilor sanitare etc.
Art. 52. Funcţionarii au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;
b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;
c) să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoar scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;
d) să anunţe în cel mai scurt timp Biroul Administrativ, Logistică, Sănătate și Securitate în Muncă când observă o defecţiune la instalaţia electrică, de gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;
e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locurile special amenajate pentru fumat.
Art. 53. (1.1). Conducerea instituţiei va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a funcţionarilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile în care sunt angajaţi, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.
(1.2). Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.
(1.3). Examinarea medicală a funcţionarilor la angajare şi ulterior o dată pe an se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de instituţie şi de Ministerul Sănătăţii.

Art.54 (1). În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legătură cu munca, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:
a) să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal, care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului;
b) înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă.
(2). În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum şi ca urmare a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme în procesul de muncă, angajatorul este obligat să comunice Sindicatului reprezentativ, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene apariţia acestor boli.
(3). Persoanele care au contractat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul medicului de medicina muncii, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi ale Sindicatului reprezentativ.
(4). Reprezentanţii organizațiilor sindicale vor urmări respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3), iar în cazul nerespectării acestora vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancţiunile prevăzute de lege.
(5). Prin excepție, valoarea financiară a normelor de hrană zilnice, se acordă personalului angajat al Poliției Locale Ploiești, în situația în care afecțiunea de sănătate, dovedită cu certificat medical, a survenit în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu sau în acțiuni ce au legătură cu serviciu în baza unui raport întocmit de șeful ierarhic.

Art. 55 (1) La nivelul instituției se organizează Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă, în scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul securității și sănătății muncii.
(2) Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă constituit la nivelul instituției este format din 7 membri, astfel: 3 reprezentanti ai angajatorului, desemnați de către directorul general prin decizie scrisă, 3 reprezentanti numiți din partea sindicatelor reprezentate la nivel de instituție și medicul de medicina muncii. Secretariatul va fi asigurat de către Compartimentul de Sănătate și Securitate în Muncă din cadrul instituției.
(3)Membrii sunt numiți pe o perioada de 2 ani, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  

SECȚIUNEA 2. MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Art. 56 (1) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a funcţionarilor publici se fac, în conformitate cu prevederile legale specifice.
(2) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză.
Art. 57 Angajatorul este obligat să îl despăgubească pe salariatul - funcţionar public în situaţia în care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
Art. 58 (1) În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat.
(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.

SECȚIUNEA 3. PROTECŢIA FEMEILOR LA LOCUL DE MUNCĂ

Art. 59 Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile, fiind interzisă orice discriminare.
Art. 60 (1) La angajare, femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.
(2) Încadrarea pe post şi salariul vor fi stabilite în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu va fi o piedică la promovare.
Art. 61 (1) Femeile gravide, începând cu luna a cincea de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în alte localităţi, pentru durată mai mare de o zi, decât cu acordul lor.
Art. 62 În anumite situaţii, prevăzute de legislaţia în vigoare, femeile au dreptul la prestarea muncii cu fracţiune de normă de 6 ore pe zi care va fi considerată ca activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă.
Art. 63 Pentru femeile gravide, începând cu luna a cincea, munca în timpul nopţii este interzisă.
Art. 64 (1) Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor, în condiţiile legii
(2) Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de suspendare pentru creşterea şi îngrijirea copilului se va face pe acelaşi post sau, în caz de desfiinţare a postului, pe un post similar.
Art. 65 Femeile, salariate ale instituţiei, beneficiată de toate drepturile prevăzute de O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

SECȚIUNEA 4. EGALITATEA DE ŞANSE ŞI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI ÎN DOMENIUL MUNCII

Art. 66 (1) Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională,
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială;
h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 67 (1) Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în Regulamentele de organizare şi funcţionare şi în Regulamentul intern al instituţiei;
b) să prevadă în regulamentul intern al instituţiei sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) - e) şi la art. 11 din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu completările şi modificările ulterioare;
c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;
d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
(2) Angajaţi au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul sindicatului din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă. În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor legale, are dreptul atât să sesizeze instituţia competentă, cât şi să introducă cerere către instanţa judecatorească competentă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul ori reşedinta, respectiv secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, instanţa de contencios administrativ, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data săvârşirii faptei.


CAPITOLUL VII
CARIERA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Art.68 Ocuparea functiilor publice vacante şi a funcţiilor publice temporar vacante se poate face numai în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019.
Art.69 Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte urmatoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Art. 70 Ocuparea funcţiilor publice se face prin: promovare, transfer, redistribuire, recrutare sau alte modalităţi prevăzute de OUG nr.57/2019.
Art. 71 (1)Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs, în limita funcţiilor publice vacante.
(2) Condiţiile de participare şi procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii.
(3) Concursul are la baza principiile competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei, precum şi cel al egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale.
(4) Conditiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie sau de conducere sunt cele prevăzute prin OUG nr. 57/2019.
Art. 72 (1) În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant de funcţie publică, serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituţiei transmit compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor.
(2) Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post de funcţie publică vacant sau temporar vacant prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele:

a) denumirea funcţiei publice vacante sau temporar vacante;
b) fişa postului corespunzătoare funcţiei publice vacante sau temporar vacante întocmită şi aprobată în condiţiile legii
c) bibliografia poate cuprinde acte normative cu tematică generală şi specifică, pentru funcţia publică vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant sau temporar vacant este transmisă compartimentului de resurse umane şi aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(3) Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.
Art. 73 (1) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs în condiţiile legii, se face prin Decizia Directorului General al Poliţiei Locale Ploieşti.
(2)Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire.
(3)Funcţionarul public depune jurământul de credinţă în termen de 3 zile de la emiterea actului administrativ de numire în funcţia publică.
Art.74 (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare şi se face conform normelor OUG nr. 57/2019.
(2) Promovarea în clasă şi promovarea în grade profesionale nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant.

CAPITOLUL VIII
EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ŞI PROMOVAREA ÎN FUNCŢII, CLASE ŞI GRADE SUPERIOARE

Art. 75 (1). Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor poliţiei locale se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2019 şi în conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ pentru anul 2020.


CAPITOLUL IX
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ, CONTRAVENŢIONALĂ, CIVILĂ SAU PENALĂ

Art. 76 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.
(2) Regulile concrete privid disciplina muncii, abaterile disciplinare, sancţiunile disciplinare precum şi regulile referitoare la procedura disciplinară sunt prevăzute în Regulamentul Intern.
(3) Angajatorul asigură informarea fiecărui salariat cu privire la conţinutul Regulamentului Intern, prin afişare la sediu şi postare pe site-ul instituţiei.
Art. 77 Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia au săvârţit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.
Art. 78 Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publicăa, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecatoreşti definitive şi irevocabile.
Art. 79 Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.

CAPITOLUL X
REORGANIZAREA POLIŢIEI LOCALE

Art. 80  (1) În caz de reorganizare a activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, în următoarele cazuri:
a) se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%;
b) sunt reduse atribuţiile unui compartiment;
c) este schimbată denumirea funcţiei publice fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice;
d) intervin modificări în structura compartimentului.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii:
a) categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţionarului public;
b) îndeplinirea condiţiilor specifice stabilite pentru funcţia publică;
c) să fi desfăşurat activităţi similare.
(3) În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează examen de către autoritatea sau instituţia publică. Examenul se organizează anterior emiterii preavizului.
(4) Funcţionarii publici care sunt declaraţi admişi în urma examenului prevăzut la alin. (3) sunt numiţi în noile funcţii publice, iar funcţionarii publici care sunt declaraţi respinşi sunt eliberaţi din funcţie potrivit art. 519 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2019, cu respectarea dreptului de preaviz.
(5) Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
(6) Reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice are loc în situaţii temeinic justificate cel mult o dată într-un interval de 6 luni consecutive, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări legislative care determină necesitatea reorganizării acestora.
(7) În cazul în care reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice determină reducerea posturilor, autoritatea sau instituţia publică nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.

CAPITOLUL XI
COMISIA PARITARĂ. COMISIA DE DISCIPLINĂ

Art. 81 (1) Comisia paritară este consultată în următoarele situaţii:
a) la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activitatii instituţiei şi/sau a serviciilor publice fără personalitate juridică;
b) la stabilirea oricaror măsuri privind pregătirea profesională a salariaţilor, dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;
c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul instituţiei, formulează propuneri de flexibilizare a acestuia la propunerea sindicatului reprezentativ;
d) monitorizează aplicarea Acordului Colectiv de Muncă;
e) alte situaţii prevăzute de H.G..
(2) În exercitarea atribuţiilor, comisia paritară emite avize consultative.
Art. 82 Comisia de disciplină, constituită la nivelul instituţiei, cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată, întocmeşte rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizată şi le înaintează angajatorului cu propunerile sale (fie sancţiune aplicabilă, fie clasarea cauzei).
Art. 83 Angajatorul emite dispoziţia de sancţionare a salariatului, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină, iar în cazul în care aplică o altă sancţiune decât cea propusă de către comisia de disciplină, în actul administrativ de sancţionare va preciza motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune.
Art. 84 Activitatea Comisiei de disciplină, emiterea dispoziţiilor pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare precum şi modul de contestare a acestora se completează cu prevederile din ANEXEI nr. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi din Regulamentul Intern .

 

CAPITOLUL XII
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 85 Definiții
"date cu caracter personal" înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
"prelucrare date cu caracter personal" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Art. 86 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale salariaților
Angajatorul prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților în următoarele scopuri prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru respectarea dispozițiilor legale:
• respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin reglementările interne;
• gestionarea, planificarea și organizarea muncii;
• asigurarea egalității și diversității la locul de muncă;
• asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;
• evaluarea capacității de muncă a salariaților;
• valorificarea drepturilor de asistentă socială;
• exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;
• organizarea încetării raporturilor de muncă.

Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în documentele și operațiunile care conservă dovada consimțământului salariaților pentru prelucrare.
Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de salariat al instituției își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul acordării facilităților respective în condițiile prevăzute în acordul de acordare a facilităților.
Art. 87 Obligațiile salariaților privind protecția datelor cu caracter personal
Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și clarificări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.
Toti salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorului ierarhic sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legatură cu orice nelămurire, suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților și ale utilizatorilor și/sau colaboratorilor instituției, in legătură cu orice divulgarea a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștiință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.
Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu întreprindă nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale salariaților și ale utilizatorilor și/sau colaboratorilor instituției. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștiință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este interzisă.
Art. 88 Sancțiuni
Având în vedere importanta specială pe care societatea o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.


CAPITOLUL XIII
MĂSURI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SINDICATULUI ŞI LA PROTECŢIA CELOR ALEŞI ÎN ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI

Art. 89 Angajatorul va asigura, în funcţie de posibilităţile existente, în incinta unităţii sau în alt spaţiu convenit, gratuit, condiţiile şi mijloacele necesare funcţionării sindicatului reprezentativ.
Art. 90 (1) În timpul mandatului, membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatului reprezentativ sau ale unei confederatii/federatii sindicale reprezentative precum şi reprezentanţilor salariaţilor nu li se poate modifica sau înceta raportul de serviciu pentru motive legate de desfăşurarea activităţii sindicale, decât cu consimţământul scris al lor.
(2) Angajatorul va asigura, potrivit legii, protecţia celor aleşi în organele de conducere sindicală sau ca reprezentanţi ai salariaţilor contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor.
Art. 91 Angajatorul va pune la dispoziţia conducerii sindicatului reprezentativ sau reprezentanţilor salariaţilor pentru documentare şi analize statistice, date cu privire la salarizarea personalului, sancţiuni, promovări, execuţia bugetară la anumite perioade, obiectivele instituţiei, precum şi la folosirea fondurilor destinate menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţiei sociale ori perfecţionării profesionale.
Art. 92 (1) Preşedintele sindicatului reprezentativ sau înlocuitorul de drept al acestuia ori reprezentantul salariaţilor poate participa la şedinţele de conducere ale instituţiei ca invitat.
(2) La şedinţele sau în comisiile în care se discută şi se fac propuneri cu privire la probleme legate de salariaţii instituţiei, la stabilirea organigramei şi a numărului de personal, salarizare, condiţii de muncă, angajare, premierea personalului, preşedintele sindicatului reprezentativ sau înlocuitorul de drept al acestuia ori reprezentantul salariaţilor poate fi invitat sau cooptat în comisiile respective.
Art. 93 (1) Sindicatul poate organiza întâlniri la nivelul organizaţiei sindicale în cursul programului de lucru, dar şi în afara lui. Durata cumulată a întâlnirilor organizate în timpul de lucru nu poate fi mai mare de două ore lunar.
Art. 94 Regulamentul Intern va fi adoptat cu consultarea sindicatului reprezentativ sau reprezentanţilor salariaţilor.


CAPITOLUL XIV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 95 (1). Directorul General/ Directorul General Adjunct, pe de o parte şi reprezentanții Sindicatului reprezentativ, pe de altă parte ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru funcţionari în general libertatea de opinie.
(1.2). Directorul General/ Directorul General Adjunct, va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de reprezentanții Sindicatului.
(1.3). Directorul General/ Directorul General Adjunct, va consulta reprezentanții Sindicatului reprezentativ în probleme susceptibile să afecteze drepturile și interesele funcționarilor.
Art. 96 (1). Conducerea Poliţiei Locale Ploiești recunoaşte dreptul reprezentanților Sindicatului reprezentativ de a verifica la locul de muncă modul dacă sunt respectate drepturile funcţionarilor prevăzute în Acordul Colectiv de Muncă.
(2). Persoanele împuternicite de Directorul General/ Directorul General Adjunct, precum şi reprezentanţii Sindicatului reprezentativ vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile funcţionarilor prevăzute în Acordul Colectiv de Muncă.
Art. 97 Conducerea instituţiei, pe de o parte şi reprezentanţii Sindicatului reprezentativ pe de altă parte, se vor informa reciproc, atunci când au cunoştinţă despre aceasta, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în modul de organizare a instituţiei, cu consecinţe previzibile asupra funcţionarilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor reducerilor de personal determinate de aceste modificări.
Art. 98 Executarea Acordului Colectiv de Muncă este obligatorie pentru părţi.
Art. 99 Se introduce Anexa nr. 1 privind stabilirea salarizării funcționarilor publici din cadrul Poliției Locale Ploiești începând cu data de 1 octombrie 2022.
Art. 100 În cazul în care la data expirării prezentului Acord Colectiv de Muncă, bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Ploiești nu este aprobat, prevederile Acordului se prelungesc până la intrarea în vigoare a noului buget local.
Prezentul Acord Colectiv de Muncă a fost a încheiat azi, 27.09.2022 în 2 (doua) exemplare.

DIRECTOR GENERAL ,                                                                  SINDICATUL POLIȚIEI LOCALE „MIHAI VITEAZUL"
                                                                                                                            PREȘEDINTE,              
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                                                     ALEXANDRU IORDACHE COSMINAVIZAT,
Sef Serviciu Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
Dobrescu Valentina Irina

  

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI


CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 155 din 15 iulie 2010 - Legea Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1332/29.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, începând cu data de 01.02.2011 s-a înființat Poliţia Locală Ploiești, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.
Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a Municipiului Ploiești se aprobă:
- organigrama Poliției Locale a Municipiului Ploiești - Anexa nr.1A
- statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Ploiești - Anexa nr. 1B
- articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local și durata maximă de uzură - Anexa nr.1C
- descrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare a polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local - Anexa nr.1D
- normele de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local -Anexa nr.1E
- angajamentul de serviciu pentru personalul contractual - Anexa nr. 1F
- angajamentul de serviciu pentru funcționarii publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local - Anexa nr.1G
- angajamentul de serviciu pentru funcționarii publici care ocupă funcții publice generale - Anexa nr.1H
Art. 2 Sediul Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti este în Ploieşti, Bd. Independenţei, nr. 21.
Art. 3 (1) Personalul Poliţiei Locale se compune din:
- funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local;
- funcționari publici care ocupă funcții publice generale;
- personal contractual.

Conducerea Poliției Locale a Municipiului Ploiești este asigurată de un director general și doi directori generali adjuncți.
Organigrama instituției cuprinde un număr total de 240 posturi, din care :
- 202 de funcții publice (15 funcții publice de conducere, 164 funcții publice specifice de execuție și 23 funcții publice de execuție);
- 38 de funcții personal contractual (2 funcție de conducere și 36 funcții de execuție).
În compunerea Serviciului Public Poliția Locală a Municipiului Ploiești sunt 5 servicii, 9 birouri și 2 compartimente, după cum urmează:

În subordinea directorului general (funcție publică de conducere):

-Serviciul Circulație pe Drumurile Publice cu 1 funcție publică de conducere de șef serviciu si 23 functii publice de execuție specifice;
-Serviciul Disciplina în Construcții - Afișaj Stradal cu 1 funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 funcții publice de execuție specifice;
-Serviciul Control Comercial cu 1 funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 funcții publice de execuție specifice;
-Biroul Protecția Mediului cu 1 funcție publică de conducere de șef birou și 6 funcții publice de execuție specifice;
-Biroul Evidența Persoanelor cu 1 funcție publică de conducere de șef birou și 5 funcții publice de execuție specifice;
-Biroul Financiar Contabilitate cu 1 funcție publică de conducere de șef birou, 5 funcții publice de execuție generale și o funcție de personal contractual (casier);
-Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă cu 2 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale).

În subordinea directorului general adjunct (funcție publică de conducere generală):
-Serviciul Achiziții Publice, Administrativ, Relații cu Publicul și Managementul Calității cu o funcție publică de conducere de șef serviciu și 2 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale), ce are în subordine Biroul Relații cu Publicul, Comunicare și Managementul Calității, cu 1 funcție publică de conducere de șef birou și 5 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale) și Compartimentul Administrativ, cu 7 funcții de execuție personal contractual;
-Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 funcție publică de conducere de șef serviciu și 9 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale);

În subordinea directorului general adjunct (funcție publică de conducere generală):
-Biroul Intervenție Rapidă cu 1 funcție publică de conducere de șef birou și 17 funcții publice de execuție specifice;
-Biroul Ordine Publică I cu 1 funcție publică conducere de șef birou și 50 funcții publice de execuție specifice;
-Biroul Ordine Publică II cu 1 funcție publică de conducere de șef birou și 49 funcții publice de execuție specifice;
-Biroul Dispecerat cu cu 1 funcție contractuală de șef birou și 8 funcții de execuție de personal contractual;
-Biroul Pază cu o funcție contractuală de șef birou și 20 funcții contractuale de execuție.

Funcţionarul public care ocupă funcție publică specifică de polițist local din Poliţia Locală poate fi înarmat, poartă uniformă și exercită atribuții de: ordine și liniște publică și intervenție rapidă.
Personalul contractual din Poliţia Locală cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local poartă uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fișa postului.

Art. 4 Funcţionarul public din Poliţia Locală este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătura cu îndeplinirea atribuţiilor şi a îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege și beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Art. 5 (1) Funcţionarul public din Poliţia Locală este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesională.
(2) Funcţionarul public din Poliţia Locală răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.
(3) Prevederile prezentului articol se aplică corespunzător şi personalului contractual.

Art. 6 Funcţionarii publici de conducere din cadrul Poliţiei Locale răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subalternilor şi sunt obligaţi să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a acestora.

Art. 7 Calitatea de funcţionar public din Poliţia Locală se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Structura organizatorică şi categoriile de funcţionari publici din cadrul Poliţiei Locale

Art. 8 Poliţia Locală a municipiului Ploieşti îşi desfăşoară activitatea pe următoarele domenii de activitate:
- ordine și liniște publică și paza bunurilor
- circulația pe drumurile publice
- disciplina în construcții și afisajul stradal
- protecția mediului
- activitatea comercială
- evidența persoanelor.

Structura organizatorică este următoarea:
1. Director General, 2 funcții de Director General Adjunct;
2. Serviciul Circulație pe Drumurile Publice;
3. Serviciul Disciplina în Construcții - Afișaj Stradal;
4. Serviciul Control Comercial;
5. Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri;
6. Serviciul Achiziții Publice, Administrativ, Relații cu Publicul și Managementul Calității
7. Biroul Protecția Mediului;
8. Biroul Evidența Persoanelor;
9. Biroul Relaţii cu Publicul - Comunicare și Managementul Calității;
10. Biroul Financiar Contabilitate;
11. Biroul Ordine Publică I;
12. Biroul Ordine Publică II;
13. Biroul Intervenție Rapidă;
14. Biroul Pază;
15. Biroul Dispecerat;
16. Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă;
17. Compartimentul Administrativ.

Art. 9 (1) Funcţiile publice din Poliţia Locală se clasifică după cum urmează:
- Clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
- Clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
- Clasa a IlI-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii medii liceale, absolvite cu diplomă.
(2) Funcţionarii publici din Poliţia Locală numiţi în funcţiile publice prevăzute pentru clasele a II-a şi a IlI-a pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.

Art. 10 (1) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale pot fi funcţionari publici de conducere sau funcţionari publici de execuţie.
(2) Funcţionarii publici de conducere din cadrul Poliţiei Locale sunt numiţi în una dintre următoarele funcţii publice:
-director general;
-director general adjunct;
-şef serviciu;
-şef birou.

Art. 11 Funcţia publică de execuţie este structurată pe grade profesionale, astfel:
-superior, ca nivel maxim;
-principal;
-asistent;
-debutant.


CAPITOLUL III
SECŢIUNEA 1

Selecţionarea, pregătirea şi încadrarea funcţionarilor publici și a personalului contractual din cadrul Poliţiei Locale

Art. 12 (1) Funcţionarii publici din Poliţia Locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi, în condiţiile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din Poliţia Locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi.
Art. 13 (1) La înființarea poliţiei locale, personalul acesteia a fost preluat de la poliţia comunitarã, precum şi de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, cu încadrarea în numãrul de posturi aprobat de consiliul local, conform prezentei hotărâri.
(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) s-a realizat pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasã sau acelaşi grad profesional, în conformitate cu organigrama si statul de funcții aprobate de consiliul local al municipiului Ploiești.
Art. 14 Pentru funcţiile neocupate se organizează concurs conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 15 Persoana care se înscrie la concurs şi urmează să fie numită pe o funcţie publică în cadrul Poliţiei Locale, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, trebuie să îndeplinească condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici şi condiţiile specifice de ocupare a postului scos la concurs.
Art. 16 Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care exercitã atribuţii de pază trebuie sã îndeplineascã şi condiţiile prevãzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Art. 17 (1) Concursul de recrutare va cuprinde trei etape, astfel:
-selectarea dosarelor de înscriere
-lucrare scrisă
-interviu
(2) Condiţiile generale, condiţiile specifice, precum şi bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice.
Art. 18 Ocuparea postului de către personalul contractual se face prin susţinerea unei lucrări scrise şi a interviului, în raport de cerinţele stabilite prin fişa postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual.
Art. 19 (1) Dosarele candidaţilor se întocmesc, în condiţiile legii, diferenţiat pentru funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz.
(2) Documentele privind organizarea şi desfăşurarea concursului, lucrările candidaţilor la probele susţinute şi procesul verbal cuprinzând punctajul obţinut se îndosariază separat, pentru fiecare concurent.
Art. 20 (1) Dosarele întocmite conform prevederilor art. 19, în cazul candidaţilor admişi, se completează cu copia procesului-verbal cuprinzând punctajul obţinut.
(2) Dosarele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe bază de
semnătură.
Art. 21 (1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de recrutare sunt numiţi, potrivit legii, în funcţiile publice pentru care au candidat.
(2) În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului compartimentul resurse umane emite propunerea de numire a candidatului declarat admis. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat admis personal, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire, în condiţiile legii. Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acestuia se înmânează funcţionarului public.


SECŢIUNEA a 2-a

Activitatea de pregătire a personalului Poliţiei Locale


Art. 22 (1) Dupã numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, selecţionaţi ulterior operaţionalizãrii structurilor poliţiei locale, precum şi cei selecţionaţi în vederea încadrãrii posturilor structurilor de poliţie localã sunt obligaţi ca, în termen de un an, sã urmeze un program de formare iniţialã organizat într-o instituţie de învãţãmânt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) poliţiştii locali care provin din structurile de ordine şi siguranţã publicã ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cei care au urmat un program de pregãtire iniţialã într-o instituţie de învãţãmânt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Durata programelor de formare prevãzute la alin. (1) este de minimum 3 luni.
(4) Finalizarea programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de învãţãmânt. În urma promovãrii examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat, în condiţiile legii, de cãtre instituţia organizatoare.
(5) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dacã, dupã expirarea termenului de un an prevãzute la alin. (1), poliţistul local nu a absolvit programul de formare iniţialã, acesta este eliberat din funcţia publicã.
(6) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale poliţiştilor locali aferente programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) se suportã din bugetul poliţiei locale.
(7) Modul de organizare a programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi structura programelor de învãţãmânt se stabilesc potrivit Ordinului Ministrului Administrației și Internelor. .
(8) Formarea profesionalã a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local se realizeazã în condiţiile Legii nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(9) Personalul Poliţiei Locale este obligat, în conformitate cu prevederile legale, să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele profesionale de specialitate şi de cultură generală.
(10) Această activitate se va realiza, în principal prin studiu individual, dar şi prin pregătirea continuă la locul de muncă:

-convocări lunare de pregătire la locul de muncă, la nivel de serviciu/birou/compartiment pe baza unei tematici de pregătire şi instruire aprobată de directorul general, conform planului anual;
-şedinţe de tragere cu armamentul din dotare care se vor desfăşura trimestrial;
-pregătire fizică săptămânală bazată pe exerciţii de menţinere a condiţiei fizice de rezistenţă şi exerciţii de autoapărare.

SECŢIUNEA a 3-a

Numirea în funcţii a funcţionarilor publici din Poliţia Locală

Art. 23 (1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din Poliţia Locală depun jurământul de credinţă în faţa şefului Poliţiei Locale, în prezenţa superiorului ierarhic şi a unui coleg.
(2) Jurământul are următorul conţinut: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit funcţiei, să respect normele de conduită profesională şi civică şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu"* Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (2) atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţie.
(4) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public din Poliţia Locală, de şeful Poliţiei Locale, superiorul ierarhic, precum şi de către colegul asistent.
(5) Jurământul de credinţă este contrasemnat de primar, se păstrează la dosarul personal al funcţionarului public din Poliţia Locală, iar o copie se înmânează acestuia.
Art. 24 (1) Funcţionarii publici din Poliţia Locală care promovează programele de formare inițială, încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în Poliția Locală o perioadă de cel puțin 5 ani de la data promovării examenului.
(2) Angajamentul se încheie în formă scrisă şi cuprinde clauze pentru ambele părţi referitoare la drepturi şi obligaţii, condiţiile de pregătire şi perioada pentru care funcţionarul public se obligă să desfăşoare activităţi în cadrul Poliţiei Locale. (Anexele nr. 1H si 1I)
(3) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul personal al fiecărui funcţionar public din Poliţia Locală.
Art. 25 Dacă funcţionarului public din Poliţia Locală numit în funcţia publica îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzută în angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasă neefectuată până la expirarea termenului prevăzut de art. 24 alin. (1).


CAPITOLUL IV

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile personalului Poliţiei Locale


Art. 26 În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin Poliţiei Locale personalul de conducere, de coordonare, de pază şi ordine participă la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în domeniile: ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor, precum și alte domenii stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.

Art. 27(1) Directorul general (funcție publică de conducere) îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:
a) organizeazã, planificã şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
b) întreprinde mãsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzãtor;
c) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre întregul personal a prevederilor legale;
d) rãspunde de pregãtirea profesionalã continuã a personalului din subordine;
e) aprobã planurile de pazã întocmite pentru obiectivele din competenţã;
f) studiazã şi propune unitãţilor beneficiare de pazã introducerea amenajãrilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
g) analizeazã trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţã stabiliţi de comisia localã de ordine publicã;
h) asigurã informarea operativã a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzãtoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activitãţii poliţiei locale;
i) reprezintã poliţia localã în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaboreazã cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
j) asigurã ordinea interioarã şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul sã propunã acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condițiile legii.
k) propune primarului adoptarea de mãsuri pentru eficientizarea activitãţii;
l) asigurã mãsurile pentru rezolvarea operativã a cererilor, a sesizãrilor şi a reclamaţiilor cetãţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
m) organizeazã şi participã la audienţele cu cetãţenii;
n) întocmeşte sau aprobã aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
o) coordoneazã activitatea de evidenţã, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de pãstrare, în condiţii de siguranţã, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
p) urmãreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzãtoare a acestora;
q) întreprinde mãsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pazã şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajãri destinate serviciului de pazã şi ordine;
r) menţine legãtura permanentã cu beneficiarii privind modul în care se desfãşoarã
activitatea de pazã, semnaleazã neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor
contractuale şi propune mãsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
s) analizeazã contribuţia funcţionarilor publici din poliţia localã la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevãzute de lege şi ia mãsuri de organizare şi îmbunãtãţire a acesteia;
ş) organizeazã şi executã controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã;
t) organizeazã sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
ţ) organizeazã activitãţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege;
v) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
w) ințiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității;
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.
Art. 28 (1) Directorul general adjunct (funcție publică de conducere) se subordonează directorului general şi are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreţinere şi păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi muniţiei din dotare, pentru personalul din subordine;
b) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora pentru personalul din subordine;
c) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radio-comunicații şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
d) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
e) coordoneaza si analizează contribuţia personalului din cadrul Birourilor de Ordine Publică ale Poliţiei Locale la apărarea ordinii şi liniştii publice, paza obiectivelor de interes local și manifestările cultural - sportive organizate la nivel local şi ia măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
f) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din Poliţia Locală;
g) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
h) coordonează activitatea Birourilor de Ordine Publică I și II;
i) coordonează activitatea Biroului Dispecerat al Poliţiei Locale;
j) coordonează activitatea Biroului Pază;
k) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
l) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției.
(2) În lipsa directorului general, directorul general adjunct exercită prerogativele acestuia.

Art. 29 Șeful Biroului Ordine Publică I/ Șeful Biroului Ordine Publică II se subordonează Directorului General Adjunct, având următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
a) primește, analizează, transmite, prelucrează şi asigură executarea dispoziţiilor conducerii;
b) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale privind asigurarea pazei bunurilor, participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;
c) participă la întocmirea planului de ordine și siguranță publică, asigură cunoaşterea prevederilor acestuia şi punerea lor în practică, urmăreşte modul de desfăşurare a activităţilor specifice şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;
d) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor;
e) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează asigurarea ordinii şi liniştii publice, regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curăţenia şi comerţul stradal;
f) constată contravenţiile date în competenţă, aplică sancţiunile potrivit legii şi ţine evidenţa acestora;
g) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
h) respectă regulile cu privire la predarea - primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;
i) informează, de îndată, conducerea Poliţiei Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în apărare a ordinii publice şi ţin evidenţa acestora;
j) întreprinde măsuri eficiente pentru a executa corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.
k) sesizează, de îndată, şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului General al Poliţiei Române competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare;
l) răspunde de starea de operativitate a personalului din subordine;
m) organizează, planifică şi controlează modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;
n) se preocupă de pregătirea a personalului din subordine, în scopul îndeplinirii cu profesionalism a sarcinilor de serviciu;
o) execută, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, instruirea şefilor de echipaje (după caz a întregului personal) asupra misiunilor ce urmează a fi îndeplinite;
p) organizează şi participă la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local;
r) intervine împreună cu organele abilitate la solicitările cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori şi rezolvarea unor cazuri sociale, acţionează împreună cu instituţiile abilitate pentru salvarea şi evacuarea persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente, calamităţi naturale;
s) se instruieşte lunar sau ori de câte ori este necesar cu privire la consemnul general, consemnele particulare ale posturilor şi prevederile planului de ordine si siguranta publică;
ș) execută controale în zonele de responsabilitate şi în posturile de pază asigurate de politiștii locali din cadrul serviciului, urmărind şi consemnul în Carnetul de control, modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către aceştia, stabilite în conformitate cu prevederile consemnelor particulare ale posturilor, şi respectarea prevederilor consemnului general şi ale Regulamentului Intern;
t) asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul biroului;
ț) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
u) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
v) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.

Art. 30 Biroul Intervenție Rapidă se subordonează Directorului General Adjunct (funcție publică de conducere), având următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
a) asigură ordinea şi liniştea publică;
b) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei sau a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale;
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii;
d) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local;
e) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate;
f) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
g) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege;
i) actionează atunci când sunt altercații cu acte de violență ce pot pune în pericol integritatea persoanelor și a bunurilor;
j) acționează împotriva comiterii unor infracțiuni, atunci când situația la fața locului poate degenera;
k) intervine la solicitarea agenților de Ordine Publică atunci când aceștia sunt depășiți numeric și nu își pot executa atribuțiile de serviciu;
l) sprijină forțele Jandarmeriei și ale Poliției Române cu ocazia manifestărilor sportive și cultural artistice ce au loc pe raza administrativă a Municipiului Ploiești;
m) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
n) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
o) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.

Art. 31 Ṣeful Biroului Pază se subordonează Directorului General Adjunct, având următoarele atribuţii, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
a) primește, analizează, transmite, prelucrează şi asigură executarea dispoziţiilor conducerii;
b) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale privind asigurarea pazei bunurilor;
c) participă la întocmirea planurilor de pază la obiectivele aflate în coordonare, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică de către subordonaţi, urmăreşte modul de desfăşurare a activităţilor specifice şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;
d) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor;
e) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din Poliţia Localặ din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază;
f) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
g) stabilește reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;
h) informează, de îndată, conducerea Poliţiei Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi ţine evidenţa acestora;
i) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
j) sesizează, de îndată, şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului General al Poliţiei Române competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare ;
k) răspunde de starea de operativitate a personalului din subordine;
l) organizează, planifică şi controlează modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;
m) organizează şi conduce procesul de pregătire profesională a subordonaţilor în scopul îndeplinirii cu profesionalism a sarcinilor de serviciu;
n) repartizează şi analizează îndeplinirea sarcinilor profesionale de către personalul din subordine;
o) acţionează împreună cu instituţiile abilitate pentru salvarea şi evacuarea persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente calamităţi naturale;
p) instruieşte lunar sau ori de câte ori este necesar personalul din subordine cu privire la consemnul general, consemnele particulare ale posturilor şi prevederile planului de pazặ;
q) execută controale în posturile de pază asigurate de către personalul din subordine, urmărind şi consemnând în Carnetul de control, modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către aceştia, stabilite în conformitate cu prevederile consemnelor particulare ale posturilor, şi respectarea prevederilor consemnului general şi ale Regulamentului Intern;
r) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
s) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
t) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.

Art. 32 Ṣeful Biroului Dispecerat se subordonează Directorului General Adjunct (funcție publică de conducere), având următoarele atribuţii generale:

a) organizează activităţile necesare pentru realizarea unei legături eficiente între structurile Poliţiei Locale, precum şi cu celelalte instituţii cu atribuţii pe linie de ordine publică sau alte domenii de interes local, asigurând transmiterea operativă a datelor şi informaţiilor;
b) colectează toate datele operative furnizate de instituţiile menţionate şi de agenţii din teren şi întocmeşte zilnic sinteza cu situaţia operativă de pe raza municipiului Ploieşti pe care o va prezenta, la prima oră, directorului general adjunct pentru informarea primarului;
c) cunoaște, în permanenţă, situaţia obiectivelor, a posturilor de pază şi a celorlalte date referitoare la modul de repartizare a efectivelor şi asigură dirijarea echipajelor şi patrulelor la locurile în care s-au produs anumite evenimente de competența Poliţiei Locale;
d) ţine legătura cu personalul poliţiei ce se află în serviciu, notează problemele pe care le ridică acesta şi raportează pe cale ierarhică pentru a se dispune măsurile corespunzătoare;
e) coordonează activităţile specifice dispeceratului şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ale personalului din subordine;
f) aduce la cunoştinţa şefului ierarhic, la sosirea acestuia în instituţie, problemele ivite pe timpul absenţei;
g) execută activităţi specifice pentru alarmarea efectivelor la primirea dispoziţiei;
h) urmăreşte buna funcţionare a mijloacelor tehnice din dotare şi a aparaturii de monitorizare luând măsuri de anunţare pentru remedierea defecţiunilor apărute;
i) ţine legătura permanentă cu Poliţia Municipiului Ploieşti şi Jandarmeria Prahova pentru cooperarea în vederea menţinerii şi restabilirii ordinii publice;
j) asigură baza materială şi logistică, pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor de serviciu;
k) verifică modul în care se completează registrele de predare-primire (a serviciului, cheilor de la birouri, alarmărilor, armamentului şi muniţiei, echipamentului de intervenţie, evenimente, comunicări, etc.);
l) execută alte sarcini stabilite prin fişa postului sau primite de la şefii ierarhici;
m) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
n) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
o) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.
Art. 33 Directorul general adjunct (funcție publică de conducere) se subordonează directorului general şi are următoarele atribuţii principale:
a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a personalului din subordine;
b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
c) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal din subordine a prevederilor legale;
d) asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine;
e) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare a materialelor specifice, uniforme și însemne distinctive de ierarhizare pentru personalul Poliției Locale Ploiești;
f) evaluează periodic activitatea salariaților din subordine;
g) organizează activitățile de protecția muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;
h) coordonează activitatea Serviciului Achiziții Publice, Administrativ, Relații cu Publicul și Managementul Calității;
i) coordonează activitatea Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri;
j) coordonează activitatea Biroului Relații cu Publicul, Comunicare și Managementul Calității;
k) coordonează activitatea Compartimentului Administrativ;
l) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
m) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției.

Art.34 Serviciul Achiziţii publice, Administrativ, Relații cu Publicul și Managementul Calității se subordonează Directorului General Adjunct (funcție publică de conducere generală), având în subordine directă Biroul Relaţii cu Publicul-Comunicare și Managementul Calității și Compartimentul Administrativ și are următoarele atribuţii generale:
a) organizează proceduri de achiziţie publică, conform prevederilor legale în vigoare;
b) verifică codificarea sumelor alocate din buget în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice de servicii, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti;
c) verifică respectarea legislaţiei în vigoare a documentelor elaborate la nivelul compartimentului;
d) elaborează sau, după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza caietelor de sarcini întocmite de compartimentele care au solicitat organizarea procedurii;
e) îndeplinește obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislație;
f) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice pentru achiziţiile de servicii;
h) efectuează studiul de piaţă pentru achiziţiile directe;
i) analizează şi compară ofertele;
j) întocmește Notele Justificative pentru achiziţiile directe;
k) elaborează corespondența cu operatorii economici;
l) elaborează situaţii şi rapoarte cu privire la achiziţiile realizate;
m) întocmește fișele de date ale achiziţiilor;
n) elaborează referate şi propuneri de decizii de numire a comisiilor de evaluare a ofertelor;
o) pune la dispoziţia organelor de control documentele aferente achiziţiilor directe;
p) elaborează propuneri de hotărâri şi de regulamente privind achiziţiile publice;
q) întocmește planul anual de achiziţii;
r) îndeplinește alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei;
s) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate.

Art. 35 Biroul Relaţii cu Publicul-Comunicare și Managementul Calității se subordonează Serviciului Achiziții Publice, Administrativ, Relații cu Publicul și Managementul Calității şi are următoarele atribuţii:
a) asigurarea legăturii permanente cu publicul (direct, prin telefon, prin intermediul poştei electronice);
b) luarea măsurilor ce se impun pentru asigurarea informării cetăţenilor asupra atribuţiilor şi competenţelor compartimentelor de specialitate ale Poliţiei Locale Ploieşti;
c) îndrumarea cetăţenilor care se prezintă personal la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti către departamentele competente să rezolve problemele ridicate de către cetăţeni;
d) organizarea audienţelor susţinute de conducerea instituţiei;
e) asigurarea legăturii permanente cu reprezentanţii mass-media;
f) asigurarea măsurilor necesare privind informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale;
g) asigurarea difuzării de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefing-uri, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat;
h) asigurarea întocmirii şi transmiterii către cei interesaţi a Raportului săptămânal şi anual de activitate;
i) asigurarea întocmirii de rapoarte analitice periodice referitoare la activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Ploieşti;
j) asigurarea activităţii de secretariat a Comisiei de Avizare a Adunărilor Publice;
k) asigurarea activităţii de secretariat a Comisiei Locale de Ordine Publică;
l) proiectarea, documentarea şi implementarea la nivelul Poliţiei Locale Ploieşti a sistemului de man agement al calităţii, în conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001: 2015 "Sisteme de management al calităţii. Cerinţe".

Art. 36 Compartimentul Administrativ se subordonează Serviciului Achiziții Publice, Administrativ, Relații cu Publicul și Managementul Calității, având următoarele atribuţii:
a) asigură echiparea şi dotarea personalului Poliţiei Locale conform normelor metodologice;
b) asigură funcţionarea aparaturii tehnice de transmisiuni şi tehnicii de calcul, necesare desfăşurării activităţii;
c) ia măsurile necesare pentru exploatarea eficientă a parcului auto;
d) stabileşte măsurile pentru folosirea raţională a utilităţilor şi încadrarea în normele de consumuri;
e) asigură exploatarea corectă a spaţiilor destinate, a mijloacelor fixe şi mobile;
f) organizează activitatea de gestiune a patrimoniului Poliţiei Locale;
g) execută alte sarcini necesare unei bune dotări a instituţiei;
h) participă la efectuarea inventarierii periodice a mijloacelor fixe din dotare;
i) asigură activitatea de arhivare a bunurilor şi dosarelor ce aparţin instituţiei potrivit legii;
j) urmăreşte derularea în bune condiţii a circuitului documentelor intrate sau ieşite din instituţie prin registratura instituţiei;
k) asigură suportul logistic al acţiunilor şi manifestărilor organizate, sprijinite sau susţinute de Poliţia Locală Ploieşti;
l) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
m) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
n) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată;
o) organizează evidența documentelor şi urmăreşte actualizarea şi completarea permanentă a acestora;
p) păstrează arhiva instituției, preia periodic de la compartimentele acesteia documentele ce trebuie arhivate;
q) aplică și răspunde de arhivarea, în condițiile legii, a tuturor documentelor din insituție;
r) execută alte sarcini stabilite de conducerea Poliţiei Locale.

Art. 37 Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă se subordonează Directorului General și are următoarele atribuții:
a) execută întocmai și la timp dispozițiile primite pe cale ierarhică;
b) nu părăsește locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic;
c) cunoaște permanent noile reglementări legislative în domeniul SSM și S.U.;
d) execută instruirea introductivă generală :
- la angajare;
- la schimbarea locului de muncă;
- la introducerea unui nou echipament de muncă sau unor modificări la echipamentele existente;
- la introducerea unor noi procedee de lucru;
- la executarea de lucrări speciale;
e) instruiea trebuie să fie adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri, perioadic sau de câte ori este necesar conform legii și reglementărilor legale în vigoare.
Responsabilități implicate de post :
Identificarea activităților de prevenire și protecție conform legii:
- Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare component al sistemului de muncă;
- Elaborarea și actualizarea Planului de prevenire și protecție;
- Elaborarea de instrucțiuni proprii;
- Verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul SSM;
- Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și intruire a lucrătorilor în domeniul SSM;
- Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării și instruirii pe linie de SSM și verificarea cunoașterii și aplicării informațiilor primite;
- Elaborarea programului de instruire și testare la nivelul instituției;
- Asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent la nivelul instituției;
- Evidențierea zonelor cu risc ridicat și specific;
- Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de SSM conform H.G. 971/2006;
- Evidențierea meseriilor și profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea lor;
- Evidențierea posturilor care necesită examene medicale suplimentare;
- Informarea angajatorului în scris asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate și propunerea de măsuri prevenire și protecție;
- Evidența EIP;
- Participă la cercetarea evenimentelor;
- Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă;
- Întocmește un necesar pentru desfășurarea activității;
- Urmărește actualizarea planului de prevenire și protecție și a planului de evacuare;
- Decide asupra măsurilor de protecție ce trebuie luate și asupra EIP;
- Ține evidența accidentelor de muncă, a accidentelor ușoare și a incidentelor periculoase;
- Elaborează instrucțiuni proprii de SSM în spiritul legii;
- Asigură și controlează cunoașterea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție;
- Asigură informarea lucrătorilor anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care sunt expuși;
- Prezintă documente și dă relații solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului;
- Execută și alte sarcini date pe cale ierarhică în interesul serviciului.

Art. 38 Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri se subordonează Directorului General Adjunct ( funcție publică de conducere generală) şi are următoarele atribuţii:
I) Juridic:
a) informează permanent conducerea Poliţiei Locale cu privire la apariţia unor acte normative de interes în realizarea obiectului de activitate;
b) ţine evidenţa dosarelor, termenelor;
c) asigură reprezentarea Poliţiei Locale în fața instanţelor judecătoreşti;
d) asigură asistența juridică tuturor compartimentelor din cadrul Poliţiei Locale;
e) întocmeşte acţiuni, întâmpinări, răspunsuri, precizări în dosarele existente pe rol la instanţele judecătoreşti, verifică proiectele de contracte;
f) verifică legalitatea contractelor întocmite şi semnează în acest sens;
g) redactează răspunsuri pe linie de contencios administrativ;
h) transmite, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a altor organe, relaţii solicitate sau copii după acte;
i) îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducere sau de Consiliul Local;
j) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
II) Proceduri:
a) înregistrează procese-verbale de contravenţie prin arhivarea acestora;
b) întocmeşte situaţia săptămânală a contravenţiilor;
c) operează evidența proceselor-verbale înmânate polițiștilor locali;
d) trimite spre executare procesele-verbale care nu au fost atacate în termenul legal către Serviciul Public Finanţe Locale sau, după caz, către primăriile unde domiciliază contravenientul;
e) urmăreşte procesele-verbale achitate;
f) întocmeşte adrese şi răspunsuri la cereri şi petiţii;
g) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;

III) Resurse Umane:
a) asigură aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea personalului din Poliţia Locală;
b) întocmeşte organigrama, statele de funcţii şi de personal;
c) în colaborare cu Biroul Financiar Contabilitate stabileşte necesarul fondului de salarii şi alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget şi urmăreşte folosirea eficientă şi în conformitate cu prevederile legale a acestuia;
d) efectuează lucrările privind evidența şi mişcarea personalului din Poliţia Locală;
e) întocmeşte Planul de Ocupare a funcţiilor publice;
f) întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual situaţii statistice pentru Direcţia Judeţeană de Statistică;
g) întocmeşte decizii şi celelalte lucrări privind încadrarea şi promovarea în muncă şi de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege.
h) efectuează lucrările legate de încadrarea, pensionarea şi încetarea contractului de muncă, pentru personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale;
i) efectuează lucrările legate de încadrarea, suspendarea, transferarea, pensionarea şi încetarea raportului de muncă, pentru funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale;
j) întocmeşte lunar monitorizarea privind numărul de personal al instituţiei;
k) se ocupă de înregistrarea şi păstrarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului contractual, a rapoartelor de evaluare ale funcţionarilor publici şi a fișelor posturilor;
l) organizează în luna decembrie pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor şi urmăreşte efectuarea acestora;
m) ţine evidenţa zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediului de studii şi a concediului fără plată pentru salariaţii Poliţiei Locale şi verifică foile de pontaj întocmite de şefii de compartimente;
n) eliberează adeverinţe solicitate de personalul din cadrul Poliţiei Locale privind încadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi C.A.R, giranţi, etc.
o) eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu a salariaţilor;
p) organizează concursuri şi examene în vederea ocupării posturilor vacante;
q) răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a comisiei de încadrare; asigură secretariatul acestei comisii;
r) întocmeşte şi ţine evidenţa salariatelor care sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor până la1/ 2 ani;
s) întocmeşte contractele de muncă şi urmăreşte respectarea lor legală;
t) întocmeşte şi ţine evidenţa Registrului general de evidență a salariaţilor privind evidența personalului contractual al Poliţiei Locale;
u) asigură întocmirea, completarea şi păstrarea dosarelor profesionale şi personale ale funcţionarilor publici ai Poliţiei Locale;
v) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese
w) întocmeşte şi ţine evidenţa Listei pentru avansare şi promovare a funcţionarilor publici;
x) eliberează, la cerere, copii după carnetele de muncă solicitate de salariaţi;
y) întocmeşte şi ţine evidenţa ecusoanelor salariaţilor;
z) întocmeşte Registrul pentru evidenţa datelor personale ale salariaţilor;
aa) gestionează declarațiile de avere și interese ale funcționarilor publici din cadrul Poliției Locale Ploiești;
bb) asigură consilierea etică la nivel de instituție;
cc) întocmeşte situaţiile privind promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale in cazul funcţionarilor publici, respectiv promovarea în grade sau trepte profesionale în cazul personalului contractual;
dd) asigură transmiterea datelor şi informaţiilor către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea actualizării bazei de date existente;
ee) întocmeşte adrese şi răspunsuri la cererile şi petiţiile adresate Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri pe linie de resurse umane;
ff) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului şi directorului general;
gg) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;

Art. 39 Biroul Financiar Contabilitate este subordonat directorului general şi are următoarele atribuţii principale:

a) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli pe care îl supune spre avizare directorului general și spre aprobare Consiliului Local;
b) informează lunar conducerea Poliţiei Locale cu privire la situaţia economico-financiară înregistrată.
c) întocmeşte balanţa lunară de verificare, darea de seamă contabilă trimestrială şi contul anual de execuţie cu anexele prevăzute de normele Ministerului Finanţelor Publice.
d) organizează evidența contabilă a creanţelor (clienţi şi debitori), emiterea documentelor legale de încasare la termenele prevăzute în actele care au generat creanţele în cauză şi urmărirea încasării acestora, inclusiv majorările şi penalităţile legale de întârziere;
e) exercită controlul financiar preventiv propriu pentru documente în conformitate cu prevederile legale;
f) ia măsuri ca actele reprezentând cheltuieli fără viză de control preventiv să nu se înregistreze în contabilitatea Poliţiei Locale;
g) asigură înregistrarea în contabilitate a diferenţelor înregistrate în urma inventarierii şi ia măsurile de regularizare a evidenţelor;
h) întocmeşte balanţa lunară de verificare şi darea de seamă trimestriala;
i) participă şi răspunde solicitărilor organelor de control pe timpul efectuării controlului economico-financiar şi de gestiune;
j) asigură întocmirea statelor de plată a salariilor şi a altor drepturi cuvenite salariaţilor din cadrul Poliţiei Locale;
k) întocmește situația reținerilor pentru statele de salarii după primirea de la creditori a borderourilor de persoane;
l) întocmeşte lunar facturile aferente serviciilor prestate de Poliţia Locală;
m) organizează, coordonează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de încasare a veniturilor şi organizarea activităţii prin casierie;
n) întocmește situațiile recapitulative necesare depunerii la Trezorerie;
o) întocmește fișele fiscale pentru salariați, precum și borderoul pe care îl depune la Administrația financiară;
p) asigură respectarea legislației în domeniul economico financiar la nivel de instituție;
q) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
r) ține evidența sintetică și analitică a contului ,,Clienți incerți sau în litigii";
s) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
t) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.

Art.40 Ṣeful Serviciului Disciplinã în Construcţii - Afişajul Stradal se subordoneazã directorului general al Poliţiei Locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectãrii normelor legale privind afişajul stradal;
c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
d) asigurã şi rãspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea serviciului;
e) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
f) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
g) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
h) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personalul sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
j) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
k) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
l) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.

41. Ṣeful Biroului Protecţia Mediului se subordonează Directorului General al Poliției Locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi asigurarea respectãrii legii în domeniul protecţiei mediului, conform atribuţiilor prevãzute de lege;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;
f) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
h) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
k) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
l) inițiază acțiuni corective si preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
m) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.
Art.42 Ṣeful Serviciului Control Comercial se subordoneazã directorului general al Poliţiei Locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea activitãţii comerciale;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;
f) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
h) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
k) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
l) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
m) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.
Art.43 Ṣeful Biroului Evidenţa Persoanelor se subordoneazã directorului general al Poliţiei Locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã, din subordine, a actelor normative ce reglementeazã activitatea de evidenţã a persoanelor;
c) asigurã cunoaşterea şi respectarea întocmai de cãtre întregul personal din poliţia localã a prevederilor legale ce reglementeazã prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
d) participã, alãturi de conducerea poliţiei locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţã a persoanelor pe linia distribuirii de cãrţi de alegãtor şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
e) colaboreazã cu şefii serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor în vederea realizãrii sarcinilor privind distribuirea cãrţilor de alegãtor şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
f) urmãreşte şi rãspunde de punerea în aplicare de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenţã a persoanelor;
g) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
h) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
i) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
j) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
k) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.
Art.44(1) Ṣeful Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice se subordoneazã directorului general al Poliţiei Locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţã;
b) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
c) asigurã continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţã, pe bazã de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române;
d) coordoneazã activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participã, conform solicitãrii, la acţiunile organizate de structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de cãtre administratorul drumului public;
e) propune şefului serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor mãsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
f) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
g) asigurã instruirea zilnicã a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţã şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precãdere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilã şi la semnalele pe care trebuie sã le adreseze participanţilor la trafic;
h) ia mãsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care executã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sã poarte uniforma specificã cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizeazã punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
j) organizeazã şi executã controale asupra activitãţii desfãşurate de efectivele din subordine;
k) analizeazã lunar activitatea desfãşuratã de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
l) ia mãsuri pentru ca personalul din subordine sã execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, sã aibã un comportament civilizat, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, dupã caz, sancţiuni corespunzãtoare;
m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
n) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
o) inițiază acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul instituției;
p) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfãşoarã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:
a) sã poarte peste uniforma specificã, în funcţie de anotimp, vestã sau scurtã cu elemente reflectorizante, pe care este imprimatã emblema "POLIŢIA LOCALĂ ";
b) sã poarte caschetã cu coafã albã;
c) sã efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementeazã circulaţia pe drumurile publice.

Art.45 În executarea atribuţiilor prevãzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) acţioneazã în zona de competenţã stabilitã prin planul de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Ploiesti pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curãţeniei localitãţii;
b) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
c) acţioneazã, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, republicată, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
d) participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
e) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
g) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor municipiului Ploiesti, legate de problemele specifice compartimentului.
h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege;
i) aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
k) păstrează înregistrările sistemului de management al calității generate în activitatea desfășurată.

Art.46 Personalul contractual care executã activitãţi de pazã are urmãtoarele atribuţii specifice:
a) verificã, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajãrilor tehnice şi a sistemelor de pazã şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, mãsurile care se impun;
b) cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pazã;
c) supravegheazã ca persoanele cãrora li s-a permis accesul în incintã, pe baza documentelor stabilite, sã se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
d) nu pãrãseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevãzute în consemnul postului;
e) verificã obiectivul încredinţat spre pazã, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele mãsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizeazã organele competente;
f) în cazul sãvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia mãsuri de predare a fãptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacã fãptuitorul a dispãrut, asigurã paza bunurilor, nu permite pãtrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţã unitatea de poliţie competentã, întocmind totodatã proces-verbal cu cele constatate;
g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictã a prevederilor legale.

Art. 47 Pe timpul patrulării pe raza municipiului Ploieşti, poliţiştii locali folosesc autovehicule inscripţionate cu însemnul distinctiv < POLIŢIA LOCALĂ> dotate cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră și cu mijloace speciale de avertizare sonoră.

Art. 48 Modul de acţiune în caz de forţa majoră, incendii, calamităţi, inundaţii, explozii, atac terorist, etc, vor fi cuprinse în planul de ordine și siguranță publică întocmit de Comisia Locala si care se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti.


CAPITOLUL V

Gestiunea economico-financiară şi asigurarea
tehnico-materială a Poliţiei Locale

Art. 49 Poliţia Locală îşi desfăşoară activitatea pe bază de buget propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat de Consiliul Local. Organizarea şi conducerea evidentei contabile, atât a veniturilor, cât şi a cheltuielilor se face conform clasificaţiei funcţionale şi economice, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 50 (1) Finanţarea cheltuielilor Poliţiei Locale se asigură din următoarele surse:
A) venituri proprii;
B) venituri din donaţii şi sponsorizări;
C) subvenţiile acordate de la bugetul local.
(2) Pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plaţi, Poliţia Locală va avea cont propriu, deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti.

Art. 51 (1) Finanţarea cheltuielilor de capital se asigură din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Local.
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Locale se face conform prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii bugetului de stat.
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului Poliţiei Locale se regularizează cu bugetul local, la sfârşitul anului.
(4) Execuţia de casă a bugetului Poliţiei Locale se efectuează prin unitatea teritorială a Trezoreriei Statului (Trezoreria Ploieşti).
(5) În cazul în care finanţarea cheltuielilor curente şi de capital s-a asigurat integral din veniturile proprii, excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului Poliţiei Locale rămân la dispoziţia acesteia, urmând a fi folosite cu aceeaşi destinaţie, raportându-se în anul următor.
(6) În cursul exerciţiului bugetar se pot face rectificări ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

Art. 52 (1) Contabilitatea Poliţiei Locale este organizată şi condusă de către aceasta pană la nivel de dare de seamă inclusiv şi este parte componentă a contabilităţii generale a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.
(2) Corespunzător celor de mai sus, Poliţia Locală întocmeşte lunar balanţa de verificare a conturilor sintetice, trimestrial darea de seamă contabilă şi anual contul de execuţie cu anexele prevăzute de normele aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Situaţiile întocmite vor fi predate Direcţiei Management Financiar-Contabil, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti, în vederea centralizării.

Art. 53(1) Patrimoniul Serviciului Public specializat Poliţia Locală se constituie din bunurile care au aparţinut Politiei Comunitare Ploiesti şi din achiziţii din bugetul propriu al instituţiei. Serviciul Public Poliţia Locală Ploieşti administrează bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti în baza unui contract de administrare.
(2) În vederea preluãrii de cãtre Poliţia Localã a patrimoniului structurii de poliţie comunitarã, se constituie, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru, comisii de inventariere constituite prin dispoziţia primarului.
Comisiile constituite analizeazã drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de poliţia comunitarã şi prezintã primarului o informare cu privire la acestea, precum şi eventuale propuneri de amendare a contractelor, ca urmare a intrãrii în vigoare a Legii nr. 155/2010.
(3) Drepturile şi obligaţiile prevãzute la alin. (2) se preiau de cãtre poliţia localã, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, în limita efectivului existent.
(4) În situaţia în care efectivele poliţiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pazã de personalul poliţiei locale vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.
Art. 54 Asigurarea tehnico-materială a Poliţiei Locale la nivelul municipiului Ploieşti se realizează conform reglementărilor proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului local.
Art. 55 Poliţia Locală a municipiului Ploieşti este autorizată să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 56 (1) Funcţionarii publici din Poliţia Locală au dreptul la uniformă de serviciu şi echipament de protecţie specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit, din resursele financiare ale instituției.
(2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură sunt prevăzute în Anexa nr. 1C.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului Poliţiei Locale, sunt prevăzute în Anexa nr. 1D a prezentului regulament.
(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar în situația în care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate și pe timpul deplasării până la serviciu și de la serviciu la domiciliu sau la reședință, după caz.

Art. 57 (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare, pot fi dotaţi cu arme letale de apãrare şi pazã sau cu arme neletale destinate pentru autoapãrare, în vederea desfãşurãrii activitãţilor specifice, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Personalul contractual care desfãşoarã activitãţi de pazã şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de apãrare şi pazã sau cu arme neletale destinate pentru autoapãrare, în vederea desfãşurãrii activitãţilor specifice, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor legale.
Art.58 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singurã armã din dotare, precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe.
(2) Arma prevãzutã la alin. (1) poate fi purtatã numai de cãtre titular, cu îndeplinirea corespunzãtoare a prevederilor legale.
Art. 59 În vederea asigurãrii manipulãrii armamentului din dotare în condiţii de securitate, structurile de poliţie localã sunt obligate:
a) sã desfãşoare activitãţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stãrii tehnice a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile legii;
b) sã prezinte, la solicitarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, fiecare armã letalã de apãrare şi pazã deţinutã, împreunã cu câte 5 cartuşe corespunzãtoare calibrului fiecãrei arme, în vederea înregistrãrii proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art. 60 Conducerea poliţiei locale trebuie sã ia mãsurile ce se impun pentru organizarea unei evidenţe riguroase a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului şi a structurilor proprii, pãstrarea în condiţii de deplinã siguranţã, portul, manipularea şi folosirea lor în strictã conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrãinãrii, degradãrii şi producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de specialitate în vigoare.
Art. 61 (1) Locurile de pãstrare a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecãrui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, prin dispoziţia primarului.
(2) Dotarea individualã a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã se stabilesc în strictã conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare
a acestora.
Art. 62 (1) Odatã cu primirea armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã, personalul se instruieşte de cãtre şefii nemijlociţi asupra modului de predare-primire, purtare şi pãstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armã şi a mãsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor.
(2) Înaintea şi dupã executarea misiunilor, a şedinţelor de pregãtire şi tragere, de instrucţie şi a altor activitãţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile se verificã existenţa şi starea tehnicã a acestora, precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de pãstrare, purtare şi manipulare a lor.
Art.63 Personalul care are în dotare armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã, precum şi cel care participã la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat sã respecte regulile prevãzute în precizãrile şi dispoziţiile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în documentaţia tehnicã a fiecãrui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat sã manifeste maximum de vigilenţã în scopul înlãturãrii oricãrei posibilitãţi de sustragere, înstrãinare sau folosire de cãtre persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.
Art. 64 (1) Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în încãperi special destinate, care prezintã o deplinã siguranţã şi au amenajate dulapuri rastel, fişete sau lãzi din metal, prevãzute cu un sistem de închidere sigurã, încuiate şi sigilate.
(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încãperi se pãstreazã permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la ofiţerul de serviciu.
Art. 65 (1) Încãperile destinate pãstrãrii armamentului, muniţiilor şi mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã trebuie prevãzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situaţia în care uşile de acces sunt confecţionate din metal de cel puţin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
(2) Uşile şi grilajele sunt prevãzute cu câte douã încuietori sigure.
(3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie sã fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie sã fie încastrate în zid, iar balamalele se monteazã astfel încât sã nu permitã scoaterea lor.
(4) Zilnic, la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verificã starea sigiliilor şi a sistemului de alarmã.
(5) Şefii poliţiilor locale unde nu sunt asigurate condiţii de pãstrare regulamentare pentru armament şi muniţii sunt obligaţi sã facã demersurile legale, conform competenţelor, pentru asigurarea acestora.
Art. 66 (1) Uşile de acces în depozitele, magaziile şi încãperile unde se pãstreazã armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã, precum şi ferestrele acestora trebuie prevãzute cu sisteme de alarmã contra efracţiei.
(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiţerului de serviciu.
Art. 67 (1) Pe timpul cât nu se aflã asupra poliţiştilor locali şi asupra personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi muniţia din dotarea individualã, precum şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în încãperi special amenajate sau la ofiţerul de serviciu. Armamentul se pãstreazã în rastele, fişete sau lãzi metalice prevãzute cu tabele aprobate de şefii poliţiilor locale, ce cuprind seria armamentului şi deţinãtorul.
(2) Muniţia se pãstreazã în încãperi separate de armament, în lãzi metalice prevãzute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemneazã cantitativ armamentul şi muniţia existente la ofiţerul de serviciu.
(3) Acolo unde nu se pot asigura încãperi separate, muniţia şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în aceeaşi camerã cu armamentul, în lãzi metalice separate, având grosimea pereţilor de cel puţin 3 mm, prevãzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în ambalajele originale.
Art. 68Pistoalele şi muniţia aferentã din dotarea structurilor poliţiei locale care nu au organizat serviciul de zi permanent se pãstreazã în spaţii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent şi sunt asigurate condiţii pentru pãstrarea în deplinã siguranţã.
Art. 69 Distribuirea armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului poliţiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apãrare, precum şi retragerea acestora se fac, indiferent de situaţie, pe bazã de tichet înlocuitor, semnãturã în registrul special destinat şi/sau documente justificative.
Art. 70 Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestuia.
Art. 71 (1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentului şi a muniţiilor din dotarea individualã a personalului se iau în evidenţã în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.
(2) Tichetele înlocuitoare se elibereazã separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a muniţiilor din dotare, şi cuprind urmãtoarele menţiuni: denumirea poliţiei locale, gradul, numele şi prenumele poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, tipul şi seria armei, respectiv numãrul de cartuşe, semnãtura şefului poliţiei locale cu ştampila unitãţii, precum şi semnãtura de primire a posesorului.
(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocãri şi alte asemenea activitãţi, se verificã existenţa şi starea tichetelor şi se iau mãsuri de înlocuire a celor necorespunzãtoare.
Art. 72 (1) Portul armamentului, al muniţiilor şi al mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea individualã a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea şefilor poliţiei locale din care face parte.
(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se predau ofiţerilor de serviciu de la care au fost primite.
Art. 73 (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartã, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centurã.
(2) Încãrcãtoarele cu cartuşe se pãstreazã unul introdus în pistol, iar celãlalt în locaşul prevãzut din tocul de purtare.
Art. 74 (1) Pierderea, sustragerea, înstrãinarea, degradarea sau folosirea abuzivã a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioarã şi disciplinã, care atrag, potrivit legii, dupã caz, rãspunderea materialã, disciplinarã sau penalã.
(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrãinare, degradare sau folosire abuzivã a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã se raporteazã imediat, pe cale ierarhicã, iar şefii compartimentelor funcţionale, împreunã cu persoanele desemnate, dispun mãsuri de cercetare pentru elucidarea completã a cazurilor şi sancţionarea celor vinovaţi, potrivit competenţelor.
Art. 75 Şeful poliţiei locale dispune retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea personalului care se aflã în cercetare penalã, dacã se constatã cã prezintã pericol pentru siguranţa proprie sau a altor persoane ori în alte situaţii care impun aceastã mãsurã.
Art. 76 Poliţia localã care deţine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi a informaţiilor secret de stat trebuie sã asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmã împotriva efracţiei în locurile de pãstrare, depozitare şi manipulare a acestora.
Art. 77 Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevãzute în anexa nr. 1E.

CAPITOLUL VI

Drepturile și recompensele care se pot acordă polițiștilor locali

Art. 78 (1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizeazã în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunitãţii profesionale şi în societate, dacã este cazul, a meritelor celor care se evidenţiazã în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţã a poliţiei locale.
(2) Recompensele au caracter moral sau material, dupã caz.
(3) Recompensarea poliţiştilor locali trebuie sã se bazeze pe principii care vizeazã obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordãrii recompenselor.

Art. 79 La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere urmãtoarele elemente:
a) comportamentul poliţistului local;
b) prestaţia profesionalã generalã a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor;
c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;
d) posibilitatea ca recompensa acordatã sã determine eficientizarea activitãţii poliţistului local.
Art. 80 Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt urmãtoarele:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedã acordarea unei alte recompense. Se acordã pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determinã încetarea imediatã a acestora. Se acordã de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinarã ce urmeazã a fi ridicatã sau de cãtre noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordã ca recompensã de cãtre şeful care îndeplineşte funcţia similarã celui care a aplicat sancţiunea disciplinarã;
b) felicitãrile - pot fi scrise sau verbale, se acordã pentru îndeplinirea deosebitã a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţã individual sau în faţa personalului;
c) titlurile de onoare - se conferã poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;
d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit - se acordã pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestãri cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversãri şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;
e) recompensele materiale - se acordã poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit prin fonduri publice.

Art. 81 Acordarea consultanței juridice pentru poliţistul local, se asigurã de cãtre instituţie, prin consilierul juridic al acesteia în mod gratuit.
Art. 82 (1) Poliţiştii locali au dreptul la despãgubiri de viaţã, de sãnãtate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despãgubirilor prevãzute la alin. (1) implicã acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activitãţii de poliţie localã.

Art. 83 (1) Despãgubirile se acordã, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești, pentru urmãtoarele categorii de riscuri:
a) rãnirea poliţistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
(2) În sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) poliţist local rãnit - poliţistul local supus în timpul sau în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vãtãmãtoare, în urma cãrora îi este afectatã integritatea anatomicã şi/sau funcţionalã a organismului;
b) poliţist local invalid - poliţistul local rãnit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de cãtre comisiile de expertizã medicalã şi evaluare a capacitãţii de muncã;
c) poliţist local decedat - poliţistul local care şi-a pierdut viaţa în urma unui accident, în timpul sau în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;
d) bun - construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.
Art. 84 (1) Despãgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 83 alin. (1) lit. a) acoperã, în limita bugetului aprobat de consiliul local al Municipiului Ploiesti, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul în ţarã sau în strãinãtate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în țarã;
b) tratamentul de recuperare în unitãţi medicale din ţarã sau din strãinãtate;
c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţarã sau din strãinãtate;
d) transportul dus-întors pânã la/de la unitatea medicalã care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia o impune.
(2) În situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevãzute la art. 83 alin. (2) lit. b)-d), poliţistului local i se acordã, în limita bugetului aprobat de consiliul local al Municipiului Ploiesti, şi despãgubiri în sumã de pânã la:
a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii - pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii - pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii - pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despãgubirea acordatã în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 83 alin. (1) lit. e) constã într-o sumã de pânã la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii, şi se plãteşte familiei poliţistului local decedat.
(4) Despãgubirea acordatã în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 83 alin. (1) lit. f) nu poate depãşi suma necesarã pentru aducerea bunului în starea iniţialã sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 85 (1) Despãgubirile acordate în baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinaţie specialã.
(2) Despãgubirile prevãzute la art. 84 se acordã pentru fiecare eveniment asigurat în parte.
(3) Despãgubirile prevãzute la art. 84 alin. (4) nu se acordã în cazul în care prejudiciul prevãzut la art. 83 alin. (1) lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurãri în sistemul privat.

Art. 86 Pentru toate sumele de bani plãtite ca despãgubiri în temeiul prezentului regulament-cadru, Poliția Locală Ploiești va iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plãtite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.


CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 87 În vederea preluãrii personalului poliţiei comunitare, precum şi a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritãţile administraţiei publice locale pot echivala funcțiile specifice de poliţist local cu funcţii publice generale, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Art. 88 (1) Prevederile O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale altor acte normative referitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător funcţionarilor publici din Poliţia Locală, în măsura în care prin legea de organizare şi funcţionare a acesteia nu se dispune altfel.
(2) Personalului contractual îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii

Art. 89 Personalul Poliţiei Locale poate înfiinţa şi se poate asocia în organizaţii sindicale sau în alte organizaţii, în condiţiile legii.

Art. 90 Personalul Poliţiei Locale beneficiază de salarizarea funcţionarilor publici sau a personalului contractual, în funcţie de categoria din care face parte, potrivit legii.


DIRECTOR GENERAL,

 

 

ANEXA 1C
la Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali din cadrul Birourilor
Ordine Publică I și II, precum și Șeful Biroului Pază

Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maximă de uzură - an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Basc 2
6 Şepcuţã cu cozoroc 2
7 Pãlãrie ( numai pentru femei ) 2
8 Cãciulã 3
9 Cravatã 1
10 Fular 3
11 Cãmaşã 1/2
12 Cãmaşã-bluzã 1
13 Scurtã de vânt 2
14 Pulover 2
15 Costum de intervenţii de varã 2
16 Costum de intervenţii de iarnã 2
17 Pelerinã de ploaie 3
18 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
19 Mãnuşi din piele 3
20 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
21 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
22 Ghete/Bocanci din piele de culoare neagrã 2
23 Centura din piele 6
24 Curea din piele 6
25 Portcarnet 6
26 Portbaston din piele 6
27 Emblema pentru şapcã, basc, cãciulã, pãlãrie şi şepcuţã 1
28 Ecuson 1
29 Insignã pentru piept 1
30 Epoleţi
31 Portcãtuşe din piele 6
32 Fes 1
33 Vestã 1
34 Tricou 1/2

NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).
2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.

 Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali din cadrul Biroului Intervenție Rapidă
Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maximă de uzură- an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Basc 2
6 Şepcuţã cu cozoroc 2
7 Cagula 1
8 Cãciulã 3
9 Cravatã 1
10 Fular 3
11 Cãmaşã 1/2
12 Cãmaşã-bluzã 1
13 Scurtã de vânt 2
14 Pulover 2
15 Costum de intervenţii de varã 2
16 Costum de intervenţii de iarnã 2
17 Pelerinã de ploaie 3
18 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
19 Mãnuşi din piele 3
20 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
21 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
22 Ghete/Bocanci din piele de culoare neagrã 2
23 Centura din piele 6
24 Curea din piele 6
25 Portcarnet 6
26 Portbaston din piele 6
27 Emblema pentru şapcã, basc, cãciulã, pãlãrie şi şepcuţã 1
28 Ecuson 1
29 Insignã pentru piept 1
30 Epoleţi
31 Portcãtuşe din piele 6
32 Fes 1
33 Vestã 1
34 Tricou 1/2


NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).
2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.

 

 


Articolele din care se compune uniforma personalului contractual din cadrul Biroului Pază
Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maximă de uzură- an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Basc 2
6 Şepcuţã cu cozoroc 2
7 Palarie ( numai pentru femei) 2
8 Cãciulã 3
9 Cravatã 1
10 Fular 3
11 Cãmaşã 1/2
12 Cãmaşã-bluzã 1
13 Scurtã de vânt 2
14 Pulover 2
15 Pelerinã de ploaie 3
16 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
17 Mãnuşi din piele 3
18 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
19 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
20 Ghete din piele de culoare neagrã 2
21 Centura din piele 6
22 Curea din piele 6
23 Portcarnet 6
24 Portbaston din piele 6
25 Emblema pentru şapcã, basc, cãciulã, pãlãrie şi şepcuţã 1
26 Ecuson 1
27 Insignã pentru piept 1
28 Epoleţi
29 Portcãtuşe din piele 6

NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de chipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).
2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.

 


Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali din cadrul
Serviciului Circulație pe Drumurile Publice

Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maximă de uzură- an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Palarie ( numai pentru femei) 2
6 Cãciulã 3
7 Cravatã 1
8 Fular 3
9 Cãmaşã 1/2
10 Cãmaşã-bluzã 1
11 Scurtã de vânt 2
12 Pulover 2
13 Pelerinã de ploaie 3
14 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
15 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
16 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
17 Ghete de culoare neagrã 2
18 Centura din piele 6
19 Curea din piele 6
20 Portcarnet 6
21 Portbaston din piele 6
22 Emblema pentru şapcã si cãciulã 1
23 Ecuson 1
24 Insignã pentru piept 1
25 Epoleţi
26 Portcãtuşe din piele 6

NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).
2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate. 


Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții - Afișaj Stradal, Biroului Protecția Mediului, Serviciului Control Comercial, Biroului Evidența Persoanelor, Biroului Dispecerat, Directorul General, precum și Directorul General Adjunct.
Nr. Crt. Denumirea articolului Durata maximă de uzură- an
1 Costum de varã 2
2 Costum de iarnã 3
3 Şapcã pentru costum de varã 2
4 Şapcã pentru costum de iarnã 3
5 Pãlãrie ( numai pentru femei ) 2
6 Cãciulã 3
7 Cravatã 1
8 Fular 3
9 Cãmaşã 1/2
10 Cãmaşã-bluzã 1
11 Scurtã de vânt 2
12 Pulover 2
13 Pelerinã de ploaie 3
14 Geacã/Scurtã îmblãnitã 3
15 Mãnuşi din piele 3
16 Pantofi de varã de culoare neagrã 1
17 Pantofi de iarnã de culoare neagrã 2
18 Ghete din piele de culoare neagrã 2
19 Centura din piele 6
20 Curea din piele 6
21 Emblema pentru şapcã, cãciulã si pãlãrie 1
22 Ecuson 1
23 Insignã pentru piept 1
24 Epoleţi

NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de chipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).
2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.

  

ANEXA 1D

la Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Poliției Locale a municipiului Ploiești

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor
distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual
cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local

A. Uniforma de serviciu
Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionatã în varianta varã - iarnã şi se compune din:
1, 2. Haina/Sacoul se confecţioneazã din stofã/tergal de culoare neagrã, în varianta de varã, respectiv iarnã.
Croiala este dreaptã, puţin cambratã în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.
Spatele hainei se confecţioneazã din douã bucãţi, având cusãtura pe mijloc, fãrã şliţ. Are în partea inferioarã, lateral, douã buzunare ascunse, prevãzute cu clapã.
Haina/Sacoul este prevãzutã/prevãzut pe umeri cu platcã pentru epoleţi. Haina/Sacoul se poartã cu cãmaşã de culoare bleu şi cravatã de culoare neagrã.
Pantalonul, în varianta varã-iarnã, se confecţioneazã din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de culoare neagrã, cu vipuşcã de culoare gri inclusã în cusãturã. Are croiala dreaptã, fãrã manşetã, lungimea poate ajunge pânã la partea superioarã a tocului încãlţãmintei, iar lãrgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.
Pantalonul este prevãzut cu douã buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapã şi nasture.
Pantalonul se confecţioneazã cu betelie obişnuitã şi este prevãzut cu 4 gãici lungi de 70 mm şi late de 20 mm, prinse în partea superioarã prin cusãtura beteliei, iar în partea inferioarã prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul sã permitã portul centurii a cãrei lãţime este de 50 mm.
Fusta, în variantã de varã, se confecţioneazã, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare neagrã. Croiala este dreaptã, lãrgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartã în locul pantalonului numai la costumul de varã.
3,4. Şapca se confecţioneazã din acelaşi material cu costumul de varã sau de iarnã, dupã caz.
Calota şepcii este de formã ovalã, cu distanţa de 20 mm între diametrul lãţimii şi diametrul lungimii, este întinsã cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma.
Banda are diametrul ce rezultã din mãrimea şepcii şi se confecţioneazã din carton tare.
Pe partea exterioarã a benzii se aplicã o bandã de culoare gri ţesutã cu frunze de stejar. Şapca este cãptuşitã cu ţesãturã de culoare asortatã calotei.
Cozorocul este de culoare neagrã, de formã ovalizatã, şi se fixeazã la şapcã, înclinat.
Şapca este prevãzutã deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagrã. Capetele şnurului sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenã. Şapca are aplicatã, în faţã - la centru - pe bandã, emblema.
Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevãzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de servicii cu douã rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu.
Frunzele de stejar se confecţioneazã din metal de culoare gri-argintiu.
5. Bascul se confecţioneazã din stofã tip postav, este de culoare neagrã, iar în lateral, pe partea stângã, se aplicã emblema.
6. Şepcuţa cu cozoroc se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (tercot) de culoare neagrã. Calota se confecţioneazã în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA LOCALĂ".
La spate este prevãzutã cu un sistem reglabil de strângere.
În faţã, sub inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", este aplicatã emblema pentru coifurã.
7. Pãlãria pentru persoanele de sex feminin se confecţioneazã din material textil (fetru) de culoare neagrã; deasupra borului se monteazã o bandã pe care se aplicã emblema specificã.
8. Cãciula este de culoare neagrã, confecţionatã din stofã tip postav, prevãzutã cu douã clape din blanã naturalã de ovine.
Clapa din faţã este rotunjitã, iar cea din spate formeazã douã urechi laterale, prevãzute cu doi nasturi şi o bentiţã pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bãrbie.
La mijlocul clapei din faţã se aplicã emblema.
Cãciula este cãptuşitã cu ţesãturã, asortatã la culoarea calotei.
Pentru şeful poliţiei locale, blana de la cãciulã este din astrahan (caracul).
9. Cravata se confecţioneazã din ţesãturã tip mãtase şi este de culoare neagrã.
10. Fularul se confecţioneazã din fire acrilice tip lânã, de culoare neagrã.
11. Cãmaşa se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtã sau lungã.
Se poartã cu cravatã sub veston sau scurtã de vânt.
12. Cãmaşa-bluzã se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisã la gât şi încheiatã cu 5 nasturi; în partea superioarã are douã buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.
Cãmaşa este prevãzutã pe umeri cu platcã pentru epoleţi.
Cãmaşa-bluzã se poartã deschisã la gât (sau cu cravata), cu partea inferioarã introdusã în pantaloni sau în fustã. Poate fi purtatã şi sub hainã, cu cravatã.
13. Scurta de vânt se confecţioneazã din tercot impermeabilizat, de culoare neagrã.
Se poartã deschisã la gât, putând fi purtatã şi închisã datoritã croiului cu revere rãsfrânte, se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior.
În partea de jos şi la mâneci este prevãzutã cu elastic.
Scurta de vânt este prevãzutã cu douã buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioarã, sunt prevãzute cu banda reflectorizantã de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptã, este prevãzutã cu un buzunar care se încheie cu un nasture.
Scurta de vânt este prevãzutã pe umeri cu platcã pentru epoleţi.
Spatele este confecţionat din 3 pãrţi, una în partea de sus şi douã în partea de jos, prevãzute cu pense.
Lungimea trebuie sã depãşeascã talia cu 100-120 mm.
14. Puloverul se confecţioneazã din fire acrilice tip lânã, de culoare neagrã cu anchior, cu sau fãrã mâneci.
Pe spatele mânecii sunt prevãzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mânecã se aplicã ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ".
15,16. Costumul de intervenţie varã/iarnã este compus din bluzon şi pantalon şi se confecţioneazã din material textil (tercot), de culoare neagrã.
Bluzonul este confecţionat la partea superioarã a spatelui şi piepţilor cu platcã matlasatã şi se încheie cu fermoar. Este prevãzut cu douã buzunare cu clapã pe pãrţile superioare ale piepţilor.
Gulerul este tip tunicã.
Mâneca este prevãzutã cu manşetã şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptã se aplicã un buzunar cu clapã.
Bluzonul este prevãzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capãt în cusãtura de îmbinare mânecã - umãr.
Pantalonul are croialã dreaptã, iar la partea inferioarã este prevãzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la partea superioarã a reperelor spate este prevãzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate gãici pentru centurã.
Costumul de intervenţie pentru iarnã este dublat cu material neţesut, termoizolant.
17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisã la gât, cu posibilitatea de a fi purtatã şi închisã.
Se încheie în faţã la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu douã catarame din metal sau înlocuitori.
Mâneca are croialã raglan. Pelerina este prevãzutã cu douã buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi de 40 mm lãţime) sub guler şi se prinde cu 3 nasturi mici.
Gluga este confecţionatã din acelaşi material.
Pelerina de ploaie este de culoare neagrã şi se confecţioneazã din material textil impermeabil.
În partea stângã sus are o bentiţã cusutã în exterior (lungã de 100 mm şi latã de 30 mm) şi prinsã cu un nasture sub rever, pe care se aplicã tresele pentru ierarhizare.
18. Scurta îmblãnitã se confecţioneazã din tercot impermeabilizat, de culoare neagrã, uşor matlasatã, cu mesada detaşabilã, de culoare asortatã cu faţa scurtei.
Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevãzut cu şnur ascuns.
În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevãzutã tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse douã buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevãzutã cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.
Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângã, este prevãzutã o bentiţã (100 mm lungime şi 30 mm lãţime) cusutã în partea dinspre umãr şi prinsã cu un nasture în partea interioarã, pe care se aplicã tresele de ierarhizare.
Scurta îmblãnitã este prevãzutã cu platcã pentru epoleţi.
Lãrgimea scurtei îmblãnite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.
19. Mãnuşile sunt din piele de culoare neagrã.
20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagrã, prevãzuţi cu bombeuri, fãrã ornamentaţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul de varã se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea decupaj.
22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagrã, prevãzuţi cu bombeuri, au talpã şi tocuri din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.
23. Centura este de culoare neagrã, fãrã diagonalã, are lãţimea de 50 mm şi se încheie cu o cataramã din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albã, fãrã diagonalã, are lãţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramã din metal de culoare argintie.
24. Cureaua este din piele de culoare neagrã.
25. Portcarnetul se confecţioneazã din piele sau din înlocuitori, de culoare neagrã, şi se compune din douã feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateazã sub formã de capac şi se încheie în faţã printr-un buton sau tic-tuc. Se poartã fixat pe centurã prin douã gãici.
26. Portbaston din piele
27. Emblema se aplicã pe articole de coifurã de cãtre personalul poliţiei locale cu drept de a purta uniformã. Se confecţioneazã din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formã ovalã, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadratã cu frunze de stejar.
Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadratã cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombatã, având în centrul sãu stema României, şi are imprimatã în relief, în partea superioarã, inscripţia de culoare albã "ROMÂNIA", iar în partea inferioarã "POLIŢIA LOCALĂ".
28. Ecusonul pentru mânecã se confecţioneazã din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioarã inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localitãţii, la mijloc stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se scrie "ROMÂNIA". Se poartã pe braţul stâng de cãtre întregul personal cu drept de uniformã şi se aplicã la 5 cm de cusãtura umãrului.
29. Insigna pentru piept se confecţioneazã din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioarã inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localitãţii, la mijloc stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se înscriu numãrul matricol şi inscripţia "ROMÂNIA".
30. Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagrã, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.
31. Portcãtuşe din piele
32. Fesul se confecţioneazã din fire acrilice de culoare neagrã.
33. Vesta multifuncţionalã se confecţioneazã din material textil de culoare neagrã.
34. Tricoul se confecţioneazã din tricot de bumbac de culoare neagrã. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtã şi este prevãzut pe umeri cu epoleţi din material fond.
B. Legitimaţia de serviciu
Legitimaţia de serviciu se confecţioneazã din imitaţie de piele (ecologicã), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticalã, cuprinzând urmãtoarele menţiuni:
a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;
b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţãrii - JUDEŢUL PRAHOVA;
c) rândul al treilea - MUNICIPIUL PLOIESTI;
d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIESTI;
e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE;
f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinãtorul (POLIŢIST LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);
g) rândul al şaselea aliniat stânga - numãrul legitimaţiei;
h) dupã aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinãtorului, numãrul matricol, data emiterii legitimaţiei, semnãtura şefului poliţiei locale din care face parte deţinãtorul şi ştampila structurii;
i) în colţul din dreapta jos va fi aplicatã fotografia deţinãtorului;
j) în partea inferioarã a legitimaţiei se alocã 6 spaţii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semneazã de cãtre şeful poliţiei locale.
Fotografia titularului utilizatã are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executatã color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinutã decentã, pentru persoanele încadrate în poliţia localã care nu poartã uniformã).
C. Însemnele distinctive de ierarhizare
În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au urmãtoarele forme şi mãrimi:
a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
b) adjunctul şefului - douã stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalicã sau textilã, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezatã pe epolet;
d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
e) funcţionarul public superior - douã trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
f) funcţionarul public principal - o tresã din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezatã pe epolet;
g) funcţionarul public asistent - epolet fãrã tresã.

  


ANEXA 1E
Mijloace din dotare
Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali din cadrul Birourilor Ordine Publică I și II

Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare și mod de repartizare
1 Pistol Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
2 Pistol cu muniţie neletalã Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
3 Cartuş pentru pistol Buc. Câte 24 pentru fiecare pistol
4 Cartuş pentru pistolul cu gaze Buc. Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze
5 Baston pentru autoapãrare Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
6 Baston cu şoc electric Buc. Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de poliţişti locali cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
7 Portbaston Buc. Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc
8 Cãtuşã pentru mâini Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
9 Portcãtuşe Buc. Câte unul pentru fiecare cãtuşã
10 Pulverizator de mânã cu substanţã iritant-lacrimogenã Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice
11 Costum de protecţie pentru iarnã (scurtã matlasatã şi pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice
12 Costum de protecţie pentru varã (bluzã + pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice
13 Fluier Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice
14 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice
15 Portcarnet Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice

Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali din cadrul Biroului Intervenție Rapidă

Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare și mod de repartizare
1 Pistol Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
2 Pistol cu muniţie neletalã Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
3 Cartuş pentru pistol Buc. Câte 24 pentru fiecare pistol
4 Cartuş pentru pistolul cu gaze Buc. Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze
5 Baston pentru autoapãrare Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
6 Baston cu şoc electric Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
7 Portbaston Buc. Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc
8 Cãtuşã pentru mâini Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
9 Portcãtuşe Buc. Câte unul pentru fiecare cãtuşã
10 Pulverizator de mânã cu substanţã iritant-lacrimogenã Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
11 Costum de protecţie pentru iarnã (scurtã matlasatã şi pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
12 Costum de protecţie pentru varã (bluzã + pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
13 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local
14 Portcarnet Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local
15 Casca de protecție Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
16 Centura de intervenție Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
17 Dragon pentru pistol Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
18 Tomfa Buc. Câte una pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
19 Port tomfa Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
20 Port electroșoc Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
21 Masca gaze Buc. Câte una pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
22 Port masca gaze Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
23 Ochelari protecție Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
24 Scut protecție Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
25 Protecție coate, genunchi, tibie Buc. Câte una pentru fiecare poliţist local cu atribuții în domeniul trupei de intervenție
26 Toc pistol Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local

 

Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a personalului contractual din cadrul Biroului Pază

Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare și mod de repartizare
1 Pistol Cpl. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei
2 Pistol cu muniţie neletalã Cpl. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei
3 Cartuş pentru pistol Buc. Câte 24 pentru fiecare pistol
4 Cartuş pentru pistolul cu gaze Buc. Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze
5 Baston pentru autoapãrare Buc. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei
6 Portbaston Buc. Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc
7 Pulverizator de mânã cu substanţã iritant-lacrimogenã Buc. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei
8 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuţii în domeniul pazei


Norme de dotare cu mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali
din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice

Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare și mod de repartizare
1 Pulverizator de mânã cu substanţã iritant-lacrimogenã Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
2 Vestã (ham) cu elemenete reflectorizante Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
3 Costum (bluzã + pantaloni) de protecţie împotriva ploii, cu elemente reflectorizante Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
4 Mãnuşi albe Per. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
5 Scurtã reflectorizantã Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
6 Vestã pentru protecţie împotriva frigului Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
7 Fluier Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
8 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
9 Portcarnet Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
10 Baston reflectorizant Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice

 


Norme de dotare cu mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții - Afișaj Stradal, Serviciului Control Comercial, Biroului Protecția Mediului și Biroului Evidența Persoanelor

Nr. Crt. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare și mod de repartizare
1 Costum de protecţie pentru iarnã (scurtã matlasatã şi pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul mediului, care executã misiuni în teren
2 Costum de protecţie pentru varã (bluzã + pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul mediului, care executã misiuni în teren
3 Vestã pentru protecţie împotriva frigului Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul mediului, care executã misiuni în teren
4 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul mediului, care executã misiuni în teren


NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).
2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.

 

ANEXA 1F
la Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Poliției Locale a municipiului Ploiești

ANGAJAMENT DE SERVICIU
(pentru personalul contractual)

Subsemnatul _________________________, fiul lui ___________ și al________________, născut la data de__________________, în localitatea,__________________, judeţul______________, domiciliat în_____________, str._______________, nr. ___, bloc_______, se.___, et. ____, ap. ____, posesorul actului de identitate seria ______, nr. ____________, eliberat de_____________________la data____________, CNP____________________,angajat în cadrul Poliției Locale a municipiului Ploieşti, am luat la cunoştinţă de drepturile și obligaţiile ce-mi revin (prevăzute mai jos) și mă oblig să-mi desfăşor activitatea în cadrul Poliției Locale pe o perioadă de 5 (cinci) ani, de la data absolvirii cursului de formare profesională.
În cazul în care contractul individual de muncă încetează, potrivit art. 55, lit,,b"; art. 81; art.56, lit. ,,f", ,,h" si art. 61 din Legea 53/2003 Codul Muncii, înainte de împlinirea termenului prevăzut mai sus, mă oblig să restitui contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu pregătirea mea profesională, proporțional cu perioada rămasă.
1. Drepturile principale ale salariatului:
- dreptul la salarizare pentru munca depusă;
- dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
- dreptul la concediu de odihnă anual;
- dreptul la egalitate de şanse si de tratament;
- dreptul la demnitate în muncă;
- dreptul la securitate și sănătate în muncă;
- dreptul la acces la formarea profesională;
- dreptul la informare și consultare;
- dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condiţiilor de muncă și a mediului de muncă;
- dreptul la protecţie în caz de concediere;
- dreptul la negociere colectivă și individuală;
- dreptul de a participa la acţiuni colective;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
- alte drepturi prevăzute de lege sau de contracte colective de muncă aplicabile.
2.0bligații principale ale salariatului:
- obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fișei postului;
- obligaţia de a respecta disciplina muncii;
- obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;
- obligaţia de fidelitate față de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
- obligaţia de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
- obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
În cazul în care persoana care a urmat un curs de formare profesională nu l-a absolvit din vina lui, este obligată sã restituie instituţiei sau autoritãţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea profesională, dacã acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publicã.
3. Drepturile principale ale angajatorului:
- să stabilească organizarea și funcţionarea unităţii;
- să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii;
- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare și să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil și regulamentului intern.
4.0bligațiile principale ale angajatorului:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă;
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică și financiară a unităţii cu excepția informatiilor sensibile sau secrete care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității;
e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile și interesele acestora;
f) să plătească toate contribuţiile si impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuţiile și impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) să înființeze registrul general de evidență a salariaţilor și să opereze înregistrările prevăzute de lege;
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

Data Semnătura
____________ _______________

 


DIRECTOR GENERAL,

 

 


ANEXA 1G

la Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Poliției Locale a municipiului Ploiești


ANGAJAMENT DE SERVICIU
pentru funcţionarii publici care ocupă funcții publice
specifice de polițist local


Subsemnatul ______________________, fiul lui ______________ și al_____________, născut la data de _______________, în localitatea,___________________________, judeţul______________, domiciliat în_____________, str._______________, nr. ___ , bloc_______, se.___, et. ____, ap. ____, posesorul actului de identitate seria ______, nr. ____________, eliberat de__________________la data____________, CNP____________________, polițist local, în cadrul Poliției Locale a municipiului Ploieşti, am luat cunoştinţă de drepturile și obligaţiile ce-mi revin (prevăzute mai jos), și mă oblig să-mi desfăşor activitatea în cadrul Poliției Locale pe o perioadă de 5 (cinci) ani.
În cazul în care raportul de serviciu încetează potrivit O.U.G. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și a Art. 38 alin. 4 - Legea 155/2010 - Legea Poliției Locale, înainte de împlinirea termenului prevăzut mă oblig să restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formare inițială și/sau perfecţionare, precum şi, dupã caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionãrii, calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rãmasã pânã la împlinirea termenului.
Drepturile funcţionarilor publici:
1. Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.
Este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţa sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură.
2. Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului cod și care îi vizează în mod direct.
3. Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici. Funcționarii publici pot, în mod liber, să înființeze organizații sindicale, să adere la ele și să exercite orice mandat în cadrul acestora.
În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale sã opteze pentru una dintre cele douã funcţii. În cazul în care funcţionarul public opteazã pentru desfãşurarea activitãţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendã pe o perioadã egalã cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicalã. Funcţionarii publici, alţii decât cei prevãzuţi mai sus, pot deţine simultan funcţia publicã şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectãrii regimului incompatibilitãţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil.Functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop protejarea intereselor profesionale.
4. Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii. Funcționarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu și alte drepturi salariale pe durata grevei.
5. Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
- salariul de bază;
- sporul pentru vechime în muncă;
Funcţionarii publici beneficiază de prime și alte drepturi salariale, în condiţiile legii.
Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.
6. Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniforma în timpul serviciului o primesc gratuit.
7. Funcţionarii publici au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională;
Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:
- organizate la iniţiativa sau în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
- urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
8. Durata normală a timpului de lucru pentru funcţionarii publici este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână;
Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, potrivit legii, funcţionarii publici au dreptul la recuperare sau la plata majorată, în condiţiile legii.
9. Funcționarii publici pot fi aleși sau numiți într-o funcție de demnitate publică, în condițiile legii.
Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, în condiţiile prezentului cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale și la alte concedii;
11. În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate și a celor pentru creşterea și îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză.
12. Funcţionarii publici beneficiazã de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurãri sociale de stat, potrivit legii.
13. În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadã de 3 luni echivalentul salariului de bazã din ultima lunã de activitate a funcţionarului public decedat. În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisã din vina autoritãţii sau a instituţiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevãzute mai sus pânã la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
14.Funcţionarii publici beneficiazã în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.
15. Sã efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în urmãtoarele situaţii: existã indicii clare cã s-a sãvârşit, se sãvârşeşte sau se pregãteşte sãvârşirea unei infracţiuni sau persoana participã la manifestãri publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
16. Sã invite la sediul poliţiei locale persoanele a cãror prezenţã este necesarã pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţã, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
17. Sã solicite sprijinul cetãţenilor pentru identificarea, urmãrirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de naturã penalã sau contravenţionalã;
18. Sã poarte şi sã foloseascã, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apãrare şi intervenţie din dotare;
19. Sã circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţã, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
20. Sã foloseascã forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justificã utilizarea acesteia, în cazul nerespectãrii dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
21. Sã legitimeze şi sã stabileascã identitatea persoanelor care încalcã dispoziţiile legale ori sunt indicii cã acestea pregãtesc sau au comis o faptã ilegalã;
22. Sã conducã la sediul poliţiei locale sau al unitãţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor pericliteazã integritatea corporalã, sãnãtatea sau viaţa persoanelor, ordinea publicã ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de sãvârşirea unor fapte ilegale, a cãror identitate nu a putut fi stabilitã în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea mãsurilor legale, dupã caz, se realizeazã în cel mult 12 ore din momentul depistãrii, ca mãsurã administrativã.
23. Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest scop, poliţia localã sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, dupã caz, şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementeazã infrastructura de comunicaţii, mãsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialitãţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

Îndatoririle funcţionarilor publici:
1. Funcţionarii publici au obligaţia să își îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate și în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;
2. Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile și iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care își desfăşoară activitatea, precum și a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
3. Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege.
4. Funcţionarilor publici le este interzis sã ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cãrora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţioneazã pe lângã partidele politice.
Înalţilor funcţionari publici le este interzis sã facã parte din partide politice, organizaţii cãrora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţioneazã pe lângã partidele politice. Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, sã se abţinã de la exprimarea sau manifestarea publicã a convingerilor şi preferinţelor lor politice, sã nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie cãreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.
5. Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum și a atribuţiilor ce le sunt delegate. Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situaţii.
6. Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.
7. Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
8. La numirea într-o funcţie publică, precum și la încetarea raportului de serviciu, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii.
9. Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate.
10.Funcţionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competența lor sau să discute direct cu petenții, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum și să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.
11.În cazul în care persoanele care au urmat o formã de formare inițială și/sau perfecţionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sã restituie instituţiei sau autoritãţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formare inițială și/sau perfecţionare, precum şi drepturile salariale primite în perioada formării/perfecţionãrii, calculate în condiţiile legii, dacã acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publicã.
12.Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilite potrivit legii.
13. Sã respecte drepturile şi libertãţile fundamentale ale cetãţenilor, prevãzute de Constituţia României, republicatã, şi de Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale;
14. Sã respecte principiile statului de drept şi sã apere valorile democraţiei;
15. Sã respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale;
16. Sã respecte şi sã aducã la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
17. Sã respecte normele de conduitã profesionalã şi civicã prevãzute de lege;
18. Sã îşi decline, în prealabil, calitatea şi sã prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferã amânare, poliţistul local este obligat sã se prezinte, iar dupã încheierea oricãrei acţiuni sau intervenţii sã se legitimeze şi sã declare funcţia şi unitatea de poliţie localã din care face parte;
19. Sã intervinã şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorialã de competenţã, când ia la cunoştinţã de existenţa unor situaţii care justificã intervenţia sa;
20. Sã se prezinte de îndatã la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamitãţi ori tulburãri de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stãrii de urgenţã ori a stãrii de asediu sau în caz de mobilizare şi de rãzboi;
21. Sã respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfãşurãrii activitãţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvãluirea acestora;
22. Sã manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât sã nu beneficieze şi nici sã nu lase impresia cã beneficiazã de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficialã.
Obligaţiile Instituţiei:
1. Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii normale de muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.
Funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului în care își desfăşoară activitatea.
Schimabarea se poate face pe o funcţie publică corespunzătoare, dacă funcţionarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuţii care îi revin.
2. Funcţionarii publici beneficiază de asistență medicală, proteze și medicamente, în condiţiile legii;
3. Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum și de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat potrivit legii;
4. În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat.
În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităţii sau a instituţiei publice in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute, până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
5. Funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.
6. Autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public împotriva ameninţărilor, violențelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victima în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii;
7. Autoritatea sau instituţia publică este obligată să îl despăgubească pe funcţionarul public în situaţia în care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau a instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.


Data Semnătura

 


DIRECTOR GENERAL,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1H
la Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Poliției Locale a municipiului Ploiești


ANGAJAMENT DE SERVICIU
(pentru funcţionarii publici)


Subsemnatul ______________________, fiul lui ______________ si al_____________, născut la data de _______________, în localitatea,___________________________, judeţul______________, domiciliat în_____________, str._______________, nr. ___ , bloc_______, sc.___, et. ____, ap. ____, posesorul actului de identitate seria ______, nr. ____________, eliberat de__________________la data____________, CNP____________________, funcţionar public în cadrul Poliției Locale a municipiului Ploieşti, am luat cunoştinţă de drepturile și obligaţiile ce-mi revin (prevăzute mai jos), si mă oblig să-mi desfăşor activitatea în cadrul Poliției Locale pe o perioadă de 5 (cinci) ani.
În cazul în care raportul de serviciu înceteaza potrivit art. 458 alin. 7 din O.U.G. 57/2019- Codul Administrativ, înainte de împlinirea termenului prevăzut mă oblig să restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionarea profesională, precum şi, dupã caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionãrii, calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rãmasã pânã la împlinirea termenului.

Drepturile funcţionarilor publici:
1. Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.
Este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură.
2. Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului cod și care îl vizează în mod direct.
3. Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici. Funcționarii publici pot, în mod liber, să înființeze organizații sindicale, să adere la ele și să exercite orice mandat în cadrul acestora.
În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale sã opteze pentru una dintre cele douã funcţii. În cazul în care funcţionarul public opteazã pentru desfãşurarea activitãţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendã pe o perioadã egalã cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicalã. Funcţionarii publici, alţii decât cei prevãzuţi mai sus, pot deţine simultan funcţia publicã şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectãrii regimului incompatibilitãţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil. Funcționarii publici se pot asocia în organizații profesionale sau în alte organizații având ca scop protejarea intereselor profesionale.
4. Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii. Funcționarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu și alte drepturi salariale pe durata grevei.
5. Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
- salariul de baza;
- sporul pentru vechime în muncă;
Funcţionarii publici beneficiază de prime și alte drepturi salariale, în condiţiile legii.
Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.
6. Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul serviciului o primesc gratuit.
7. Funcţionarii publici au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională;
Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:
- organizate la iniţiativa sau în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
- urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
8. Durata normală a timpului de lucru pentru funcţionarii publici este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână;
Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depași 360 într-un an.
9. Funcționarii publici pot fi aleși sau numiți într-o funcție de demnitate publică, în condițiile legii.
Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de demnitate publicã numai dupã încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu. Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publicã numai dupã încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.
10. Funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale și la alte concedii;
11. În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate și a celor pentru creşterea și îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză.
12. Funcţionarii publici beneficiazã de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurãri sociale de stat, potrivit legii.
13. În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadã de 3 luni echivalentul salariului de bazã din ultima lunã de activitate a funcţionarului public decedat. În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisã din vina autoritãţii sau a instituţiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevãzute mai sus pânã la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
14.Funcţionarii publici beneficiazã în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.

Îndatoririle funcţionarilor publici:
1. Funcţionarii publici au obligaţia să își îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate și în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;
2. Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile și iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care își desfăşoară activitatea, precum și a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
3. Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege.
4. Funcţionarilor publici le este interzis sã ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cãrora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţioneazã pe lângã partidele politice.
Înalţilor funcţionari publici le este interzis sã facã parte din partide politice, organizaţii cãrora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţioneazã pe lângã partidele politice. Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, sã se abţinã de la exprimarea sau manifestarea publicã a convingerilor şi preferinţelor lor politice, sã nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie cãreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.
5. Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum și a atribuţiilor ce le sunt delegate. Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situaţii.
6. Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

7. Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
8. La numirea într-o funcţie publică, precum și la încetarea raportului de serviciu, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii.

9. Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate.

10.Funcţionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competența lor sau să discute direct cu petenții, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum și să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

11.În cazul în care persoanele care au urmat o formã de perfecţionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sã restituie instituţiei sau autoritãţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum şi drepturile salariale primite în perioada perfecţionãrii, calculate în condiţiile legii, dacã acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publicã.

12.Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilite potrivit legii.

Obligaţiile Instituţiei:
1. Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii normale de muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.
Funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului în care își desfăşoară activitatea.
Schimbarea se poate face pe o funcţie publică corespunzătoare, dacă funcţionarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuţii care îi revin.

2. Funcţionarii publici beneficiază de asistență medicală, proteze și medicamente, în condiţiile legii;

3. Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum și de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat potrivit legii;.

4. În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat.
În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităţii sau a instituţiei publice in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute, până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.

5. Funcţionarii publici benficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.

6. Autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public împotriva ameninţărilor, violențelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii;

7. Autoritatea sau instituţia publică este obligată să îl despăgubească pe funcţionarul public în situaţia în care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau a instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Data Semnătura

 


DIRECTOR GENERAL,