Anunturi angajare /

ANUNT

ANUNŢ

Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice specifice vacante:
 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică I;
 2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică III;
 1 post de politist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică IV;

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor etape:
 Selectarea dosarelor de înscriere - în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
 Proba scrisă - programată în data de 17.07.2017, ora 10:00;
 Interviul - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
 Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice;
 Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Birourilor Ordine Publică I, III şi IV:
 Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
 Apt psihologic pentru permis port armă;
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 14.06.2017 - 03.07.2017 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
 formularul de înscriere;
 copia actului de identitate;
 copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 cazierul judiciar;
 aviz psihologic pentru permis port armă;
 adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri .
Anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL                                                          ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
GHEORGHE CARMEN DANIELA                                         JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                              MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local, clasa III,
grad profesional superior, vacante
din cadrul Birourilor Ordine Publică I, III şi IV

 Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

 


DIRECTOR GENERAL                                                                   ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
GHEORGHE CARMEN DANIELA                                                  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                       MOCANU GABRIELA ISABELA

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice specifice vacante:
 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică I;
 2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică II;
 2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică III;
 1 post de politist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică IV;
Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape:
 Selectarea dosarelor de înscriere - în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
Proba scrisă - programată în data de 05.12.2016, ora 10:00;
Interviul - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
 Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice;
 Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Birourilor Ordine Publică I, II, III şi IV:
 Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
 Apt psihologic pentru permis port armă;
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.10.2016 - 09.11.2016 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
 formularul de înscriere;
 copia actului de identitate;
 copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 cazierul judiciar;
 aviz psihologic pentru permis port armă;
 adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Bibliografia de concurs este prevazută în anexa 1.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.


             DIRECTOR GENERAL                                          ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
          Carmen Daniela Gheorghe                                    JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                     Mocanu Gabriela Isabela

 

Anexa 1


BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local,
clasa III, grad profesional superior, vacante
din cadrul Birourilor Ordine Publică I, II, III si IV

 Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;


               DIRECTOR GENERAL                                              ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
           Gheorghe Carmen Daniela                                        JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                            Mocanu Gabriela Isabela

 


ANUNT

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

ANUNŢ FINAL
Privind rezultatele finale ale concursului organizat în data de 09.11.2015 şi 12.11.2015, în vederea ocupării unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale de Paznic din cadrul biroului Pază
Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul la proba scrisă Punctajul la proba interviu Punctajul final Rezultat final concurs
1.Crăciun Răsvan Ruli 52 46,49 Respins
2.Silivestru Nicolae 50 35 42,5 Respins

Rezultatele finale la concurs au fost comunicate candidaţilor prin anunţul cu nr.2036/17.11.2015 afişat la sediul instituţiei şi site-ul instituţiei de către secretarul comisiei de concurs care cuprinde punctajele obţinute de către candidaţi la fiecare probă în parte cu menţiunea ,, admis" ,,respins".

Preşedinte comisie de concurs

Mocanu Gabriela Isabela

 

 

Secretar comisie

Neagu Doina


ANUNT

ANUNŢ
PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA CONTESTAŢIILE DEPUSE LA PROBA DE INTERVIU
Ca urmare a contestaţiilor depuse de candidaţii care au susţinut proba de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Paznic din cadrul Biroului Pază, comisia de soluţionare a contestaţiilor a acordat următoarele punctaje în urma analizării consemnării răspunsurilor la interviu:
Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj acordat
( puncte) Rezultat probei interviu

ADMIS/RESPINS

1.CRĂCIUN RĂSVAN RULI 46 puncte RESPINS

2.SILIVESTRU NICOLAE 35 puncte RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Afişat astăzi 16.11.2015 orele 11:00

Comisia de concurs:
DUMITRESCU LAVINIA - Preşedinte
TEODORESCU FLORIN - Membru
MANOLE FLORIN -Membru
NEAGU DOINA - Secretar


ANUNT

ANUNŢ
PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA INTERVIU
La concursul organizat în vederea ocupării a unui post temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de paznic din cadrul Biroului Pază din data de 12.11.2015
Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj proba interviu
( puncte) Rezultat probei interviu
ADMIS/RESPINS
1.
CRĂCIUN RĂSVAN RULI 40 puncte RESPINS
2. SILIVESTRU NICOLAE 30 puncte RESPINS

Au fost declaraţi admişi la proba interviu concurenţii care au obţinut minimum 50 puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul acordat pot depune contestaţie în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor de la proba interviu respectiv până pe data de 13.11.2015 orele 14:00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Afişat astăzi 12.11.2015 orele 15:50
Comisia de concurs:
Mocanu Gabriela Isabela - Preşedinte
Echimescu Paula Maria - Membru
Chifor George Ionuţ -Membru
Neagu Doina -Secretar


ANUNT

ANUNŢ
PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE
La concursul organizat în data de 09.11.2015 în vederea ocupării a unui post temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de paznic din cadrul Biroului Pază.
Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj proba scrisă
( puncte) Rezultat proba scrisă
ADMIS/RESPINS
1 MICU LILIANA GABRIELA 41,34 RESPINS
2 SILIVESTRU NICOLAE 50 ADMIS
3 CRĂCIUN RĂSVAN RULI 52 ADMIS

Au fost declaraţi admişi la proba scrisă concurenţii care au obţinut minimum 50 puncte.
Concurenţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă vor susţine interviul în data de 12.11.2015 orele 11:00.
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul acordat pot depune contestaţie în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor de la proba scrisă respectiv până pe data de 10.11.2015 orele 16:30, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Afişat astăzi 09.11.2015 orele:14:30
Comisia de concurs:
Mocanu Gabriela Isabela - Preşedinte
Echimescu Paula Maria - Membru
Chifor George Ionuţ -Membru
Neagu Doina -Secretar


ANUNT

ANUNŢ

REZULTATUL PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DIN DATA DE 26.10.2015, LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE PAZNIC DIN CADRUL BIROULUI PAZĂ CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA
09.11.2015-12.11.2015

Nr.crt.
Numele şi prenumele Rezultat selecţie Observaţii

1.
SILIVESTRU NICOLAE ADMIS
2.
MICU LILIANA GABRIELA ADMIS
3.
CRĂCIUN RĂSVAN RULI ADMIS
4.
IANCU CIPRIAN IONUŢ RESPINS Prezentare dosar incomplet


Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selectării dosarelor de înscriere pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 27.10.2015,orele 16.30 sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisie selecţie dosare:
Mocanu Gabriela Isabela- Preşedinte
Echimescu Paula Maria - Membru
Chifor George Ionuţ -Membru
Secretar: Neagu Doina

Afişat astăzi 26.10.2015


ANUNT

ANUNṬ

 

Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 09.11.2015-12.11.2015 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de Paznic din cadrul instituţiei Biroul Pază.
Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 09.11.2015, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 12.11.2015, ora 11:00 interviul.
Condiţii generale de participare:
• are cetăţenie română cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
• cunoaşte limba română scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitatea deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţii specifice de participare:
• studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 1 an

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar;
f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
g) aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;
h) Curriculum vitae

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 5 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 19.10.2015-23.10.2015, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte,Proceduri.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte,Proceduri.
La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

 

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE CARMEN DANIELA

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC,CONTRACTE, PROCEDURI MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de Paznic din cadrul Biroului Pază


1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
3. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.53/2003, republicată-actualizată - Codul Muncii;
6. Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE CARMEN DANIELA

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC,CONTRACTE, PROCEDURI MOCANU GABRIELA ISABELA


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
organizat în vederea ocupării postului temporar vacant de personal contractual Paznic
din cadrul Biroului Pază


Nr.
crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii
1 19.10.2015 Publicarea anunţului privind organizarea concursului
2. 19.10.2015
23.10.2015 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului de concurs
3. 26.10.2015 Selecţia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare de către comisia de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei
4. 27.10.2015 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
5. 28.10.2015 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, afişarea rezultatelor la contestaţii
6. 09.11.2015
Ora 10:00 Susţinerea de către candidaţi
a probei scrise şi afişarea rezultatului probei scrise
7. 10.11.2015 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul la proba scrisă
8. 11.11.2015 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei scrise consemnarea rezultatelor, afişarea rezultatelor la contestaţii
9. 12.11.2015
Ora 11:00 Susţinerea probei interviu de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă şi afişarea rezultatelor
10. 13.11.2015 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul probei interviu
11. 16.11.2015 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei interviu consemnarea rezultatelor, afişarea rezultatelor la contestaţii
12. 17.11.2015 Stabilirea punctajelor finale şi afişarea rezultatelor finale ale concursului

 

 

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE CARMEN DANIELA

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC,CONTRACTE, PROCEDURI, MOCANU GABRIELA ISABELA

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 27-29.10.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice.

Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 27.10.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 29.10.2015, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
 Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
 Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiṭiile de participare sunt:
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice:
 Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
 Posesor al permisului de conducere, categoria B;
 Apt psihologic pentru permis port armă.
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 09.10 -16.10.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic pentru permis port armă;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
• Copie permis de conducere, categoria B.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs.


DIRECTOR GENERAL, 

GHEORGHE CARMEN DANIELA

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante
de poliţist local, clasa III, grad profesional superior
din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

 


1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
7. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
8.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (art. 14 ;15 ;16 ;111 ;142 ;143 ; 173) ;
9.Hotărârea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.
10.Legea nr. 448/2006 privind oprirea, staţionarea auto pe locurile destinate persoanelor cu handicap (art. 100, pct. 1, lit. f);
11.Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii :
Cap. VI - Administrarea domeniului public :
Art. 6.1 - pct. 6 ;7 ;12 ;20 ;21 ;22.
Cap. XII - Transportul public local şi transportul în regim de taxi:
Art. 12.1 - pct. 1 ;2 ;4 ;18 ;22 ;23 ;27 ;28 ;29.
Cap. XIII - Întreţinerea şi repararea străzilor:
Art. 13.2 - pct. 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;15 ;16.

 


DIRECTOR GENERAL,  
GHEORGHE CARMEN DANIELA

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

MOCANU GABRIELA ISABELA


ANUNT

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Biroul Financiar-Contabilitate din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti, judeţul Prahova

 

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 22.06.2015, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Poliţiei Locale Ploieşti, judeţul Prahova
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, judeţul Prahova.

 

Informaţii posturi scoase la concurs

Şef birou
Descriere post
Clasa: conducere
Tip compartiment: BIROU
Denumire compartiment: BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE
Localizare post
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
Localitate: PLOIEŞTI
Judeţ: PRAHOVA

 

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice,
 • - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31 alin. (1) din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice);
 • - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani.

Bibliografie concurs
 • Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, actualizat; 
 • Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia, modificat şi completat de Ordinul 2021/2013;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosar de înscriere
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726.

 


ANUNT

TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI BIROULUI ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
ORGANIZAT IN PERIOADA 19.03.2015-25.03.2015


Nr.crt.     Numele si          Numar de puncte       Numar de puncte       Rezultat final       Observatii
              prenumele             proba scrisa               proba interviu
     1    GULIANU FLORIN             92,67                           96,34                 94,51                ADMIS


Comisia de concurs;
Enita Alexandru -Presedinte
Mocanu Gabriela Isabela -Membru
Grozea Magdalena -Membru
Neagu Doina - Secretar comisie

 


ANUNT

TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI INTERVIU
la concursul pentru ocuparea postului tempora vacant de Inspector de Specialitate din cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca organizat în data de 25.03.2015


NR. CRT.     NUME SI PRENUME     NR DE PUNCTE     OBSERVATII
        1           GULIANU FLORIN              96,34                   ADMIS


Comisia de concurs:
Enita Alexandru- Presedinte
Mocanu Gabriela Isabela- Membru
Grozea Magdalena - Membru

Secretar comisie
Neagu Doina 


ANUNT

REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DIN DATA DE 19.03.2015 DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

NR. CRT.   NUME SI PRENUME    PUNCTAJ    REZULTAT
         1            GULIANU FLORIN          92,67         ADMIS

Comisia de concurs:
Preşedinte : Eniţă Alexandru
Membru: Mocanu Gabriela Isabela
Membru: Grozea Magdalena

Secretar comisie: Neagu Doina

 


ANUNT

REZULTATUL DIN DATA DE 10.03.2015 PRIVIND SELECTAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

 


Nr. crt.     Numele şi prenumele     Rezultat selecţie
      1.      GULIANU FLORIN          ADMIS


Comisie selecţie dosare:
Preşedinte: Eniţă Alexandru
Membru: Mocanu Gabriela Isabela
Membru: Grozea Magdalena

Secretar comisie: Neagu Doina

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.286/2011, actualizat, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 19-25.03.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei de execuţie contractuale temporar vacante de Inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 19.03.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 25.03.2015, ora 13:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizat:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciṭiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineṣte condiṭiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infracţiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea.


Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale temporar vacantă de Inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă:
• Studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei de minimum 3 ani;
• Cunoştinţe operare calculator.
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de executie contractuale temporar vacante se pot depune ȋn termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 03-09.03.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă calitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
• curriculum vitae.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Concursul va avea loc la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21:
a. selecţia dosarelor de înscriere;
b. proba scrisă;
c. interviul.
Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:
• Depunere dosare de concurs: 03.03.2015 - 09.03.2015;
• Selectie dosare de concurs: 10.03.2015;
• Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de concurs: 11.03.2015, ora12:00;
• Depunere contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 11.03.2015, ora 12:00-12.03.2015, ora 12:00;
• Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind selecţia dosarelor:13.03.2015, ora 12:00;
• Proba scrisa: 19.03.2015, ora 10:00;
• Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 20.03.2015, ora 12:00;
• Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 20.03.2015, ora 12:00-23.03.2015, ora 12:00;
• Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba scrisă: 24.03.2015, ora 12:00;
• Interviul: 25.03.2015, ora 13:00;
• Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 26.03.2015, ora 12:00;
• Depunere contestaţii privind rezultatul interviului: 26.03.2015, ora 12:00-27.03.2015, ora 12:00;
• Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind interviul: 30.03.2015, ora 12:00;
• Afişare rezultate finale concurs: 31.03.2015, ora 12:00.
Anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERALADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea funcţiei de execuţie contractuale temporar vacantă de Inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă

 

1. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003, republicată - Codul Muncii;
6. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 1426/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 


ANUNT


Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 16-18.03.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Biroul Intervenţie Rapidă I.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.03.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.03.2015, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
• Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
• Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
• Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
• Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
• Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
• Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiṭiile de participare sunt:
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Intervenţie Rapidă I:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
• Apt psihologic pentru permis port armă.
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 27.02 -06.03.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic pentru permis port armă;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs.
Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I

 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 10-12.02.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Biroul Intervenţie Rapidă I.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 10.02.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 12.02.2015, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
•Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
•Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
•Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
•Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
•Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
•Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
•Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
•Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
•Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiṭiile de participare sunt:
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Intervenţie Rapidă I:
•Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
•Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
•Apt psihologic pentru permis port armă.
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26.01 -02.02.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
•formularul de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
•cazierul judiciar;
•aviz psihologic pentru permis port armă;
•adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
•declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs.
Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I

 

1. Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 03-05.12.2014, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante:
•poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I;
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.12.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.12.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
•Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
•Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
•Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
•Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
•Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
•Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
•Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
•Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
•Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiṭiile de participare sunt:
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I:
•Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
•Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
•Apt psihologic pentru permis port armă.

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 19.11.2014-27.11.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
•formularul de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
•cazierul judiciar;
•aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
•adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
•declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante
de poliţist local din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I

 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL


ANUNT

•Şef Birou Intervenție Rapidă II;
•Sef Birou Protectia Mediului.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 17.12.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 19.12.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
•Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
•Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
•Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
•Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
•Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
•Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
•Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
•Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
•Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile de participare sunt:
•Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
•Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani.

 

Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 14.11.2014-03.12.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
•formularul de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
•cazierul judiciar;
•aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
•adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
•declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Şef Birou Evidenţa Persoanelor şi acordul favorabil al ordonatorului principal de credite în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea acestor funcţii publice de conducere.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef Birou Interventie Rapida II

 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

 

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei
publice de conducere vacante de Şef Birou Protectia Mediului

 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
7. O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului, actualizata;
8. Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005, actualizata;
9.Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
10.O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL


ANUNT

Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează, ȋn perioada 22.12 - 24.12.2014, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de execuţie vacante de personal contractual din cadrul instituţiei:

 • 1 post de ,,Paznic" din cadrul Biroului Pază 
 • 1 post de ,,Referent" din cadrul Biroului Dispecerat
Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 22.12.2014, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 24.12.2014, ora 13:00 interviul.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
• Are cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciluiul în România
• Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitatea de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• îndeplineşte condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 


Cerinţele specifice pentru ocuparea postului de personal contractual Paznic din cadrul Biroului Pază, sunt:
• Sudii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• vechime minimă 3 ani în specialitatea sudiilor;
• să fie apt psihologic pentru funcţia solicitată;

Pentru postul de Referent din cadrul Biroului Dispecerat candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
• studii medii liceale absolvite cu diplomă de Bacaluareat;
• vechime minimă 3 ani în specialitatea sudiilor;
• să fie apt din punct de vedere medical;
• să fie apt psihologic pentru aviz port armă

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar;
f) Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele şi calitatea acestuia; ;
g) Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului pe site-ul insituţiei, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 10.11.2014-21.11.2014, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI,
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ,,Referent" din cadrul Biroului Dispecerat

 

- Legea nr.155/2010, Legea Poliţiei Locale;
- Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
- Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr. 295 din 28.06. 2004, privind regimul armelor și al munițiilor, actualizată;
- Legea nr.17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52);
- Legea nr. 52 din 03.02.2003, privind transparența decizională în administrația publică;
- Legea nr. 544 din 12 .10. 200, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea nr. 677 din 21 .11. 2001,pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ,,paznic"din cadrul Biroului Pază

 

1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.17/1996 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (art.46-52)
7. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 07-09.10.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
• poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial;
• poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă;

Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 07.10.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 09.10.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
• Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
• Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
• Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
• Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
• Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
• Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiṭiile de participare sunt:

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial:
• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an.

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
• Apt psihologic pentru permis port armă.

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 12.09-19.09.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

 

1.Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
12.Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare;
13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă

 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 23.09.2014-25.09.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcṭii publice de execuţie vacante:
1 post de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant ȋn cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri;

Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 23.09.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 25.09.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 22, alin.( 2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale.

Condiṭiile de participare sunt:

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice;
Fără vechime;

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.08.2014-09.09.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
formularul de înscriere;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
cazierul judiciar;
aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs şi referatul aprobat de ordonatorul principal de credite.

Cu stimă,


DIRECTOR GENERAL, TOADER CRISTINEL

SEF SERVICIU,
RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

 

Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Actiunea civilă (Cartea I, Titlul I- Cod de Procedură Civilă);
Competenţa instanţelor de judecată (Titlul III-Cod de Procedură Civilă);
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
Legea nr. 12/1990, republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementările activităţii solutionării petiţiilor.

DIRECTOR GENERAL, TOADER CRISTINEL

SEF SERVICIU,
RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


ANUNT

Referitor la organizarea concursului de ocupare a funcţiei publice de conducere de Şef Birou Evidenţa Persoanelor, Poliţia Locală Ploiești face menţiunea că perioada de concurs a fost modificată, acesta susținându-se în intervalul 12 - 16.09.2014.
Modificarea perioadei a fost făcută cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0244/513255, interior 115 - Seviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU
RESURSE UMANE,JURIDI, CONTRACTE,PROCEDURI,
MOCANU GABRIELA ISABELA


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 09.09.2014-11.09.2014, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 09.09.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 11.09.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
•Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
•Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
•Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
•Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
•Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
•Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
•Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
•Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
•Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile de participare sunt:
•Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
•Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani.
Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 11.08.2014-01.09.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
•formularul de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
•cazierul judiciar;
•aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
•adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
•declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef Birou Evidenţa Persoanelor

 


1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
8.Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
9.Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;

 

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H. G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 14-16. 07. 2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
• poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial;
• poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă;
• poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Biroului Ordine Publică IV.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 14. 07. 2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 16. 07. 2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
• Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
• Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
• Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
• Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
• Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
• Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile de participare sunt:
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial:
• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an.
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
• Apt psihologic pentru permis port armă.
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Biroului Ordine publică IV:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
• Apt psihologic pentru permis port armă.
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26. 06 -03. 07. 2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31. 12. 2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01. 01. 2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int. 115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

 

1. Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
6. Ordonanţa nr. 2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
7. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
8. Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
10. Hotărârea Guvernului nr. 555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
11. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
12. Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare;
13. H. C. L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă

 

1. Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Biroului Ordine Publică IV

 

1. Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


ANUNT


Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 17-19.06.2014, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 17.06.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 19.06.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege. 
Condiṭiile de participare sunt:
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 15.05-03.06.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Mentionam ca potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, institutia noastră nu solicită organizarea testării profesionale pentru ocuparea acestui post.
Anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie
vacante de consilier juridic
din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

 

 

 1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
 4. Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 7. Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 833/2007 privind normele de organizare ş funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 10. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 134/2010-Codul de Procedură Civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 13. Legea nr. 12/1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de productie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;
 14. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii soluţionării petiţiilor.

 


DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 03-05.06.2014, organizează concurs pentru ocuparea  funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Intervenţie Rapidă.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.06.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.06.2014, ora 14:00,  interviul. 
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile  generale prevăzute de art. 54  din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.  

 


Condiṭiile de participare sunt:
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Intervenţie Rapidă:

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
 • Apt psihologic pentru permis port armă.
 • Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8  zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada  15.05 -22.05.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele  08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
 • Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic pentru permis port armă;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 • declaraṭia pe propria răspundere  din care să rezulte  că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm  bibliografia pentru concurs.
Cu stimă,
      
DIRECTOR GENERAL,                   
TOADER CRISTINEL

 

                 
ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA  ISABELA


BIBLIOGRAFIA

 

la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante
de poliţist local, clasa III, grad profesional superior
din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă 

 •  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 •  2.Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
 •  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
 •  4.Hotărȃrea Guvernului  nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
 •  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 •  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008,  pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor  ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ; 
 •   9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare. 

 

DIRECTOR GENERAL                  
TOADER CRISTINEL                                

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 


ANUNT


Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 12-14.05.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:

 • poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Control Comercial;
 • poliţist local, clasa III, grad profesional principal-Biroul Ordine publică IV;
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 12.05.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 14.05.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

 


Condiṭiile de participare sunt:

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Control Comercial:

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;

 

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional principal - Biroul Ordine publică IV:

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
 • Apt psihologic pentru permis port armă.

 

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 22.04 -29.04.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.

 

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

 1.Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
12.Hotărârea Guvernului nr. 947/200 , republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local
din cadrul Biroului Ordine Publică IV 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL


 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 06.05.2014-08.05.2014, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 06.05.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 08.05.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
•Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
•Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
•Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
•Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
•Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
•Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
•Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
•Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
•Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile de participare sunt:
•Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
•Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani.
Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 04.04.2014-23.04.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
•formularul de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
•cazierul judiciar;
•aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
•adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
•declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef Birou Evidenţa Persoanelor

 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
8.Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
9.Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

 


ANUNT

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, organizeaza in perioada 19-21.05.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale vacante de Casier:
Concursul se organizeaza la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, in data de 19.05.2014, ora 10:00 proba scrisa si in data de 21.05.2014, ora 14:00, interviul.
Conditii generale de participare:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
-cunoaste limba romana, scris si vorbit;
-are varsta minima reglementata de prevederile legale;
-are capacitate deplina de exercitiu;
-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
-nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;


Conditii de participare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Casier:
-studii medii liceale absolvite cu diploma de bacaluareat;
-vechime in muncă: minimum 3 ani;
-vârsta minim 21 de ani;


Dosarul de concurs va contine va contine urmatoarele documente:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
b)copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d)copia carnetului de munca, conform cu originalul, şi o adeverinta care sa ateste vechimea in munca după data de 01.01.2011 ;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei contractuale, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
g)aviz psihologic care atesta ca este apt psihologic pentru functia solicitata;
h)curriculum vitae;
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la secretarul comisiei, in perioada 01.04.2014-14.04.2014 de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, la Politia Locala Ploiesti, et. 1, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Politiei Locale Ploiesti, str. B-dul. Independentei, nr. 21, Ploiesti, Telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
La prezentul anunt anexam bibliografia de concurs.

DIRECTOR GENERAL,
Toader Cristinel

SEF SERVICIU RESURSE UMANE
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Mocanu Gabriela Isabela

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului vacant de casier
din cadrul Poliţiei Locale


Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii materiale şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, acualizată;
Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
H.C.M. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
Ordin M.E.F. nr.3512/2008 privind documentele financiar- contabile:
Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale.


DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 


ANUNT

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, organizeaza in perioada 25-27.03.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale :
-Inspector de Specialitate, grad profesional II, în cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca - functie contractuala temporar vacanta;
- Paznic in cadrul Biroului Paza - functie contractuala temporar vacanta;
Concursul se organizeaza la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, in data de 25.03.2014, ora 10:00 proba scrisa si in data de 27.03.2014, ora 14:00, interviul.
Conditii generale de participare:
- are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
- cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- are capacitate deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale de temporar vacanta de Inspector de Specialitate, grad profesional II, în cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca :

 

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei : minimum 2 ani;
Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale temporar vacante de paznic in cadrul Biroului Paza:
- studii medii generale;
- vechime in muncă: minimum 1 an;
- sa fie apt psihologic pentru aviz port-arma;
Dosarul de concurs va contine va contine urmatoarele documentre:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei contractuale, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
g) aviz psihologic pentru port arma care atesta ca este apt psihologic pentru functia solicitata;
h) curriculum vitae;
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la secretarul comisiei, in perioada07.02.2014-20.02.2014 de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, la Politia Locala Ploiesti, et. 1, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Politiei Locale Ploiesti, str. B-dul. Independentei, nr. 21, Ploiesti, Telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
La prezentul anunt anexam bibliografia de concurs.

DIRECTOR GENERAL,
Toader Cristinel


SEF SERVICIU RESURSE UMANE
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Mocanu Gabriela Isabela

 

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale temporar vacanta de Paznic, din cadrul Biroului Paza

 

1. Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitilor cu modificarile si completarile ulterioare (art. 46-52);

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
La concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale temporar vacanta de Inspector de Specialitate, gradul profesional II din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti

 

1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)
6. Legea nr.319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Hotărârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 11-13.03.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante:
• 1 post de referent, clasa III, grad profesional superior ȋn cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii;
• 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent ȋn cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.03.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 13.03.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
• Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
• Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
• Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
• Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
• Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
• Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile de participare sunt:
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii:
• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 05.02-24.02.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

• Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
• Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
• Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
• Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
• Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
• Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, modificată de Hotărârea Guvernului nr.1487/2005, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
• Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
• Legea nr.544/2001, actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

 

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 14-18.02.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
•Poliţist local, clasa I, grad profesional principal-Biroul Ordine publică III;
•Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică I;
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 14.02.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.02.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
•Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
•Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
•Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
•Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
•Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
•Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
•Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
•Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
•Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiṭiile de participare sunt:

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional principal - Biroul Ordine publică III;
•Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
•Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
•Apt psihologic pentru permis port armă.

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent - Biroul Ordine publică I;
•Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
•Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
•Apt psihologic pentru permis port armă.

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 27.01-03.02.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
•formularul de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
•cazierul judiciar;
•aviz psihologic pentru permis portarmă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
•adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
•declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri .
Anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de poliţist local
din cadrul Birourilor Ordine Publică I si III

 


1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL


 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 11.02.2014-13.02.2014, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Director General Adjunct.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.02.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 13.02.2014, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
• Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
• Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
• Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
• Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
• Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
• Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile de participare sunt:
• Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă în domeniul ştiinţelor economice;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 3 ani.
Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 08.01.2014-27.01.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor,dobandite păna la data de 31.12.2010,se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Director General Adjunct

 

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de
Director General Adjunct

 

• Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
• Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
• Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
• Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
• Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată;
• Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, actualizat;
• Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat;
• Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, actualizată;
• Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, actualizat;
• Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
• Ordonanţa nr. 27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;


DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL


ANUNT


Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 16.12-18.12.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
• 1 post de poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Comercial;
• 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică III;
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.12.2013 ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.12.2013 ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
• Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
• Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
• Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
• Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
• Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
• Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiṭiile de participare sunt:

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Control Comercial:
• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publica III:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
• Apt psihologic pentru permis port armă.

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de poliţist local se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 29.11-06.12.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Biroului Ordine Publică III

 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

 

1.Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
12.Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 


ANUNT

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, organizeaza in perioada 14.01.2014-16.01.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale :
- Sef Birou Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca - functie contractuala de conducere temporar vacanta;
- Magaziner in cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca - functie contractuala vacanta;
- Paznic in cadrul Biroului Paza - functie contractuala temporar vacanta;
Concursul se organizeaza la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, in data de 14.01.2014, ora 10:00 proba scrisa si in data de 16.01.2014, ora 14:00, interviul.
Conditii generale de participare:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
-cunoaste limba romana, scris si vorbit;
-are varsta minima reglementata de prevederile legale;
-are capacitate deplina de exercitiu;
-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
-nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale de conducere temporar vacanta de Sef Birou Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca:
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei : minimum 2 ani;
-cunostinte operare pe calculator;

Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de magaziner in cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca:
-studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 5 ani;
-cunostinte operare pe calculator;


Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale temporar vacante de paznic in cadrul Biroului Paza:
-studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 1 an;
-sa fie apt psihologic pentru aviz port-arma;

Dosarul de concurs va contine va contine urmatoarele documentre:
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
b)copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei contractuale, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
g)aviz psihologic pentru port arma care atesta ca este apt psihologic pentru functia solicitata;
h)curriculum vitae;

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la secretarul comisiei, in perioada 21.11.2013-04.12.2013 de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:30-14:00, la Politia Locala Ploiesti, et. 1, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Politiei Locale Ploiesti, str. B-dul. Independentei, nr. 21, Ploiesti, Telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
La prezentul anunt anexam bibliografia de concurs.

 


DIRECTOR GENERAL,
Toader Cristinel

SEF SERVICIU RESURSE UMANE
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Mocanu Gabriela Isabela

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de conducere temporar vacante de Sef Birou Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca

 


1.Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994;
7.Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8.Hotararea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, acutualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale temporar vacante de paznic, din cadrul Biroului Paza

 

1.Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitilor cu modificarile si completarile ulterioare (art. 46-52);

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante de magaziner, din cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in
Munca

 

1.Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 - (actualizata) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 


ANUNT


Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. ,,b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 12.11.2013-14.11.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante:
• 1 post de referent, clasa III, grad profesional superior ȋn cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii;
• 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent ȋn cadrul Compartimentului Financiar;
• 1 post de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor;
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 12.11.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 14.11.2013, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
• Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
• Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
• Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
• Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
• Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
• Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile de participare sunt:
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
• Cunostinţe operare calculator.
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar:
• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
• Cunostinţe operare calculator;
Pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor:
• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
• Fără vechime;
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 09.10.2013-28.10.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs.
Cu stimă,


DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

Şef Serviciu Resurse Umane,
Juridic, Contracte, Proceduri
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

• Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
• Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
• Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
• Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
• Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
• Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, modificată de Hotărârea Guvernului nr.1487/2005, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
• Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
• Legea nr.544/2001, actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

 

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar

 

• Legea nr.215/2001-Legea administraţiei puublice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
• Legea 188/1999,privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,republicată;
• Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
• Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
• Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin Legea nr.54/1994;
• Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 5/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2013;
• Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
• O.U.G nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurari sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor

 

• Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
• Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
• Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
• Legea nr. 215/2001 - Legea administraṭiei publice locale, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
• Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
• Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
• Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 21.10.2013-23.10.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
• 1 post de poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Comercial;
• 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică II;
• 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică II;
• 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică III;
• 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 21.10.2013 ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 23.10.2013 ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
• Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
• Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
• Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
• Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
• Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
• Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiṭiile de participare sunt:

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Control Comercial:
• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Birourilor Ordine Publica II şi III:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
• Apt psihologic pentru permis port armă.

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului Ordine Publică II:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
• Apt psihologic pentru permis port armă.

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
• Apt psihologic pentru permis port armă.

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de poliţist local se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 01.10.2013-08.10.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru concurs.


DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică II si III

 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local în cadrul Serviciului Control Comercial

 

1.Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
12.Hotărârea Guvernului nr. 947/200 , republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de poliţist local în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

 

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicată;
3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
11.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare (art.14 ;15 ;16 ;60 ;111 ;142 ;143 ; 167 ;173) ;
12.Hotărarea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maxima autorizată de peste 3,5 tone.

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

 


ANUNT

Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 29.10 - 31.10.2013 concurs pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de,, Paznic" din cadrul Biroului Pază .
Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 29.10.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 31.10.2013, ora 13:00 interviul.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • •Să fie cetăţean român;
 • •are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • •studii medii generale;
 • •să fie apt din punct de vedere medical;
 • •să fie apt psihologic pentru aviz port armă;
 • •să deţină atestat conform Legii nr.333/2003 pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine

 


Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 

 • a)Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
 • b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
 • d)Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
 • e)Cazierul judiciar;
 • f)adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele şi calitatea acestuia; ;
 • g)aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;

 

 

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 18.09.2013-01.10.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

SEF SERVICIU
RESURSE UMANE,
JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare în vederea ocupării
funcţiei contractuale vacantă de ,,paznic"din cadrul Biroului Pază

 

 

 • 1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
 • 2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
 • 3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • 4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea nr.17/1996 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (art.46-52)
 • 6. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

SEF SERVICIU
RESURSE UMANE,
JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 


ANUNT

Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 09.10 - 11.10.2013 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de Şef Birou Pază .

Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 09.10.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 11.10.2013, ora 13:00 interviul.
Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română şi domiciliul în România;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţii specifice de participare:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 2 ani;
 • Cunoştinţe operare calculator;

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 

 • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
 • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
 • Cazierul judiciar;
 • adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
 • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 29.08.2013-11.09.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

 

 

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

SEF SERVICIU
RESURSE UMANE,
JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 BIBLIOGRAFIA

 la concursul de recrutare în vederea ocupării
funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de
ŞEF BIROU PAZĂ

 • 1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
 • 2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
 • 3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • 4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată);
 • 6. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

 

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 03.09.2013-05.09.2013, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine publică II;

Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.09.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.09.2013, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

 


Condiṭiile de participare sunt:

 

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
 • Apt psihologic pentru permis port armă.

 

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 13.08.2013 - 20.08.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic pentru permis portarmă 
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri :
Anexăm bibliografia pentru concurs.

 


DIRECTOR GENERAL,

TOADER CRISTINEL JURIDIC,

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, CONTRACTE, PROCEDURI,    
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III,
grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică II
 •  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 • 2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
 • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
 • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
 • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice; 
 • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

 

DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

 


ANUNT


Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 26.08.2013-28.08.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Ṣef Birou Ordine Publică III.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 26.08.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 28.08.2013, ora 14:00, interviul.
Precizăm că pentru postul mai sus mentionat se poate organiza concurs conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiṭiile de participare sunt:

 • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
 • Cunoṣtinṭe operare calculator
 • Apt psihologic pentru permis port armă

 

Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 24.07-12.08.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte,Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor,dobandite păna la data de 31.12.2010,se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică; 
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane,Juridic, Contracte,Proceduri.
La prezenta adresă anexăm referatul aprobat de ordonatorul principal de credite ṣi bibliografia pentru concurs.

 

 


DIRECTOR GENERAL,

TOADER CRISTINEL

 

Sef serviciu

RESURSE UMANE, 

JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare ȋn vederea ocupării
funcṭiei publice de conducere vacantă de
Ṣef Birou Ordine Publică III

 

 

 • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 • 2. Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
 • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
 • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
 • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniṭiilor ;
 • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2004, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor;
 • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
 • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52);
 • 10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
 • 11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL


ANUNT

 Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 19.08.2013-21.08.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante: 

 • 1 post de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant ȋn cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri;
 • 1 posturi de Poliṭist local, clasa I, grad profesional Debutant ȋn cadrul Biroului Ordine Publică III;
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 19.08.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 21.08.2013, ora 14:00, interviul. 

Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare: 

 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege. 
Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 22, alin.( 2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. 

Condiṭiile de participare sunt: 

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri: 

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice;
 • Fără vechime;
 • Cunostinţe operare calculator. 

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Biroului Ordine Publică III: 

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
 • Fără vechime;
 • Apt psihologic pentru permis port armă;

 

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 17.07.2013-05.08.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente: 

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.

 

Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

 

 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Anexăm bibliografia pentru concurs şi referatul aprobat de ordonatorul principal de credite.

 

Cu stimă,

 

 

DIRECTOR GENERAL,

TOADER CRISTINEL

 

Sef Serviciu Resurse Umane,

 Juridic, Contracte, Proceduri

MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Biroului Ordine Publică III

 •  Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
 • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 • Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind regimul armelor şi muniţiilor;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art.46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR GENERAL,

TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

 • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
 • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Actiunea civilă (Cartea I, Titlul I- Cod de Procedură Civilă);
 • Competenţa instanţelor de judecată (Titlul III-Cod de Procedură Civilă);
 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 • Legea nr. 12/1990, republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementările activităţii solutionării petiţiilor.

 

DIRECTOR GENERAL,

TOADER CRISTINEL

 

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 15.07.2013-17.07.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:

 • Poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Biroul Ordine publică II;
 • Poliţist local, clasa III, grad profesional principal-Biroul Ordine publică IV;
 • Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică I;
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 15.07.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 17.07.2013, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiṭiile de participare sunt:

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Ordine publică II;
Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
Apt psihologic pentru permis port armă.

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional principal - Biroul Ordine publică IV;
Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
Apt psihologic pentru permis port armă.

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică I:
Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
Apt psihologic pentru permis port arma.

Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26.06.2013-03.07.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic pentru permis portarmă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs. 

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL


SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică I, II si IV 
 • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 • 2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
 • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
 • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
 • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice; 
 • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

 DIRECTOR GENERAL

TOADER CRISTINEL


ANUNT


Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 23.07.2013-25.07.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice specifică vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 23.07.2013 , ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 25.07.2013, ora 14:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Pentru funcţia publică specifică vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice condiṭiile de participare sunt:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 9 ani
 • Cunoṣtinṭe operare calculator
 • Apt psihologic pentru permis port arma

 

Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 20.06.2013-09.07.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

 

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică; 
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
La prezenta adresă anexăm referatul aprobat de ordonatorul principal de credite ṣi bibliografia pentru concurs.

 

SEF SERVICIU RESURSE UMANE,

JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI 

MOCANU GABRIELA ISABELA


DIRECTOR GENERAL,

TOADER CRISTINEL 

 

 BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice 
 • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 • 2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
 • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
 • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
 • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
 • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
 • 11.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare (art.14 ;15 ;16 ;60 ;111 ;142 ;143 ; 167 ;173) ;
 • 12.Hotărarea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maxima autorizată de peste 3,5 tone.

 


DIRECTOR GENERAL
TOADER CRISTINEL

 

 

 


ANUNT


Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 18 - 20.06.2013 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de Şef Birou Pază .
Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 18.06.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 20.06.2013, ora 13:00 interviul.

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română şi domiciliul în România;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 2 ani;
 • Cunoştinţe operare calculator;

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
 • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
 • Cazierul judiciar;
 • adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
 • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;

 

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 08.05-21.05.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

 

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare în vederea ocupării
funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de
ŞEF BIROU PAZĂ

 


1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată);
6. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

DIRECTOR GENERAL,

TOADER CRISTINEL


ANUNT


Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 15-17.05.2013 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de Inspector de Specialitate, grad profesional II.
Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 15.05.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 17.05.2013, ora 13:00 interviul.
Condiţii generale de participare:

 

 • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română şi domiciliul în România;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţii specifice de participare: 
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 3 ani;
 • Cunoştinţe operare calculator;

 


Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

 • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
 • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
 • Cazierul judiciar;
 • adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
 • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;

 

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 01.04-12.04.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

BIBLIOGRAFIA
La concursul organizat în vederea ocupării
funcţiei contractuale de Inspector de Specialitate,
gradul profesional II
din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti

 

1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)
6. Legea nr.319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Hotărârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

 


DIRECTOR GENERAL,
TOADER CRISTINEL

 

 


ANUNT

 

În conformitate cu prevedreile art.58, alin. (2) , lit. ,,b" in Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare ṣi coroborate cu prevederile Hotărȃrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, în perioada 22-24.04.2013 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Ṣef Birou Ordine Publică III.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 22.04.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 24.04.2013, ora 14:00, interviul.
Precizăm că pentru postul mai sus menţionat se poate organiza concurs deoarece postul se încadrează în categoria excepţii, conform prevederilor art.VI, punctul 1, alin.(21), lit.,,b" din Ordonamţa de Urgenţă nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

 

 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;

   

   

 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibe capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

   

  Condiṭiile de participare sunt:

   

 • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
 • Cunoṣtinte operare calculator
 • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 22.03.2013-10.04.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.

   

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

   

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în munca si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite păna la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

   

   

 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile
 • sanitare abilitate care să conṭina ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;

   

   

 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;

   

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  La prezentul anunţ, anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  BIBLIOGRAFIA

   

  La concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Ordine Publică III.

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniṭiilor ;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2004, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52);
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. ,,b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 26.03.2013-28.03.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Ṣef Serviciu Intervenţie Rapidă.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 26.03.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 28.03.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus mentionat se poate organiza concurs deoarece postul se încadrează în categoria excepţii, conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

   

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.02.2013-12.03.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probeaza cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ, anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice
  specifice de poliţist local de conducere vacante de
  Şef Serviciu Intervenţie Rapidă

   

   

  • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice; 
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 11.03.2013-13.03.2013, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de ,,Sef birou" Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.03.2013, ora 10:00 proba scrisă ṣi ȋn data de 13.03.2013, ora 14:00, interviul.
  Condiṭii generale de participare:

   

  • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

   

  Condiţii specifice de participare:

   

  • Studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul ştiinţelor administrative;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei : minimum 2 ani;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator;

   

  Actele necesare înscrierii la concurs:

   

  • cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar;
  • adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului;
  • curriculum vitae.
  • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 25.01.2013-07.02.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

     DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

      

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiei contractuale de conducere vacante de ,,Sef Birou"
  Asigurare Tehnico Materiala si Deservire Auto

   

   

  1.Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii (republicată);
  7.Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr.54/1994;
  8.Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  9.Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 25.02.2013-27.02.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante:

   

  • 1 post de Referent, clasa III, grad profesional ,,Superior" ȋn cadrul Biroului Relaṭii cu Publicul-Comunicare ṣi Managementul Calităṭii; 
  • 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Serviciului Financiar Contabilitate;
  • 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Biroului Contracte, Achiziṭii Publice, Juridic-Proceduri;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" ȋn cadrul Serviciului Disciplină ȋn Construcṭii-Afiṣaj Stradal ṣi Protecṭia Mediului;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Serviciului Disciplina ȋn Construcṭii-Afiṣaj Stradal ṣi Protecṭia Mediului;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" ȋn cadrul Serviciului Control Comercial;
  • 2 posturi de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Biroului Ordine Publică II;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa III, grad profesional ,,Principal" ȋn cadrul Biroului Ordine Publică IV;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Principal" ȋn cadrul Biroului Ordine Publică IV;
  • 1 post de Politist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Biroului Ordine Publică III.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 25.02.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 27.02.2013, ora 14:00, interviul.

   


  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional ,,Superior" ȋn cadrul Biroului Relaṭii cu Publicul-Comunicare ṣi Managementul Calităṭii:

   

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Cunostinte operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice;
  • Fără vechime;
  • Cunostinţe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Biroului Contracte, Achizitii publice, Juridic Proceduri:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • Fără vechime;
  • Cunostinţe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunostinţe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Serviciului Control Comercial:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Biroului Ordine Publică II:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Poliţist local, clasa III, grad profesional ,,Principal" în cadrul Biroului Ordine Publică IV:

   

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Principal" în cadrul Biroului Ordine Publică IV:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Biroului Ordine Publică III:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 24.01.2013-12.02.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 

   

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional ,,Superior" din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
  • Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, modificată de Hotărârea Guvernului nr.1487/2005, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  • Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
  • Legea nr.544/2001, actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I,
  grad profesional ,,Debutant"din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei puublice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999,privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr.1917/2005 actualizat privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
  • Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin Legea nr.54/1994;
  • H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţilor publice pe perioada delegării şi detasării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în intersul serviciului;
  • Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" din cadrul Biroului Contracte,
  Achiziţii Publice, Juridic - Proceduri

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 actualizată privin atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr.925/2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG.nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea OUG.nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • Ordinul nr.313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

   

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" si ,,Debutant" din cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 publicat în M.O. nr.84/01.02.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
  • H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii;
  • H.C.L. nr.337/2008 privind stabilirea modalităţii de executare a lucrarilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti de refacere a acestora şi de punerea în conformitate a reţelelor subterane sau supraterane deţinute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilităţi în municipiul Ploieşti.

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I,
  grad profesional ,,Asistent" în cadrul Serviciului Control Comercial

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor;
  • Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  • Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  • Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  • Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  • Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  • Hotărârea Guvernului nr. 947/200 , republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
  • H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Poliţist local,
  din cadrul Birourilor Ordine Publică II, III si IV

   

   

  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind regimul armelor şi muniţiilor;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art.46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 16.01.2013-18.01.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:

  • Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Circulaţie pe drumurile publice;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Intervenţie rapidă;
  • Poliţist local, clasa I, grad profesional principal-Biroul Ordine publică III;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică II;
  • Consilier, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Financiar contabilitate. 
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.01.2013, ora 09:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.01.2013, ora 12:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Circulaţie pe drumurile publice:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Intervenţie rapidă:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional principal-Biroul Ordine publică III:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică II:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
  • Apt psihologic pentru permis port arma.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Financiar contabilitate:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 04.01.2013-11.01.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.

  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică II, III si a Serviciului Intervenţie Rapida

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Circulaţie pe drumurile publice

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.
  11.Hotararea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare-art. 14;15;16;60;111;142;143;167;173
  12.Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de Consilier din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordinul nr.1917/2005 actualizat privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
  8.Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin Legea nr.54/1994;
  9.H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţilor publice pe perioada delegării şi detasării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în intersul serviciului;
  10.Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile;
  11.Legea nr.293/2011- bugetului de stat pe anul 2012;
  12.Legea nr.294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012.
  13.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 11.02.2013-14.02.2013, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de ,,şofer", treapta profesionala I, din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.02.2013, ora 10:00 proba practică; în data de 12.02.2013, ora 10:00 proba scrisă ṣi ȋn data de 14.02.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească următoarele condiṭii:

   

  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii sau generale;
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru angajare;
  • Sa fie posesor al permisului de conducere categoriile B,C;
  • Cunostinţe minime de mecanic auto;
  • Vechime minimă în functia de şofer de 3 ani.
  Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

   

   

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului;
  • Aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • Curriculum vitae.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 20.12.2012-08.01.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ANEXĂ LA ANUNṬ

   


  BIBLIOGRAFIA

  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiei contractuale vacante de ,,şofer'' din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto

   

   

  • 1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  • 4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare. 
  • 5. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;
  • 6.Ordonanţa Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. ,,b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 21.01.2013-23.01.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice specifice de politist local de conducere vacante de Ṣef Serviciu Ordine Publică şi Pază.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 21.01.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 23.01.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus mentionat se poate organiza concurs deoarece postul se încadreaza în categoria excepţii conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani;
  Cunoṣtinṭe operare calculator;
  Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 19.12.2012-07.01.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  • Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   


  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de
  Şef Serviciu Ordine Publică şi Pază

   

  • 1. Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ; 
  • 9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 11. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 17.12-19.12.2012, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice specifice de poliţist local de conducere vacante: Ṣef Birou Evidenţa Persoanelor, Şef Birou Ordine Publică IV şi Şef Serviciu Circulaţie pe Drumurile Publice.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 17.12.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 19.12.2012, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru posturile mai sus menţionate se poate organiza concurs deoarece posturile se încadrează în categoria excepţii, conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Pentru funcţiile publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Ordine Publică IV şi Şef Serviciu Circulaţie pe Drumurile Publice condiṭiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31, alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010).
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru permis port arma

   

  Pentru funcţia publică specifică de poliţist local de conducere vacantă de conducere de Şef Birou Evidenţa Persoanelor condiţiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice(în condiţiile art. 31, alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010);
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru angajare

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 14.11-03.12.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică; 
  • Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  • Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Ordine Publică IV

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Serviciu Circulaţie pe Drumurile Publice

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare (art.14 ;15 ;16 ;60 ;111 ;142 ;143 ; 167 ;173) ;
  12.Hotărarea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maxima autorizată de peste 3,5 tone.

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Evidenţa Persoanelor

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  8.Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  9.Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 10-13.12.2012 concurs pentru ocuparea următoareler posturi vacante de personal contractual din cadrul instituţiei;

  • 1 post de muncitor armurier
  • 1 post de şofer
  • 2 posturi de paznic
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21astfel;
  • ȋn data de 10.12.2012 ora 10:00, proba practică pentru candidaţii înscrişi pentru postul de şofer, 
  • în data de 11.12.2012 , ora 10.00 proba scrisă 
  • ȋn data de 13.12.2012, ora 14:00, interviul 
  Pentru postul de ,,şofer " treapta profesională I,candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:
  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru angajare
  • să fie posesor al permisului de conducere categoriile B,C
  • cunoştinţe minime de mecanic auto
  • vechime minimă în funcţia de şofer de 3 ani

   

  Pentru postul de ,,muncitor-armurier" treapta profesională I,candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii,

  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru aviz port-armă
  • Absolvent al cursului de specializare armurier -GLOCK
  • Vechime în muncă minimum 9 ani

   

  Pentru posturile de ,,paznic" candiaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii;

  • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ;
  • sa fie cetăṭean roman; 
  • sa fie apt din punct de vedere medical ;
  • sa fie apt psihologic pentru aviz port-armă;

   

  Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

   

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • Curriculum vitae.

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26.10-08.11.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  ANEXĂ LA ANUNṬUL NR.

   

   


  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiilor contractuale vacante de
  ,, paznic'' din cadrul Compartimentului Paza Obiective


  1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.
  5.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52).
  8. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA

  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiei contractuală vacantă de ,,şofer ,,
  din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto


  1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  5.Ordonanţa Guvernului nr.195/2002, (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice ;
  6. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA 

  La concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuală vacantă
  de ,,muncitor-armurier ,,
  din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto


  1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  5.Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
  6.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
  7. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


   


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 19-22.11.2012, concurs pentru ocuparea a unui post de executie vacant de "referent" - personal contractual, treapta profesională II din cadrul Biroului Dispecerat.

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 19.11.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 22.11.2012, ora 14:00, interviul.

  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:

  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime minimă în muncă după obţinerea diplomei de bacalaureat 1 an
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru aviz port armă.

  Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

  1. Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  5. Cazierul judiciar;
  6. Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  7. Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  8. Curriculum vitae.

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 08. -19.10.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane. Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.

  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.
  DIRECTOR GENERAL,
  CRISTI TOADER

  ANEXA LA ANUNTUL NR.4723/08.10.2012

  BIBLIOGRAFIA

  La concursul organizat in vederea ocuparii functiei vacante de ,,referent” –treapta profesionala II, personal contractual din cadrul Biroului Dispecerat

  1. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  5. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
  6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52)

   DIRECTOR GENERAL
   CRISTI TOADER   ANUNT

   Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 01-03.10.2012, concurs pentru ocuparea a unui post de executie vacant de ,,referent"- personal contracual din cadrul Biroului Dispecerat.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 01.10.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 03.10.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:

   • Să fie cetăṭean romȃn;
   • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • Să fie apt din punct de vedere medical;
   • Să fie apt psihologic pentru aviz port armă.
   Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

    a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
    b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
    c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
    d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
    e) Cazierul judiciar;
    f) Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
    g) Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
    h) Curriculum vitae.

    Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.08-03.09.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.

   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   DIRECTOR GENERAL,
   Cristi Toader

    

   ANEXA LA ANUNT

   BIBLIOGRAFIA

   La concursul organizat in vederea ocuparii functiei vacante de ,,referent" personal contractual din cadrul Biroului Dispecerat 
   1. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   2. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
   4. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   5. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
   6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52)

    

    


   ANUNT

   Ȋn conformitate cu prevederile art. 43 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificarile si completările ulterioare, vă informam că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 29-31.08.2012, organizează concurs pentru ocuparea unei funcṭii publice de execuṭie temporar vacante de poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,asistent"din cadrul Serviciului Disciplină ȋn Construcṭii-Afiṣaj Stradal, Protecṭia Mediului ṣi Control Comercial dupa cum urmează:
   ȋn ziua de 29.08.2012, orele 10:00 proba scrisă ṣi ȋn ziua de 31.08.2012, orele 14:00 interviul.
   Precizam că pentru postul mai sus menṭionat se poate organiza concurs conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanta de Urgenta nr. 90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice.
   Condiṭii de participare:

   • Studii universitare de licentă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diploma de licentă sau echivalentă;
   • Sa aibă 1 an vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice.

   Alte conditii specifice pentru ocuparea postului sunt:
   • cunostinte de operare P.C. - nivel mediu;
   • cetatenie romana ṣi domiciliul stabil in Romania;
   • cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
   • sa aibe varsta de minim 18 ani impliniti;
   • apacitate deplina de exercitiu;
   • stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
   • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitatea;
   • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
   • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege
   Concursul se va desfasura la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21.
   Dosarele se depun la secretariatul comisiei, in perioada 17-23.08.2012, de luni pana joi intre orele 08 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Politia Locala Ploiesti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul ocupare a functiei publice va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
   - formularul de înscriere;
   - copia actului de identitate
   - copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
   - copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinṭă care să ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
   - cazierul judiciar
   - adeverinṭa care să ateste starea de sănătate corespunzatoare.
   - aviz psihologic din care să rezulte că este apt pentru exercitarea functiei publice

    

   Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta in copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifice pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

    

   Bibliografia stabilita pentru concurs este urmatoarea:
   1.Legea poliṭiei locale nr. 155/2010;
   2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ṣi funcṭionare a poliṭiei locale;
   3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare;
   4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcṭionarilor publici, republicată;
   5.Legea nr. 215/2001privind Administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   6.Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă ṣi recomandărilor privind mediul de viată al populaṭiei;
   7.Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităṭi publice, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   8.Ordonanṭa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor ṣi serviciilor de piaṭa, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   9.Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaṭiei ȋmpotriva unor activitaṭi comerciale ilicite, republicată;
   10.Ordonanṭa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată cu modificările ṣi completările ulterioare;
   11.Hotărȃrea Consiliului Local nr. 110/2004 privind actualizarea conform legii a Regulamentului de Organizare ṣi Funcṭionare a Serviciului Public de Salubrizare ȋn municipiul Ploieṣti (capitolele I, III, IV, V, VI, X-Anexa 3);
   12.Hotărȃrea Consiliului Local nr. 337/2008 privind stabilirea modalităṭii de executare a lucrărilor de reparaṭii pe domeniul public ṣi privat al municipiului Ploieṣti, de refacerea acestora ṣi de punere ȋn conformitate a reṭelelor subterane sau supraterane deṭinute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilităṭi ȋn municipiul Ploieṣti;
   13.Hotărȃrea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Ploieṣti, precum ṣi constatarea ṣi sancṭionarea faptelor ce constituie contravenṭii.

    

   DIRECTOR GENERAL
   Cristian Toader

    


   ANUNT


   Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 11.07-16.07.2012, concurs pentru ocuparea a unui post de executie vacant de ,,sofer" din cadrul Biroului Asigurare Tehnico Materiala si Deservire Auto.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.07.2012, ora 10:00, proba practica,12.07.2012,ora 10:00 proba scrisă ṣi ȋn data de 16.07.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:

   • studii medii sau generale;
   • sa fie cetăṭean roman; 
   • sa fie apt din punct de vedere medical;
   • sa fie apt psihologic;
   • fara cazier judiciar:
   • posesor al permisului de conducere B,C,E.;
   • cunostinte minime de mecanic auto:
   • vechime minima in functia de sofer de 3 ani:

    

   Dosarul de concurs va contine următoarele documente:
   a)Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
   b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
   c)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
   d)Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
   e)Cazierul judiciar;
   f)Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   g)Aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
   h)Curriculum vitae.

   Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 29.05.2012-12.06.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

       DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    

   ANEXĂ LA ANUNT

    BIBLIOGRAFIA

   la concursul organizat ȋn vederea ocupării contractuale vacante de "sofer"
   din cadrul Biroului Asigurare Tehnico Materiala si Deservire Auto

    

   • Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   • Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
   • Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   • Ordonanta Guvernului nr.195/2002(republicata) privind circulatia pe drumurile publice;
   • Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii (republicata)

    

    


   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    


   ANUNT


   Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 07-09.05.2012, concurs pentru ocuparea a trei posturi de executie vacante de ,,paznic" din cadrul Compartimentului Pază Obiective.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 07.05.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 09.05.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:
   •Să fie cetăṭean romȃn;
   •Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   •Să fie apt din punct de vedere medical;
   •Să fie apt psihologic pentru aviz port armă.
   Dosarul de concurs va contine următoarele documente:
   a)Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
   b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
   c)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
   d)Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
   e)Cazierul judiciar;
   f)Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   g)Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
   h)Curriculum vitae.

   Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.03-03.04.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

    


   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    

   ANEXĂ

    


   BIBLIOGRAFIA
   la concursul organizat ȋn vederea ocupării
   funcṭiilor contractuale vacante de
   ,, paznic'' din cadrul Compartimentului Paza Obiective


   1. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   2. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
   4. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.
   5. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52).

    

    

   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    


   ANUNT

   Avȃnd in vedere prevederile art. 57, alin. (4), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare ṣi ale art. 39, alin. (1) din Hotărȃrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. 1173/2008, POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacanta de Ṣef Birou Ordine Publică III.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.04.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.04.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
   •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
   •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
   •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
   •Să aibe capacitate deplină de exerciṭiu;
   •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
   •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
   •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
   •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   Condiṭiile de participare sunt:
   •Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
   •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
   •Cunoṣtinte operare calculator

   Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 01.03-20.03.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
   •formularul de înscriere;
   •copia actului de identitate;
   •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
   •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în munca si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
   •cazierul administrativ;
   •aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
   •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭina ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.
   Vă mulṭumim pentru colaborare.


   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

   ANEXĂ

   BIBLIOGRAFIA

   la concursul de recrutare ȋn vederea ocupării funcṭiei publice
   de conducere vacantă de Ṣef Birou Ordine Publică III


   1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   2. Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
   3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniṭiilor;
   7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2004, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor;
   8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
   9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52);
   10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
   11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

    

    

   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL