Anunturi angajare /

ANUNT

Rezultatul probei scrise din data de 29.03.2023 la concursul de ocupare a posturilor contractuale vacante din cadrul Biroului Dispecerat: ,,Inspector de specialitate", nivel de studii S, grad profesional II, ,,referent", nivel de studii M,
treaptă profesională IA şi ,,referent", nivel de studii M, treaptă profesională II

Nr. Crt. / Cod numeric pentru identificare dosar concurs / Nr. înregistrare dosar concurs / Funcția / Punctaj proba scrisa / Rezultatul probei scrise
1. 841; 841/17.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / 91,67 pct. / ADMIS
2. 737; 737/09.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / 75,50 pct. / ADMIS
3. 768; 768/10.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / 51,50 pct. / ADMIS
4. 862; 862/20.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / 39,25 pct. / RESPINS
5. 859; 859/20.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / 37,09 pct. / RESPINS
6. 856; 856/20.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / ABSENT
7. 840; 840/17.03.2023 / Referent/M/IA / 88,34 pct. / ADMIS
8. 863; 863/20.03.2023 / Referent/M/IA / 17,07 pct. / RESPINS
9. 869; 869/20.03.2023 / Referent/M/IA / 11,67 pct. / RESPINS
10. 845; 845/17.03.2023 / Referent/M/IA / 10,00 pct. / RESPINS
11. 843; 843/17.03.2023 / Referent/M/II / 11,00 pct. / RESPINS
12. 823; 823/15.03.2023 / Referent/M/II / 7,34 pct. / RESPINS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv până la data de 31.03.2023, ora 12:00.
Candidați declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba interviu în data de 04.04.2023, ora 10:00 la sediul instituției Ploiești , B-dul. Independenței, nr.21.

Comisie Concurs:
CHIFOR GEORGE - Președinte
DOBRESCU IRINA VALENTINA- Membru
ZAFIU MIHAELA OANA - Membru

Simion Maria - Secretar

Afișat azi 30.03.2023, ora 12:00 la sediul si pe site-ul Poliției Locale Ploiești


ANUNT

Rezultatul selecției din data de 22.03.2023 a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante de personal contractual din cadrul Biroului Dispecerat:
,,Inspector de specialitate", nivel de studii S, grad profesional II, ,,Referent", nivel de studii M, treaptă profesională IA şi ,,Referent", nivel de studii M, treaptă profesională II, concurs ce se va desfăşura în perioada 29.03.2023-04.04.2023

Nr.Crt. / Cod numeric pentru identificare dosar concurs / Nr. înregistrare dosar concurs / Funcția / Rezultatul selecției dosarelor / Motivul respingerii dosarului


1. 737 ; 737/09.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / ADMIS

2. 768 ; 768/10.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / ADMIS

3. 841 ; 841/17.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / ADMIS

4. 859 ; 859/20.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / ADMIS

5. 857 ; 857/20.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / RESPINS / Nu îndeplineste condiţia de vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an;

6. 862 ; 862/20.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / ADMIS

7. 856 ; 856/20.03.2023 / Inspector de specialitate/S/II / ADMIS

8. 845 ; 845/17.03.2023 / Referent/M/IA / ADMIS

9. 863 ; 863/20.03.2023 / Referent/M/IA / ADMIS

10. 840 ; 840/17.03.2023 / Referent/M/IA / ADMIS

11. 869 ; 869/20.03.2023 / Referent/M/IA / ADMIS

12. 844 ; 844/17.03.2023 / Referent/M/IA / DOSAR RETRAS / DOSAR RETRAS

13. 823 ; 823/15.03.2023 / Referent/M/II / ADMIS

14. 843 ; 843/17.03.2023 / Referent/M/II / ADMIS

15. 871 ; 871/20.03.2023 / Referent/M/II / RESPINS / Lipsă acte dosar cu înscrisuri: copie diplomă de bacalaureat si copie a cursului de perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunostinţele I.T.

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidatii nemulţumiţi pot depune contestaţie la Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv pana la data de 24.03.2023, ora 12:00.
Candidații declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba scrisă în data de 29.03.2023, ora 10:00 la sediul instituției, Ploiești, B-dul. Independenței, nr.21.

 

Comisie Concurs:
CHIFOR GEORGE - Președinte
DOBRESCU IRINA VALENTINA- Membru
ZAFIU MIHAELA OANA - Membru

Secretar comisie concurs,
Simion Maria

 


Afișat azi 23.03.2023, ora 12:00 și la sediul Poliției Locale Ploiești.

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Biroului Dispecerat:
1.Inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II- 1(un) post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
2.Referent, nivel de studii M, treaptă profesională IA-1(un) post cu normă întreagă, perioada nedeterminată;
3.Referent, nivel de studii M, treaptă profesională II-1(un) post cu normă întreagă, perioada nedeterminată;
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21:
• 20.03.2023, ora 16: 00: data-limită de depunere a dosarelor;
• 29.03.2023, ora 10:00, proba scrisă;
• 04.04.2023 ora 10:00, interviul.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542, alin. (1) si (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineṣte condiṭiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra securitatii naţionale, contra autorităṭii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face o persoană candidată pe post incompatibilă cu exercitarea funcṭiei contractuale pentru care candidează, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau exercitării unei profesii;
Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale vacantă de Inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat:
• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor: minimum 1 an;
• Cunoştinţe operare calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfectionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.
Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor de execuţie contractuale vacante de Referent, nivel de studii M, treaptă profesională IA din cadrul Biroului Dispecerat:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni;
• Cunoştinţe operare calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.
Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor de execuţie contractuale vacante de Referent, nivel de studii M, treaptă profesională II din cadrul Biroului Dispecerat:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor: minimum 6 luni;
• Cunoştinţe operare calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.

Dosarele de concurs se depun ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 07.03.2023-20.03.2023 la secretariatul comisiei, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:00, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 din H.G nr. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă sau, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G nr. 1336/2022;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
h) curriculum vitae, model comun european.
Documentul prevăzut la litera ,,f" poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la litera ,,f" anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea ,,conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.104, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:
• Publicare anunţ: 07.03.2023;
• Data limită de depunere a dosarelor: 20.03.2023;
• Selecţie dosare de concurs: 22.03.2023;
• Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de concurs: 23.03.2023;
• Depunere contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 24.03.2023;
• Soluţionare contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 27.03.2023;
• Proba scrisă: 29.03.2023, ora 10:00;
• Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 30.03.2023;
• Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 31.03.2023;
• Soluţionare contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor privind proba scrisă: 03.04.2023;
• Interviul: 04.04.2023, ora 10:00;
• Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 05.04.2023;
• Depunere contestaţii privind rezultatul interviului:06.04.2023 ;
• Soluţionare contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor privind interviul: 07.04.2023;
• Afişare rezultate finale concurs: 10.04.2023.

Anexăm bibliografia/tematica pentru concurs.

 

DIRECTOR GENERAL,

ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                 

Elaborat Simion Maria Consilier- Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

Verificat Mocanu Gabriela Isabela- Sef Serviciu Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocuparii funcţiilor de execuţie
contractuale vacante din cadrul Biroului Dispecerat

1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematică: - Integral;
2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematică: - Integral;
3.Regulamentul nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) actualizat;
Tematică:
Capitolul I: Dispoziţii generale:
Art. 4 - Definiţii;
Capitolul II: Principii:
Art. 5 - Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
Art. 6 - Legalitatea prelucrării;
Art. 7 - Condiţii privind consimţământul;
Art. 9 - Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal;
Art. 11 - Prelucrarea care nu necesită identificare;
Capitolul IV: Operatorul şi persoana împuternicită de operator:
Secţiunea 2: Securitatea datelor cu caracter personal:
Art. 32: - Securitatea prelucrării;
4.Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Tematică: Integral;
5.Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematică:
Titlul III: Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
Capilolul III: Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia:
Art. 558 - Coordonarea şi controlul normelor de conduită pentru personalul contractual;
6.Legea nr.53/2003, republicată-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematică:
Titlul III - Timpul de muncă şi timpul de odihnă;
Titlu VI - Formarea profesională;
Titlul XI - Răspunderea juridică.

DIRECTOR GENERAL                                                         ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                             JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                  MOCANU GABRIELA ISABELA

Anexa nr. 2
Formular de înscriere

Autoritatea sau instituţia publică: POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
Funcţia solicitată:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba practică, după caz: ________________________
Numele şi prenumele candidatului: _______________________________________________________
Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.):
Adresa: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________________________
Persoane de contact pentru recomandări:
Numele şi prenumele Instituţia Funcţia Numărul de telefon


Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.
Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului.
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:
Îmi exprim consimţământul □
Nu îmi exprim consimţământul □
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.
Îmi exprim consimţământul □
Nu îmi exprim consimţământul □
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.
Îmi exprim consimţământul □
Nu îmi exprim consimţământul □
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.
Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară ___________________________________________________________.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
Data, Semnătura,

 

 

Anexa nr. 3
Denumirea angajatorului : ___________________________
Datele de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI): ____________________
Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax): ________________________________
Nr. de înregistrare: _______________________
Data înregistrării: ________________________
ADEVERINŢĂ
  Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ............. seria ....... nr. ................., CNP ............................., a fost/este angajatul/angajata ................................, în baza actului administrativ de numire nr. ................./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ......... ore/zi, încheiat pe durată nedeterminată/determinată, respectiv ........., înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ......./............., în funcţia/meseria/ocupaţia de ) ............................... .
  Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel ) ....................... în specialitatea ............................ .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ............................................................ a dobândit:
- vechime in munca: .....................ani....... luni........zile;
- vechime in specialitatea studiilor: .....................ani....... luni........zile;
Nr.crt. Mutaţia intervenită Anul/luna/zi Meseria/
Functia/
Ocupatia Numărul şi data actului pe baza căruia se face înscrierea


Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
În perioada lucrată a avut .............. zile de absenţe nemotivate şi ................ zile de concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei ...................................... nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară .......................................... .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.
 Data____________   Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3)
.................................................
Stampila angajator Semnatura reprezentant legal al angajatorului

 

1Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.
2e va indica nivelul de studii (mediu/superior de scurtă durată/superior).
3Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezinta angajatorul în relatiile cu tertii.

 


ANUNT

SITUATIA REZULTATELOR FINALE
la concursul de ocupare pe perioada nedeterminată, a funcției de execuție contractuale vacantă de Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ- 1 post

 

Nr crt. / Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs / Punctaj proba scrisă / Punctaj interviu / Punctaj final / Rezultat final

1. 3653 / 07.11.2022 / 70,09 / 89,67 / 79,88 / ADMIS
2. 3583/ 02.11.2022 / 51,92 / 74,00 / 62,96 / RESPINS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Se consideră ADMIS la concurs, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acelasi post.

Comisia de Concurs:
Enita Alexandru - Președinte
Soare Mihaela Iuliana - Membru
Nicolae evelina Maria - Membru

Intocmit, Secretar,
Grozea Magdalena

 

 

 


Afisat astazi, 23.11.2022, ora 09:30 la avizierul si site-ul Politiei Locale Ploiesti


ANUNT

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU
din data de 21.11.2022 la concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată, a funcției de execuție contractuale vacantă de Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ - 1 post

 

Nr crt./ Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs / Funcția contractuală vacantă pentru care candidează / Punctajul obținut la proba de interviu / Rezultatul probei interviu
1 3653/ 07.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M-Compartiment Administrativ. / 89,67 pct. / ADMIS
2 3583/ 02.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M-Compartiment Administrativ. / 74,00 pct. / ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemultumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afișării rezultatului probei de interviu a concursului, la sediul instituției publice Poliția Locală Ploiești, B-dul Independenței, nr. 21, urmând ca rezultatele finale ale concursului să fie afișate în data de 23.11.2022.

 

Comisia de Concurs:
Eniță Alexandru - Președinte
Soare Mihaela Iuliana - Membru
Nicolae Evelina Maria - Membru

 

Întocmit,
Secretar comisie
Grozea Magdalena

Afișat azi 21.11.2022, ora 12:00 la avizier și pe site-ul instituției


ANUNT

POLITIA LOCALA PLOIESTI

REZULTATUL PROBEI SCRISE
din data de 16.11.2022 la concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată, a funcției de execuție contractuale vacantă de Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ

 

Nr crt / Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs / Funcția contractuală vacantă pentru care candidează / Punctajul obținut la proba scrisă / Rezultatul probei scrise
1. 3653/ 07.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ / 70,09 / ADMIS
2. 3583/ 02.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ / 51,92 / ADMIS
3. 3650/ 07.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ / 31,34 / RESPINS
4. 3652/ 07.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ / 24,58 / RESPINS
5. 3613/ 03.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ / 27,58 / RESPINS
6. 3582/ 02.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ / 42,22 / RESPINS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemultumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul instituției publice Poliția Locală Ploiești, B-dul Independenței, nr. 21.
Candidații care au obținut minim 50 de puncte și au fost declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba de INTERVIU în data de 21.11.2022, ora 10:00 la sediul instituției Poliția Locală Ploiești, B-dul Independenței nr. 21.

Comisia de Concurs:

Enita Alexandru - Președinte
Soare Mihaela Iuliana - Membru
Nicolae Evelina - Membru

Secretar,
Grozea Magdalena

Afișat azi 16.11.2022, ora 14:30 la sediul Poliției Locale Ploiești


ANUNT

Rezultatul selecției din data de 08.11.2022 a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată, a funcției de execuție contractuale vacantă de Magaziner, nivel de studii M, din cadrul Compartimentului Administrativ, concurs ce se va desfășura în perioada 16.11.2022-21.11.2022 

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Nr. crt. / Numarul și data de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs / Funcția de execuție contractuală vacantă pentru care candidează / Rezultatul selecției dosarelor / Motivul respingerii dosarului


1. 3583/02.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, pe perioada nedeterminata-Compartiment Administrativ / ADMIS

2. 3582/02.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, pe perioada nedeterminata-Compartiment Administrativ / ADMIS

3. 3613/03.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, pe perioada nedeterminata-Compartiment Administrativ / ADMIS

4. 3652/07.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, pe perioada nedeterminata-Compartiment Administrativ / ADMIS

5. 3650/07.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, pe perioada nedeterminata-Compartiment Administrativ / ADMIS

6. 3653/07.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, pe perioada nedeterminata-Compartiment Administrativ / ADMIS

7. 3649/07.11.2022 / Magaziner, nivel de studii M, pe perioada nedeterminata-Compartiment Administrativ / RESPINS (Nu indeplineste conditia specifica privind cunostinte operare calculator-nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfectionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunostinte I.T.)

Candidații nemultumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
Candidații declarați ,,ADMIS" se vor prezenta, pentru a sustine proba scrisă, în data de 16 noiembrie 2022, ora 10:00 la sediul instituției, B-dul. Independenței, nr.21, Ploiești.


Comisia de Concurs:
Eniță Alexandru - Președinte
Zafiu Mihaela Oana - Membru
Nicolae Evelina - Membru

 

Întocmit, Secretar Comisie
Grozea Magdalena

 

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcṭiei de execuţie contractuale vacantă din cadrul Compartimentului Administrativ:
- 1 post de magaziner, nivel de studii M;
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.11.2022, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 21.11.2022, ora 10:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizată:
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciṭiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineṣte condiṭiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infracţiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea.


Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale vacantă de magaziner, nivel de studii M din cadrul Compartimentului Administrativ:
-Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-Vechime ȋn specialitatea studiilor de minimum 6 luni;
-Cunoştinţe operare calculator- nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfectionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.
Dosarele de concurs se depun ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 25.10.2022-07.11.2022 la secretariatul comisiei, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii instituţiei publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă calitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
-copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
-curriculum vitae.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.104, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

 

Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:
-Termenul limita de depunere a dosarelor - 07.11.2022;
-Selecţie dosare de concurs: 08.11.2022;
-Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de concurs: 08.11.2022;
-Depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 09.11.2022;
-Afişarea rezultatelor la solutionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 10.11.2022;
-Proba scrisă: 16.11.2022, ora 10:00;
-Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 16.11.2022;
-Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 17.11.2022;
-Afişarea rezultatelor la solutionarea contestaţiilor depuse la proba scrisă: 18.11.2022;
-Interviul: 21.11.2022, ora 10:00;
-Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 21.11.2022;
-Depunere contestaţii privind rezultatul interviului: 22.11.2022;
-Afişarea rezultatelor la solutionarea contestaţiilor depuse privind interviul: 23.11.2022;
-Afişare rezultate finale concurs: 23.11.2022

Anexăm bibliografia/tematica pentru concurs.

 


DIRECTOR GENERAL,                                                          ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                             JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                   MOCANU GABRIELA ISABELA

 

Intocmit/Redactat,
Simion Maria, consilier

 

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocuparii
funcţiei de execuţie contractuale vacantă de magaziner
din cadrul Compartimentului Administrativ

 

1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual conform Titlului III din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.53/2003, republicată-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 


DIRECTOR GENERAL                                                            ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                             JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                   MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 


ANUNT

REZULTATUL PROBEI SCRISE din data de 17.10.2022 pentru examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara de Referent, nivel de studii M, treapta profesionala I din cadrul Biroului Dispecerat

Nr crt / Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs / Functia contractuala pentru care candideaza / Punctajul obtinut la proba scrisa / Rezultatul probei scrise


1. 3129/04.10.2022 / Referent, nivel de studii M, treapta profesionala I din cadrul Biroului Dispecerat / 81,34 pct. / Admis

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidatul nemultumit poate depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise a examenului, la sediul institutiei publice Politia Locala Ploiesti, Bdul Independentei, nr. 21.

Comisie examen:
Dobrescu Valentina Irina - Președinte

Chifor George Ionut - Membru

Dinu Oana Maria - Membru

Secretar
Grozea Magdalena

 

 

 

Afișat azi 17.10.2022, ora 13:30 la sediul Poliției Locale Ploiești.


ANUNT

TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 13.10.2022

Nr. Crt. / Nr. si data dosar candidat / PUNCTAJ PROBA SCRISĂ / PUNCTAJ PROBA INTERVIU / PUNCTAJ TOTAL OBSERVAŢII
1. 2964/19.09.2022 / 70,08 pct. / 95 pct. / 165,08 pct. / ADMIS
2. 2954/16.09.2022 / 75,83 pct. / 66,66 pct. / 142,49 pct. / ADMIS

Afişat, astăzi 14.10.2022, orele 13:45, la avizierul instituţiei.

Comisia de examen:
1. Zafiu Mihaela Oana - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri; - Preşedinte
2. Nicolae Evelina Maria - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii; - Membru
3. Vasilescu Ioan Gabriel - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii; - Membru

 

Secretar,
Simion Maria


ANUNT

TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 13.10.2022


Nr. Crt. / Nr. si data dosar candidat Serviciul/Biroul Funcţie/clasă/gradul profesional pe care promovează / PUNCTAJ OBŢINUT / OBSERVAŢII
1. 2964/19.09.2022 / Biroul Financiar Contabilitate Consilier/I/ Superior / 95 pct. / ADMIS
2. 2954/16.09.2022 / Biroul Ordine Publică II Politist local/I/Superior / 66,66 pct. / ADMIS

Afişat, astăzi, 13.10.2022, orele 13:40, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei interviului pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului şi se depune la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.

Comisia de examen:
1. Zafiu Mihaela Oana - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri; - Preşedinte
2. Nicolae Evelina Maria - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii; - Membru
3. Vasilescu Ioan Gabriel - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii; - Membru

 

Secretar,
Simion Maria


ANUNT

TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 13.10.2022


Nr. Crt. Nr. si data dosar candidat Serviciul/Biroul Funcţie/clasă/ gradul profesional pe care promovează / PUNCTAJ OBŢINUT / OBSERVAŢII
1. 2964/19.09.2022 / Biroul Financiar Contabilitate Consilier/I/ Superior / 70,08 pct. / ADMIS
2. 2954/16.09.2022 / Biroul Ordine Publică II Politist local/I/ Superior / 75,83 pct. / ADMIS


Afişat, astăzi, 13.10.2022 , orele 12:50, la avizierul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

Candidaţii nemultumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie, care se depune la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, în termen de maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor.


Comisia de examen:
1. Zafiu Mihaela Oana - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri; - Preşedinte
2. Nicolae Evelina Maria - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii; - Membru
3. Vasilescu Ioan Gabriel - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii; - Membru

 

Secretar,
Simion Maria

 


ANUNT

REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI

Nr.Crt / Număr de înregistrare atribuit cereriii de înscriere la examen / Punctajul probei scrise / Punctajul probei interviu Punctaj final / Rezultatul final

1.2987/21.09.2022 / 79,34 / 82,67 / 162,01 / ADMIS

2.2988/21.09.2022 / 74,34 / 78,67 / 153,01 / ADMIS


Afisat astazi, 12.10.2022, ora 10.00, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.


SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ AL POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

Nr.Crt. / Număr de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Punctajul obținut la proba interviu / Rezultatul probei interviu

1.2987/21.09.2022 / 82,67 / ADMIS

2.2988/21.09.2022 / 78,67 / ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu a examenului, la sediul instituției Poliției Locale Ploiești,B-dul. Independenței, nr.21.
Afisat astazi, 10.10.2022, ora 15.00, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

COMISIA DE EXAMEN:

1. Gheorghe Bogdan Mihail - PREȘEDINTE

2. Tirteata Gabriel - MEMBRU

3. Manolache Mihaela Roxana - MEMBRU


SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

Anunț referitor la rezultatul probei scrise din data de 10.10.2022 la examenul de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Poliției Locale Ploiești

Nr. Crt. / Numărul de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Punctajul obtinut la proba scrisa / Rezultatul probei scrise

1.2987 / 21.09.2022 / 79,34 / ADMIS

2.2988 / 21.09.2022 / 74,34 / ADMIS


În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele examenului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale examenului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidați care au obtinut minimum 50 de puncte si au fost declarați ,,ADMIS,, se vor prezenta la proba ,,INTERVIU,, în data de 12.10.2022 ora 13:00 la sediul instituției Ploiești , B-dul. Independenței, nr.21.
Afișat azi 10.10.2022, ora 12.30 la sediul Poliției Locale Ploiești și pe site-ul instituției

COMISIE EXAMEN:
Gheorghe Bogdan Mihail- Presedinte
Tîrteață Gabriel - Membru
Manolache Roxana Mihaela- Membru

 

 

 

Secretar comisie:
Neagu Doina


ANUNT

Rezultatul selectiei din data de 10.10.2022 privind selectia dosarului de inscriere pentru examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara de Referent, nivel de studii M, treapta profesionala I din cadrul Biroului Dispecerat

 

Nr. crt. / Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs / Functia contractuala pentru care candideaza / Rezultatul selectiei dosarelor / Motivul Respingerii dosarului


1. 3129/04.10.2022 / Referent, nivel de studii M, treapta profesionala I din cadrul Biroului Dispecerat / ADMIS / -

 


În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.
Candidații declarați ,,admis" se vor prezenta în data de 17.10.2022, ora 11:00 la sediul instituției, B-dul. Independenței, nr.21, Ploiești, pentru a sustine proba scrisa.

Comisie Concurs:
Dobrescu Valentina Irina - Președinte

Chifor George Ionut - Membru

Dinu Oana Maria - Membru

Secretar
Grozea Magdalena

 


Afișat azi 10.10.2022 , ora 11:30 la sediul Poliției Locale Ploiești.


ANUNT

TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DEPUSE CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL INSTITUŢIEI CARE URMEAZĂ SĂ PROMOVEZE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR, EXAMEN ORGANIZAT ÎN DATA DE 13.10.2022 (proba scrisă)

Nr. crt./ Nr. si data dosar candidat / Serviciul/Biroul / Funcţia gradul pe care promovează / Rezultat selecție dosare

1. 2964/19.09.2022 / Biroul Financiar Contabilitate / Consilier / I / Superior / ADMIS
2. 2954/16.09.2022 / Biroul Ordine Publică II / Poliţist local / I / Superior / ADMIS

Afişat astăzi, 10.10.2022, ora 11:00 la avizierul instituţiei Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, Ploieşti.

Proba scrisă se va susţine în data de 13.10.2022, ora 10:00, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.

Comisia de examen:
1. Zafiu Mihaela Oana - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - Preşedinte
2. Nicolae Evelina Maria - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii - Membru
3. Vasilescu Ioan Gabriel - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii - Membru

 

Secretar,
Simion Maria


ANUNT

ANUNṬ

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI organizează examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară în data de 17.10.2022, ora 11:00 - proba scrisă pentru personalul contractual din cadrul Biroului Dispecerat care îndeplineşte condiţiile pentru promovare.
Examenul de promovare în treaptă profesională se va desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21.
Condiţii de participare:
- să aiba o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treaptă profesională din care promovează;
- să fi obţinut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de doua ori in ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- să nu aibă nici o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
Dosarul de examen trebuie sa conţină următoarele documente:
- cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituţiei publice ;
- copii de pe fisele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;
- adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul/treaptă profesională din care se promovează, respectiv situaţia disciplinară a personalului contractual în care se menţionează dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fie radiată.
Dosarele de concurs se depun la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independentei, nr. 21, în perioada 03.10.2022-07.10.2022 la secretarul comisiei de concurs Grozea Magdalena - consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, de luni până joi între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0244/513255, int. 104, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia/tematica pentru examenul de promovare în treaptă profesională.

 

DIRECTOR GENERAL                                                                                  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                                                    JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                                          MOCANU GABRIELA ISABELA

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
LA EXAMENUL ORGANIZAT PENTRU PROMOVAREA ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL BIROULUI DISPECERAT

-Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Regulamentul nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) actualizat;

-Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;

-Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual conform Titlului III din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.53/2003, republicată-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


ANUNT

Anunț referitor la rezultatul selecției din data de 28.09.2022 a dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasă pentru funcționarii din cadrul instituției ce se va desfăşura în data de 10.10.2022, proba scrisă


Nr.Crt. Numărul de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Serviciul/Biroul / Rezultatul selecției dosarelor

1.2987/ 21.09.2022 / Biroul Evidenta Persoanelor / ADMIS
2.2988/ 21.09.2022 / Biroul Evidenta Persoanelor / ADMIS


În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele examenului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale examenului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidați declarați ,,admis" vor susține proba scrisă în data de 10.10.2022 ora 10:00 la sediul instituției Ploiești , B-dul. Independenței, nr.21.
Afișat azi 28.09.2022, ora 11:00 la sediul Poliției Locale Ploiești și pe site-ul instituției

COMISIE EXAMEN:
Gheorghe Bogdan Mihail- Presedinte
Tîrteață Gabriel - Membru
Manolache Roxana Mihaela- Membru

 

Secretar comisie:
Neagu Doina


ANUNT

NR.2969/20.09.2022

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, organizează examen de promovare ȋn clasă, în data de 10.10.2022, ora 10:00 - proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile art. 481 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare:
-să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
-să nu aibă o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile prezentului cod.
Examenul se va desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independentei, nr. 21.
Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
- cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
- diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfaşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.
Dosarele de concurs se depun la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, în perioada 20.09.2022-26.09.2022, la secretar comisie Neagu Doina - consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0244/513255, int. 104 Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia/tematica pentru examenul de promovare în clasă.


DIRECTOR GENERAL,                                                                    SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                                      JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                             DOBRESCU VALENTINA IRINA

 

Intocmit/Redactat
Simion Maria, consilier


BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
la examenul de promovare în clasă pentru funcţia publică specifică de poliţist local din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor


-Constituţia României, republicată;
-Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 295/2021, pentru aprobarea normelor metodologice de
de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
DOBRESCU VALENTINA IRINA

 


ANUNT

NR. 2888 / 13.09.2022


POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deţinut, în data de 13.10.2022, ora 10:00 - proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile art. 479, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare:
- să aibă cel puṭin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
- să fi obṭinut cel puṭin calificativul ,,bine" la evaluarea performanṭelor individuale ȋn ultimii 2 ani de activitate;
- să nu aibă o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile prezentului cod.

Examenul se va desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenței, nr. 21.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificările ṣi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, în perioada 13.09.2022 - 03.10.2022 la secretar comisie Simion Maria - consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Formularul de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional se va depune la Registratura Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21 în perioada 13.09-03.10.2022, ora 16:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0244/513255, int. 104 Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia/tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior.

 

DIRECTOR GENERAL,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PRIOCEDURI
DOBRESCU VALENTINA IRINA

 

Intocmit/Redactat,
Simion Maria, consilier

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcţia publică specifică de poliţist local din cadrul Biroului Ordine Publică II 

- Constituţia României, republicată;
- Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.


DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
DOBRESCU VALENTINA IRINA

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcţia publică de consilier din cadrul
Biroului Financiar Contabilitate


- Constituţia României, republicată;
- Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele casre desfăşoara activitate de control financiar preventiv propriu;
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.


DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
DOBRESCU VALENTINA IRINA

 

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică: POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Alte tipuri de studii: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Limbi străine1):
Limba Scris Citit Vorbit

Cunoştinţe operare calculator2):

Cariera profesională3):

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi

Detalii despre ultimul loc de muncă4):
1...................................................................................................
2...................................................................................................
Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefonDeclaraţii pe propria răspundere6)
Subsemnatul/a, ........................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, numărul ................, eliberat/ă de .................. la data de ................,
cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- mi-a fost |_|
- nu mi-a fost |_|
interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:
- am fost |_| destituit/ă dintr-o funcţie publică,
- nu am fost |_|
şi/sau
- mi-a încetat |_| contractul individual de muncă
- nu mi-a încetat |_|
pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- am fost |_|
- nu am fost |_|
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.7)
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8), declar următoarele:
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;*)
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei organizatoare a concursului şi la domeniul funcţiei publice.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data .........................

Semnătura ..................................
_________
*)Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.
1)Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".
2)Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
3)Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
6)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
7)Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
8)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.

 


ANUNT

SITUAȚIA REZULTATULUI FINAL LA EXAMENUL ORGANIZAT PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT


Nr.Crt / Număr de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Punctajul probei scrise / Punctajul probei interviu / Punctaj final / Rezultatul final

1.2257/20.07.2022 / 87.00 / 90.00 / 177.00 / ADMIS

2.2281/21.07.2022 / 70.50 / 100.00 / 170.50 / ADMIS

3.2307/25.07.2022 / 91.00 / 100.00 / 191.00 / ADMIS

4.2351/27.07.2022 / 91.00 / 90.00 / 181.00 / ADMIS

 

SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina

 

Afișat azi.24.08.2022, ora 10.00 la sediul și pe site-ul Poliției Locale Ploiești


ANUNT

SITUATIA REZULTATULUI FINAL OBȚINUT DE CANDIDAȚI LA CONCURSUL SUSȚINUT ÎN ÎN PERIOADA
11.08-2022 18.08.2022 ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTOARELOR FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

1. Consilier,clasa I, grad profesional ,,asistent" Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă-1 post

2. Polițist local, clasa III, grad profesional ,,asistent" (1 post) - Biroul Ordine publică I

3. Polițist local, clasa III, grad profesional , debutant" (2 posturi) - Biroul Ordine Publică I

4. Polițist local, clasa III, grad profesional ,superior" (2 posturi ) -  Biroul Ordine Publică II

5. Polițist local, clasa III, grad profesional ,,asistent" (3 posturi) - Biroul Ordine publică II

6. Polițist local, clasa III, grad profesional „debutant" (2 posturi) - Biroul Ordine Publică II

 

Nr. Crt / Număr de dosarului de înscriere concurs / Funcția solicitată / Biroul Ordine Publică / Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu / Punctaj final / Rezultatul final

1.2357/27.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II /100 / 73,34 / 173,34 / ADMIS

2.2323/26.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 90,00 / 71,67 / 161,67 / ADMIS

3.2347/27.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 60,67/ 48,34 / 109,01 / RESPINS

4.2306/25.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 56,00 / 48,34 / 104,34 / RESPINS

5.2172/13.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional asistent / Biroul Ordine Publică II / 59,50 / 60,00 / 119,50 / ADMIS

6.2226/15.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional asistent / Biroul Ordine Publică II / 55,67 / 56,67 / 112,34 / ADMIS

7.2398/29.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional asistent / Birou Ordine Publică I / 51,50 / 21,67 / 73,17 / RESPINS

8.2324/26.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică I / 75,00 / 86,67 / 161,67 / ADMIS

9.2260/20.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică II / 78,34 / 71,67 / 150,01 / ADMIS

10.2365/28.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică II / 80,00 / 68,34 / 148,34 / ADMIS

11.2390/29.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică I / 86,00 / 61,67 / 147,67 / ADMIS

12.2408/01.08.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică II / 95,67 / 50,00 / 145,67 / RESPINS

13.2305/25.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică I / 50,00 / 28,34 / 78,34 / RESPINS

14. 2352/27.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 41,00 / 41,00 / RESPINS

15 2192/14.07.2022 / Consilier,cls.I, grad profesional asistent, Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă
NEPREZENTAT

 

Afișat astăzi, 23.08.2022, ora 12.00, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

COMISIA DE CONCURS:

Dobrescu Valentina Irina -Președinte

Fănăreanu Dragoș Petre -Membru

Eniță Alexandru - Membru

SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

Situația contestației împotriva rezultatului la proba interviu susținut în data de 18.08.2022 la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Biroului Ordine Publică II


Nr. Crt. / Numărul dosarului de concurs / Punctajul obținut în urma soluționării contestației la proba interviului / Rezultatul contestației

1.2408/01.08.2022 / 50.00 / RESPINS

 

Respingerea contestației în temeiul art. 64 alin. (2) coroborat cu art. 66 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 618 alin. (18) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, întrucât punctajele au fost acordate conform planului de interviu și consemnele răspunsurilor la interviu, iar punctajele acordate de către comisia de soluționare a contestațiilor la proba interviului au fost egale cu cele acordate de către comisia de concurs.
În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile art. 68 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afișat astăzi 23.08.2022, ora 9.00 la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

Comisie contestații:

Tîrteață Gabriel - Președinte 

Gheorghe Bogdan Mihail - Membru

Mihai Dimitrie Valentin - Membru

Secretar,
Zafiu Mihaela Oana


ANUNT

REZULTATUL PROBEI INTERVIU DIN DATA DE 22.08.2022 LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR A UNOR FUNCȚIONARI PUBLICI DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

Nr.Crt / Număr de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Punctajul obținut la proba interviu / Rezultatul probei interviu

1.2257/20.07.2022 / 90.00 / ADMIS

2.2281/21.07.2022 / 100.00 / ADMIS

3.2307/25.07.2022 / 100.00 / ADMIS

4.2351/27.07.2022 / 90.00 / ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
În temeiul art.nr.56 alin.3 din H.G. 611/2008 actualizată, proba de interviu s-a susținut, cu acordul scris al candidaților astăzi, 22.08.2022 la sediul Poliției Locale Ploiești.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu a examenului, la sediul instituției Poliției Locale Ploiești,B-dul. Independenței, nr.21.
Afișat astăzi, 22.08.2022, ora 15.00 la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

COMISIA DE EXAMEN:

1.Dumitrescu Lavinia - Președinte
2.Alexandru Iordache Cosmin - Membru
3.Tătaru Octavian Augustin - Membru

SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 22.08.2022 LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR A UNOR FUNCȚIONARI PUBLICI DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

Nr. Crt / Număr de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Punctajul obținut la proba scrisă / Rezultatul probei scrise

1. 2257/20.07.2022 / 87.00 / ADMIS

2. 2281/21.07.2022 / 70.50 / ADMIS

3. 2307/25.07.2022 / 91.00 / ADMIS

4. 2351/27.07.2022 / 91.00 / ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul instituției Poliției Locale Ploiești, B-dul. Independenței, nr.21.
Candidații care au obținut minimum 50 de puncte și au fost declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba INTERVIU în data de 24.08.2022 ora 10.00 la sediul instituției Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr.21
Afișat astăzi, 22.08.2022, ora 12:30, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

COMISIA DE EXAMEN:

1.Dumitrescu Lavinia - Președinte
2.Alexandru Iordache Cosmin - Membru
3.Tătaru Octavian Augustin - Membru

SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

REZULTATUL PROBEI INTERVIU OBȚINUT DE CANDIDAȚI SUSȚINUT ÎN DATA DE 18.08.2022 ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTOARELOR FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

1. Polițist local, clasa III, grad profesional ,,asistent" (1 post) - Biroul Ordine publică I

2. Polițist local, clasa III, grad profesional , debutant" (2 posturi) - Biroul Ordine Publică I

3. Polițist local, clasa III, grad profesional ,superior" (2 posturi )- Biroul Ordine Publică II

4. Polițist local, clasa III, grad profesional ,,asistent" (3 posturi)- Biroul Ordine Publică II

5. Polițist local, clasa III, grad profesional „debutant" (2 posturi) - Biroul Ordine Publică II

 

Nr.crt / Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere concurs / Funcția solicitată / Biroul Ordine Publică nr. / Punctajul obținut la proba interviu / Rezultatul probei interviu

1.2357/27.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 73.34 / ADMIS

2.2323/26.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 71.67 / ADMIS

3.2347/27.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 48.34 / RESPINS

4.2306/25.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 48.34 / RESPINS

5.2172/13.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional asistent / Biroul Ordine Publică II / 60.00 / ADMIS

6.2226/15.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional asistent / Biroul Ordine Publică II / 56.67 / ADMIS

7.2398/29.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional asistent / Birou Ordine Publică I / 21.67 / RESPINS

8.2324/26.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică I / 86.67 / ADMIS

9.2260/20.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică II / 71.67 / ADMIS

10.2365/28.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică II / 68.34 / ADMIS

11.2390/29.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică I / 61.67 / ADMIS

12.2408/01.08.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică II / 50.00 / ADMIS

13.2305/25.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică I / 28.34 / RESPINS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemulțumiți cu privire la rezultatul probei interviu pot depune contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatului probei interviu a concursului, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 la sediul instituției Poliției Locale Ploiești,B-dul. Independenței, nr.21, sub sancțiuea decăderii din acest drept, respectiv până în data de 22.08.2022, ora 09.00
Afișat astăzi, 19.08.2022, ora 09.00, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

COMISIA DE CONCURS:

Dobrescu Valentina Irina -Președinte

Fânăreanu Dragoș Petre -Membru 

Eniță Alexandru - Membru

SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE DIN DATA DE 11.08.2022 ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

1. Consilier,clasa I, grad profesional ,,asistent" Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă -1 post:
2. Polițist local, clasa III, grad profesional ,,asistent" (1 post) -Biroul Ordine Publică I:
3. Polițist local, clasa III, grad profesional , debutant" (2 posturi) -Biroul Ordine Publică I:
4. Polițist local, clasa III, grad profesional ,superior" (2 posturi )- Biroul Ordine Publică II:
5. Polițist local, clasa III, grad profesional ,,asistent" (3 posturi)-Biroul Ordine publică II:
6. Polițist local, clasa III, grad profesional , debutant" (2 posturi) -Biroul Ordine Publică II:

Nr. crt / Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere concurs / Funcția solicitată/Biroul Ordine Publică / Punctajul obținut la proba scrisă / Rezultatul probei scrise

1. 2357/27.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 100 pct. / ADMIS

2. 2323/26.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 90 .00 pct. / ADMIS

3. 2347/27.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 60.67 pct. / ADMIS

4. 2306/25.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 56.00 pct. / ADMIS

5. 2352/27.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional superior / Biroul Ordine Publică II / 41.00 pct. / RESPINS

6. 2172/13.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional asistent / Biroul Ordine Publică II / 59.50 pct. / ADMIS

7. 2226/15.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional asistent / Biroul Ordine Publică II / 55.67 pct. / ADMIS

8. 2398/29.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional asistent / Biroul Ordine Publică I / 51.50 pct. / ADMIS

9. 2408/01.08.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică II / 95.67 pct. / ADMIS

10. 2390/29.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică I / 86.00 pct. / ADMIS

11. 2365/28.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică II / 80.00 pct. / ADMIS

12. 2260/20.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică II / 78.34 pct. / ADMIS

13. 2324/26.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică I / 75.00 pct / ADMIS

14. 2305/25.07.2022 / Polițist local, cls.III, grad profesional debutant / Biroul Ordine Publică I / 50.00 pct. / ADMIS

15. 2192/14.07.2022 / Consilier, cls.I, grad profesional asistent / Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă - ABSENT

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul instituției Poliției Locale Ploiești, B-dul. Independenței, nr.21.
Candidații care au obținut minimum 50 de puncte și au fost declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba INTERVIU în data de 18.08.2022 ora 10.00 la sediul instituției Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr.21
Afișat astăzi, 12.08.2022, ora 10.00, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.


COMISIA DE CONCURS:

Dobrescu Valentina Irina -Președinte

Fănăreanu Dragoș Petre -Membru

Eniță Alexandru - Membru

SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

Anunț referitor la rezultatul selecției din data de 09.08.2022 a dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii din cadrul instituției ce se va desfăşura în data de 22.08.2022, proba scrisă


Nr. crt./ Numărul de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Serviciul/Biroul / Rezultatul selecției dosarelor
1. 2257/20.07.2022 / Biroul Evidența Persoanelor / ADMIS
2. 2281/21.07.2022 / Serviciul Resurse Umane,Juridic,Contracte,Proceduri / ADMIS
3. 2307/25.07.2022 / Biroul Ordine Publică I / ADMIS
4. 2351/27.07.2022 / Biroul Intervenție Rapidă / ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele examenului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale examenului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidați declarați ,,ADMIS" vor susține proba scrisă în data de 22.08.2022 ora 10:00 la sediul instituției Ploiești , B-dul. Independenței, nr.21.
Afișat azi 09.08.2022, ora 11:00 la sediul Poliției Locale Ploiești și pe site-ul instituției

COMISIE EXAMEN:

DUMITRESCU LAVINIA- PREȘEDINTE

TĂTARU OCTAVIAN AUGUSTIN - MEMBRU

ALEXANDRU IORDACHE COSMIN -MEMBRU

 

Secretar comisie:
Neagu Doina


ANUNT

SITUAŢIA REZULTATELOR FINALE
la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual de Inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II -1(un) post şi de Referent, nivel de studii M, treaptă profesională II -2(două) posturi din cadrul Biroului Dispecerat.


Nr crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/Functia pentru care candideaza/ Punctaj proba scrisa/Punctaj interviu/Punctaj final/Rezultat final

1. 2174/13.07.2022/Referent/76 pct./82,67 pct./79,33 pct./ADMIS
2. 2195/15.07.2022/Referent/51,88 pct./72,67 pct./62,27 pct./ADMIS
3. 2107/08.07.2022/Inspector de specialitate/30,6 pct./ - -/RESPINS
4. 2150/12.07.2022/Referent/28,33 pct./- -/RESPINS
5. 2130/11.07.2022/Referent/8,66 pct./- -/RESPINS
6. 2223/15.07.2022/Referent/ - - -/RESPINS


În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.


Comisie Concurs:
Chifor George Ionut - Președinte
Zafiu Mihaela Oana - Membru
Ion Melania Toni - Membru

Secretar,
Grozea Magdalena

 

 

 


Afişat astazi, 05.08.2022, ora 09:00 la avizierul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti


ANUNT

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU
Susținut în data de 02.08.2022 de candidații declarați ,,ADMIS" la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea celor 2 (doua) posturi de Referent, nivel de studii M, treapta profesionala II din cadrul Biroului Dispecerat


Nr. crt./ Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/ Funcția contractuală vacantă pentru care candidează/ Punctajul obținut la proba de interviu/ Rezultatul probei interviu
1. 2174 / 13.07.2022/ referent/ 82,67 pct. / ADMIS
2. 2195 / 15.07.2022/ referent/ 72,67 pct./ ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemulțumiti pot depune contestație țn termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei de interviu a concursului, la sediul instituției publice Poliția Locală Ploiești, B-dul. Independenței, nr. 21.

Comisie Concurs:
Chifor George Ionuț - Președinte
Zafiu Mihaela Oana - Membru
Ion Melania Toni - Membru
Secretar - Grozea Magdalena

 

Afișat azi 02.08.2022, ora 14:00 și la avizierul instituției, Poliția Locală Ploiești.

 


ANUNT

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 11.08.2022, pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Poliției Locale Ploiești

Având în vedere prevederile art.618 alin. (10) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.50 alin.(2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere:

Nr.crt./ Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/ Funcția publică pentru care candidează/ Serviciul-Compartimentul/ Rezultatul selecției/ Observatii
1. 2192 /14.07.2022/ Consilier,clasa I Grad profesional asistent Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă/ ADMIS
2. 2306 /25.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional, superior/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS
3. 2323 /26.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional, superior/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS
4. 2347 /27.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional, superior/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS
5. 2352 /27.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional, superior/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS
6. 2357 /27.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional, superior/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS
7. 2172 /13.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional asistent/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS
8. 2226 /15.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional asistent/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS
9. 2260 /20.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional debutant/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS
10. 2324 /26.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional debutant/ Biroul Ordine Publică I/ ADMIS
11. 2305 /25.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional debutant/ Biroul Ordine PublicăI/ ADMIS                              12. 2365 /28.07.2022/ Polițist local, clasa III,grad profesional debutant/ Biroul Ordine PublicăII/ ADMIS                              13. 2398 /29.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional asistent/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS                              14. 2390 /29.07.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional debutant/ Biroul Ordine Publică I/ ADMIS                            15. 2408 /01.08.2022/ Polițist local, clasa III, grad profesional debutant/ Biroul Ordine Publică II/ ADMIS


NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 11.08.2022, ora 10:00, la sediul instituției, Bd.-ul Independenței, nr. 21.

Afișat astăzi, 02.08.2022 ora 11:00

Comisia de concurs:
Dobrescu Valentina Irina - Presedinte                                                                                                                                        Fânăreanu Dragoș Petre - Membru                                                                                                                                    Eniță Alexandru - Membru


Secretar comisie: Neagu Doina


ANUNT

REZULTATUL PROBEI SCRISE
din data de 27.07.2022 la concursul de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de Inspector de specialitate - nivel de studii S, grad profesional II și 2 (două) posturi de Referent, nivel de studii M, treapta profesională II din cadrul Biroului Dispecerat


Nr. crt. / Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs / Funcția contractuală vacantă pentru care candidează / Punctajul obținut la proba scrisă / Rezultatul probei scrise
1. 2174 / 13.07.2022 / Referent / 76 pct. / Admis
2. 2195 / 15.07.2022 / Referent / 51,88 pct. / Admis
3. 2107 / 08.07.2022 / Inspector de specialitate / 30,60 pct. / Respins
4. 2150 / 12.07.2022 / Referent / 28.33 pct. / Respins
5. 2130 / 11.07.2022 / Referent / 8.66 pct. / Respins

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidații nemultumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul instituției publice Poliția Locală Ploiești, B-dul. Independenței, nr. 21.

Candidații care au obținut minim 50 de puncte și au fost declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba de INTERVIU în data de 02.08.2022, ora 13:00 la sediul instituției Poliția Locală Ploiești, B-dul. Independenței nr. 21.

Comisie Concurs:
Chifor George Ionuț - Președinte
Zafiu Mihaela Oana - Membru
Ion Melania Toni - Membru


Grozea Magdalena - Secretar

 

Afișat azi 28.07.2022, ora 09:30 la sediul Poliției Locale Ploiești.


ANUNT

Rezultatul selectiei din data de 19.07.2022
a dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de Inspector de specialitate -nivel de studii S, grad profesional II si 2 (doua) posturi de Referent, nivel de studii M, treapta profesionala II din cadrul Biroului Dispecerat, concurs ce se va desfasura in perioada 27.07.2022-02.08.2022

Nr.crt./ Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs/ Functia contractuala vacanta pentru care candideaza/ Rezultatul selectiei dosarelor/ Motivul respingerii dosarului


1. 2107/08.07.2022 Inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II / ADMIS 

2. 2130/11.07.2022 Referent, nivel de studii M, treapta profesionala II / ADMIS 

3. 2150/12.07.2022 Referent, nivel de studii M, treapta profesionala II / ADMIS 

4. 2174/13.07.2022 Referent, nivel de studii M, treapta profesionala II / ADMIS 

5. 2195/15.07.2022 Referent, nivel de studii M, treapta profesionala II / ADMIS 

6. 2223/15.07.2022 Referent, nivel de studii M, treapta profesionala II / RESPINS / Nu detine conditia specifica privind ,,cunostinte operare calculator"


În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.
Candidații declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba scrisă în data de 27.07.2022, ora 10:00 la sediul instituției, B-dul. Independenței, nr.21, Ploiești.

Comisie Concurs:

Chifor George Ionut - Președinte
Zafiu Mihaela Oana - Membru
Ion Melania Toni - Membru

Secretar,
Grozea Magdalena

 


Afișat azi 19.07.2022, ora 13:00 si la sediul Poliției Locale Ploiești.


ANUNT

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deţinut, în data de 22.08.2022, ora 10:00 - proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile art. 479, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare:
-să aibă cel puṭin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
-să fi obṭinut cel puṭin calificativul ,,bine" la evaluarea performanṭelor individuale ȋn ultimii 2 ani de activitate;
-să nu aibă o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile prezentului cod.

Examenul se va desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independentei, nr. 21.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificările ṣi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, în perioada 19.07.2022 - 08.08.2022, la secretar comisie Neagu Doina - consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Formularul de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional se va depune la Registratura Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independentei, nr. 21 în perioada 19.07-08.08.2020, ora 16:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0244/513255, int. 104 Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Anexăm bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior.

 

DIRECTOR GENERAL,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PRIOCEDURI
DOBRESCU VALENTINA IRINA

Intocmit/Redactat,
Simion Maria, consilier

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia publică specifică de poliţist local din cadrul
Birourilor Ordine Publică I şi Intervenţie Rapidă

 

-Constituţia României, republicată;
-Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.


DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
DOBRESCU VALENTINA IRINA

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia publică specifică de poliţist local din cadrul
Biroului Evidenţa Persoanelor

 

-Constituţia României, republicată;
-Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 295/2021, pentru aprobarea normelor metodologice de
de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
DOBRESCU VALENTINA IRINA

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia publică de consilier juridic din cadrul
Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri


-Constituţia României, republicată;
-Titlul I si II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
DOBRESCU VALENTINA IRINA( Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică: POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută


Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinutăStudii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinutăStudii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinutăAlte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinutăLimbi străine1):
Limba Scris Citit Vorbit


Cunoştinţe operare calculator2):

 

Cariera profesională3):

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţiDetalii despre ultimul loc de muncă4):
1...................................................................................................
2...................................................................................................
Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon


Declaraţii pe propria răspundere6)
Subsemnatul/a, ........................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, numărul ................, eliberat/ă de .................. la data de ................,
cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- mi-a fost |_|
- nu mi-a fost |_|
interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:
- am fost |_| destituit/ă dintr-o funcţie publică,
- nu am fost |_|
şi/sau
- mi-a încetat |_| contractul individual de muncă
- nu mi-a încetat |_|
pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- am fost |_|
- nu am fost |_|
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.7)
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8), declar următoarele:
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;*)
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei organizatoare a concursului şi la domeniul funcţiei publice.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data .........................

Semnătura ..................................
_________
*)Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.
1)Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".
2)Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
3)Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
6)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
7)Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
8)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.

 

 


ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 618, alin. (1), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează la sediul instituţiei din Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante:
-1(una) funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă;
-1(una) funcţie publica specifica de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului Ordine Publică I;
-2(două) funcţii publice specifice de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Biroului Ordine Publică I;
-2(două) funcţii publice specifice de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică II;
-3(trei) funcţii publice specifice de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului Ordine Publică II;
-2(două) funcţii publice specifice de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Biroului Ordine Publică II.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor etape:
-Selectarea dosarelor de concurs - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-Proba scrisă - programată în data de 11.08.2022, ora 10:00, sediul instituţiei;
-Proba interviu - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs se depun ȋn termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare, ȋn perioada 11.07.2022 - 01.08.2022 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploiesti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, model comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă ṣi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei conform modelului prevăzut la anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
f) copiile adeverinţelor care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează; candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului;
h) declaraṭia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în incompatibilitate cu funcţia publică.

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate.

Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare:
a) are cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
b) cunoaṣte limba romȃna, scris ṣi vorbit;
c) are vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
d) are capacitate deplină de exerciṭiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplineṣte condiṭiile de studii şi vechime în specialitatea prevăzută de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracţiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă sunt:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice;
- Minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Perfecţionări (specializări): curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o
durată de cel puțin 80 de ore, program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore, dovedite cu diplome, certificate sau alte documente; aceste cerințe se consideră îndeplinite și în situația în care s-a obținut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securității și sănătății în muncă
- Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de
perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedesc cunoştinţe I.T.


Condiţiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului Ordine Publică I:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- Minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Condiţiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Biroului Ordine Publică I:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- Fără vechime;

Condiţiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică II:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- Minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Condiţiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului Ordine Publică II:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- Minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Condiţiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Biroului Ordine Publică II:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- Fără vechime;

Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti ṣi la secretarul comisiei de concurs - Neagu Doina, numărul de telefon 0244513255, int.104 Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, email office@polocploiesti.ro

Anexăm bibliografia pentru concurs şi atribuţiile prevăzute în fişele de post corespunzătoare.

 DIRECTOR GENERAL

ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă


-Constituţia României, republicată;
-Titlul I si II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
-Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
-Hotărârea nr. 955/2010 actualizată pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006.


DIRECTOR GENERAL                                                                    ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                                     JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                            DOBRESCU VALENTINA IRINA

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA

pentru ocuparea funcţiilor publice specifice vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică I şi II

 

-Constituţia României, republicată;
-Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 


DIRECTOR GENERAL                                                              ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                                JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                       DOBRESCU VALENTINA IRINA

 

Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă

Atribuţiile postului8):
1. Asigură aplicarea normelor legale în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul Poliției Locale Ploiești
- identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă;
- asigură întocmirea și actualizarea Planului de prevenire și protecție;
- propune responsabilitățile ce le revin angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și care vor fi aprobate de angajator prin fișa postului;
- verifică cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire și protecție, precum și a responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă;
- întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;
- elaborează tematici pentru toate fazele de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică);
- stabilește periodicitatea instruirilor în funcție de locul de muncă;
- elaborează temele și materialele care urmează a fi prelucrate în cadrul instruirilor;
- efectuează informarea și instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și verifică cunoașterea și aplicarea de către angajați a informațiilor primite;
- ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
- informează angajatorul în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propune măsuri de prevenire și protectie;
- identifică echipamentele individuale de protecție necesare și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;
- participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor;
- întocmește dosarul de cercetare a evenimentelor;
- întocmește Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, a incidentelor periculoase, a accidentelor ușoare, a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare;
- elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de angajați, în conformitate cu prevederile legale;
- urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și cercetării evenimentelor;
- propune clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alti angajatori;
2. Asigură activitatea de supraveghere a stării de sănătate a salariaților din cadrul instituției
- colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de supraveghere a stării de sănătate a salariaților;
- ține evidența examenelor medicale la angajare, periodice, de adaptare și la reluarea activității;
- ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
- ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
- completează fișele de solicitare a examenelor medicale și fișele de identificare a factorilor de risc profesional pentru salariați;
- gestionează dosarele medicale ale angajaților (fișa de aptitudine, aviz testare psihologică, vizarea fișelor de securitate și sănătate în muncă);
- urmărește derularea contractului de prestări servicii - servicii de medicina muncii pentru salariați;
3. Întocmește planurile de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controalelor Inspectoratului Teritorial de Muncă și urmărește modul de realizare a acestora.
4. Răspunde de cunoașterea și respectarea normelor în domeniul securității și sănătății în muncă.
5. Desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
6. Utilizează corect aparatura și echipamentele din dotare.
7. Comunică imediat angajatorului și/sau lucratorilor desemnați orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănatatea angajaților, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
8. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă accidentele suferite de propria persoană.
9. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor.
10. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate.
11. Răspunde solicitărilor inspectorilor de muncă și inspectorilor sanitari.
12. Cunoaşte și respectă obligaţiile, atribuţiile şi interdicţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.
13. Cunoaşte şi respectă actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, prevederile regulamentului intern, regulamentului de organizare și funcționare, precum și orice alte decizii, reglementări interne, proceduri și standarde implementate la nivelul Poliţiei Locale Ploieşti.
14. Participă la pregătirea de specialitate conform tematicii stabilite în planul de pregătire profesională aprobat de conducerea instituţiei - lunar sau ori de câte ori este cazul.
15. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora.
16. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita competenţelor profesionale.
17. Prezentele atribuții de serviciu se completează cu orice alte sarcini ce decurg din decizii ale conducerii sau ale șefului ierarhic, dacă interesele instituției o impun și se actualizează în conformitate cu modificările legislative în domeniu.

 

Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Birourilor Ordine Publică I şi II

Atribuţiile postului8):
1.sa cunoasca si sa respecte intocmai actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti si a procedurilor elaborate la nivelul institutiei.
2. sa se prezinte la serviciu in timp util, in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu, echipat regulamentar, cu tinuta si aspectul fizic ingrijite.
3. participa la instructajul zilnic si la prelucrarea situatiei operative, inainte de intrarea in serviciu, semnand in Registrul de organizare zilnica a serviciului si in Registrul de procese - verbale de instruire zilnica, insusindu-si consemnul, atributiile specifice postului in care a fost repartizat.
4. preia/preda armamentul si munitia din dotare la intrarea / iesirea din serviciu pe baza de tichet inlocuitor, la locul stabilit, verificand starea tehnica a acestora, sub comanda nemijlocita a sefului de birou / inlocuitorului acestuia, cu respectarea prevederilor regulamentului / procedurilor.
5.raporteaza in timp real sefului de birou / inlocuitorului acestuia si la Dispeceratul Politiei Locale, constatarile facute, evenimentele si neregulile care au avut loc in zona de responsabilitate incredintata, precum si stationarile in locatiile stabilite in perimetrul postului (locatia si durata).
6.intocmeste si inregistreaza zilnic, in registrul special constituit, procesele - verbale de constatare a contraventiei, raportul de activitate, precum si alte documente necesare, predandu-le sefului de birou / inlocuitorul acestuia
7.in exercitarea atributiilor de serviciu, poarta uniforma, avand insigna cu numar distinctiv de identificare, fiind obligat sa prezinte legitimatia de serviciu iar daca nu exista timpul necesar pentru aceasta formalitate, dupa incheierea oricarei actiunu, se legitimeaza si isi declina functia pe care o detine in unitatea din care face parte.
8.să cunoască obligațiile,drepturile, atribuțiile și interdicțiile legate de serviciu,fiind în măsură să le aplice în practică pe timpul executării serviciului planificat.
9.îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, dispuse de conducerea Poliției Locale Ploiești în conformitate cu prevederile legale, sau prevăzute în acte normative.
10.redactează ori de câte ori i se solicită de catre superiorii ierarhici, rapoarte privind activitățile desfășurate, precum și măsurile dispuse, acolo unde se impun.
11.poartă și folosește în condițiile legii, numai în timpul serviciului, armamentul și muniția, precum și celelalte mijloace de apărare și intervenție.
12.face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

 

Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Birourilor Ordine Publică I şi II

Atribuţiile postului8):
1. sa cunoasca si sa respecte intocmai actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti si a procedurilor elaborate la nivelul institutiei.
2. sa se prezinte la serviciu in timp util, in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu, echipat regulamentar, cu tinuta si aspectul fizic ingrijite.
3. participa la instructajul zilnic si la prelucrarea situatiei operative, inainte de intrarea in serviciu, semnand in Registrul de organizare zilnica a serviciului si in Registrul de procese - verbale de instruire zilnica, insusindu-si consemnul, atributiile specifice postului in care a fost repartizat.
4. preia/preda armamentul si munitia din dotare la intrarea / iesirea din serviciu pe baza de tichet inlocuitor, la locul stabilit, verificand starea tehnica a acestora, sub comanda nemijlocita a sefului de birou / inlocuitorului acestuia, cu respectarea prevederilor regulamentului / procedurilor.
5. raporteaza in timp real sefului de birou / inlocuitorului acestuia si la Dispeceratul Politiei Locale, constatarile facute, evenimentele si neregulile care au avut loc in zona de responsabilitate incredintata, precum si stationarile in locatiile stabilite in perimetrul postului (locatia si durata).
6. intocmeste si inregistreaza zilnic, in registrul special constituit, procesele - verbale de constatare a contraventiei, raportul de activitate, precum si alte documente necesare, predandu-le sefului de birou / inlocuitorul acestuia
7. in exercitarea atributiilor de serviciu, poarta uniforma, avand insigna cu numar distinctiv de identificare, fiind obligat sa prezinte legitimatia de serviciu iar daca nu exista timpul necesar pentru aceasta formalitate, dupa incheierea oricarei actiunu, se legitimeaza si isi declina functia pe care o detine in unitatea din care face parte.
8. să cunoască obligațiile,drepturile, atribuțiile și interdicțiile legate de serviciu,fiind în măsură să le aplice în practică pe timpul executării serviciului planificat.
9. îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, dispuse de conducerea Poliției Locale Ploiești în conformitate cu prevederile legale, sau prevăzute în acte normative.
10. redactează ori de câte ori i se solicită de catre superiorii ierarhici, rapoarte privind activitățile desfășurate, precum și măsurile dispuse, acolo unde se impun.

 

Poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică II

Atribuţiile postului8):
1.sa cunoasca si sa respecte intocmai actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti si a procedurilor elaborate la nivelul institutiei.
2.sa se prezinte la serviciu in timp util, in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu, echipat regulamentar, cu tinuta si aspectul fizic ingrijite.
3.participa la instructajul zilnic si la prelucrarea situatiei operative, inainte de intrarea in serviciu, semnand in Registrul de organizare zilnica a serviciului si in Registrul de procese - verbale de instruire zilnica, insusindu-si consemnul, atributiile specifice postului in care a fost repartizat.
4.preia/preda armamentul si munitia din dotare la intrarea / iesirea din serviciu pe baza de tichet inlocuitor, la locul stabilit, verificand starea tehnica a acestora, sub comanda nemijlocita a sefului de birou / inlocuitorului acestuia, cu respectarea prevederilor regulamentului / procedurilor.
5.raporteaza in timp real sefului de birou / inlocuitorului acestuia si la Dispeceratul Politiei Locale, constatarile facute, evenimentele si neregulile care au avut loc in zona de responsabilitate incredintata, precum si stationarile in locatiile stabilite in perimetrul postului (locatia si durata).
6.intocmeste si inregistreaza zilnic, in registrul special constituit, procesele - verbale de constatare a contraventiei, raportul de activitate, precum si alte documente necesare, predandu-le sefului de birou / inlocuitorul acestuia
7.in exercitarea atributiilor de serviciu, poarta uniforma, avand insigna cu numar distinctiv de identificare, fiind obligat sa prezinte legitimatia de serviciu iar daca nu exista timpul necesar pentru aceasta formalitate, dupa incheierea oricarei actiunu, se legitimeaza si isi declina functia pe care o detine in unitatea din care face parte.
8.poartă și folosește în condițiile legii, numai în timpul serviciului, armamentul și muniția, precum și celelalte mijloace de apărare și intervenție;
9.face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;
10.participa la cursuri de formare profesională, ședințe de instruire profesională cât și la cele pe linia respectării normelor de securitate și sănătate în muncă și a celor de apărare împotriva incendiilor;
11.să cunoască obligațiile, drepturile, atribuțiile și interdicțiile legate de serviciu, fiind în măsură să le aplice în practică pe timpul executării serviciului planificat;
12.verificã şi soluţioneazã sesizãrile / reclamaţiile / alte solicitari repartizate, întocmind raport cu masurile luate / completând documentele specifice;
13. redactează ori de câte ori i se solicită de catre superiorii ierarhici, rapoarte privind activitățile desfășurate, precum și măsurile dispuse, acolo unde se impun;
14.aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
15.îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, dispuse de conducerea Poliției Locale Ploiești în conformitate cu prevederile legale, sau prevăzute în acte normative;

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică: POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută


Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută


Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută


Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută


Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinutăLimbi străine1):
Limba Scris Citit Vorbit


Cunoştinţe operare calculator2):

 

Cariera profesională3):

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi


Detalii despre ultimul loc de muncă4):
1...................................................................................................
2...................................................................................................
Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon

 

Declaraţii pe propria răspundere6)

Subsemnatul/a, ........................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, numărul ................, eliberat/ă de .................. la data de ................,
cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- mi-a fost |_|
- nu mi-a fost |_|
interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:
- am fost |_| destituit/ă dintr-o funcţie publică,
- nu am fost |_|
şi/sau
- mi-a încetat |_| contractul individual de muncă
- nu mi-a încetat |_|
pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- am fost |_|
- nu am fost |_|
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.7)
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8), declar următoarele:
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;*)
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei organizatoare a concursului şi la domeniul funcţiei publice.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data .........................

Semnătura ..................................
_________
*)Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.
1)Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".
2)Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
3)Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
6)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
7)Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
8)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/a__________________________________________________, domiciliat/ă în

________________________________________________________________________________,

CNP_________________________________________________, declar pe propria răspundere că

nu mă aflu în incompatibilitate cu funcţia publică pentru care candidez.

 

 

DATA,                                                         SEMNĂTURA,

 

 

Anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)

Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării


                                                                 ADEVERINŢĂ


Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ................................. posesor/posesoare al/a B.I./C.I seria ..... nr. ..........., CNP ....................................., a fost/este angajatul ...................................................................., în baza actului administrativ de numire nr. .................../contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ........ ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ....../.................., în funcţia/meseria/ocupaţia de 1 ............................................. .
Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 2 ............................., în specialitatea ..................................... .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna .................................. a dobândit:
- vechime în muncă: .......... ani .......... luni .......... zile;
- vechime în specialitatea studiilor: .......... ani .......... luni .......... zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr. crt. Mutaţia intervenită Data Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal


În perioada lucrată a avut ........... zile de concediu medical şi ........ concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei ................................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ............................. .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.


Data
.............................. Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului 3,
...........................

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
...........................

Ştampila angajatorului

 


________
1 Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

 

 

 

 

 

 

 

 


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii de execuţie contractuale vacante din cadrul Biroului Dispecerat:
- 1 post de Inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II;
- 2 (doua) posturi de Referent, nivel de studii M, treaptă profesională II.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 27.07.2022, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 02.08.2022, ora 13:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizată:
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciṭiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineṣte condiṭiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infracţiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea.


Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale vacantă de Inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat:
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-Vechime ȋn specialitatea studiilor de minimum 1 an;
-Cunoştinţe operare calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfectionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor de execuţie contractuale vacante de Referent, nivel de studii M, treaptă profesională II din cadrul Biroului Dispecerat:
-Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-Vechime ȋn specialitatea studiilor de minimum 6 luni;
-Cunoştinţe operare calculator- nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfectionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.

Dosarele de concurs se depun ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 04.07.2022-15.07.2022 la secretariatul comisiei, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii instituţiei publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă calitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundereca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
-curriculum vitae.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.104, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, persoana de contact Grozea Magdalena.

Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:
-Termenul limită de depunere a dosarelor - 15.07.2022;
-Selecţie dosare de concurs: 19.07.2022;
-Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de concurs: 19.07.2022;
-Depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 20.07.2022;
-Afişarea rezultatelor la solutionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 21.07.2022;
-Proba scrisă: 27.07.2022, ora 10:00;
-Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 28.07.2022;
-Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 29.07.2022;
-Afişarea rezultatelor la solutionarea contestaţiilor depuse la proba scrisă: 01.08.2022;
-Interviul: 02.08.2022, ora 13:00;
-Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 02.08.2022;
-Depunere contestaţii privind rezultatul interviului: 03.08.2022;
-Afişarea rezultatelor la solutionarea contestaţiilor depuse privind interviul: 04.08.2022;
-Afişare rezultate finale concurs: 05.08.2022.
Anexăm bibliografia pentru concurs.

 

DIRECTOR GENERAL,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocuparii funcţiilor de execuţie contractuale vacante din cadrul Biroului Dispecerat

1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Regulamentul nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) actualizat;
4.Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
5.Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual conform Titlului III din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Legea nr.53/2003, republicată-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                                        SEF SERVICIU RESURSE UMANE
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                                            JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                            DOBRESCU VALENTINA IRINA


ANUNT

CENTRALIZATOR REZULTAT FINAL

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Sănătate și Securitate în Muncă, Logistică și Administrativ

Nr. crt / Număr de înregistrare atribuit cereriii de înscriere la examen / Selecția dosarelor / Punctaj proba scrisă / Punctaj interviu / Punctaj final / Rezultatul final

1. 309/03.02.2022 / ADMIS / 75,16 / 87 / 162,16 / ADMIS

Afișat astăzi, 23.02.2022, ora 14:00, la sediul instituției şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.


Comisie Concurs:
Zafiu Mihaela Oana - Președinte
Manolache Mihaela Roxana - Membru
Tirteata Gabriel - Membru

Secretar,
Grozea Magdalena

 


ANUNT

Rezultatul probei de interviu din data de 22.02.2022 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Sanatate si Securitate in Munca, Logistica si Administrativ 

Nr. crt / Număr de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Punctajul obținut la proba interviu / Rezultatul probei interviu

1./ 309/03.02.2022 / 87 / ADMIS

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obtinute pot formula contestație în termen de 24 de ore afisare conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare la sediul instituției Poliției Locale Ploiești,B-dul. Independenței, nr.21, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Afisat astazi 22.02.2022, ora 14:00 la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

Comisie Concurs:

Zafiu Mihaela Oana - Președinte
Manolache Mihaela Roxana - Membru
Tirteata Gabriel - Membru

Secretar,
Grozea Magdalena


ANUNT

Rezultatul probei scrise din data de 22.02.2022 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Sanatate si Securitate in Munca, Logistica si Administrativ


Nr. crt / Număr de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Punctajul obținut la proba scrisă / Rezultatul probei scrise

1. / 309/03.02.2022 / 75,16 / ADMIS


În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemulțumiți de rezultatele obtinute pot formula contestație în termen de 24 de ore afisare conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare la sediul instituției Poliției Locale Ploiești,B-dul. Independenței, nr.21, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Candidații care au obținut minimum 50 de puncte și au fost declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba de interviu în data de 23.02.2022, ora 14:00 la sediul instituției Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr.21.
Afisat astazi 22.02.2022, ora 13:00, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

Comisia de Concurs:

Zafiu Mihaela Oana - Președinte
Manolache Mihaela Roxana - Membru
Tirteata Gabriel - Membru

Secretar,
Grozea Magdalena

 


ANUNT

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI

REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI

Nr.Crt / Număr de înregistrare atribuit cereriii de înscriere la examen / Punctajul probei scrise / Punctajul probei interviu / Punctaj final / Rezultatul final

1.133 / 88.66 / 86.33 / 174.99 / ADMIS

2.135 / 83.33 / 88.33 / 171.66 / ADMIS

3.134 / 78.66 / 86.33 / 164.99 / ADMIS

4.137 / 77.33 / 84.66 / 161.99 / ADMIS

5.140 / 65.00 / 73.33 / 138.33 / ADMIS

6.136 / 63.67 / 73.33 / 137.00 / ADMIS

7.181 / 57.66 / 79.66 / 137.32 / ADMIS

8.131 / 61.00 / 82.66 / 143.66 / ADMIS

9.180 / 56.00 / 86.66 / 142.66 / ADMIS

Afisat astazi, 09.02.2022, ora 11.00, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

POLITIA LOCALA PLOIESTI

Rezultatul selecției din data de 09.02.2022 a dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Sanatate si Securitate in Munca, Logistica si Administrativ, concurs ce se va desfăşura in data 22.02.2022

Având în vedere prevederile art.618 alin. (10) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.50 alin.(2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere:


Nr.Crt. / Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs / Funcția / Rezultatul selecției dosarelor 

1. 309/03.02.2022 / Consilier, clasa I, grad profesional debutant / ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.
Candidații declarați ,,admis" se vor prezenta la proba scrisă în data de 22.02.2022, ora 10:00 la sediul instituției, B-dul. Independenței, nr.21, Ploiești.

Comisie Concurs:
Zafiu Mihaela Oana - Președinte
Manolache Mihaela Roxana - Membru
Tirteata Gabriel - Membru

Secretar,
Grozea Magdalena


Afișat azi 09.02.2022, ora 10:00 la sediul Poliției Locale Ploiești.

 


ANUNT

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ AL POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

Nr.Crt / Număr de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Punctajul obținut la proba interviu / Rezultatul probei interviu

1. 135 / 88,33 / ADMIS

2. 180 / 86,66 / ADMIS

3. 134 / 86,33 / ADMIS

4. 133 / 86,33 / ADMIS

5. 137 / 84,66 / ADMIS

6. 140 / 83,66 / ADMIS

7. 131 / 82,66 / ADMIS

8. 181 / 79,66 / ADMIS

9. 136 / 73,33 / ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu a examenului, la sediul instituției Poliției Locale Ploiești,B-dul. Independenței, nr.21.
Afisat astazi, 07. 02 .2022, ora 13.30, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

COMISIA DE CONCURS:

ZAHANAGIU NICOLAE -PREȘEDINTE

IANCU IULIAN - MEMBRU

FANAREANU DRAGOS - MEMBRUSECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ AL POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

Nr.Crt. / Număr de înregistrare atribuit cererii de înscriere la examen / Punctajul obținut la proba scrisă / Rezultatul probei scrise

1. 134 / 78,66 / ADMIS

2. 180 / 56 / ADMIS

3. 135 / 83,33 / ADMIS

4. 133 / 88,66 / ADMIS

5. 137 / 77,33 / ADMIS

6. 131 / 61,00 / ADMIS

7. 140 / 65,00 / ADMIS

8. 181 / 57,66 / ADMIS

9. 136 / 63,67 / ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul instituției Poliției Locale Ploiești,B-dul. Independenței, nr.21.
Candidații care au obținut minimum 50 de puncte și au fost declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba INTERVIU în data de 07.02.2022 ora 09.00 la sediul instituției Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr.21
Afisat astazi, 03. 02 .2022, ora 15.30, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

COMISIA DE CONCURS:
ZAHANAGIU NICOLAE -PREȘEDINTE
IANCU IULIAN - MEMBRU
FANAREANU DRAGOS - MEMBRU


SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE DIN PERIOADA 26.01.2022-28.01.2022 ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI ȘI A POSTULUI DE CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Nr.Crt./ Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere concurs/ Funcția solicitată/ Punctajul probei scrise/ Punctajul probei interviu/ Punctaj final/ Rezultatul final

1. 62/07.01.2022/ Consilier juridic/ 90.00 p/ 75.00 p/ 165.00 p/ ADMIS

2. 41/05.01.2022/ Consilier juridic/ 70.25 p/ 75.00 p/ 145.25 p/ RESPINS

3. 81/11.01.2022/ Consilier achiziții publice/ 75.00 p/ 70.00 p/ 145.00 p/ ADMIS

Afisat astazi, 01.02.2022, ora 11.00, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

COMISIA DE CONCURS:
TEODORESCU FLORIN-PREȘEDINTE
GHEORGHE BOGDAN- MEMBRU
SOTIR MARILENA CRISTINA - MEMBRU

SECRETAR COMISIE:

Neagu Doina


ANUNT

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI

REZULTATUL PROBEI INTERVIU OBȚINUT DE CANDIDAȚI LA INTERVIUL SUSȚINUT ÎN DATA DE 28.01.2022 ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI ȘI A POSTULUI DE CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Nr.crt./ Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere concurs/ Funcția solicitată/ Punctajul obținut probă interviu / Rezultat probă interviu

1. /62 /07.01.2022 / Consilier juridic / 75.00 / ADMIS

2. /41 /05.01.2022 / Consilier juridic / 75.00 / ADMIS

3. /81 /11.01.2022/ Consilier achiziții publice/ 70.00 / ADMIS

Candidații nemulțumiți cu privire la rezultatul de la interviu, pot depune contestație până la data de 31.01.2022, ora 12.00, la sediul instituției Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr.21.
Afișat astăzi, 28.01.2022, ora 12.00, la sediul instituției şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

COMISIA DE CONCURS:
TEODORESCU FLORIN - PREȘEDINTE
GHEORGHE BOGDAN - MEMBRU
SOTIR MARILENA CRISTINA - MEMBRU

SECRETAR COMISIE: Neagu Doina


ANUNT

 Rezultatul selecției din data de 27.01.2022 - dosarele de înscriere la examenul de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul instituției, ce se va desfăşura în data de 03.02.2022, proba scrisă


Nr. crt. / Numărul de inregistrare atribuit cererii de inscriere la examen/ Serviciul/Biroul / Rezultatul selecției dosarelor


1 131 / 17.01.2022 / Biroul Intervenție Rapidă / ADMIS
2 133 /17.01.2022 / Serviciul Circulație pe Drumurile Publice / ADMIS
3 134 /17.01.2022 / Serviciul Circulație pe Drumurile Publice / ADMIS
4 135 /17.01.2022 / Serviciul Circulație pe Drumurile Publice / ADMIS
5 136 /17.01.2022 / Biroul Ordine Publică III / ADMIS
6 137 /17.01.2022 / Biroul Ordine Publică III / ADMIS
7 140 /18.01.2022 / Biroul Intervenție Rapidă / ADMIS
8 180 /19.01.2022 / Biroul Ordine Publică I / ADMIS
9 181 /19.01.2022 / Biroul Ordine Publică I / ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele examenului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale examenului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații declarați ,,ADMIS" vor susține proba scrisă în data de 03.02.2022, ora 10:00, la sediul instituției - Ploiești, B-dul Independenței, nr.21.

Afișat azi, 27.01.2022, ora 11:00 - la sediul Poliției Locale Ploiești și pe site-ul instituției.


COMISIE EXAMEN:
ZAHANAGIU NICOLAE- PREȘEDINTE
IANCU IULIAN - MEMBRU
FÂNĂREANU DRAGOȘ -MEMBRU

Secretar comisie:
Neagu Doina


ANUNT

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE DIN DATA DE 26.01.2022 ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI ȘI A POSTULUI DE CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Nr.Crt./ Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere concurs/ Funcția solicitată/ Punctajul obținut la proba scrisă/ Rezultatul probei scrise

1.62/ 07.01.2022/ Consilier juridic/ 90.00/ ADMIS

2.41/ 05.01.2022/ Consilier juridic/ 70,25/ ADMIS

3.81/ 11.01.2022/ Consilier achiziții publice/ 75.00/ ADMIS

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul instituției Poliției Locale Ploiești,B-dul. Independenței, nr.21.
Candidații care au obținut minimum 50 de puncte și au fost declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba INTERVIU în data de 28.01.2022 ora 09.00 la sediul instituției Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr.21
Afisat astazi, 26.01.2022, ora 14.00 , la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti.

 

COMISIA DE CONCURS:
TEODORESCU FLORIN-PREȘEDINTE
GHEORGHE BOGDAN- MEMBRU
SOTIR MARILENA CRISTINA - MEMBRU
SECRETAR COMISIE:
Neagu Doina


ANUNT

NR. 187/20.01.2022

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si ale art. 618, alin. (1), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează la sediul instituţiei din Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Sănatate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant;
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor etape:
 Selectarea dosarelor de concurs - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 Proba scrisă - programată în data de 22.02.2022, ora 10:00, sediul instituţiei;
 Proba interviu - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs se depun ȋn termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare, ȋn perioada 20.01.2022 - 08.02.2022 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploiesti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, model comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă ṣi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei conform modelului prevăzut la anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează; candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului;
h) declaraṭia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în incompatibilitate cu funcţia publică.

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate.

Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare:
a) are cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
b) cunoaṣte limba romȃna, scris ṣi vorbit;
c) are vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
d) are capacitate deplină de exerciṭiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplineṣte condiṭiile de studii şi vechime în specialitatea prevăzută de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracţiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Sănătate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ sunt:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice ;
- Perfecţionări (specializări): curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o
durată de cel puțin 80 de ore, program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore, dovedite cu diplome, certificate sau alte documente; aceste cerințe se consideră îndeplinite și în situația în care s-a obținut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securității și sănătății în muncă;
- Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de
perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedesc cunoştinţe I.T.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Sănătate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ sunt:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice;
- Minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Perfecţionări (specializări): curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o
durată de cel puțin 80 de ore, program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore, dovedite cu diplome, certificate sau alte documente; aceste cerințe se consideră îndeplinite și în situația în care s-a obținut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securității și sănătății în muncă;
- Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de
perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedesc cunoştinţe I.T.

Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti ṣi la secretarul comisiei de concurs, Grozea Magdalena, numărul de telefon 0244513255, int.104,
Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, email office@polocploiesti.ro

Anexăm bibliografia/tematica pentru concurs şi atribuţiile prevăzute în fişa postului corespunzătoare funcţiei respective.


DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN


SERVICIUL RESURSE UMANE,JURIDIC CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic,
ZAFIU OANA MIHAELA


BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional debutant şi
consilier, clasa I, grad profesional asistent
la Biroul Sănătate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti

 Constituţia României, republicată;
 Titlul I si II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 Hotărârea nr. 955/2010 actualizată pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006.


DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

SERVICIUL RESURSE UMANE,JURIDIC,
CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic,
Zafiu Mihaela Oana

 

 Atribuțiile prevăzute în fișa postului de consilier clasa I, grad profesional debutant - Biroul Sănatate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ:

1. Asigură aplicarea normelor legale în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul Poliției Locale Ploiești
- identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă;
- asigură întocmirea și actualizarea Planului de prevenire și protecție;
- propune responsabilitățile ce le revin angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și care vor fi aprobate de angajator prin fișa postului;
- verifică cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire și protecție, precum și a responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă;
- întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;
- elaborează tematici pentru toate fazele de instruire de securitate și sănătate în muncă (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică);
- stabilește periodicitatea instruirilor în funcție de locul de muncă;
- elaborează temele și materialele care urmează a fi prelucrate în cadrul instruirilor;
- ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
- identifică echipamentele individuale de protecție necesare și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;
- participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor;
- întocmește dosarul de cercetare a evenimentelor;
- întocmește Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, a incidentelor periculoase, a accidentelor ușoare, a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare;
- elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de angajați, în conformitate cu prevederile legale;
- urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și cercetării evenimentelor;
2. Asigură activitatea de supraveghere a stării de sănătate a salariaților din cadrul instituției
- colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de supraveghere a stării de sănătate a salariaților;
- ține evidența examenelor medicale la angajare, periodice, de adaptare și la reluarea activității;
- ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
- ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
- completează fișele de solicitare a examenelor medicale și fișele de identificare a factorilor de risc profesional pentru salariați;
- gestionează dosarele medicale ale angajaților (fișa de aptitudine, aviz testare psihologică, vizarea fișelor de securitate și sănătate în muncă);
3. Răspunde de cunoașterea și respectarea normelor în domeniul securității și sănătății în muncă.
4. Desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
5. Utilizează corect aparatura și echipamentele din dotare.
6. Comunică imediat angajatorului și/sau lucratorilor desemnați orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănatatea angajaților, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
7. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă accidentele suferite de propria persoană.
8. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor.
9. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate.
10. Răspunde solicitărilor inspectorilor de muncă și inspectorilor sanitari.
11. Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 "Sisteme de management al calității. Cerințe" la nivelul biroului
- Aplicarea documentaţiei particularizate pe domeniul de activitate al instituţiei și biroului (procedurile de sistem, prodedurile de proces, procedurile operaționale).
- Elaborarea/revizuirea procedurilor operaţionale/de lucru pentru activitatea pe care o desfăşoară.
12. Cunoaşte și respectă obligaţiile, atribuţiile şi interdicţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.
13. Cunoaşte şi respectă actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, prevederile regulamentului intern, regulamentului de organizare și funcționare, precum și orice alte decizii, reglementări interne, proceduri și standarde implementate la nivelul Poliţiei Locale Ploieşti.
14. Participă la pregătirea de specialitate conform tematicii stabilite în planul de pregătire profesională aprobat de conducerea instituţiei - lunar sau ori de câte ori este cazul.
15. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora.
16. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.
17. Prezentele atribuții de serviciu se completează cu orice alte sarcini ce decurg din decizii ale conducerii sau ale șefului ierarhic, dacă interesele instituției o impun și se actualizează în conformitate cu modificările legislative în domeniu.


DIRECTOR GENERAL,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN


Atribuțiile prevăzute în fișa postului de consilier clasa I, grad profesional asistent - Biroul Sănatate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ:

1. Asigură aplicarea normelor legale în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul Poliției Locale Ploiești
- identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă;
- asigură întocmirea și actualizarea Planului de prevenire și protecție;
- propune responsabilitățile ce le revin angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și care vor fi aprobate de angajator prin fișa postului;
- verifică cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire și protecție, precum și a responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă;
- întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;
- elaborează tematici pentru toate fazele de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică);
- stabilește periodicitatea instruirilor în funcție de locul de muncă;
- elaborează temele și materialele care urmează a fi prelucrate în cadrul instruirilor;
- efectuează informarea și instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și verifică cunoașterea și aplicarea de către angajați a informațiilor primite;
- ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
- informează angajatorul în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propune măsuri de prevenire și protectie;
- identifică echipamentele individuale de protecție necesare și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;
- participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor;
- întocmește dosarul de cercetare a evenimentelor;
- întocmește Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, a incidentelor periculoase, a accidentelor ușoare, a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare;
- elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de angajați, în conformitate cu prevederile legale;
- urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și cercetării evenimentelor;
- propune clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alti angajatori;
2. Asigură activitatea de supraveghere a stării de sănătate a salariaților din cadrul instituției
- colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de supraveghere a stării de sănătate a salariaților;
- ține evidența examenelor medicale la angajare, periodice, de adaptare și la reluarea activității;
- ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
- ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
- completează fișele de solicitare a examenelor medicale și fișele de identificare a factorilor de risc profesional pentru salariați;
- gestionează dosarele medicale ale angajaților (fișa de aptitudine, aviz testare psihologică, vizarea fișelor de securitate și sănătate în muncă);
- urmărește derularea contractului de prestări servicii - servicii de medicina muncii pentru salariați;
3. Întocmește planurile de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controalelor Inspectoratului Teritorial de Muncă și urmărește modul de realizare a acestora.
4. Răspunde de cunoașterea și respectarea normelor în domeniul securității și sănătății în muncă.
5. Desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
6. Utilizează corect aparatura și echipamentele din dotare.
7. Comunică imediat angajatorului și/sau lucratorilor desemnați orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănatatea angajaților, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
8. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă accidentele suferite de propria persoană.
9. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor.
10. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate.
11. Răspunde solicitărilor inspectorilor de muncă și inspectorilor sanitari.
12. Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 "Sisteme de management al calității. Cerințe" la nivelul biroului
- Aplicarea documentaţiei particularizate pe domeniul de activitate al instituţiei și biroului (procedurile de sistem, prodedurile de proces, procedurile operaționale).
- Elaborarea/revizuirea procedurilor operaţionale/de lucru pentru activitatea pe care o desfăşoară.
13. Cunoaşte și respectă obligaţiile, atribuţiile şi interdicţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.
14. Cunoaşte şi respectă actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, prevederile regulamentului intern, regulamentului de organizare și funcționare, precum și orice alte decizii, reglementări interne, proceduri și standarde implementate la nivelul Poliţiei Locale Ploieşti.
15. Participă la pregătirea de specialitate conform tematicii stabilite în planul de pregătire profesională aprobat de conducerea instituţiei - lunar sau ori de câte ori este cazul.
16. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora.
17. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita competenţelor profesionale.
18. Prezentele atribuții de serviciu se completează cu orice alte sarcini ce decurg din decizii ale conducerii sau ale șefului ierarhic, dacă interesele instituției o impun și se actualizează în conformitate cu modificările legislative în domeniu.


DIRECTOR GENERAL,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

 Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică: POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Limbi străine1):
Limba Scris Citit Vorbit

Cunoştinţe operare calculator2):

 

Cariera profesională3):

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi

Detalii despre ultimul loc de muncă4):
1...................................................................................................
2...................................................................................................
Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume /Instituţia/ Funcţia/ Număr de telefon

Declaraţii pe propria răspundere6)
Subsemnatul/a, ........................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, numărul ................, eliberat/ă de .................. la data de ................,
cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- mi-a fost |_|
- nu mi-a fost |_|
interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:
- am fost |_| destituit/ă dintr-o funcţie publică,
- nu am fost |_|
şi/sau
- mi-a încetat |_| contractul individual de muncă
- nu mi-a încetat |_|
pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- am fost |_|
- nu am fost |_|
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.7)
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8), declar următoarele:
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;*)
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei organizatoare a concursului şi la domeniul funcţiei publice.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data .........................

Semnătura ..................................
_________
*)Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.
1)Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".
2)Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
3)Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
6)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
7)Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
8)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.

 Anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008

Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării


ADEVERINŢĂ


Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ................................. posesor/posesoare al/a B.I./C.I seria ..... nr. ..........., CNP ....................................., a fost/este angajatul ...................................................................., în baza actului administrativ de numire nr. .................../contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ........ ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ....../.................., în funcţia/meseria/ocupaţia de 1 ............................................. .
Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 2 ............................., în specialitatea ..................................... .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna .................................. a dobândit:
- vechime în muncă: .......... ani .......... luni .......... zile;
- vechime în specialitatea studiilor: .......... ani .......... luni .......... zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr. crt. /Mutaţia intervenită /Data /Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale /Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal


În perioada lucrată a avut ........... zile de concediu medical şi ........ concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei ................................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ............................. .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.


Data
.............................. Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului 3,
...........................

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
...........................

Ştampila angajatorului


________
1 Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

 

 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


Subsemnatul/a ____________________________________,domiciliat/ă în __________________________________________, CNP____________________________, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în incompatibilitate cu funcţia publică pentru care candidez.

 


Data,                                             Semnătura,
_________________                    _____________________


ANUNT

Nr 130/17.01.2022


ANUNṬ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE ÎN CLASĂ


În conformitate cu prevederile art. 480, art. 481 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 144, art. 145 din Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, organizează examen de promovare ȋn clasă pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei, ȋn data de 03.02.2022, ora 10:00 proba scrisă, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, str. B-dul Independenţei, nr. 21.
Condiţiile de participare la examenul de promovare ȋn clasă sunt cele prevăzute de art. 481 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul de ȋnscriere la examen se depune de către candidaţi, în termen de 5 zile de la data afişării anunţului , respectiv ȋn perioada 17.01.2022-21.01.2022 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, str. B-dul Independenţei, nr. 21, la secretar comisie, consilier in cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a)cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 
b)diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.
Informații suplimentare se pot obţine la secretarul comisiei de examen, consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, tel. 0244513255/ int. 104, email office@polocploiesti.ro.
Anexăm bibliografia/tematica pentru examen.

 

DIRECTOR GENERAL,

Albu Cătălin Constantin                                                  SERVICIUL RESURSE UMANE,
                                                                              JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                           Consilier juridic,
                                                                                         Zafiu Mihaela Oana

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
la examenul de promovare în clasă din cadrul Birourilor Ordine Publică I si III

 

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Albu Cătălin Constantin                                                     SERVICIUL RESURSE UMANE,
                                                                                JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                               Consilier juridic,
                                                                                             Zafiu Mihaela Oana

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA la examenul de promovare în clasa din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă

 

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Albu Cătălin Constantin                                                          SERVICIUL RESURSE UMANE,
                                                                                      JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                     Consilier juridic,
                                                                                                   Zafiu Mihaela Oana

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA la examenul de promovare în clasa din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 14 ; 15 ; 16 ; 111 ; 142 ; 143).
10. Hotărârea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone ;
11. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 100, pct. 1, lit. g);
12. Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii, cu modificările si completările ulterioare :
- Cap. XII - Transportul public local şi transportul în regim de taxi:
- Art. 12.1 - pct. 1; 2 ;4 ;18 ;22 ;23 ;27 ;28 ;29.

 

DIRECTOR GENERAL,

Albu Cătălin Constantin                                                          SERVICIUL RESURSE UMANE,
                                                                                      JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                    Consilier juridic,
                                                                                                  Zafiu Mihaela Oana

 


ANUNT

POLITIA LOCALA PLOIESTI

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 26.01.2022, proba scrisă, pentru ocuparea unei funcți publice de execuție vacantă de Consilier juridic la Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri și a unei funcții publice vacante de Consilier achiziții publice, din cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Contracte

Având în vedere prevederile art.618 alin. (10) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.50 alin.(2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică rezultatul selecției dosarelor de înscriere:

Nr.crt. Număr cerere Funcția publică pentru care candidează Serviciul /Compartimentul Rezultatul selecției Observatii

1.41/05.01.2022, Consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - ADMIS

2. 62/07.01.2022, Consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - ADMIS

3. 81/11.01.2022, Consilier achiziții publice, Compartiment Achiziții Publice, Contracte - ADMIS

NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 26.01.2022, ora 10:00, la sediul instituției, Bd. Independenței, nr.21.

Afișat astăzi,12.01.2022 ora10.00 la sediul instituție și pe siteul instituției.

Comisia de concurs;
Teodorescu Florin - Presedinte
Gheorghe Bogdan - Membru
Sotir Marilena Cristina - Membru
Secretar comisie - Neagu Doina

 

 

 


ANUNT

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 618, alin. (1), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează la sediul instituţiei din Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri;
- Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, Contracte;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor etape:
-Selectarea dosarelor de concurs - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-Proba scrisă - programată în data de 26.01.2022, ora 10:00, sediul instituţiei;
-Proba interviu - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs se depun ȋn termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare, ȋn perioada 23.12.2021-11.01.2022 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploiesti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, model comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă ṣi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei conform modelului prevăzut la anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează; candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului;
h) declaraṭia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în incompatibilitate cu funcţia publică.

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare:
a) are cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
b) cunoaṣte limba romȃna, scris ṣi vorbit;
c) are vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
d) are capacitate deplină de exerciṭiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplineṣte condiṭiile de studii şi vechime în specialitatea prevăzută de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracţiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 7 ani.
- Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de
perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedeşte cunoştinţe I.T.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
- Perfecţionări (specializări) în domeniul achiziţiilor publice, atestate cu diplomă, certificate sau alte documente;
- Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de
perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedeşte cunoştinţe I.T.

Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti ṣi la secretarul comisiei de concurs, Neagu Doina, numărul de telefon 0244513255, int.104, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, email office@polocploiesti.ro

Anexăm bibliografia pentru concurs.

 

DIRECTOR GENERAL

ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA

pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

-Constituţia României, republicată;

-Titlul I si II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

-Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;

 


DIRECTOR GENERAL                                              SERVICIUL RESURSE UMANE,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                              JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                Consilier juridic,
                                                                                           ZAFIU MIHAELA OANA

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, Contracte

-Constituţia României, republicată;

-Titlul I si II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;.

-Ordinul Preşedintelui ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;

-Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

 


DIRECTOR GENERAL                                              SERVICIUL RESURSE UMANE,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                              JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                               Consilier juridic,
                                                                                          ZAFIU MIHAELA OANA


CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Atribuţiile postului8):
1.Apără drepturile și interesele legitime ale instituției;
2. Consiliază, acordă consultanță juridicăși verifică din punct de vedere al legalității documente, la solicitarea angajaților serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Poliției Locale Ploiești;
3. Întocmește acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, precizări în dosarele existente pe rolul instanțelor judecătorești;
4.Redactează răspunsurile pe linie de contencios administrativ;
5.Formulează căi de atac împotriva sentințelor nefavorabile Poliției Locale Ploiești;
6.Transmite, la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor organe, relații solicitate sau copii după acte;
7. Ține evidența litigiilor în care este implicată Poliția Locală Ploiești/întocmește situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată;
8.Colaborează la întocmirea/întocmește proiecte de hotărâri, dispoziții/decizii/note interne pentru îmbunătățirea activității în domeniile de activitate în care Poliția Locală are competențe,participă la elaborarea regulamentului intern;
9.Îndeplinește procedura de recuperare a debitelor;
10.Consiliază, avizează și verifică din punct de vedere al legalității documentele necesare procedurilor de achiziții publice;
11.Participă în cadrul comisiilor de licitație constituite la nivelul de instituției;
12.Avizează deciziile emise la nivelul instituției;
13.Verifică/întocmeșteproiecte de contracte/protocoale;
14. Avizeazăcontractele/protocoalele încheiate la nivelul instituției;
15. Ține evidența contractelor/întocmește situația contractelor încheiate de Poliția Locală Ploiești;
16.Consultă periodic Monitorul Oficial și aduce la cunoștința celorlalte departamente actele cu caracter normativ în vigoare;
17. Aduce la cunoștința departamentelor instituției prevederile hotărârilor emise de Consiliul Local Ploiești/Consiliul Județean Prahova care au incidență cu activitatea desfășurată;
18.Întocmește lista legislației aplicabile și a altor cerințe în vigoare, conform procedurii de proces "Identificare și acces la prevederile legale" (PP-05) aprobată la nivelul Poliției Locale Ploiești;
19.Întocmește raportul de activitate și îl prezintă sefului ierarhic superior;
20.Participăîn cadrul comisiilor de concurs organizate la nivelul instituției;
21. Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 "Sisteme de management al calității. Cerințe" la nivelul serviciului
- Aplicarea documentaţiei particularizate pe domeniul de activitate al instituţiei și serviciului (procedurile de sistem, prodedurile de proces, procedurile operaționale).
- Elaborarea/revizuirea procedurilor operaţionale/de lucru pentru activitatea pe care o desfăşoară.
22. Cunoaşte și respectă obligaţiile, atribuţiile şi interdicţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.
23. Cunoaşte şi respectă actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, prevederile regulamentului intern, regulamentului de organizare și funcționare, precum și orice alte decizii, reglementări interne, proceduri și standarde implementate la nivelul Poliţiei Locale Ploieşti.
24. Participă/asigură pregătirea de specialitate conform tematicii stabilite în planul de pregătire profesională aprobat de conducerea instituţiei - lunar sau ori de câte ori este cazul.
25.Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora.
26. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita competenţelor profesionale.
27.Prezentele atribuții de serviciu se completează cu orice alte sarcini ce decurg din decizii ale conducerii sau ale șefului ierarhic, dacă interesele instituției o impun și se actualizează în conformitate cu modificările legislative în domeniu.

Director General
Albu Cătălin Constantin

 

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Atribuţiile postului8):
I. Verficarea codificarii si a sumelor alocate din buget in vederea elaborarii programului anual al achizitiilor publice de servicii, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente/birouri/servicii din cadrul Politiei Locale a Municipiului Ploiesti;
Verificarea din punct de vedere al respectarii legislatiei in vigoare a documentelor elaborate la nivelul compartimentului;
Elaborarea sau, dupa caz coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs, pe baza caietelor de sarcini intocmite de compartimentele care au solicitat organizarea procedurii;
Definitiveaza documentatia de atribuire, care se structureaza astfel:
- Caietul de sarcini sau, dupa caz documentatia descriptiva;
- Clauzele contractuale obligatorii
- Fisa de date a achizitiei
- Formulare si modele
- Alte informatii cu privire la impozitare, protectia mediului, protectia muncii ;
Indeplinirea obligatiilor referitioare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Ordonanta de Urgenta;
- Transmiterea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire catre Monitorul Oficial
- Solicitarea avizului din partea UCVAP, daca este cazul;
Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;
- Intocmirea Notelor Justificative;
- Intocmirea propunerilor de dispozitii cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor;
- Elaborarea clarificarilor, daca este cazul, si a corespondentei cu operatorii economici;
- Participarea in comisiile de evaluare a ofertelor;
Constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice pentru achizitiile de servicii:
- Constituirea dosarului achizitiei publice, care trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
1. Nota privind determinarea valorii estimate
2. Anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;
3. Anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de participare;
4. Documentatia de atribuire;
5. Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura aplicata a fost alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa;
6. Nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;
7. Raportul procedurii de atribuire;
8. Contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;
9. Anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare;
- Pastrarea dosarului achizitiei publice pe o perioada de 5 ani;
- Punerea la dispozitia organelor de control a dosarului achizitiei;
Efectuarea studiului de piata pentru achizitiile directe;
Analiza si compararea ofertelor;
Intocmirea Notelor justificative pentru achizitiile directe;
Elaborarea corespondentei cu operatorii economici;
Elaborarea de situatii si rapoarte cu privire la achizitiile realizate;
Intocmirea de fise de date ale achizitiilor;
Elaborarea de referate si propuneri de dispozitii de numire a comisiilor de evaluare a ofertelor;
Punerea la dispozitia organelor de control a documentelor aferente achizitiilor directe;

II. Elaborarea de propuneri de hotarari si de regulamente privind achizitiile publice
III. Intocmirea planului anual de achizitii
IV. Asigurarea implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 "Sisteme de management al calității. Cerințe" la nivelul compartimentului
- Aplicarea documentaţiei particularizate pe domeniul de activitate al instituţiei și compartimentului (procedurile de sistem, prodedurile de proces, procedurile operaționale).
- Elaborarea/revizuirea procedurilor operaţionale/de lucru pentru activitatea pe care o desfăşoară.
V. Cunoaşterea şi respectarea actelor normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, precum şi prevederile Regulamentului Intern al Poliţiei Locale Ploieşti.
VI. Cunoaşterea obligaţiilor, atribuţiilor şi a interdicţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare şi aplicarea acestora în practică, pe durata executării serviciului.
VII. Participarea la pregătirea de specialitate conform tematicii stabilite în planul de pregătire profesională aprobat de conducerea instituţiei - lunar sau ori de câte ori este cazul.
VIII. Participarea la instructajul general privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (cu durata de 8 ore), la instructajul periodic (cu durata de 2 ore), precum şi la instructajul referitor la respecarea normelor privind apărarea împotriva incendiilor.
IX. Respectarea secretului profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora.
X. Îndeplinirea oricăror alte atribuţii de serviciu trasate de conducerea Poliţiei Locale Ploieşti, în conformitate cu prevederile legale.


Director General
Albu Cătălin Constantin

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)


                                                                          FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică: POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Limbi străine1):
Limba Scris Citit Vorbit

Cunoştinţe operare calculator2):

Cariera profesională3):

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi

Detalii despre ultimul loc de muncă4):
1...................................................................................................
2...................................................................................................
Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon


Declaraţii pe propria răspundere6)
Subsemnatul/a, ........................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, numărul ................, eliberat/ă de .................. la data de ................,
cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- mi-a fost |_|
- nu mi-a fost |_|
interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:
- am fost |_| destituit/ă dintr-o funcţie publică,
- nu am fost |_|
şi/sau
- mi-a încetat |_| contractul individual de muncă
- nu mi-a încetat |_|
pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- am fost |_|
- nu am fost |_|
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.7)
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8), declar următoarele:
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;*)
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei organizatoare a concursului şi la domeniul funcţiei publice.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.


Data .........................

Semnătura ..................................
_________
*)Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.
1)Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".
2)Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
3)Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
6)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
7)Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
8)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.

 

                                                     DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/a___________________________________________________________________
domiciliat/a în ________________________________________________________________________
CNP______________________________, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în incompatibilitate cu funcţia publică pentru care candidez.

 

Data, Semnatura,

 

Anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)

Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării


                                                                           ADEVERINŢĂ


Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ................................. posesor/posesoare al/a B.I./C.I seria ..... nr. ..........., CNP ....................................., a fost/este angajatul ...................................................................., în baza actului administrativ de numire nr. .................../contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ........ ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ....../.................., în funcţia/meseria/ocupaţia de 1 ............................................. .
Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 2 ............................., în specialitatea ..................................... .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna .................................. a dobândit:
- vechime în muncă: .......... ani .......... luni .......... zile;
- vechime în specialitatea studiilor: .......... ani .......... luni .......... zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr. crt. Mutaţia intervenită Data Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal

În perioada lucrată a avut ........... zile de concediu medical şi ........ concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei ................................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ............................. .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.


Data
..............................

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului 3,
...........................

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
...........................

Ştampila angajatorului

 


________
1 Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

 

 


ANUNT

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

SITUAŢIA REZULTATELOR FINALE

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat

Nr.Crt./Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/Punctaj proba scrisă/Punctaj interviu/Punctaj
final/Rezultat final
1. 2657/18.11.2021 52,02 pct. 93,33 pct. 72,67 pct. ADMIS
2. 2599/15.11.2021 57,24 pct. 70,66 pct. 63,95 pct. RESPINS
3. 2658/18.11.2021 62,27 pct. 54,33 pct. 58,30 pct. RESPINS
4. 2674/19.11.2021 29,47 pct. - - RESPINS
5. 2672/19.11.2021 27,44 pct. - - RESPINS
6. 2640/17.11.2021 22,98 pct. - - RESPINS
7. 2622/16.11.2021 16,26 pct. - - RESPINS
8. 2617/16.11.2021 14,24 pct. - - RESPINS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Afisat astazi, 14.12.2021, ora 12:00, la sediul şi pe site-ul Poliţiei Locale Ploieşti

 

Comisie Concurs:
Eniță Alexandru - Președinte
Chifor George Ionuț - Membru
Zafiu Mihaela Oana - Membru

 

Secretar,
Simion Maria

 

 


ANUNT

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

 

REZULTATUL CONTESTAŢIEI LA PROBA DE INTERVIU
privind concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat


Nr.
Crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/Punctajul obţinut la proba interviu/Punctajul obţinut in urma contestatiei la proba interviu/Rezultatul contestatiei
1. 2658/18.11.2021 54,33 pct. 54,33 pct. RESPINS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, ca urmare a reevaluării anexei procesului verbal la proba de interviu sustinuta in data de 09.12.2021, a respins contestaţia înregistrată cu nr. 2888/10.12.2021 la registratura instituţiei.
Analizând răspunsurile candidatului la fiecare întrebare şi punctajul acordat, Comisia de soluţionare a contestaţiilor a constatat că notarea s-a realizat conform Planului de interviu şi corespunzător răspunsului formulat de către candidat.
Candidatul nemulţumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.


Comisie Concurs:
MANOLACHE ROXANA MIHAELA - Președinte
GROZEA MAGDALENA - Membru
TATU LOREDANA GEORGIANA - Membru


Secretar,
Simion Maria

 

 

 

Afișat azi 13.12.2021, ora 11:30 la avizierul instituţiei Poliției Locale Ploiești
şi pe site-ul institutiei.

 


ANUNT

REZULTATUL INTERVIULUI
susţinut în data de 09.12.2021 de candidaţii declaraţi ,,ADMIS" la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat


Nr.Crt./Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/Funcția contractuală vacantă pentru care candidează/Punctajul obţinut la interviu
Rezultatul interviului
1. 2657/18.11.2021 Inspector de Specialitate 93,33 pct. ADMIS
2. 2599/15.11.2021 Inspector de Specialitate 70,66 pct. ADMIS
3. 2658/18.11.2021 Inspector de Specialitate 54,33 pct. ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenței, nr.21, respectiv la Registratura instituţiei.

 

Comisie Concurs:
Eniță Alexandru - Președinte
Chifor George Ionuț - Membru
Zafiu Mihaela Oana - Membru


Secretar,
Simion Maria

 

 

 

Afișat azi 09.12.2021, ora 16:20 la avizierul instituţiei Poliției Locale Ploiești.

 


ANUNT

REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat din data 03.12.2021


Nr. Crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/Funcția contractuala vacanta pentru care candideaza/Punctajul obtinut la proba scrisa/Rezultatul probei scrise
1. 2658/18.11.2021 Inspector de Specialitate 62,27 pct. ADMIS
2. 2599/15.11.2021 Inspector de Specialitate 57,24 pct. ADMIS
3. 2657/18.11.2021 Inspector de Specialitate 52,02 pct. ADMIS
4. 2674/19.11.2021 Inspector de Specialitate 29,47 pct. RESPINS
5. 2672/19.11.2021 Inspector de Specialitate 27,44 pct. RESPINS
6. 2640/17.11.2021 Inspector de Specialitate 22,98 pct. RESPINS
7. 2622/16.11.2021 Inspector de Specialitate 16,26 pct. RESPINS
8. 2617/16.11.2021 Inspector de Specialitate 14,24 pct. RESPINS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul instituţiei Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenței, nr.21.
Candidații care au obţinut minimum 50 de puncte şi au fost declarați ,,ADMIS" se vor prezenta la proba de INTERVIU în data de 09.12.2021, ora 13:00 la sediul instituțieiPolitiei Locale Ploiești, B-dul. Independenței, nr.21.

Comisie Concurs:
Eniță Alexandru - Președinte
Chifor George Ionuț- Membru
Zafiu Mihaela Oana - Membru

Secretar,
Simion Maria

 

Afișat azi 06.12.2021, ora 15:45 la sediul Poliției Locale Ploiești.

 


ANUNT

Rezultatul selecției din data de 24.11.2021 a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant
de personal contractual, ,,Inspector de specialitate,, nivel de studii S, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat concurs ce se va desfăşura perioada 03-09.12.2021

Nr.
Crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs
Funcția Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului

1. 2599/15.11.2021 Inspector de Specialitate - ADMIS

2. 2615/16.11.2021 Inspector de Specialitate - RESPINS - Neindeplinirea conditiilor cu privire la vechimea necesara in studiile superioare

3. 2617/16.11.2021 Inspector de Specialitate - ADMIS

4. 2622/16.11.2021 Inspector de Specialitate - ADMIS

5. 2640/17.11.2021 Inspector de Specialitate - ADMIS

6. 2657/18.11.2021 Inspector de Specialitate - ADMIS

7. 2658/18.11.2021 Inspector de Specialitate - ADMIS

8. 2670/19.11.2021 Inspector de Specialitate - RESPINS - Neindeplinirea conditiilor cu privire la vechimea necesara in studiile superioare

9. 2671/19.11.2021 Inspector de Specialitate - ADMIS

10. 2672/19.11.2021 Inspector de Specialitate - ADMIS

11. 2674/19.11.2021 Inspector de Specialitate - ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE(Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.
Candidați declarați ,,admis" se vor prezenta la proba scrisă în data de 03.12.2021,ora 10:00 la sediul instituției Ploiești , B-dul. Independenței, nr.21.

Comisie Concurs:
Eniță Alexandru - Președinte
Chifor George Ionuț- Membru
Zafiu Mihaela Oana - Membru                                                                                            

Simion Maria - Secretar
Afișat azi 24.11.2021, ora 16:00 la sediul Poliției Locale Ploiești.


ANUNT


ANUNT

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244/513255; 0244/594227
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

Nr.2643/17.11.2021


                                                                 ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice şi ale art. 618, alin. (1), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează la sediul instituţiei din Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Sănatate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant;
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent;
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor etape:
-Selectarea dosarelor de concurs - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-Proba scrisă - programată în data de 20.12.2021, ora 10:00, sediul instituţiei;
-Proba interviu - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs se depun ȋn termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare, ȋn perioada 17.11.2021 - 06.12.2021 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploiesti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, model comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă ṣi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei conform modelului prevăzut la anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează; candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului;
h) declaraṭia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în incompatibilitate cu funcţia publică.

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate.

Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare:
a) are cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
b) cunoaṣte limba romȃna, scris ṣi vorbit;
c) are vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
d) are capacitate deplină de exerciṭiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplineṣte condiṭiile de studii şi vechime în specialitatea prevăzută de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracţiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Sănătate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ sunt:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice
- Perfecţionări (specializări): curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o
durată de cel puțin 80 de ore, program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore, dovedite cu diplome, certificate sau alte documente; aceste cerințe se consideră îndeplinite și în situația în care s-a obținut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securității și sănătății în muncă
- Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de
perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedeşte cunoştinţe I.T.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Sănătate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ sunt:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice
- Minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Perfecţionări (specializări): curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o
durată de cel puțin 80 de ore, program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore, dovedite cu diplome, certificate sau alte documente; aceste cerințe se consideră îndeplinite și în situația în care s-a obținut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securității și sănătății în muncă
- Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de
perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedeşte cunoştinţe I.T.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului de consilier clasa I, grad profesional debutant - Biroul Sănatate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ:

1. Asigură aplicarea normelor legale în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul Poliției Locale Ploiești
- identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă;
- asigură întocmirea și actualizarea Planului de prevenire și protecție;
- propune responsabilitățile ce le revin angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și care vor fi aprobate de angajator prin fișa postului;
- verifică cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire și protecție, precum și a responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă;
- întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;
- elaborează tematici pentru toate fazele de instruire de securitate și sănătate în muncă (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică);
- stabilește periodicitatea instruirilor în funcție de locul de muncă;
- elaborează temele și materialele care urmează a fi prelucrate în cadrul instruirilor;
- ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
- identifică echipamentele individuale de protecție necesare și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;
- participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor;
- întocmește dosarul de cercetare a evenimentelor;
- întocmește Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, a incidentelor periculoase, a accidentelor ușoare, a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare;
- elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de angajați, în conformitate cu prevederile legale;
- urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și cercetării evenimentelor;
2. Asigură activitatea de supraveghere a stării de sănătate a salariaților din cadrul instituției
- colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de supraveghere a stării de sănătate a salariaților;
- ține evidența examenelor medicale la angajare, periodice, de adaptare și la reluarea activității;
- ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
- ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
- completează fișele de solicitare a examenelor medicale și fișele de identificare a factorilor de risc profesional pentru salariați;
- gestionează dosarele medicale ale angajaților (fișa de aptitudine, aviz testare psihologică, vizarea fișelor de securitate și sănătate în muncă);
3. Răspunde de cunoașterea și respectarea normelor în domeniul securității și sănătății în muncă.
4. Desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
5. Utilizează corect aparatura și echipamentele din dotare.
6. Comunică imediat angajatorului și/sau lucratorilor desemnați orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănatatea angajaților, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
7. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă accidentele suferite de propria persoană.
8. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor.
9. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate.
10. Răspunde solicitărilor inspectorilor de muncă și inspectorilor sanitari.
11. Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 "Sisteme de management al calității. Cerințe" la nivelul biroului
- Aplicarea documentaţiei particularizate pe domeniul de activitate al instituţiei și biroului (procedurile de sistem, prodedurile de proces, procedurile operaționale).
- Elaborarea/revizuirea procedurilor operaţionale/de lucru pentru activitatea pe care o desfăşoară.
12. Cunoaşte și respectă obligaţiile, atribuţiile şi interdicţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.
13. Cunoaşte şi respectă actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, prevederile regulamentului intern, regulamentului de organizare și funcționare, precum și orice alte decizii, reglementări interne, proceduri și standarde implementate la nivelul Poliţiei Locale Ploieşti.
14. Participă la pregătirea de specialitate conform tematicii stabilite în planul de pregătire profesională aprobat de conducerea instituţiei - lunar sau ori de câte ori este cazul.
15. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora.
16. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.
17. Prezentele atribuții de serviciu se completează cu orice alte sarcini ce decurg din decizii ale conducerii sau ale șefului ierarhic, dacă interesele instituției o impun și se actualizează în conformitate cu modificările legislative în domeniu.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului de consilier clasa I, grad profesional asistent - Biroul Sănatate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ:

1. Asigură aplicarea normelor legale în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul Poliției Locale Ploiești
- identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă;
- asigură întocmirea și actualizarea Planului de prevenire și protecție;
- propune responsabilitățile ce le revin angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și care vor fi aprobate de angajator prin fișa postului;
- verifică cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire și protecție, precum și a responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă;
- întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;
- elaborează tematici pentru toate fazele de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică);
- stabilește periodicitatea instruirilor în funcție de locul de muncă;
- elaborează temele și materialele care urmează a fi prelucrate în cadrul instruirilor;
- efectuează informarea și instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și verifică cunoașterea și aplicarea de către angajați a informațiilor primite;
- ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
- informează angajatorul în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propune măsuri de prevenire și protectie;
- identifică echipamentele individuale de protecție necesare și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;
- participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor;
- întocmește dosarul de cercetare a evenimentelor;
- întocmește Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, a incidentelor periculoase, a accidentelor ușoare, a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare;
- elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de angajați, în conformitate cu prevederile legale;
- urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și cercetării evenimentelor;
- propune clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alti angajatori;
2. Asigură activitatea de supraveghere a stării de sănătate a salariaților din cadrul instituției
- colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de supraveghere a stării de sănătate a salariaților;
- ține evidența examenelor medicale la angajare, periodice, de adaptare și la reluarea activității;
- ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
- ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
- completează fișele de solicitare a examenelor medicale și fișele de identificare a factorilor de risc profesional pentru salariați;
- gestionează dosarele medicale ale angajaților (fișa de aptitudine, aviz testare psihologică, vizarea fișelor de securitate și sănătate în muncă);
- urmărește derularea contractului de prestări servicii - servicii de medicina muncii pentru salariați;
3. Întocmește planurile de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controalelor Inspectoratului Teritorial de Muncă și urmărește modul de realizare a acestora.
4. Răspunde de cunoașterea și respectarea normelor în domeniul securității și sănătății în muncă.
5. Desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
6. Utilizează corect aparatura și echipamentele din dotare.
7. Comunică imediat angajatorului și/sau lucratorilor desemnați orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănatatea angajaților, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
8. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă accidentele suferite de propria persoană.
9. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor.
10. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate.
11. Răspunde solicitărilor inspectorilor de muncă și inspectorilor sanitari.
12. Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 "Sisteme de management al calității. Cerințe" la nivelul biroului
- Aplicarea documentaţiei particularizate pe domeniul de activitate al instituţiei și biroului (procedurile de sistem, prodedurile de proces, procedurile operaționale).
- Elaborarea/revizuirea procedurilor operaţionale/de lucru pentru activitatea pe care o desfăşoară.
13. Cunoaşte și respectă obligaţiile, atribuţiile şi interdicţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.
14. Cunoaşte şi respectă actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, prevederile regulamentului intern, regulamentului de organizare și funcționare, precum și orice alte decizii, reglementări interne, proceduri și standarde implementate la nivelul Poliţiei Locale Ploieşti.
15. Participă la pregătirea de specialitate conform tematicii stabilite în planul de pregătire profesională aprobat de conducerea instituţiei - lunar sau ori de câte ori este cazul.
16. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora.
17. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita competenţelor profesionale.
18. Prezentele atribuții de serviciu se completează cu orice alte sarcini ce decurg din decizii ale conducerii sau ale șefului ierarhic, dacă interesele instituției o impun și se actualizează în conformitate cu modificările legislative în domeniu.

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA

pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional debutant şi
consilier, clasa I, grad profesional asistent
la Biroul Sănătate şi Securitate în Muncă, Logistică şi Administrativ
din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti


-Constituţia României, republicată;
-Titlul I si II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
-Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
-Hotărârea nr. 955/2010 actualizată pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006.

 

Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti ṣi la secretarul comisiei de concurs, Grozea Magdalena, numărul de telefon 0244513255, int.104,
Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, email office@polocploiesti.ro

 

 


    DIRECTOR GENERAL                                                SERVICIUL RESURSE UMANE,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                Consilier juridic,
                                                                                             Zafiu Mihaela Oana

 

(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică: POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinută


Limbi străine1):
Limba Scris Citit Vorbit

Cunoştinţe operare calculator2):

Cariera profesională3):

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi

Detalii despre ultimul loc de muncă4):
1...................................................................................................
2...................................................................................................
Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon


Declaraţii pe propria răspundere6)

Subsemnatul/a, ........................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, numărul ................, eliberat/ă de .................. la data de ................,
cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- mi-a fost |_|
- nu mi-a fost |_|
interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:
- am fost |_| destituit/ă dintr-o funcţie publică,
- nu am fost |_|
şi/sau
- mi-a încetat |_| contractul individual de muncă
- nu mi-a încetat |_|
pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- am fost |_|
- nu am fost |_|
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.7)
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8), declar următoarele:
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta;*)
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare;
- îmi exprim consimţământul |_|
- nu îmi exprim consimţământul |_|
să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei organizatoare a concursului şi la domeniul funcţiei publice.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data .........................

Semnătura ..................................
_________
*)Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.
1)Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".
2)Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
3)Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
6)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
7)Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
8)Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular. Anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)

Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării


                                                                  ADEVERINŢĂ


Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ................................. posesor/posesoare al/a B.I./C.I seria ..... nr. ..........., CNP ....................................., a fost/este angajatul ...................................................................., în baza actului administrativ de numire nr. .................../contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ........ ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ....../.................., în funcţia/meseria/ocupaţia de 1 ............................................. .
Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 2 ............................., în specialitatea ..................................... .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna .................................. a dobândit:
- vechime în muncă: .......... ani .......... luni .......... zile;
- vechime în specialitatea studiilor: .......... ani .......... luni .......... zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr. crt. Mutaţia intervenită Data Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal

În perioada lucrată a avut ........... zile de concediu medical şi ........ concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei ................................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ............................. .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.


Data
..............................

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului 3,
...........................

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
...........................

Ştampila angajatorului

 


________
1 Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

 


ANUNT

În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, la concursurile organizate de POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, candidaţii vor prezenta certificatul verde printat/ dovada testului negativ RT- PCR/ antigen.

Astfel, candidaţii pot participa numai dacă:
- sunt vaccinaţi împotriva virusului SARS-COV-2 şi pentru care să fii trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
- se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;
- prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
- prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
Cu ocazia accesului candidatului în incinta instituţiei în care are loc proba, se va verifica copia documentului care atestă una din situaţiile sus-mentionate, care se va păstra la dosarul de concurs.
În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus SARS-COV-2, pe parcursul desfăşurarii concursului se vor respecta următoarele reguli:
- Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toata durata prezentei în sediul unităţii.

 

 


DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN


ANUNT

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244/513255; 0244/594227
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

NR.2541/09.11.2021

 


ANUNŢ

Ȋn conformitate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei de execuţie contractuale vacante de inspector de specialitate, nivel de studii S, gradul profesional II din cadrul Biroului Dispecerat.
Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.12.2021, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 09.12.2021, ora 13:00, interviul.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizată:
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciṭiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineṣte condiṭiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infracţiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea.


Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale vacantă de inspector de specialitate din cadrul Biroului Dispecerat:
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei de minimum 3 ani;
-Cunoştinţe operare calculator- nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfectionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.
Dosarele de concurs se depun ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la secretariatul comisiei, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii instituţiei publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă calitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundereca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
-curriculum vitae.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.104, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, persoana de contact Neagu Doina.

Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:
-Termenul limita de depunere a dosarelor - 22.11.2021;
-Selecţie dosare de concurs: 24.11.2021;
-Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de concurs: 24.11.2021;
-Depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 25.11.2021;
-Afişarea rezultatelor la solutionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 26.11.2021;
-Proba scrisa: 03.12.2021, ora 10:00;
-Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 06.12.2021;
-Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 07.12.2021;
-Afişarea rezultatelor la solutionarea contestaţiilor depuse la proba scrisă: 08.12.2021;
-Interviul: 09.12.2021, ora 13:00;
-Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 09.12.2021;
-Depunere contestaţii privind rezultatul interviului: 10.12.2021;
-Afişarea rezultatelor la solutionarea contestaţiilor depuse privind interviul: 13.12.2021;
-Afişare rezultate finale concurs: 14.12.2021.
Anexăm bibliografia pentru concurs.

 

  DIRECTOR GENERAL,

ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocuparii funcţiei de execuţie contractuale vacantă de Inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat

1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Regulamentul nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) actualizat;

4. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

5. Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual conform Titlului III din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr.53/2003, republicată-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 


DIRECTOR GENERAL                                               SERVICIUL RESURSE UMANE,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                          Consilier juridic
                                                                                      ZAFIU MIHAELA OANA

 

 

 

 


ANUNT

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN PERIOADA 20.10-25.10.2021 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI DISPECERAT SI POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR


Având în vedere prevederile art.34 alin.3 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, comisia de concurs comunică REZULTATUL FINAL al concursului.

Nr.
crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/Postul solicitat/Punctajul obținut la proba scrisă /Punctaj obținut la proba interviu/Rezultat final

1.
2217/08.10.2021 Muncitor calificat Instalator
78,00
80,67 78,34
ADMIS

2.
2166/05.10.2021 Inspector de specialitate
44,75
-
RESPINS

3.
2147/04.10.2021 Inspector de specialitate
37,00
-
RESPINS

4.
2167/05.10.2021 Inspector de specialitate
23,25
-
RESPINS

5.
2213/08.10.2021 Inspector de specialitate
20,00 -
RESPINS

6. 2234/11.10.2021 Inspector de specialitate

ABSENT

7. 2242/12.10.2021 Inspector de specialitate 
-
ABSENT

Afisat astazi, 29.10.2021 orele 11.00, la sediul institutiei Politia Locala Ploiești B-dul Independentei, nr.21 și pe site-ul instituției.


Secretar comisie: Neagu Doina

 


ANUNT

TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR

Nr.crt./Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/Nr. PUNCTE/OBSERVATII
1                   2217/08.10.2021                                                                80,67         ADMIS


Sunt declarati admiși la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 de puncte, conform H.G. nr. 286/2011( actualizată). Depunerea contestației privind punctajul obținut la proba interviu se poate face, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la sediul institutiei Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, Ploiești.

Afisat astazi, 26.10.2021, ora 10.00

Secretar comisie: Neagu Doina

 

 


ANUNT

REZULTATUL LA CONTESTAȚIA DEPUSĂ PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI DISPECERAT

Nr.
crt./Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/Postul solicitat/Punctajul obținut la proba scrisă Rezultat proba scisă

2166/05.10.2021 Inspector de specialitate
44,75
RESPINS

Conform H.G. nr.286/2011(actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul nemuțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
Afișat azi 25.10.2021,ora 09:30

Secretar comisie:
Neagu Doina


ANUNT

REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DIN DATA DE 20.10.2021 DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI DISPECERAT ȘI MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

Nr.
crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/Postul solicitat/Punctajul obținut la proba scrisă Rezultat proba scrisă
1.
2217/08.10.2021 Muncitor calificat Instalator
78,00
ADMIS

2.
2166/05.10.2021 Inspector de specialitate
43,34
RESPINS

3.
2147/04.10.2021 Inspector de specialitate
37,00
RESPINS

4.
2167/05.10.2021 Inspector de specialitate
23,25
RESPINS

5.
2213/08.10.2021 Inspector de specialitate
20,00
RESPINS

6. 2234/11.10.2021 Inspector de specialitate

- ABSENT

7. 2242/12.10.2021 Inspector de specialitate

- ABSENT

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. NR.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatetele) obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă se vor prezenta la INTERVIU ce va avea loc în data de 25.10.2021 ora 13.00 la sediul Poliției Locale Ploiești.
Candidații nemuțumiți pot face contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul instituției Poliția Locală Ploiești.

Afișat azi 21.10.2021,ora 12:00
Secretar comisie: Neagu Doina


ANUNT

Rezultatul selecției din data de 13.10.2021 a dosarelor de înscriere la concursul de ocuparea a următoarelor posturi vacante de personal contractual: ,,Inspector de specialitate,, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat si postului vacant de ,,Muncitor calificat instalator" din cadrul Compartimentului ,, Administrativ, Prevenirea și Stingerea Incendiilor", concurs ce se va desfăşura perioada 20.10.2021-25.10.2021

 

 
Nr.crt Nr.inregistrare atribuit dosarului de inscriere               Funcția                          Rezultatul selecției dosarelor                                            

1         2147/04.10.2021                                      Inspector de Specialitate                      ADMIS
2         2166/05.10.2021                                      Inspector de Specialitate                      ADMIS
3         2167/05.10.2021                                      Inspector de Specialitate                      ADMIS
4         2213/08.10.2021                                      Inspector de Specialitate                      ADMIS
5         2234/11.10.2021                                      Inspector de Specialitate                      ADMIS
6         2242/12.10.2021                                      Inspector de Specialitate                      ADMIS
7         2217/08.10.2021                                 Muncitor calificat instalator                    ADMIS                                       

 


ANUNT


CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244/513255; 0244/594227
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

NR.______/_____________

ANUNṬ


Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 20.10.-25.10.2021 concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:
• 1 post de Inspector de specialitate din cadrul Biroului Dispecerat, grad profesional II 
• 1 post de muncitor calificat instalator treapta profesională I, din cadrul Comparimentului Administrativ, Prevenirea și Stingerea incendiilor.

Concursul se va organiza la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21 conform calendarului următor:
- 20.10.2021, ora 10:00 proba scrisă
- 25.10.2021, ora 13:00 interviul.
Condiţii generale de participare:
• are cetăţenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română,scris și citit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitatea deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;


Condiţii specifice de participare pentru postul de Inspector de specialitate:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 3 ani;
• Cunoştinţe operare calculator-nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecționare/specializare sau copie a foii matricole care să dovedească cunoștințele I.T;

Condiții specifice de participare pentru postul de Muncitor calificat instalator;
• Studii medii
• Perfecționări (specializări) -Calificare profesională în domeniu, cursuri de specialitate, autorizație ISCIR
• Vechime în muncă/ specialitate necesară; minim 3 ani

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, precum și copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) Carnetul de muncă sau, după caz , adeverinṭele care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor, în copie;
e) Cazierul judiciar sau o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
g) Curriculum vitae, modelul comun european;

Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:
• Depunere dosare concurs: 29.09-12.10.2021;
• 13.10.2021 selecție dosare înscriere;
• 14.10.2021 comunicare rezultate selecție dosare;
• 15.10.2021 depunere contestații selecție dosare înscriere;
• 18.10.2021 soluționare contestații dosare și afișare rezultate
• 20.10.2021 ora 10.00 proba scrisă
• 21.10.2021 rezultate proba scrisă
• 22.10.2021 depunere contestații proba scrisă
• 25.10.2021 soluționare contestații și afișare rezultate
• 25.10.2021 interviul ora 13.00
• 26.10.2021 afișare rezultate interviu
• 27.10.2021 depunere contestații la proba de intreviu
• 28.10.2021 soluționare contestații și afișare rezultate contestații
• 29.10.2021 rezultatele finale
Dosarele de ȋnscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244/513255, int.104, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte Proceduri, persoana de contact d-na Neagu Doina.
La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

 

 

     DIRECTOR GENERAL,                                      CONSILIER JURIDIC,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                         POPESCU BORDENI MĂDĂLINA

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI
Inspector de Specialitate Treapta profesională II
în cadrul Biroului Dispecerat


1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010 (Republicată);
2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale actualizată;
3.Regulamentul nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) actualizat;
4. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor cu modificările și completările ulterioare;
5.Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual, Conform Titlului III din Ordonanța de Urgență (A) nr.57/2019-Codul administrativ;
6.Legea nr.53/2003 (A)- Codul Muncii
-Drepturile și obligațiile salariatului
-Răspunderea disciplinară

 

 

     DIRECTOR GENERAL,                                         CONSILIER JURIDIC,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                            POPESCU BORDENI MĂDĂLINA

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT
INSTALATOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI
ADMINISTRATIV, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR


1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010 (Republicată);
2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale actualizată;
3.Legea nr.53/2003 (A) -Codul Muncii;
-Drepturile și obligațiile salariatului
-Răspunderea disciplinară
4.Hotărârea Guvernului nr.1048/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalații tehnico sanitare și de încălzire (NNSM28).

 


     DIRECTOR GENERAL,                                  CONSILIER JURIDIC,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                    POPESCU BORDENI MĂDĂLINA

 


ANUNT


POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 20.07.2020

 

Nr. Crt. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISĂ PUNCTAJ PROBA INTERVIU PUNCTAJ TOTAL
OBSERVAŢII
1. VASILESCU IOAN GABRIEL 88 pct. 100 pct. 188 pct. ADMIS
2. SOTIR MARILENA CRISTINA 87 pct. 90 pct. 177 pct. ADMIS
3. BADEA IRINEL 85 pct. 90 pct. 175 pct. ADMIS
4. GAVRILOIU BRINDUSA ELENA 75 pct. 70 pct. 145 pct. ADMIS
5. ENITA CORINA VALENTINA 85 pct. 70 pct. 155 pct. ADMIS
6. NEDELCU DANA CRISTINA 80 pct. 80 pct. 160 pct. ADMIS
7. MATEESCU ADRIAN 85 pct. 80 pct. 165 pct. ADMIS
8. RADU ALINA CRISTINA JEANINA 80 pct. 60 pct. 140 pct. ADMIS


Afişat, astăzi 21.07.2020, orele 14:45, la avizierul instituţiei.

 


Comisia de examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Presedinte
2. Grozea Magdalena - consilier - Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri-Membru
3. Soare Mihaela Iuliana - consilier - Biroul Financiar Contabilitate - Membru

 


Secretar comisie,
Simion Maria

 


ANUNT

 

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA
EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 20.07.2020


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT OBSERVAŢII
1. VASILESCU IOAN GABRIEL Consilier/I/
Superior 100 pct. ADMIS
2. SOTIR MARILENA CRISTINA Consilier/I/
Superior 90 pct. ADMIS
3. BADEA IRINEL Poliţist local/I/
Superior 90 pct. ADMIS
4. GAVRILOIU BRINDUSA ELENA Poliţist local/I/
Superior 70 pct. ADMIS
5. ENITA CORINA VALENTINA Poliţist local/I/
Superior 70 pct. ADMIS
6. NEDELCU DANA CRISTINA Poliţist local/III/
Superior 80 pct. ADMIS
7. MATEESCU ADRIAN Poliţist local/I/
Superior 80 pct. ADMIS
8. RADU ALINA CRISTINA JEANINA Poliţist local/III/
Principal 60 pct. ADMIS


Afişat, astăzi, 20.07.2020 , orele 14:30, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei interviului pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei interviului la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comisia de examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Presedinte
2. Grozea Magdalena - consilier - Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri-Membru
3. Soare Mihaela Iuliana - consilier - Biroul Financiar Contabilitate - Membru

 


Secretar comisie,
Simion Maria

 

 

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 

TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT
DIN DATA DE 20.07.2020

 

 


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează                                                         PUNCTAJ OBŢINUT
OBSERVAŢII
1. VASILESCU IOAN GABRIEL Consilier/I/Superior                       88
ADMIS
2. SOTIR MARILENA CRISTINA Consilier/I/Superior                     87
ADMIS
3. BADEA IRINEL Poliţist local/I/Superior                                        85
ADMIS
4. GAVRILOIU BRINDUSA ELENA Poliţist local/I/Superior             75
ADMIS
5. ENITA CORINA VALENTINA Poliţist local/I/Superior                   85
ADMIS
6. NEDELCU DANA CRISTINA Poliţist local/III/Superior                 80
ADMIS
7. MATEESCU ADRIAN Poliţist local/I/Superior                               85
ADMIS
8. RADU ALINA CRISTINA JEANINA Poliţist local/III/Principal        80

ADMIS


Afişat, astăzi, 20.07.2020 , orele 13:20, la avizierul instituţiei.

 


Comisia de examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Presedinte
2. Grozea Magdalena - consilier - Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri-Membru
3. Soare Mihaela Iuliana - consilier - Biroul Financiar Contabilitate - Membru

 


Secretar comisie,
Simion Maria

 


ANUNT

TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR
DEPUSE CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL INSTITUŢIEI
CARE URMEAZĂ SĂ PROMOVEZE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR, EXAMEN ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.07.2020 (proba scrisă)


Nr. crt. Numele si prenumele Serviciul/
Biroul Functia, gradul pe care promoveaza REZULTAT SELECTIE DOSARE
1. VASILESCU IOAN GABRIEL Biroul Relatii cu Publicul-Comunicare si Managementul Calitatii Consilier/I/Superior                                                                            ADMIS
2. SOTIR MARILENA CRISTINA Biroul Financiar Contabilitate Consilier/I/Superior
                                                                ADMIS
3. BADEA IRINEL Serviciul Circulatie pe Drumurile Publice Poliţist local/I/Superior
                                                                ADMIS
4. GAVRILOIU BRANDUSA ELENA Biroul Protectia Mediului Poliţist local/I/Superior
                                                                ADMIS
5. ENIŢA CORINA VALENTINA Serviciul Control Comercial Poliţist local/I/Superior
                                                                ADMIS
6. NEDELCU DANA CRISTINA Biroul Ordine Publica I Poliţist local/III/Superior
                                                                ADMIS
7. MATEESCU ADRIAN Biroul Ordine Publica II Poliţist local/I/Superior
                                                                ADMIS
8. RADU ALINA CRISTINA JEANINA Biroul Ordine Publica II Poliţist local/III/ Principal                                                                                                                            ADMIS

Afişat astăzi, 09.07.2020, ora 13:00 la avizierul instituţiei Poliţiei Locale Ploieşti,
B-dul Independenţei, nr. 21, Ploieşti.
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune până la data de 10.07.2020, ora 13:00 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti - Registratură, str. B-dul Independenţei, nr. 21.
Proba scrisă se va susţine în data de 20.07.2020, ora 10:00, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.


Comisia de examen:
1. Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Preşedinte
2. Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Membru
3. Soare Mihaela - consilier, Biroul Financiar Contabilitate -Membru

 

Secretar,
Simion Maria


ANUNT

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

 


Nr. 866/17.06.2020

 

ANUNŢ


POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deţinut, în ziua de 20.07.2020, ora 10:00 - proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile art. 479, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ.

Conditii de participare:
 să aibă cel puṭin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
 să fi obṭinut cel puṭin calificativul ,,bine" la evaluarea performanṭelor individuale ȋn ultimii 2 ani de activitate;
 să nu aibă o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile prezentului Cod.
Examenul se va desfășura la sediul Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr. 21.
Dosarul trebuie sa conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificările ṣi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun la sediul Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr. 21, în perioada 17.06 - 06.07.2020, la secretarul comisiei, Simion Maria - consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.


Formularul de înscriere la examen se va depune la Registratura Poliției Locale Ploiești, în perioada 17.06 - 06.07.2020, ora 16:00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0244/513255, int. 104- Resurse Umane.
Anexăm bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior.

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                               DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN                                                             PITARIU PAULA MARIA

 


SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PRIOCEDURI
CONSILIER JURIDIC,
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Birourilor Ordine Publică I si II


 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501);
 Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 46-52, 52^¹, 52^², 52^³ din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                        DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN                                                                      PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare ;
 Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcṭionare a Poliṭiei Locale;
 Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
 Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (art. 14, 15, 16, 111, 142, 143, 173) ;
 Hotărârea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone ;
 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modifiările și completarile ulterioare ( art. 100, pct. 1, lit. F, pct.4, pct.6 )


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN                                                                   PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA 

 

 BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Biroului Protecția Mediului

 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare a Poliṭiei Locale;
 Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Local 34/2019 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 218/2015 privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;
 Hotărârea Consiliului Local 126/2006 privind instituirea măsurilor pentru protejarea sănătății populației și pentru prevenirea și combaterea epizootiilor și epidemiilor cauzate de animale și păsări pe teritoriul municipiului Ploiești.

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                          DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN                                                                        PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcția de consilier din cadrul
Biroului Financiar -Contabilitate


 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu toate modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 2861/2009 - norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publce nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
 Ordin nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005;


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN                                                                   PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de consilier din cadrul
Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                        DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN                                                                      PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Serviciului Control Comercial

 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de productie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 555/1994, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                         DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN                                                                       PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 


ANUNT


POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 30.07.2019

 

Nr. Crt. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISĂ PUNCTAJ PROBA INTERVIU PUNCTAJ TOTAL
OBSERVAŢII
1. SOARE MIHAELA IULIANA 97,33 pct. 95,00 pct. 192,33 pct. ADMIS
2. NEAGU TOMINA NICOLETA 89,00 pct. 90,00 pct. 179,00 pct. ADMIS
3. GHEORGHE BOGDAN MIHAIL 78,33 pct. 80,00 pct. 158,33 pct. ADMIS
4. FLOREA GHEORGHE 53,75 pct. 75,00 pct. 128,75 pct. ADMIS
5. POPESCU GEORGE IONUT 94,00 pct. 95,00 pct. 189,00 pct. ADMIS
6. STANCU GEORGICA 88,66 pct. 90,00 pct 178,66 pct. ADMIS
7. STOICA MIHAI 83,16 pct. 90,00 pct. 173,16 pct. ADMIS
8. IANCU IULIAN 83,50 pct. 90,00 pct. 173,50 pct ADMIS


Afişat, astăzi 31.07.2019, orele 15:30, la avizierul instituţiei.

 

Comisia de examen:
1. Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Preşedinte

2.Zafiu Mihaela Oana- consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - Membru
3. Stan Mariana - consilier, Instituţia Prefectului-judeţul Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

 


Secretar,
Simion Maria

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA
EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 30.07.2019


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT OBSERVAŢII
1. SOARE MIHAELA IULIANA Consilier/I/
Principal 95,00 pct. ADMIS
2. NEAGU TOMINA NICOLETA Politist local/I/
Superior 90,00 pct. ADMIS
3. GHEORGHE BOGDAN MIHAIL Poliţist local/I/
Superior 80,00 pct. ADMIS
4. FLOREA GHEORGHE Poliţist local/I/
Superior 75,00 pct. ADMIS
5. POPESCU GEORGE IONUT Poliţist local/I/
Principal 95,00 pct. ADMIS
6. STANCU GEORGICA Poliţist local/III/
Superior 90,00 pct ADMIS
7. STOICA MIHAI Poliţist local/I/
Superior 90,00 pct. ADMIS
8. IANCU IULIAN Poliţist local/I/
Superior 90,00 pct. ADMIS


Afişat, astăzi, 30.07.2019 , orele 15:15, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei interviului pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei interviului la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comisia de examen:
1. Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Preşedinte

2.Zafiu Mihaela Oana- consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - Membru
3. Stan Mariana - consilier, Instituţia Prefectului-judeţul Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

Secretar,
Simion Maria

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 

TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT
DIN DATA DE 30.07.2019


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT
OBSERVAŢII
1. SOARE MIHAELA IULIANA Consilier/I/
Principal 97,33 pct. ADMIS
2. NEAGU TOMINA NICOLETA Politist local/I/
Superior 89,00 pct. ADMIS
3. GHEORGHE BOGDAN MIHAIL Poliţist local/I/
Superior 78,33 pct. ADMIS
4. FLOREA GHEORGHE Poliţist local/I/
Superior 53,75 pct. ADMIS
5. POPESCU GEORGE IONUT Poliţist local/I/
Principal 94,00 pct. ADMIS
6. STANCU GEORGICA Poliţist local/III/
Superior 88,66 pct. ADMIS
7. STOICA MIHAI Poliţist local/I/
Superior 83,16 pct. ADMIS
8. IANCU IULIAN Poliţist local/I/
Superior 83,50 pct. ADMIS


Afişat, astăzi, 30.07.2019 , orele 13:45, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei scrise pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Candidaţii declarati admişi la proba scrisă se vor prezenta în data de 01.08.2019, ora 14:00, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti pentru a susţine proba de interviu.

Comisia de examen:
1.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Preşedinte

2.Zafiu Mihaela Oana- consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - Membru
3. Stan Mariana - consilier, Instituţia Prefectului-judeţul Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

Secretar,
Simion Maria

 


ANUNT


TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR
DEPUSE CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL INSTITUŢIEI
CARE URMEAZĂ SĂ PROMOVEZE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR, EXAMEN ORGANIZAT ÎN DATA DE 30.07.2019 (proba scrisă)


Nr. crt. Numele si prenumele Serviciul/
Biroul Functia, gradul pe care promoveaza REZULTAT SELECTIE DOSARE
1. SOARE MIHAELA IULIANA Biroul Financiar Contabilitate Consilier/I/Principal      ADMIS
2. NEAGU TOMINA NICOLETA Biroul Protecţia Mediului Politist local/I/Superior      ADMIS
3. GHEORGHE BOGDAN MIHAIL Serviciul Disciplină în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului Poliţist local/I/Superior                                                                                                    ADMIS
4. FLOREA GHEORGHE Biroul Ordine Publică I Poliţist local/I/Superior                   ADMIS
5. POPESCU GEORGE IONUT Biroul Ordine Publică II Poliţist local/I/Principal          ADMIS
6. STANCU GEORGICA Biroul Ordine Publică IV Poliţist local/III/Superior                 ADMIS
7. STOICA MIHAI Biroul Interventie Rapidă I Poliţist local/I/Superior                       ADMIS
8. IANCU IULIAN Biroul Interventie Rapidă II Poliţist local/I/Superior                       ADMIS


Afişat astăzi, 23.07.2019, ora 13:30 la avizierul instituţiei Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, Ploieşti.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul selectiei dosarelor pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la secretariatul comisiei de contestaţii.


Comisia de examen:
1. Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Preşedinte

2.Zafiu Mihaela Oana- consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - Membru
3. Stan Mariana - consilier, Instituţia Prefectului-judeţul Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

Secretar,
Simion Maria


ANUNT

ANUNŢ

Ȋn conformitate cu prevederile art. 64 şi 65 din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul Funcṭionarilor Publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificarile ṣi completarile ulterioare, POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, vă informează că organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deţinut, ȋn limita funcṭiilor publice rezervate promovării din Planul de ocupare a funcṭiilor publice ṣi ȋn limita fondurilor bugetare.
Examenul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenţei, nr. 21, ȋn data de 30.07.2019, orele 10:00 proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Pot participa la examenul de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deṭinut, funcṭionarii publici care ȋndeplinesc cumulativ următoarele condiṭii prevăzute la art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare:
 să aibă cel puṭin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
 să fi obṭinut cel puṭin calificativul ,,bine" la evaluarea anuală a performanṭelor individuale ȋn ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 să nu aibă ȋn cazierul administrativ o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile legii.
Dosarele de ȋnscriere la examen se depun in termen de 20 de zile de la data afiṣării anunṭului, respectiv ȋn perioada 28.06.2019-17.07.2019, de luni pȃnă joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, la secretariatul comisiei de examen şi vor conṭine ȋn mod obligatoriu următoarele documente:
copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează;
a) copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;


b) formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificarile ṣi completările ulterioare;
Bibliografia şi atribuţiile conform fişei postului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior sunt anexate la prezentul anunţ.

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Birourilor Ordine Publică I, II, IV

 

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

 


SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Serviciului Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului


Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României, republicată;
Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completărilr ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglemtarea activitatii de solutionare a petițiilor;
Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanatei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
Hotarărea Consiliului Local nr. 463/2015 pentru abrogarea HCL nr. 105/2010 si aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti;
Hotarărea ConsiliuluiLocal nr. 189/2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 337/2008 referitoare la stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, de refacere a acestora si de punere in conformitate a retelelor subterane sau supraterane detinute sub orice forma juridica de catre operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in Municipiul Ploiesti ;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificările şi completările ulterioare;

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN


SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Biroului Protecția Mediului

 

Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici; Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
Constituţia României, republicată;
Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local 228/2006 - Regulament privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea Municipiului Ploiesti;
Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificările ṣi completările ulterioare ;
Hotărârea Consiliului Local 34/2019 referitoare la modificarea si completarea HCL nr. 218/2015 privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiesti;
Hotărârea Consiliului Local 126/2006 privind instituirea masurilor pentru protejarea sanatatii populatiei si pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si epidemiilor cauzate de animale si pasari pe teritoriul municipiului Ploiesti;


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN


SERVICIUL RESURSE UMANE ,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcția de consilier în cadrul Biroului Financiar -Contabilitate

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României, republicată;
Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi Regulamentul de aplicare al acesteaia aprobat prin H.G. nr. 704/1993 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 2861/2009 - norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin legea nr. 54/1994;
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, cu modificarile ulterioare ;
Ordin nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 ;

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANABIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcția de polițist local din cadrul
Birourilor Intervenție Rapidă I și II

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 135/2010, privind Codul de Procedură Penală, actualizată, cu modificarile şi completarile ulterioare: art. 257-266 şi art. 293: constatarea infracţiunii flagrante, procedura privind înmânarea citaţiei şi executarea mandatului de aducere;
Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod Penal - art. 193, 198, 214, 215, 224, 228-230, 233, 234, 244, 253, 254, 371, 372, 375.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

 SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 

 

 

Atribuțiile poliţistului locali conform fişei postului din cadrul Birourilor de Ordine Publica:
Atribuții generale funcției de polițist local:
1. sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti;
2. sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;
3. participa la instructajul zilnic si la prelucrarea situatiei operative inainte de intrarea in serviciu, semnand in Registrul posturilor si in cel de instruire zilnica ca si-a insusit consemnul, atributiile si obligatiile specifice postului in care a fost repartizat;
4. preia, pe baza de tichet înlocuitor, armamentul, munitia la intrarea in serviciu, semnând în Registrul special desemnat;
5. indeplineste activitatile legale cu privire la operatiunile de manevrare, incarcare si descarcare a armamentului si munitiei, executate prin comenzi numai in locurile stabilite, in conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
6. preda si primeste armamentul si munitia din dotare la intrarea si iesirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificand starea tehnica a acestora sub comanda nemijlocita a sefului de birou sau a polițistului local cu atribuții de coordonare, respectand cu strictete regulile stabilite de conducerea Politiei Locale Ploiesti;
7. raporteaza sefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare si la dispeceratul Politiei Locale, in scris si telefonic, zilnic, constatarile facute, evenimentele si neregulile care au avut loc in zona de responsabilitate incredintata, precum si stationarile in locatiile stabilite din perimetrul postului (locatia si durata);
8. constata contraventiile date in competenta, potrivit legii, intocmeste si preda, dupa caz, procesele-verbale de constatatare a contraventiei, rapoartele zilnice de activitate si alte documente (anexe la p.v.c.c., procese - verbale de predare primire, etc.) șefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare desemnat pentru a-i organiza si coordona activitatea;
9. in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu iar daca nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricarei acțiuni, polițistul local se legitimează și iși declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
10. poarta si foloseste in conditiile legii, numai in timpul serviciului, armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
11. face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
12. participa la cursuri de formare profesională, sedinte de instruire profesionala si pregatire fizica cat si la cele pe linia respectarii normelor de securitate si sanatate in munca si a celor de aparare impotriva incendiilor;
13. sa cunoasca obligatiile, drepturile, atributiile si interdictiile legate de serviciu, fiind in masura sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului planificat;
14. participa atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore) cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respectarea normelor privind apararea impotriva incendiilor;
15. verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile repartizate de catre superiorii ierarhici, din partea cetãţenilor / institutiilor din Municipul Ploiești, intocmind raport cu masurile luate;
16. redacteaza ori de cate ori i se solicita de catre superiorii ierarhici, rapoarte privind activitatile desfasurate, numarul de sesizari date spre rezolvare precum si masurile dispuse acolo unde se impun;
17. aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
18. îndeplinește orice alte atribuții de serviciu dispuse de conducerea Poliției Locale Ploiești, în conformitate cu prevederile legale.

 

Atribuții specifice funcției de polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice:
a) menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
b) menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
c) participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
d) acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
e) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
f) asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
g) participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
h) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
i) executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţã a Municipiului Ploiești;
j) participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
k) coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
l) asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
m) acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
n) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
o) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
p) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
q) acţioneazã, încondiţiile lit. j), pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
r)participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
s) îndeplinesc ori ce alte atribuţii stabilite prin lege.

 

Atribuțiile polițiștilor locali din cadrul Seviciului Disciplină în Construcții Afișaj Stradal și Protecția Mediului
I. Atributii specifice postului:
a) sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti.
b) sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu.
c) sa se prezinte la serviciu in tinuta corespunzatoare, adecvata anotimpului.
d) in exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local din Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Protectia Mediului poarta de regula uniforma, avand insigna cu numar distinctiv de identificare, fiind obligat sa prezinte legitimatia de serviciu, in timpul necesar pentru aceasta formalitate; dupa incheierea oricarei actiuni, politistul local se legitimeaza si isi declara functia pe care o detine in unitatea din care face parte.
e) sa cunoasca obligatiile, atributiile, interdictiile prevazute in legislatia in vigoare si sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului.
f) sa-si insuseasca continutul tematicii la pregatirea de specialitate, in conformitate cu planul tematic de pregatire profesionala aprobat de conducatorul institutiei.
g) sa participe atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore), cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respecarea normelor privind apararea impotriva incendiilor.
h) participa la sedintele de instruire profesionala, in conformitate cu planul tematic de pregatire profesionala aprobat de conducatorul institutiei.
i) sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora.
j) alte sarcini stabilite de conducerea institutiei in conformitate cu prevederile legale.
II. Atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal :
a) constatã contravenţii în cazul nerespectãrii normelor privind executarea lucrãrilor de construcţii şi stabilesc mãsurile necesare intrãrii în legalitate, în condiţiile legii;
b) verificã existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrãrile de construcţii pe domeniul public sau privat in municipiul Ploiesti;
c) verificã legalitatea amplasãrii materialelor publicitare;
d) verificã şi identificã imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
e) verifica si solutioneaza petitiile, scrisorile si cererile cetatenilor care au fost repartizate serviciului, in conformitate cu prevederile si competentele legale.
f) indeplineste zilnic dispozitiile transmise de conducerea Politiei Locale Ploiesti referitoare la domeniului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.
g) colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Ploiesti si ale Asociatiilor de proprietari in vederea solutionarii reclamatiilor si sesizarilor primite, conform competentelor legale.
h) colaboreaza cu alte institutii cu atributii de control in domeniul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal si participa la realizarea actiunilor specifice organizate in comun.
i) indeplineste alte atributii stabilite prin ordine ale Prefectului, dispozitiile ale Primarului si hotarari ale Consiliului Local in domeniul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.
k) urmareste si controleaza modul de finalizare al lucrarilor de reparatii pe domeniul public al retelelor edilitare.
l) urmareste si controleaza modul de depozitare al materialelor de constructii pe domeniul public.
m) controleaza executia lucrarilor funerare, subterane si supraterane in incinta cimitirelor.
n) verifica conventiile eliberate de Directia de Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, privind ocuparea domeniului public si privat, din punct de vedere al disciplinei in constructii si protectiei mediului.


Atribuţiile polițistului local în domeniul Protecţiei Mediului :

a) verificã respectarea mãsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de cãtre firmele abilitate;
b) verificã respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curãţeniei de cãtre instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curãţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodãreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţioneazã, a trotuarelor, a rigolelor, a cãilor de acces, a parcãrilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
c) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãţeniei în locurile publice;
d) vegheaza la respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de zgomot si poluare sonora;
e) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traverseazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã;
f) vegheazã la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
g) vegheazã la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgãtoare şi în lacuri;
h) verificã respectarea prevederilor legale de mediu de cãtre operatorii economici, în limita competenţelor specifice autoritãţilor administraţiei publice locale;
i) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni contravenţionale pentru încãlcarea prevederilor lit. a)-m).
j) indeplineste zilnic dispozitiile transminse de conducerea Politiei Locale Ploiesti referitoare la domeniul Protectiei Mediului.
k) identifica proprietarii terenurile nesalubrizate si neimprejmuite si bunurile abandonate;
l) indeplineste alte atributii stabilite prin ordine ale Prefectului, dispozitiile ale Primarului si hotarari ale Consiliului Local in domeniul Protectiei Mediului.
m)constata, in teren, modul in care se respecta rglementarile privind cresterea animalelor si pasarilor pe raza Municipiului Ploiesti si colaboreaza cu organele/institutiile abilitate competente in domeniul protectiei animalelor;
n)conduce autoturismele institutiei in scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu.

Atributii de coordonare (in lipsa sefului de birou):
a)Conduce si coordoneaza activitatea Biroului Protectia Mediului in lipsa sefului de birou;
b)Instruieste personalul biroului conform planului tematic;

Atribuţiile postului -consilier Biroul Financiar-contabilitate :

Tine evidenta sintetica si analitica a urmatoarelor conturi :
Contul 531.01- „Casa in lei" (dezvoltat pe conturi analitice)
-intocmeste documentele specifice operatiunilor de casa(dispozitie de incasare/plata) pe care le prezinta la viza controlului si apoi le depune la casierie spre decontare;
-primeste documentele justificative pentru operatiunile de numerar anexate la registrul de casa,le verifica si confirma casieriei primirea acestora;
-verifica si confirma corectitudinea cheltuielilor justificative prin decontul pentru deplasare, urmarind respectarea baremurilor legale in vigoare;
-intocmeste notele contabile aferentei fiecarei operatiuni derulate prin casierie;
-intocmeste fisa contului si stabileste soldul acestuia;
-lunar verifica rulajele si soldul contului din balanta de verificare;
Termen maxim de executie: data de 07 a fiecarei luni pentru luna precedenta;
Contul 542.01- „ Avansuri de trezorerie"
-inregistreaza lunar avansurile spre decontare acordate;
-verifica incadrarea in termenul legal de 3 zile de justificare a avansurilor acordate tertilor, iar in cazul in care justificarea nu se face in termen legal, calculeaza penalitati pentru zilele ce depasesc perioada legala;
-intocmeste nota contabila si fisa postului
-verifica rulajele si soldul contului din balanta de verificare;

Contul 303.01- Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie;
- intocmeste fisa contului ;
- intocmeste centralizatoarele si notele contabile, aferente acestui tip de
material ;
- verifica lunar rulajele si soldurile din balanta de verificare ;

Termen maxim de executie : data de 10 a fiecarui luni pentru luna precedenta
Contul 303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta;

- intocmeste fisa contului ;
- intocmeste centralizatoarele si notele contabile, aferente acestui tip de
material ;
- verifica lunar rulajele si soldurile din balanta de verificare ;

Termen maxim de executie : data de 10 a fiecarui luni pentru luna precedenta
- Tine evidenta sintetica si analitica a contului " Furnizori"-401

- primeste facturile , adresele, referatele de la fiecare serviciu din cadrul
institutiei ;
- inregistreaza facturile in Registrul de intrari si le verifica daca acestea contin toate vizele pentru decontare;
- returneaza facturile care nu au semnaturile privind confirmarea platii;
- deschide fise analitice pentru fiecare furnizor in parte:
- urmareste platile prin banca pe care Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti , le face furnizorilor in urma prestarilor de servicii efectuate si a materialelor livrate;
- centralizeaza, inregistreaza si trece in fisa fiecarui furnizor facturile emise de acesta;
- stabileste soldul in fiecare luna pentru fiecare furnizor si pe total conturi analitice;
- intocmeste balantele lunare ale conturilor "Furnizori";
- intocmeste notele contabile la sfarsit de luna pentru conturile " Furnizori";
- efectueaza punctajul la facturile emise de furnizori cu cele din evidenta din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate ;
- lunar , verifica rulajele si soldurile conturilor aflate in evidenta;
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna precedenta
Tine evidenta sintetica si analitica a contului :
" Furnizori de active fixe peste 1 an"-4042

- primeste facturile de la fiecare serviciu din cadrul institutiei ;
- inregistreaza facturile in Registrul de intrari si le verifica daca acestea contin toate vizele pentru decontare;
- returneaza facturile care nu au semnaturile privind confirmarea platii;
- deschide fise analitice pentru fiecare furnizor in parte:
- urmareste platile prin banca pe care Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti , le face furnizorilor de active fixe peste 1 an ;
- centralizeaza, inregistreaza si trece in fisa fiecarui furnizor facturile emise de acesta;
- stabileste soldul in fiecare luna pentru fiecare furnizor si pe total conturi analitice;
- intocmeste notele contabile la sfarsit de luna pentru conturile " Furnizori de active fixe peste 1 an";
- efectueaza punctajul la facturile emise de furnizori cu cele din evidenta din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate ;
- lunar , verifica rulajele si soldurile conturilor aflate in evidenta;
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna precedent.
Contul 603" Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventor":
- intocmeste fisa contului ;
- intocmeste centralizatoarele si notele contabile, aferente acestui tip de
material ;
- verifica lunar rulajele si soldurile din balanta de verificare ;

Tine evidenta angajamentelor legale si bugetare,respectiv a conturilor corespunzataoare , pe clasificataia bugetara, astfel:
Contul 8060 "Credite bugetare aprobate" :
- tine evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget, pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat ;
- inregistreaza in debitul contului la inceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar, care majoreaza creditele bugetare aprobate ;
-inregistreaza in creditul contului diminuarile de credite efectuate in cursul exercitiului bugetar, care micsoreaza creditele bugetare aprobate ;
- verifica soldul contului de fiecare data cand sunt modificari in structura acestuia.
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna cand au loc modificari in structura contului.
Contul 8066 "Angajamente bugetare" :
- tine evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate ;
- tine contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat ;
- inregistreaza in debitul contului angajamentele bugetare, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar, care majoreaza angajamentele bugetare initiale ;
- inregistreaza in creditul contului diminuarile de angajamente bugetare efectuate in cursul exercitiului bugetar, care micsoreaza angajamentele bugetare initiale ;
- stabileste si analizeaza , pe componenta,soldul contului la sfarsitul lunii, sold care reprezinta totalul angajamentelor bugetare la un moment dat ;
- Va prelua in debitul contului 8066 "Angajamente bugetare" , al anului urmator, soldul contului 8067 "Angajamente legale" de la finele exercitiului bugetar anterior , pana la data de 10 ale lunii ianuarie a anului urmator ;
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna urmatoare, cu exceptia lunii decembrie cand termenul este 10 ianuarie
Contul 8067 "Angajamente legale"
- tine evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate ;
- tine contabilitatea analitica a angajamentelor legale pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat ;
- inregistreaza in debitul contului angajamentele legale, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar, care majoreaza angajamentele legale initiale ;
- inregistreaza in creditul contului, in cursul anului diminuarile de angajamente legale care micsoreaza angajamentele legale initiale, iar la finele anului, totalul platilor efectuate in contul angajamentelor legale ;
- stabileste soldul contului la finele lunii , iar la finele anului, totalul angajamentelor ramase neachitate , pe care le va prelua in debitul contului 8066 "Angajamente bugetare" , ale anului urmator si in debitul contului 8067 "Angajamente legale" ale anului urmator ;
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna urmatoare, cu exceptia lunii decembrie cand termenul este 10 ianuarie

Alte atributii specifice postului :
- Intocmeste, ori de cate ori este nevoie, formularul reprezentand "Ordonantare de plata " ( anexa nr.3 la normele metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice , aprobate prin OMFP nr.1792/24.12.2002,pentru fiecare document justificativ in original;
- Intocmeste coloanele 1,2,3,4,6 aferente " Situatiei privind executia cheltueililor bugetare angajate la finele trimestrului " , respectiv anexa numarul 7 , la Situatiile financiare trimestriale, pana pe data de 15 ale lunilor ianuarie, aprilie, iulie, octombrie ale fiecarui an.
- Intocmeste lunar Registrul inventar pe baza inventarierii anuale

Raspunde direct si personal pentru calitatea lucrarilor executate , precum si pentru executarea la termen a acestora , respectarea prevederilor legale in vigoare , cat si pentru evitarea deficientelor de natura celor constatate de organele de control .
In limita timpului disponibil , pe langa sarcinile de serviciu specifice functiei va indeplini si alte atributii ce ii vor fi incredintate de sefii ierarhici superiori .
Raspunde de cunoasterea si respectarea Regulamentului de Ordine interioara al institutiei , a normelor de tehnica securitatii muncii , pastrarea secretului de serviciu , dand dovada de loialitate fata de interesele institutiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea .
Respecta normele de etica si echitate atat in cadrul colectivului , cat si in afara acestuia , in relatiile cu alte personae din institutie sau din afara cu care colaboareaza in realizarea sarcinilor de service.

Birourile Intervenţie Rapidă I și II
Atribuţii conform fişei postului:
- menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al Municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
- menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
- participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
- acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
- constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
- asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
- participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
- constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
- executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţãa Municipiului Ploiești;
- participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
- coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
- asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
- acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
- intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
- în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
- conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;

- verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor Municipului Ploiești, legate de problemele specifice biroului .
- in exercitarea atributiilor de serviciu are dreptul sa conduca autovehiculele institutiei.
- să cunoască şi să respecte actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, precum şi prevederile Regulamentului Intern al Poliţiei Locale Ploieşti;
- să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;
- participa la instructajul zilnic şi la prelucrarea situaţiei operative înainte de intrarea în serviciu, semnând în Registrul posturilor şi în cel de instruire zilnică că şi-a însuşit consemnul, atribuţiile şi obligaţiile specifice postului în care a fost repartizat;
- preia, pe bază de tichet înlocuitor, armamentul, muniţia la intrarea în serviciu, semnând în registrul special desemnat;
- îndeplineşte activităţile legale cu privire la operaţiunile de manevrare, încărcare şi descărcare a armamentului şi muniţiei, executate prin comenzi numai în locurile stabilite, în conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
- preda şi primeşte armamentul şi muniţia din dotare la intrarea şi ieşirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificând starea tehnică a acestora sub comanda nemijlocită a şefului de birou sau a înlocuitorului acestuia, respectând cu stricteţe regulile stabilite de conducerea Poliţiei Locale Ploieşti;
- raportează după caz, la dispeceratul Poliţiei Locale, în scris şi telefonic, zilnic, constatările făcute, evenimentele şi neregulile care au avut loc în zona de responsabilitate încredinţată;
- constata contravenţiile date în competenţa, potrivit legii pe bază împuternicirii emisă de Primarul Municipiului Ploiești, întocmeşte şi preda, după caz, procesele verbale de constatatare, rapoartele zilnice șefului de birou sau înlocuitorului acestuia;
- în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu, dacă nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricărei acțiuni, polițistul local se legitimează și îşi declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
- poarta şi foloseşte în condiţiile legii, numai în timpul serviciului, armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie;
- face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;
- participa la cursuri de formare profesională, şedinţe de instruire profesională şi pregătire fizică cât şi la cele pe linia respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a celor de apărare împotriva incendiilor;
- să cunoască obligaţiile, drepturile, atribuţiile, interdicţiile legale de serviciu, fiind în măsură să le aplice în practică pe timpul executării serviciului planificat;
- participa atât la instructajul general privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (cel de 8 ore) cât şi la instructajul periodic (2 ore), precum şi la instructajul referitor la respectarea normelor privind apărarea împotriva incendiilor.
De asemenea, când situaţia impune, se poate deplasa pentru aplanarea unor stari conflictuale deosebite cum ar fi:
- Scandaluri manifestate cu acte de violenţă ce pot pune în pericol integritatea persoanelor şi a bunurilor;
- Comiterea unor infracţiuni, atunci când situaţia la faţa locului poate degenera;
- Intervine la solictarea agenţilor de ordine publică atunci când aceştia sunt depaşiţi numeric şi nu îşi pot executa atribuţiile de serviciu;
- Sprijină forţele de ordine ale Jandarmeriei şi Poliţiei Române cu ocazia manifestărilor sportive şi cultural-artistice ce au loc pe raza administrativă a Municipiului Ploiesti.

 

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA
EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT DIN DATA DE 20.11.2018

 

Nr. Crt. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISĂ PUNCTAJ PROBA INTERVIU PUNCTAJ TOTAL OBSERVAŢII
1. LITA VASILE MARIUS                         63 PCT.                       73,33 PCT           136,33 PCT         ADMIS
2. FRATILA VICTORIA                            69 PCT.                       50 PCT               119 PCT             ADMIS


Afişat, astăzi 21.11.2018, orele 14:00, la avizierul instituţiei.

 

Preşedinte
PITARIU PAULA MARIA

 

 

Secretar,
Simion Maria

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA
EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 20.11.2018


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT OBSERVAŢII
1. LITĂ VASILE MARIUS Poliţist local /I/
Superior 73,33 PCT ADMIS
2. FRAŢILA VICTORIA Poliţist local /I/
Superior 50 PCT ADMIS


Afişat, astăzi, 20.11.2018 , orele 13:50, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei interviului pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei interviului la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comisie examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
2.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
-membru
3. Diaconu Sorin Constantin - consilier, Consiliul Judeţean Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

 


Secretar,
Simion Maria


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT
DIN DATA DE 20.11.2018


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT
OBSERVAŢII
1. FRATILA VICTORIA Poliţist local /I/
Superior 69 PCT. ADMIS
2. LITA VASILE MARIUS Poliţist local /I/
Superior 63 PCT. ADMIS


Afişat, astăzi, 20.11.2018 , orele 12:50, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei scrise pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Candidaţii declarati admişi la proba scrisă se vor prezenta în data de 22.11.2018, ora 13:00 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti pentru a susţine proba de interviu.

Comisie examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
2.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
-membru
3. Diaconu Sorin Constantin - consilier, Consiliul Judeţean Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 


Secretar,
Simion Maria


ANUNT


TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR
DEPUSE CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL INSTITUŢIEI
CARE URMEAZĂ SĂ PROMOVEZE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR, EXAMEN ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.11.2018 (proba scrisă)


Nr. crt. Numele si prenumele Serviciul/
Biroul Functia, gradul pe care promoveaza REZULTAT SELECTIE DOSARE
1. LITA VASILE MARIUS Biroul Ordine Publică III Poliţist local /I/
Superior ADMIS
2. FRĂŢILĂ VICTORIA Biroul Ordine Publică III Poliţist local /I/
Superior ADMIS


Afişat astăzi, 08.11.2018, ora 11:00 la avizierul instituţiei Poliţiei Locale Ploieşti,
B-dul Independenţei, nr. 21, Ploiesti.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul selectiei dosarelor pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la secretariatul comisiei de contestaţii.


Comisie examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Preşedinte
2.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- membru
3.Diaconu Sorin Constantin - consilier, Consiliul Judeţean Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

 

 

 

Secretar,
Simion Maria


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 64 şi 65 din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul Funcṭionarilor Publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificarile ṣi completarile ulterioare, POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, vă informează că organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deţinut, ȋn limita funcṭiilor publice rezervate promovării din Planul de ocupare a funcṭiilor publice ṣi ȋn limita fondurilor bugetare.
Examenul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenţei, nr. 21, ȋn data de 20.11.2018, orele 10:00 proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Pot participa la examenul de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deṭinut, funcṭionarii publici care ȋndeplinesc cumulativ următoarele condiṭii prevăzute la art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare:
Ø să aibă cel puṭin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
Ø să fi obṭinut cel puṭin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanṭelor individuale ȋn ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
Ø să nu aibă ȋn cazierul administrativ o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile legii.
Dosarele de ȋnscriere la examen se depun in termen de 20 de zile de la data afiṣării anunṭului, respectiv ȋn perioada 18.10-06.11.2018, de luni pȃnă joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, la secretariatul comisiei de examen şi vor conṭine ȋn mod obligatoriu următoarele documente:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificarile ṣi completările ulterioare;
Bibliografia si atributiile conform fisei postului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior sunt anexate la prezentul anunt.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
PITARIU PAULA MARIA

SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Biroului Ordine Publică III


 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  PITARIU PAULA MARIA

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  Biroul Ordine Publică III
  Atribuțiile poliţistilor locali conform fişei postului:
  Atribuții generale funcției de polițist local:
  1. sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti;
  2. sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;
  3. participa la instructajul zilnic si la prelucrarea situatiei operative inainte de intrarea in serviciu, semnand in Registrul posturilor si in cel de instruire zilnica ca si-a insusit consemnul, atributiile si obligatiile specifice postului in care a fost repartizat;
  4. preia, pe baza de tichet înlocuitor, armamentul, munitia la intrarea in serviciu, semnând în Registrul special desemnat;
  5. indeplineste activitatile legale cu privire la operatiunile de manevrare, incarcare si descarcare a armamentului si munitiei, executate prin comenzi numai in locurile stabilite, in conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
  6. preda si primeste armamentul si munitia din dotare la intrarea si iesirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificand starea tehnica a acestora sub comanda nemijlocita a sefului de birou sau a polițistului local cu atribuții de coordonare, respectand cu strictete regulile stabilite de conducerea Politiei Locale Ploiesti;
  7. raporteaza sefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare si la dispeceratul Politiei Locale, in scris si telefonic, zilnic, constatarile facute, evenimentele si neregulile care au avut loc in zona de responsabilitate incredintata, precum si stationarile in locatiile stabilite din perimetrul postului (locatia si durata);
  8. constata contraventiile date in competenta, potrivit legii, intocmeste si preda, dupa caz, procesele-verbale de constatatare a contraventiei, rapoartele zilnice de activitate si alte documente (anexe la p.v.c.c., procese - verbale de predare primire, etc.) șefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare desemnat pentru a-i organiza si coordona activitatea;
  9. in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu iar daca nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricarei acțiuni, polițistul local se legitimează și iși declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
  10. poarta si foloseste in conditiile legii, numai in timpul serviciului, armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
  11. face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
  12. participa la cursuri de formare profesională, sedinte de instruire profesionala si pregatire fizica cat si la cele pe linia respectarii normelor de securitate si sanatate in munca si a celor de aparare impotriva incendiilor;
  13. sa cunoasca obligatiile, drepturile, atributiile si interdictiile legate de serviciu, fiind in masura sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului planificat;
  14. participa atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore) cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respectarea normelor privind apararea impotriva incendiilor;
  15. verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile repartizate de catre superiorii ierarhici, din partea cetãţenilor / institutiilor din Municipul Ploiești, intocmind raport cu masurile luate;
  16. redacteaza ori de cate ori i se solicita de catre superiorii ierarhici, rapoarte privind activitatile desfasurate, numarul de sesizari date spre rezolvare precum si masurile dispuse acolo unde se impun;
  17. aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
  18. îndeplinește orice alte atribuții de serviciu dispuse de conducerea Poliției Locale Ploiești, în conformitate cu prevederile legale.

  Atribuții specifice funcției de polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice:
  a) menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
  b) menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
  c) participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
  d) acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
  e) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
  f) asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
  g) participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
  h) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
  i) executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţã a Municipiului Ploiești;
  j) participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
  k) coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
  l) asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
  m) acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
  n) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
  o) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
  p) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
  q) acţioneazã, încondiţiile lit. j), pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
  r)participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
  s) îndeplinesc ori ce alte atribuţii stabilite prin lege.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  PITARIU PAULA MARIA

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT


  POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


  TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA
  EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
  IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT, DIN PERIOADA 14-16.05.2018


  Nr. Crt. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISĂ/ PUNCTAJ PROBA INTERVIU/ PUNCTAJ TOTAL
  OBSERVAŢII
  1. ANDREESCU CATRINEL VANIA 87,00 PCT/ 90,66 PCT/177,66 PCT/ ADMIS
  2. BUZIA MARIANA 88,00 PCT/ 92,00 PCT/ 180,00 PCT/ ADMIS
  3. ENESCU BOGDAN 87,00 PCT/ 90,66 PCT/ 177,66 PCT/ ADMIS
  4. DINU OANA MARIA 88,00 PCT/ 94,00 PCT/ 182,00 PCT/ ADMIS
  5. GHINEA ELENA LILIANA 69,00PCT/ 92,00PCT/ 161,00 PCT/ ADMIS
  6. ILIE CONSTANTIN 83,00 PCT/ 91,33/ PCT 174,33 PCT/ ADMIS
  7. IVAN MARIAN 82,00 PCT/ 91,33 PCT/ 173,33 PCT/ ADMIS
  8. MĂSALĂ AUREL 89,00 PCT/ 90,66 PCT/ 179,66 PCT/ ADMIS
  9. TRANDAFIR ANGEL MIHAI 79,00 PCT/ 90,66 PCT/ 169,66 PCT/ ADMIS
  10. IANCULESCU CRISTIAN GEORGIAN 88,00 PCT/ 91,33 PCT/ 179,33 PCT/ ADMIS
  11. MATEI CONSTANTA ANA 96,00 PCT/ 94,00/ PCT 190,00 PCT/ ADMIS
  12. OBILESCU COSTIN 72,00 PCT/ 88,66 PCT/ 160,66 PCT/ ADMIS
  13. OBILESCU CRISTINA IOANA 73,33 PCT/ 90,66 PCT/ 163,99 PCT/ ADMIS


  Afişat, astăzi 16.05.2018, orele 12:45, la avizierul instituţiei.

   

  Comisie examen:
  1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
  2.Grozea Magdalena - consilier Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
  -membru
  3.Dinu Maria Paula - consilier juridic, Instituţia Prefectului- Reprezentant A.N.F.P

   

   

  Secretar,
  Simion Maria

   


  ANUNT

  POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

  TABEL NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA
  EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
  IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT, DIN DATA DE 16.05.2018

  Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
  gradul profesional
  pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT OBSERVAŢII
  1. ANDREESCU CATRINEL VANIA Poliţist local /I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS
  2. BUZIA MARIANA Poliţist local /I/
  Superior 92,00 PCT ADMIS
  3. ENESCU BOGDAN Poliţist local/I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS
  4. DINU OANA MARIA Poliţist local/I/
  Superior 94,00 PCT ADMIS
  5. GHINEA ELENA LILIANA Poliţist local/I/
  Principal 92,00 PCT ADMIS
  6. ILIE CONSTANTIN Poliţist local /I/
  Superior 91,33 PCT ADMIS
  7. IVAN MARIAN Poliţist local /I/
  Superior 91,33 PCT ADMIS
  8. MĂSALĂ AUREL Poliţist local /I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS
  9. TRANDAFIR ANGEL MIHAI Poliţist local /I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS
  10. IANCULESCU CRISTIAN GEORGIAN Poliţist local /I/
  Superior 91,33 PCT ADMIS
  11. MATEI CONSTANTA ANA Poliţist local /I/
  Superior 94,00 PCT ADMIS
  12. OBILESCU COSTIN Poliţist local /III/Superior 88,66 PCT ADMIS
  13. OBILESCU CRISTINA IOANA Poliţist local /I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS


  Afişat, astăzi, 16.05.2018 , orele 12:45, la avizierul instituţiei.

   

  Comisie examen:
  1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
  2.Grozea Magdalena - consilier Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
  -membru
  3.Dinu Maria Paula - consilier juridic, Instituţia Prefectului- Reprezentant A.N.F.P

   


  Secretar,
  Simion Maria

   


  ANUNT

  POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

  TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
  EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL
  PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT
  DIN DATA DE 14.05.2018

  Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
  gradul profesional
  pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT
  OBSERVAŢII
  1. ANDREESCU CATRINEL VANIA Poliţist local /I/
  Superior 87,00 PCT. ADMIS
  2. BUZIA MARIANA Poliţist local /I/
  Superior 88,00 PCT. ADMIS
  3. ENESCU BOGDAN Poliţist local/I/
  Superior 87,00 PCT. ADMIS
  4. DINU OANA MARIA Poliţist local/I/
  Superior 88,00 PCT. ADMIS
  5. GHINEA ELENA LILIANA Poliţist local/I/
  Principal 69,00 PCT. ADMIS
  6. ILIE CONSTANTIN Poliţist local /I/
  Superior 83,00 PCT. ADMIS
  7. IVAN MARIAN Poliţist local /I/
  Superior 82,00 PCT. ADMIS
  8. MĂSALĂ AUREL Poliţist local /I/
  Superior 89,00 PCT. ADMIS
  9. TRANDAFIR ANGEL MIHAI Poliţist local /I/
  Superior 79,00 PCT ADMIS
  10. IANCULESCU CRISTIAN GEORGIAN Poliţist local /I/
  Superior 88,00 PCT. ADMIS
  11. MATEI CONSTANTA ANA Poliţist local /I/
  Superior 96,00 PCT. ADMIS
  12. OBILESCU COSTIN Poliţist local /III/Superior 72,00 PCT. ADMIS
  13. OBILESCU CRISTINA IOANA Poliţist local /I/
  Superior 73,33 PCT. ADMIS

  Afişat, astăzi, 14.05.2018 , orele 14:00, la avizierul instituţiei.
  Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei scrise pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării examenului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
  Candidaţii declarati admişi la proba scrisă se vor prezenta în data de 16.05.2018, ora 11:00. la sediul Poliţiei Locale Ploieşti pentru a susţine proba de interviu.

  Comisie examen:
  1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
  2.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
  -membru
  3.Dinu Maria Paula - consilier juridic, Instituţia Prefectului- Reprezentant A.N.F.P


  Secretar,
  Simion Maria


  ANUNT

  ANUNŢ

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 64 şi 65 din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul Funcṭionarilor Publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 125, alin. (1) din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, vă informează că organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior, ȋn limita funcṭiilor publice rezervate promovării din Planul de ocupare a funcṭiilor publice ṣi ȋn limita fondurilor bugetare.
  Examenul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenţei, nr. 21, ȋn data de 14.05.2018, orele 10:00 proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
  Pot participa la examenul de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deṭinut, funcṭionarii publici care ȋndeplinesc cumulativ următoarele condiṭii prevăzute la art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare:
  -să aibă cel puṭin trei ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
  -să fi obṭinut cel puṭin calificativul ,,bine" la evaluarea anuală a performanṭelor individuale ȋn ultimii doi ani calendaristici;
  -să nu aibă ȋn cazierul administrativ o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile Legii nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  Dosarele de ȋnscriere la examen se depun ȋn termen de 20 de zile de la data afiṣării anunṭului, respectiv ȋn perioada 11 - 30.04.2018, de luni pȃnă joi ȋntre orele 08:00-16:00, vineri ȋntre orele 08:00-13:00 la secretarul comisiei de examen din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarele de ȋnscriere la examen vor conṭine ȋn mod obligatoriu următoarele documente:
  - copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării ȋn gradul profesional din care se promovează;
  - copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  - formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  Bibliografia şi atribuţiile conform fişei postului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior este anexată la prezentul anunţ.

   


  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  Birourilor Ordine Publică I, II, III , IV


  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicată;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  Biroului Intervenţie Rapidă I


  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicată;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr. 135/2010, privind Codul de Procedură Penală, actualizată, cu modificarile şi completarile ulterioare: art. 257-266 şi art. 293: constatarea infracţiunii flagrante, procedura privind înmânarea citaţiei şi executarea mandatului de aducere;
  Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod Penal - art. 193, 198, 214, 215, 224, 228-230, 233, 234, 244, 253, 254, 371, 372, 375.


  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicata;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare ;
  Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (art. 14 ;15 ;16 ;111 ;142 ;143 ; 173) ;
  Hotărârea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone ;
  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 100, pct. 1, lit. f);
  Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii, cu modificările si completările ulterioare :
  Cap. VI - Administrarea domeniului public :
  Art. 6.1 - pct. 6 ;7 ;12 ;20 ;21 ;22.
  Cap. XII - Transportul public local şi transportul în regim de taxi:
  Art. 12.1 - pct. 1 ;2 ;4 ;18 ;22 ;23 ;27 ;28 ;29.
  Cap. XIII - Întreţinerea şi repararea străzilor:
  Art. 13.2 - pct. 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;15 ;16.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  Serviciului Disciplina în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului

  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicată;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările si completarile ulterioare;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  H.C.L nr. 337/2008 privind stabilirea modalităţii de executare a lucrarilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti de refacere a acestora şi de punere în conformitate a reţelelor subterane sau supraterane deţinute sub orice formă juridica de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilităţi în municipiul Ploieşti.
  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  Biroului Evidenţa Persoanelor

  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicată;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările si completarile ulterioare;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localitătii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii, cu modificările şi completările ulterioare.


  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Biroul Intervenţie Rapidă I
  Atribuţii conform fişei postului:
  - menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al Municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
  - menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
  - participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
  - acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
  - constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
  - asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
  - participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
  - constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
  - executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţãa Municipiului Ploiești;
  - participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
  - coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
  - asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
  - acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
  - intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
  - în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
  - conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;

  - verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor Municipului Ploiești, legate de problemele specifice biroului .
  - in exercitarea atributiilor de serviciu are dreptul sa conduca autovehiculele institutiei.
  - să cunoască şi să respecte actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, precum şi prevederile Regulamentului Intern al Poliţiei Locale Ploieşti;
  - să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;
  - participa la instructajul zilnic şi la prelucrarea situaţiei operative înainte de intrarea în serviciu, semnând în Registrul posturilor şi în cel de instruire zilnică că şi-a însuşit consemnul, atribuţiile şi obligaţiile specifice postului în care a fost repartizat;
  - preia, pe bază de tichet înlocuitor, armamentul, muniţia la intrarea în serviciu, semnând în registrul special desemnat;
  - îndeplineşte activităţile legale cu privire la operaţiunile de manevrare, încărcare şi descărcare a armamentului şi muniţiei, executate prin comenzi numai în locurile stabilite, în conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
  - preda şi primeşte armamentul şi muniţia din dotare la intrarea şi ieşirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificând starea tehnică a acestora sub comanda nemijlocită a şefului de birou sau a înlocuitorului acestuia, respectând cu stricteţe regulile stabilite de conducerea Poliţiei Locale Ploieşti;
  - raportează după caz, la dispeceratul Poliţiei Locale, în scris şi telefonic, zilnic, constatările făcute, evenimentele şi neregulile care au avut loc în zona de responsabilitate încredinţată;
  - constata contravenţiile date în competenţa, potrivit legii pe bază împuternicirii emisă de Primarul Municipiului Ploiești, întocmeşte şi preda, după caz, procesele verbale de constatatare, rapoartele zilnice șefului de birou sau înlocuitorului acestuia;
  - în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu, dacă nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricărei acțiuni, polițistul local se legitimează și îşi declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
  - poarta şi foloseşte în condiţiile legii, numai în timpul serviciului, armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie;
  - face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;
  - participa la cursuri de formare profesională, şedinţe de instruire profesională şi pregătire fizică cât şi la cele pe linia respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a celor de apărare împotriva incendiilor;
  - să cunoască obligaţiile, drepturile, atribuţiile, interdicţiile legale de serviciu, fiind în măsură să le aplice în practică pe timpul executării serviciului planificat;
  - participa atât la instructajul general privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (cel de 8 ore) cât şi la instructajul periodic (2 ore), precum şi la instructajul referitor la respectarea normelor privind apărarea împotriva incendiilor.
  De asemenea, când situaţia impune, se poate deplasa pentru aplanarea unor stari conflictuale deosebite cum ar fi:
  - Scandaluri manifestate cu acte de violenţă ce pot pune în pericol integritatea persoanelor şi a bunurilor;
  - Comiterea unor infracţiuni, atunci când situaţia la faţa locului poate degenera;
  - Intervine la solictarea agenţilor de ordine publică atunci când aceştia sunt depaşiţi numeric şi nu îşi pot executa atribuţiile de serviciu;
  - Sprijină forţele de ordine ale Jandarmeriei şi Poliţiei Române cu ocazia manifestărilor sportive şi cultural-artistice ce au loc pe raza administrativă a Municipiului Ploiesti.

   

   


  Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice
  Atribuţii conform fişei postului:
  a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială a municipiului Ploiești, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
  b) verificã integritatea mijloacelor de semnalizare rutierã şi sesizeazã nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordã asistenţã în zonele unde se aplicã marcaje rutiere;
  c) participã la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlãturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentã, viscol, vânt puternic, ploaie torenţialã, grindinã, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
  d) participã, împreunã cu unitãţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea mãsurilor de circulaţie ocazionate de adunãri publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestãri cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi de alte activitãţi care se desfãşoarã pe drumul public şi implicã aglomerãri de persoane;
  e) sprijinã unitãţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea mãsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorialã de competenţã;
  f) acordã sprijin unitãţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea mãsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
  g) asigurã, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele mãsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a fãptuitorilor şi, dacã se impune, transportul victimelor la cea mai apropiatã unitate sanitarã;
  h) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru încãlcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune mãsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
  i) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru încãlcarea normelor legale privind masa maximã admisã şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducãtorilor acestor vehicule;
  j) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru încãlcarea normelor rutiere de cãtre pietoni, biciclişti, conducãtori de mopede şi vehicule cu tracţiune animalã;
  k) constată contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonalã, în zona rezidenţialã, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
  l) aplicã prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fãrã stãpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unitãţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
  m) coopereazã cu unitãţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinãtorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionãrii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
  n) constata contraventii in domeniul circulatiei pe drumurile publice, date în competența, potrivit legii, intocmește și predă, dupa caz, procesele verbale de constatare, polițistului local cu atribuții de coordonare a activitații Serviciului Circulație pe Drumurile Publice;
  o) poartă și folosește in condițiile legii, numai în timpul serviciului, mijloacele de apărare și intervenție;
  p) întocmește raport de activitate pe care îl prezintă polițistului local cu atribuții de conducere a Serviciului Circulație pe Drumurile Publice;
  r) indeplineste si alte atributii de serviciu trasate de conducerea Politiei Locale Ploiesti, in conformitate cu prevederile legale

   

   

   

  Serviciul Disciplina în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului
  Atribuţii conform fişei postului:
  I. Atribuţii specifice :
  a) sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti.
  b) sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu.
  c) sa se prezinte la serviciu in tinuta corespunzatoare, adecvata anotimpului.
  d) in exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local din Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Protectia Mediului poarta de regula uniforma, avand insigna cu numar distinctiv de identificare, fiind obligat sa prezinte legitimatia de serviciu, in timpul necesar pentru aceasta formalitate; dupa incheierea oricarei actiuni, politistul local se legitimeaza si isi declara functia pe care o detine in unitatea din care face parte.
  e) sa cunoasca obligatiile, atributiile, interdictiile prevazute in legislatia in vigoare si sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului.
  f) sa-si insuseasca continutul tematicii la pregatirea de specialitate, in conformitate cu planul tematic de pregatire profesionala aprobat de conducatorul institutiei.
  g) sa participe atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore), cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respecarea normelor privind apararea impotriva incendiilor.
  h) participa la sedintele de instruire profesionala, in conformitate cu planul tematic de pregatire profesionala aprobat de conducatorul institutiei.
  i)sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora.
  j) alte sarcini stabilite de conducerea institutiei in conformitate cu prevederile legale.
  II. Atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal :
  a) constatã contravenţii în cazul nerespectãrii normelor privind executarea lucrãrilor de construcţii şi stabilesc mãsurile necesare intrãrii în legalitate, în condiţiile legii;
  b) verificã existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrãrile de construcţii pe domeniul public sau privat in municipiul Ploiesti;
  c)verificã legalitatea amplasãrii materialelor publicitare;
  d)verificã şi identificã imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
  e)verifica si solutioneaza petitiile, scrisorile si cererile cetatenilor care au fost repartizate serviciului, in conformitate cu prevederile si competentele legale.
  f)indeplineste zilnic dispozitiile transmise de conducerea Politiei Locale Ploiesti referitoare la domeniului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.
  g)colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Ploiesti si ale Asociatiilor de proprietari in vederea solutionarii reclamatiilor si sesizarilor primite, conform competentelor legale.
  h)colaboreaza cu alte institutii cu atributii de control in domeniul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal si participa la realizarea actiunilor specifice organizate in comun.
  i) indeplineste alte atributii stabilite prin ordine ale Prefectului, dispozitiile ale Primarului si hotarari ale Consiliului Local in domeniul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.
  k) urmareste si controleaza modul de finalizare al lucrarilor de reparatii pe domeniul public al retelelor edilitare.
  l) urmareste si controleaza modul de depozitare al materialelor de constructii pe domeniul public.
  m) controleaza executia lucrarilor funerare, subterane si supraterane in incinta cimitirelor.
  n) verifica conventiile eliberate de Directia de Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, privind ocuparea domeniului public si privat, din punct de vedere al disciplinei in constructii si protectiei mediului.

   

   

  Biroul Evidenţa Persoanelor
  Atribuţiile politistului local conform fişei postului:
  1.Sa cunoasca si sa respecte actele normative ce reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti (in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si a celorlalte atributii care ii revin conform competentelor profesionale);
  2.In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local se legitimeaza, isi declara functia pe care o detine in cadrul Politiei Locale si poate purta uniforma institutiei din care face parte;
  3.Sa distribuie cartile de alegator conform atributiilor reglementate prin lege si protocoalelor incheiate cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;
  4.Sa colaboreze cu serviciile comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate a persoanelor cu carti de identitate expirate precum si a minorilor de peste 14 ani care nu au acte de identitate;
  5.Sa urmareasca punerea in aplicare a prevederilor protocoalelor standard incheiate cu serviciile comunitare locale de evidenta a persoanelor;
  6.Sa constate contraventiile date in competenta si sa aplice sanctiuni potrivit legii, inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art.37 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
  7.Sa verifice si sa solutioneze sesizarile si reclamatiile primite din parte cetatenilor, legate de probleme specifice biroului;
  8.Sa coopereze in vederea verificarii datelor cu caracter personal cu autoritatile administratiei publice centrale si locale competente;
  9.Sa tina evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate;
  10.Sa afiseze procesul verbal de constatare a contraventiei, precum si a instiintarii de plata la domiciliul/sediul contravenientului, atunci cand acesta refuza atat semnarea cat si ridicarea de la posta in baza avizului de primire; sa consemneze operatiunea de afisare intr-un proces verbal semnat de cel putin un martor.

  Biroul Ordine Publică I, II, III si IV
  Atribuțiile politistilor locali conform fişei postului:
  Atribuții generale funcției de polițist local:
  1. sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti;
  2. sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;
  3. participa la instructajul zilnic si la prelucrarea situatiei operative inainte de intrarea in serviciu, semnand in Registrul posturilor si in cel de instruire zilnica ca si-a insusit consemnul, atributiile si obligatiile specifice postului in care a fost repartizat;
  4. preia, pe baza de tichet înlocuitor, armamentul, munitia la intrarea in serviciu, semnând în Registrul special desemnat;
  5. indeplineste activitatile legale cu privire la operatiunile de manevrare, incarcare si descarcare a armamentului si munitiei, executate prin comenzi numai in locurile stabilite, in conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
  6. preda si primeste armamentul si munitia din dotare la intrarea si iesirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificand starea tehnica a acestora sub comanda nemijlocita a sefului de birou sau a polițistului local cu atribuții de coordonare, respectand cu strictete regulile stabilite de conducerea Politiei Locale Ploiesti;
  7. raporteaza sefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare si la dispeceratul Politiei Locale, in scris si telefonic, zilnic, constatarile facute, evenimentele si neregulile care au avut loc in zona de responsabilitate incredintata, precum si stationarile in locatiile stabilite din perimetrul postului (locatia si durata);
  8. constata contraventiile date in competenta, potrivit legii, intocmeste si preda, dupa caz, procesele-verbale de constatatare a contraventiei, rapoartele zilnice de activitate si alte documente (anexe la p.v.c.c., procese - verbale de predare primire, etc.) șefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare desemnat pentru a-i organiza si coordona activitatea;
  9. in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu iar daca nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricarei acțiuni, polițistul local se legitimează și iși declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
  10. poarta si foloseste in conditiile legii, numai in timpul serviciului, armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
  11. face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
  12. participa la cursuri de formare profesională, sedinte de instruire profesionala si pregatire fizica cat si la cele pe linia respectarii normelor de securitate si sanatate in munca si a celor de aparare impotriva incendiilor;
  13. sa cunoasca obligatiile, drepturile, atributiile si interdictiile legate de serviciu, fiind in masura sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului planificat;
  14. participa atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore) cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respectarea normelor privind apararea impotriva incendiilor;
  15. verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile repartizate de catre superiorii ierarhici, din partea cetãţenilor / institutiilor din Municipul Ploiești, intocmind raport cu masurile luate;
  16. redacteaza ori de cate ori i se solicita de catre superiorii ierarhici, rapoarte privind activitatile desfasurate, numarul de sesizari date spre rezolvare precum si masurile dispuse acolo unde se impun;
  17. aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
  18. îndeplinește orice alte atribuții de serviciu dispuse de conducerea Poliției Locale Ploiești, în conformitate cu prevederile legale.
  Atribuții specifice funcției de polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice:
  a) menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
  b) menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
  c) participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
  d) acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
  e) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
  f) asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
  g) participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
  h) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
  i) executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţã a Municipiului Ploiești;
  j) participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
  k) coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
  l) asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
  m) acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
  n) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
  o) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
  p) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
  q) acţioneazã, încondiţiile lit. j), pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
  r) participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
  s) îndeplinesc ori ce alte atribuţii stabilite prin lege.

   

   

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC
  VAIDA ADRIAN MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ANUNT

  ANUNŢ

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice specifice vacante:
   1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică I;
   2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică III;
   1 post de politist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică IV;

  Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor etape:
   Selectarea dosarelor de înscriere - în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
   Proba scrisă - programată în data de 17.07.2017, ora 10:00;
   Interviul - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  Proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
   Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
   Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
   Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
   Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
   Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
   Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice;
   Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
   Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Birourilor Ordine Publică I, III şi IV:
   Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
   Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
   Apt psihologic pentru permis port armă;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 14.06.2017 - 03.07.2017 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
   formularul de înscriere;
   copia actului de identitate;
   copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
   copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
   cazierul judiciar;
   aviz psihologic pentru permis port armă;
   adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri .
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL                                                          ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA                                         JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local, clasa III,
  grad profesional superior, vacante
  din cadrul Birourilor Ordine Publică I, III şi IV

   Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
   Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
   Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
   Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

   


  DIRECTOR GENERAL                                                                   ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA                                                  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                         MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice specifice vacante:
   1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică I;
   2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică II;
   2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică III;
   1 post de politist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică IV;
  Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape:
   Selectarea dosarelor de înscriere - în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
  Proba scrisă - programată în data de 05.12.2016, ora 10:00;
  Interviul - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  Proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
   Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
   Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
   Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
   Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
   Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
   Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice;
   Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
   Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Birourilor Ordine Publică I, II, III şi IV:
   Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
   Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
   Apt psihologic pentru permis port armă;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.10.2016 - 09.11.2016 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
   formularul de înscriere;
   copia actului de identitate;
   copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
   copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
   cazierul judiciar;
   aviz psihologic pentru permis port armă;
   adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Bibliografia de concurs este prevazută în anexa 1.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.


               DIRECTOR GENERAL                                          ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
            Carmen Daniela Gheorghe                                    JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                       Mocanu Gabriela Isabela

   

  Anexa 1


  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local,
  clasa III, grad profesional superior, vacante
  din cadrul Birourilor Ordine Publică I, II, III si IV

   Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
   Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
   Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
   Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;


                 DIRECTOR GENERAL                                              ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
             Gheorghe Carmen Daniela                                        JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                              Mocanu Gabriela Isabela

   


  ANUNT

  POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

  ANUNŢ FINAL
  Privind rezultatele finale ale concursului organizat în data de 09.11.2015 şi 12.11.2015, în vederea ocupării unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale de Paznic din cadrul biroului Pază
  Nr.
  Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul la proba scrisă Punctajul la proba interviu Punctajul final Rezultat final concurs
  1.Crăciun Răsvan Ruli 52 46,49 Respins
  2.Silivestru Nicolae 50 35 42,5 Respins

  Rezultatele finale la concurs au fost comunicate candidaţilor prin anunţul cu nr.2036/17.11.2015 afişat la sediul instituţiei şi site-ul instituţiei de către secretarul comisiei de concurs care cuprinde punctajele obţinute de către candidaţi la fiecare probă în parte cu menţiunea ,, admis" ,,respins".

  Preşedinte comisie de concurs

  Mocanu Gabriela Isabela

   

   

  Secretar comisie

  Neagu Doina


  ANUNT

  ANUNŢ
  PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA CONTESTAŢIILE DEPUSE LA PROBA DE INTERVIU
  Ca urmare a contestaţiilor depuse de candidaţii care au susţinut proba de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Paznic din cadrul Biroului Pază, comisia de soluţionare a contestaţiilor a acordat următoarele punctaje în urma analizării consemnării răspunsurilor la interviu:
  Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj acordat
  ( puncte) Rezultat probei interviu

  ADMIS/RESPINS

  1.CRĂCIUN RĂSVAN RULI 46 puncte RESPINS

  2.SILIVESTRU NICOLAE 35 puncte RESPINS

  Candidaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

  Afişat astăzi 16.11.2015 orele 11:00

  Comisia de concurs:
  DUMITRESCU LAVINIA - Preşedinte
  TEODORESCU FLORIN - Membru
  MANOLE FLORIN -Membru
  NEAGU DOINA - Secretar


  ANUNT

  ANUNŢ
  PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA INTERVIU
  La concursul organizat în vederea ocupării a unui post temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de paznic din cadrul Biroului Pază din data de 12.11.2015
  Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj proba interviu
  ( puncte) Rezultat probei interviu
  ADMIS/RESPINS
  1.
  CRĂCIUN RĂSVAN RULI 40 puncte RESPINS
  2. SILIVESTRU NICOLAE 30 puncte RESPINS

  Au fost declaraţi admişi la proba interviu concurenţii care au obţinut minimum 50 puncte.
  Candidaţii nemulţumiţi de punctajul acordat pot depune contestaţie în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor de la proba interviu respectiv până pe data de 13.11.2015 orele 14:00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  Afişat astăzi 12.11.2015 orele 15:50
  Comisia de concurs:
  Mocanu Gabriela Isabela - Preşedinte
  Echimescu Paula Maria - Membru
  Chifor George Ionuţ -Membru
  Neagu Doina -Secretar


  ANUNT

  ANUNŢ
  PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE
  La concursul organizat în data de 09.11.2015 în vederea ocupării a unui post temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de paznic din cadrul Biroului Pază.
  Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj proba scrisă
  ( puncte) Rezultat proba scrisă
  ADMIS/RESPINS
  1 MICU LILIANA GABRIELA 41,34 RESPINS
  2 SILIVESTRU NICOLAE 50 ADMIS
  3 CRĂCIUN RĂSVAN RULI 52 ADMIS

  Au fost declaraţi admişi la proba scrisă concurenţii care au obţinut minimum 50 puncte.
  Concurenţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă vor susţine interviul în data de 12.11.2015 orele 11:00.
  Candidaţii nemulţumiţi de punctajul acordat pot depune contestaţie în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor de la proba scrisă respectiv până pe data de 10.11.2015 orele 16:30, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  Afişat astăzi 09.11.2015 orele:14:30
  Comisia de concurs:
  Mocanu Gabriela Isabela - Preşedinte
  Echimescu Paula Maria - Membru
  Chifor George Ionuţ -Membru
  Neagu Doina -Secretar


  ANUNT

  ANUNŢ

  REZULTATUL PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DIN DATA DE 26.10.2015, LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE PAZNIC DIN CADRUL BIROULUI PAZĂ CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA
  09.11.2015-12.11.2015

  Nr.crt.
  Numele şi prenumele Rezultat selecţie Observaţii

  1.
  SILIVESTRU NICOLAE ADMIS
  2.
  MICU LILIANA GABRIELA ADMIS
  3.
  CRĂCIUN RĂSVAN RULI ADMIS
  4.
  IANCU CIPRIAN IONUŢ RESPINS Prezentare dosar incomplet


  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selectării dosarelor de înscriere pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 27.10.2015,orele 16.30 sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  Comisie selecţie dosare:
  Mocanu Gabriela Isabela- Preşedinte
  Echimescu Paula Maria - Membru
  Chifor George Ionuţ -Membru
  Secretar: Neagu Doina

  Afişat astăzi 26.10.2015


  ANUNT

  ANUNṬ

   

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 09.11.2015-12.11.2015 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de Paznic din cadrul instituţiei Biroul Pază.
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 09.11.2015, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 12.11.2015, ora 11:00 interviul.
  Condiţii generale de participare:
  • are cetăţenie română cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
  • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;
  Condiţii specifice de participare:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 1 an

   

  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

  a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  e) Cazierul judiciar;
  f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
  g) aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;
  h) Curriculum vitae

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 5 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 19.10.2015-23.10.2015, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte,Proceduri.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte,Proceduri.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA

  ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE, PROCEDURI MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de Paznic din cadrul Biroului Pază


  1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr.53/2003, republicată-actualizată - Codul Muncii;
  6. Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA

  ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE, PROCEDURI MOCANU GABRIELA ISABELA


  CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
  organizat în vederea ocupării postului temporar vacant de personal contractual Paznic
  din cadrul Biroului Pază


  Nr.
  crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii
  1 19.10.2015 Publicarea anunţului privind organizarea concursului
  2. 19.10.2015
  23.10.2015 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului de concurs
  3. 26.10.2015 Selecţia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare de către comisia de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei
  4. 27.10.2015 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
  5. 28.10.2015 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, afişarea rezultatelor la contestaţii
  6. 09.11.2015
  Ora 10:00 Susţinerea de către candidaţi
  a probei scrise şi afişarea rezultatului probei scrise
  7. 10.11.2015 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul la proba scrisă
  8. 11.11.2015 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei scrise consemnarea rezultatelor, afişarea rezultatelor la contestaţii
  9. 12.11.2015
  Ora 11:00 Susţinerea probei interviu de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă şi afişarea rezultatelor
  10. 13.11.2015 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul probei interviu
  11. 16.11.2015 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei interviu consemnarea rezultatelor, afişarea rezultatelor la contestaţii
  12. 17.11.2015 Stabilirea punctajelor finale şi afişarea rezultatelor finale ale concursului

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA

  ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE, PROCEDURI, MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 27-29.10.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice.

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 27.10.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 29.10.2015, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
   Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
   Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
   Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
   Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
   Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
   Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
   Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
   Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.


  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice:
   Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
   Posesor al permisului de conducere, categoria B;
   Apt psihologic pentru permis port armă.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 09.10 -16.10.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis port armă;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  • Copie permis de conducere, categoria B.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL, 

  GHEORGHE CARMEN DANIELA

   

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante
  de poliţist local, clasa III, grad profesional superior
  din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  8.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (art. 14 ;15 ;16 ;111 ;142 ;143 ; 173) ;
  9.Hotărârea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.
  10.Legea nr. 448/2006 privind oprirea, staţionarea auto pe locurile destinate persoanelor cu handicap (art. 100, pct. 1, lit. f);
  11.Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii :
  Cap. VI - Administrarea domeniului public :
  Art. 6.1 - pct. 6 ;7 ;12 ;20 ;21 ;22.
  Cap. XII - Transportul public local şi transportul în regim de taxi:
  Art. 12.1 - pct. 1 ;2 ;4 ;18 ;22 ;23 ;27 ;28 ;29.
  Cap. XIII - Întreţinerea şi repararea străzilor:
  Art. 13.2 - pct. 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;15 ;16.

   


  DIRECTOR GENERAL,  
  GHEORGHE CARMEN DANIELA

   

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT

  Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Biroul Financiar-Contabilitate din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti, judeţul Prahova

   

  Informaţii concurs

  Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
  Data de sustinere a probei scrise: 22.06.2015, ora 10:00
  Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Poliţiei Locale Ploieşti, judeţul Prahova
  Stare concurs: Programat
  Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, judeţul Prahova.

   

  Informaţii posturi scoase la concurs

  Şef birou
  Descriere post
  Clasa: conducere
  Tip compartiment: BIROU
  Denumire compartiment: BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE
  Localizare post
  POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
  Localitate: PLOIEŞTI
  Judeţ: PRAHOVA

   

  Condiţii de participare
  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice,
  • - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31 alin. (1) din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice);
  • - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani.

  Bibliografie concurs
  • Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, actualizat; 
  • Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia, modificat şi completat de Ordinul 2021/2013;
  • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
  • Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

  Dosar de înscriere
  Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

   

  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726.

   


  ANUNT

  TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI BIROULUI ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
  ORGANIZAT IN PERIOADA 19.03.2015-25.03.2015


  Nr.crt.     Numele si          Numar de puncte       Numar de puncte       Rezultat final       Observatii
                prenumele             proba scrisa               proba interviu
       1    GULIANU FLORIN             92,67                           96,34                 94,51                ADMIS


  Comisia de concurs;
  Enita Alexandru -Presedinte
  Mocanu Gabriela Isabela -Membru
  Grozea Magdalena -Membru
  Neagu Doina - Secretar comisie

   


  ANUNT

  TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI INTERVIU
  la concursul pentru ocuparea postului tempora vacant de Inspector de Specialitate din cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca organizat în data de 25.03.2015


  NR. CRT.     NUME SI PRENUME     NR DE PUNCTE     OBSERVATII
          1           GULIANU FLORIN              96,34                   ADMIS


  Comisia de concurs:
  Enita Alexandru- Presedinte
  Mocanu Gabriela Isabela- Membru
  Grozea Magdalena - Membru

  Secretar comisie
  Neagu Doina 


  ANUNT

  REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DIN DATA DE 19.03.2015 DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

  NR. CRT.   NUME SI PRENUME    PUNCTAJ    REZULTAT
           1            GULIANU FLORIN          92,67         ADMIS

  Comisia de concurs:
  Preşedinte : Eniţă Alexandru
  Membru: Mocanu Gabriela Isabela
  Membru: Grozea Magdalena

  Secretar comisie: Neagu Doina

   


  ANUNT

  REZULTATUL DIN DATA DE 10.03.2015 PRIVIND SELECTAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

   


  Nr. crt.     Numele şi prenumele     Rezultat selecţie
        1.      GULIANU FLORIN          ADMIS


  Comisie selecţie dosare:
  Preşedinte: Eniţă Alexandru
  Membru: Mocanu Gabriela Isabela
  Membru: Grozea Magdalena

  Secretar comisie: Neagu Doina

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.286/2011, actualizat, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 19-25.03.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei de execuţie contractuale temporar vacante de Inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 19.03.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 25.03.2015, ora 13:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizat:
  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciṭiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineṣte condiṭiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infracţiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea.


  Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale temporar vacantă de Inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă:
  • Studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei de minimum 3 ani;
  • Cunoştinţe operare calculator.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de executie contractuale temporar vacante se pot depune ȋn termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 03-09.03.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii instituţiei publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă calitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • curriculum vitae.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Concursul va avea loc la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21:
  a. selecţia dosarelor de înscriere;
  b. proba scrisă;
  c. interviul.
  Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:
  • Depunere dosare de concurs: 03.03.2015 - 09.03.2015;
  • Selectie dosare de concurs: 10.03.2015;
  • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de concurs: 11.03.2015, ora12:00;
  • Depunere contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 11.03.2015, ora 12:00-12.03.2015, ora 12:00;
  • Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind selecţia dosarelor:13.03.2015, ora 12:00;
  • Proba scrisa: 19.03.2015, ora 10:00;
  • Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 20.03.2015, ora 12:00;
  • Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 20.03.2015, ora 12:00-23.03.2015, ora 12:00;
  • Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba scrisă: 24.03.2015, ora 12:00;
  • Interviul: 25.03.2015, ora 13:00;
  • Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 26.03.2015, ora 12:00;
  • Depunere contestaţii privind rezultatul interviului: 26.03.2015, ora 12:00-27.03.2015, ora 12:00;
  • Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind interviul: 30.03.2015, ora 12:00;
  • Afişare rezultate finale concurs: 31.03.2015, ora 12:00.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERALADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea funcţiei de execuţie contractuale temporar vacantă de Inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă

   

  1. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr. 53/2003, republicată - Codul Muncii;
  6. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Hotărârea nr. 1426/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 16-18.03.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Biroul Intervenţie Rapidă I.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.03.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.03.2015, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.


  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Intervenţie Rapidă I:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 27.02 -06.03.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis port armă;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.
  Cu stimă,

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 10-12.02.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Biroul Intervenţie Rapidă I.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 10.02.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 12.02.2015, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Intervenţie Rapidă I:
  •Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  •Apt psihologic pentru permis port armă.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26.01 -02.02.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic pentru permis port armă;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.
  Cu stimă,

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I

   

  1. Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 03-05.12.2014, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante:
  •poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.12.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.12.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I:
  •Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  •Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 19.11.2014-27.11.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante
  de poliţist local din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  •Şef Birou Intervenție Rapidă II;
  •Sef Birou Protectia Mediului.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 17.12.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 19.12.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  •Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 14.11.2014-03.12.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Şef Birou Evidenţa Persoanelor şi acordul favorabil al ordonatorului principal de credite în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea acestor funcţii publice de conducere.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef Birou Interventie Rapida II

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei
  publice de conducere vacante de Şef Birou Protectia Mediului

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7. O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului, actualizata;
  8. Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005, actualizata;
  9.Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
  10.O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează, ȋn perioada 22.12 - 24.12.2014, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de execuţie vacante de personal contractual din cadrul instituţiei:

  • 1 post de ,,Paznic" din cadrul Biroului Pază 
  • 1 post de ,,Referent" din cadrul Biroului Dispecerat
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 22.12.2014, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 24.12.2014, ora 13:00 interviul.
  Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
  • Are cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciluiul în România
  • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • îndeplineşte condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

   


  Cerinţele specifice pentru ocuparea postului de personal contractual Paznic din cadrul Biroului Pază, sunt:
  • Sudii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime minimă 3 ani în specialitatea sudiilor;
  • să fie apt psihologic pentru funcţia solicitată;

  Pentru postul de Referent din cadrul Biroului Dispecerat candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de Bacaluareat;
  • vechime minimă 3 ani în specialitatea sudiilor;
  • să fie apt din punct de vedere medical;
  • să fie apt psihologic pentru aviz port armă

  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  e) Cazierul judiciar;
  f) Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele şi calitatea acestuia; ;
  g) Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului pe site-ul insituţiei, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 10.11.2014-21.11.2014, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI,
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ,,Referent" din cadrul Biroului Dispecerat

   

  - Legea nr.155/2010, Legea Poliţiei Locale;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  - Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  - Legea nr. 295 din 28.06. 2004, privind regimul armelor și al munițiilor, actualizată;
  - Legea nr.17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52);
  - Legea nr. 52 din 03.02.2003, privind transparența decizională în administrația publică;
  - Legea nr. 544 din 12 .10. 200, privind liberul acces la informațiile de interes public;
  - Legea nr. 677 din 21 .11. 2001,pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ,,paznic"din cadrul Biroului Pază

   

  1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Legea nr.17/1996 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (art.46-52)
  7. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 07-09.10.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  • poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial;
  • poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă;

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 07.10.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 09.10.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 12.09-19.09.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

   

  1.Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12.Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 23.09.2014-25.09.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcṭii publice de execuţie vacante:
  1 post de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant ȋn cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri;

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 23.09.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 25.09.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 22, alin.( 2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri:
  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice;
  Fără vechime;

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.08.2014-09.09.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
  formularul de înscriere;
  copia actului de identitate;
  copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  cazierul judiciar;
  aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs şi referatul aprobat de ordonatorul principal de credite.

  Cu stimă,


  DIRECTOR GENERAL, TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU,
  RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

   

  Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Actiunea civilă (Cartea I, Titlul I- Cod de Procedură Civilă);
  Competenţa instanţelor de judecată (Titlul III-Cod de Procedură Civilă);
  Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  Legea nr. 12/1990, republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
  Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
  Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementările activităţii solutionării petiţiilor.

  DIRECTOR GENERAL, TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU,
  RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT

  Referitor la organizarea concursului de ocupare a funcţiei publice de conducere de Şef Birou Evidenţa Persoanelor, Poliţia Locală Ploiești face menţiunea că perioada de concurs a fost modificată, acesta susținându-se în intervalul 12 - 16.09.2014.
  Modificarea perioadei a fost făcută cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0244/513255, interior 115 - Seviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU
  RESURSE UMANE,JURIDI, CONTRACTE,PROCEDURI,
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 09.09.2014-11.09.2014, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 09.09.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 11.09.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  •Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 11.08.2014-01.09.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef Birou Evidenţa Persoanelor

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  8.Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  9.Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H. G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 14-16. 07. 2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  • poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial;
  • poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă;
  • poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Biroului Ordine Publică IV.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 14. 07. 2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 16. 07. 2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an.
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Biroului Ordine publică IV:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26. 06 -03. 07. 2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31. 12. 2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01. 01. 2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int. 115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  Cu stimă,

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

   

  1. Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4. Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6. Ordonanţa nr. 2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8. Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9. Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10. Hotărârea Guvernului nr. 555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12. Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13. H. C. L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă

   

  1. Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Biroului Ordine Publică IV

   

  1. Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 17-19.06.2014, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 17.06.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 19.06.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege. 
  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 15.05-03.06.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Mentionam ca potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, institutia noastră nu solicită organizarea testării profesionale pentru ocuparea acestui post.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie
  vacante de consilier juridic
  din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

   

   

  1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  3. Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
  4. Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  7. Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Hotărârea nr. 833/2007 privind normele de organizare ş funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  10. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. Legea nr. 134/2010-Codul de Procedură Civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  12. Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  13. Legea nr. 12/1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de productie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;
  14. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  15. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii soluţionării petiţiilor.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 03-05.06.2014, organizează concurs pentru ocuparea  funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Intervenţie Rapidă.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.06.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.06.2014, ora 14:00,  interviul. 
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile  generale prevăzute de art. 54  din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.  

   


  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Intervenţie Rapidă:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.
  • Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8  zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada  15.05 -22.05.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele  08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  • Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis port armă;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere  din care să rezulte  că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm  bibliografia pentru concurs.
  Cu stimă,
        
  DIRECTOR GENERAL,                   
  TOADER CRISTINEL

   

                   
  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA  ISABELA


  BIBLIOGRAFIA

   

  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante
  de poliţist local, clasa III, grad profesional superior
  din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă 

  •  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  •  2.Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  •  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  •  4.Hotărȃrea Guvernului  nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  •  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  •  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008,  pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor  ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ; 
  •   9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare. 

   

  DIRECTOR GENERAL                  
  TOADER CRISTINEL                                

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 12-14.05.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:

  • poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Control Comercial;
  • poliţist local, clasa III, grad profesional principal-Biroul Ordine publică IV;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 12.05.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 14.05.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   


  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Control Comercial:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional principal - Biroul Ordine publică IV:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 22.04 -29.04.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

   1.Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

  2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12.Hotărârea Guvernului nr. 947/200 , republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local
  din cadrul Biroului Ordine Publică IV 

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 06.05.2014-08.05.2014, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 06.05.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 08.05.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  •Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 04.04.2014-23.04.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef Birou Evidenţa Persoanelor

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  8.Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  9.Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, organizeaza in perioada 19-21.05.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale vacante de Casier:
  Concursul se organizeaza la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, in data de 19.05.2014, ora 10:00 proba scrisa si in data de 21.05.2014, ora 14:00, interviul.
  Conditii generale de participare:
  -are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
  -cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  -are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  -are capacitate deplina de exercitiu;
  -are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  -nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;


  Conditii de participare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Casier:
  -studii medii liceale absolvite cu diploma de bacaluareat;
  -vechime in muncă: minimum 3 ani;
  -vârsta minim 21 de ani;


  Dosarul de concurs va contine va contine urmatoarele documente:

  a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
  b)copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
  d)copia carnetului de munca, conform cu originalul, şi o adeverinta care sa ateste vechimea in munca după data de 01.01.2011 ;
  e)cazierul judiciar;
  f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei contractuale, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
  g)aviz psihologic care atesta ca este apt psihologic pentru functia solicitata;
  h)curriculum vitae;
  Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la secretarul comisiei, in perioada 01.04.2014-14.04.2014 de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, la Politia Locala Ploiesti, et. 1, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Politiei Locale Ploiesti, str. B-dul. Independentei, nr. 21, Ploiesti, Telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunt anexam bibliografia de concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  Toader Cristinel

  SEF SERVICIU RESURSE UMANE
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  Mocanu Gabriela Isabela

   

  BIBLIOGRAFIE

  Pentru ocuparea postului vacant de casier
  din cadrul Poliţiei Locale


  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii materiale şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, acualizată;
  Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
  H.C.M. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
  Ordin M.E.F. nr.3512/2008 privind documentele financiar- contabile:
  Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, organizeaza in perioada 25-27.03.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale :
  -Inspector de Specialitate, grad profesional II, în cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca - functie contractuala temporar vacanta;
  - Paznic in cadrul Biroului Paza - functie contractuala temporar vacanta;
  Concursul se organizeaza la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, in data de 25.03.2014, ora 10:00 proba scrisa si in data de 27.03.2014, ora 14:00, interviul.
  Conditii generale de participare:
  - are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
  - cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  - are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  - are capacitate deplina de exercitiu;
  - are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  - nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale de temporar vacanta de Inspector de Specialitate, grad profesional II, în cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca :

   

  -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
  -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei : minimum 2 ani;
  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale temporar vacante de paznic in cadrul Biroului Paza:
  - studii medii generale;
  - vechime in muncă: minimum 1 an;
  - sa fie apt psihologic pentru aviz port-arma;
  Dosarul de concurs va contine va contine urmatoarele documentre:
  a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
  b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
  d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei contractuale, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
  g) aviz psihologic pentru port arma care atesta ca este apt psihologic pentru functia solicitata;
  h) curriculum vitae;
  Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la secretarul comisiei, in perioada07.02.2014-20.02.2014 de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, la Politia Locala Ploiesti, et. 1, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Politiei Locale Ploiesti, str. B-dul. Independentei, nr. 21, Ploiesti, Telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunt anexam bibliografia de concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  Toader Cristinel


  SEF SERVICIU RESURSE UMANE
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  Mocanu Gabriela Isabela

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale temporar vacanta de Paznic, din cadrul Biroului Paza

   

  1. Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitilor cu modificarile si completarile ulterioare (art. 46-52);

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  La concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale temporar vacanta de Inspector de Specialitate, gradul profesional II din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti

   

  1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  5.Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)
  6. Legea nr.319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Hotărârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 11-13.03.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante:
  • 1 post de referent, clasa III, grad profesional superior ȋn cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent ȋn cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.03.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 13.03.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 05.02-24.02.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  • Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, modificată de Hotărârea Guvernului nr.1487/2005, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  • Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
  • Legea nr.544/2001, actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 14-18.02.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  •Poliţist local, clasa I, grad profesional principal-Biroul Ordine publică III;
  •Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică I;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 14.02.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.02.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional principal - Biroul Ordine publică III;
  •Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  •Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent - Biroul Ordine publică I;
  •Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
  •Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 27.01-03.02.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic pentru permis portarmă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri .
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de poliţist local
  din cadrul Birourilor Ordine Publică I si III

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 11.02.2014-13.02.2014, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Director General Adjunct.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.02.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 13.02.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 3 ani.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 08.01.2014-27.01.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor,dobandite păna la data de 31.12.2010,se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Director General Adjunct

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de
  Director General Adjunct

   

  • Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată;
  • Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, actualizat;
  • Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat;
  • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, actualizată;
  • Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, actualizat;
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
  • Ordonanţa nr. 27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 16.12-18.12.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  • 1 post de poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Comercial;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică III;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.12.2013 ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.12.2013 ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Control Comercial:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publica III:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de poliţist local se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 29.11-06.12.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Biroului Ordine Publică III

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

   

  1.Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12.Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, organizeaza in perioada 14.01.2014-16.01.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale :
  - Sef Birou Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca - functie contractuala de conducere temporar vacanta;
  - Magaziner in cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca - functie contractuala vacanta;
  - Paznic in cadrul Biroului Paza - functie contractuala temporar vacanta;
  Concursul se organizeaza la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, in data de 14.01.2014, ora 10:00 proba scrisa si in data de 16.01.2014, ora 14:00, interviul.
  Conditii generale de participare:
  -are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
  -cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  -are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  -are capacitate deplina de exercitiu;
  -are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  -nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale de conducere temporar vacanta de Sef Birou Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca:
  -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
  -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei : minimum 2 ani;
  -cunostinte operare pe calculator;

  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de magaziner in cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca:
  -studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
  -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 5 ani;
  -cunostinte operare pe calculator;


  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale temporar vacante de paznic in cadrul Biroului Paza:
  -studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
  -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 1 an;
  -sa fie apt psihologic pentru aviz port-arma;

  Dosarul de concurs va contine va contine urmatoarele documentre:
  a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
  b)copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
  d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
  e)cazierul judiciar;
  f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei contractuale, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
  g)aviz psihologic pentru port arma care atesta ca este apt psihologic pentru functia solicitata;
  h)curriculum vitae;

  Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la secretarul comisiei, in perioada 21.11.2013-04.12.2013 de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:30-14:00, la Politia Locala Ploiesti, et. 1, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Politiei Locale Ploiesti, str. B-dul. Independentei, nr. 21, Ploiesti, Telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunt anexam bibliografia de concurs.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  Toader Cristinel

  SEF SERVICIU RESURSE UMANE
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  Mocanu Gabriela Isabela

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de conducere temporar vacante de Sef Birou Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca

   


  1.Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2.Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994;
  7.Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8.Hotararea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, acutualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale temporar vacante de paznic, din cadrul Biroului Paza

   

  1.Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2.Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitilor cu modificarile si completarile ulterioare (art. 46-52);

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante de magaziner, din cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in
  Munca

   

  1.Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2.Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6.Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 - (actualizata) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. ,,b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 12.11.2013-14.11.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante:
  • 1 post de referent, clasa III, grad profesional superior ȋn cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent ȋn cadrul Compartimentului Financiar;
  • 1 post de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 12.11.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 14.11.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Cunostinţe operare calculator.
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunostinţe operare calculator;
  Pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 09.10.2013-28.10.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.
  Cu stimă,


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  Şef Serviciu Resurse Umane,
  Juridic, Contracte, Proceduri
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  • Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, modificată de Hotărârea Guvernului nr.1487/2005, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  • Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
  • Legea nr.544/2001, actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar

   

  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei puublice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999,privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin Legea nr.54/1994;
  • Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 5/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2013;
  • Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
  • O.U.G nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurari sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor

   

  • Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  • Legea nr. 215/2001 - Legea administraṭiei publice locale, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  • Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  • Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 21.10.2013-23.10.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  • 1 post de poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Comercial;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică II;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică II;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică III;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 21.10.2013 ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 23.10.2013 ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Control Comercial:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Birourilor Ordine Publica II şi III:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului Ordine Publică II:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de poliţist local se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 01.10.2013-08.10.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică II si III

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local în cadrul Serviciului Control Comercial

   

  1.Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12.Hotărârea Guvernului nr. 947/200 , republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de poliţist local în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicată;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare (art.14 ;15 ;16 ;60 ;111 ;142 ;143 ; 167 ;173) ;
  12.Hotărarea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maxima autorizată de peste 3,5 tone.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 29.10 - 31.10.2013 concurs pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de,, Paznic" din cadrul Biroului Pază .
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 29.10.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 31.10.2013, ora 13:00 interviul.
  Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • •Să fie cetăţean român;
  • •are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • •studii medii generale;
  • •să fie apt din punct de vedere medical;
  • •să fie apt psihologic pentru aviz port armă;
  • •să deţină atestat conform Legii nr.333/2003 pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine

   


  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

   

  • a)Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • c)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • d)Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • e)Cazierul judiciar;
  • f)adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele şi calitatea acestuia; ;
  • g)aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;

   

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 18.09.2013-01.10.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU
  RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare în vederea ocupării
  funcţiei contractuale vacantă de ,,paznic"din cadrul Biroului Pază

   

   

  • 1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  • 2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  • 3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  • 4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • 5. Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 6. Legea nr.17/1996 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (art.46-52)
  • 6. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU
  RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 09.10 - 11.10.2013 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de Şef Birou Pază .

  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 09.10.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 11.10.2013, ora 13:00 interviul.
  Condiţii generale de participare:

  • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română şi domiciliul în România;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;
  Condiţii specifice de participare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 2 ani;
  • Cunoştinţe operare calculator;

   

  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

   

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
  • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 29.08.2013-11.09.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU
  RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   BIBLIOGRAFIA

   la concursul de recrutare în vederea ocupării
  funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de
  ŞEF BIROU PAZĂ

  • 1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  • 2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  • 3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  • 4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • 5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată);
  • 6. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 03.09.2013-05.09.2013, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine publică II;

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.09.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.09.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   


  Condiṭiile de participare sunt:

   

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 13.08.2013 - 20.08.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis portarmă 
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri :
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

   


  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL JURIDIC,

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, CONTRACTE, PROCEDURI,    
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III,
  grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică II
  •  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice; 
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 26.08.2013-28.08.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Ṣef Birou Ordine Publică III.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 26.08.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 28.08.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus mentionat se poate organiza concurs conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru permis port armă

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 24.07-12.08.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte,Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor,dobandite păna la data de 31.12.2010,se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică; 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane,Juridic, Contracte,Proceduri.
  La prezenta adresă anexăm referatul aprobat de ordonatorul principal de credite ṣi bibliografia pentru concurs.

   

   


  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL

   

  Sef serviciu

  RESURSE UMANE, 

  JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare ȋn vederea ocupării
  funcṭiei publice de conducere vacantă de
  Ṣef Birou Ordine Publică III

   

   

  • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniṭiilor ;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2004, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52);
  • 10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
  • 11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

   Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 19.08.2013-21.08.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante: 

  • 1 post de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant ȋn cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri;
  • 1 posturi de Poliṭist local, clasa I, grad profesional Debutant ȋn cadrul Biroului Ordine Publică III;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 19.08.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 21.08.2013, ora 14:00, interviul. 

  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare: 

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege. 
  Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 22, alin.( 2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. 

  Condiṭiile de participare sunt: 

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri: 

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice;
  • Fără vechime;
  • Cunostinţe operare calculator. 

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Biroului Ordine Publică III: 

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 17.07.2013-05.08.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente: 

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.

   

  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

   

  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   

  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  Anexăm bibliografia pentru concurs şi referatul aprobat de ordonatorul principal de credite.

   

  Cu stimă,

   

   

  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL

   

  Sef Serviciu Resurse Umane,

   Juridic, Contracte, Proceduri

  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   BIBLIOGRAFIA

  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Biroului Ordine Publică III

  •  Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind regimul armelor şi muniţiilor;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art.46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA

  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Actiunea civilă (Cartea I, Titlul I- Cod de Procedură Civilă);
  • Competenţa instanţelor de judecată (Titlul III-Cod de Procedură Civilă);
  • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr. 12/1990, republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
  • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
  • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementările activităţii solutionării petiţiilor.

   

  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 15.07.2013-17.07.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:

  • Poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Biroul Ordine publică II;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional principal-Biroul Ordine publică IV;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică I;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 15.07.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 17.07.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Ordine publică II;
  Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional principal - Biroul Ordine publică IV;
  Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică I:
  Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
  Apt psihologic pentru permis port arma.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26.06.2013-03.07.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis portarmă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs. 

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică I, II si IV 
  • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice; 
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   DIRECTOR GENERAL

  TOADER CRISTINEL


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 23.07.2013-25.07.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice specifică vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 23.07.2013 , ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 25.07.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Pentru funcţia publică specifică vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice condiṭiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 9 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru permis port arma

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 20.06.2013-09.07.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică; 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezenta adresă anexăm referatul aprobat de ordonatorul principal de credite ṣi bibliografia pentru concurs.

   

  SEF SERVICIU RESURSE UMANE,

  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI 

  MOCANU GABRIELA ISABELA


  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL 

   

   BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice 
  • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
  • 10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  • 11.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare (art.14 ;15 ;16 ;60 ;111 ;142 ;143 ; 167 ;173) ;
  • 12.Hotărarea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maxima autorizată de peste 3,5 tone.

   


  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   

   


  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 18 - 20.06.2013 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de Şef Birou Pază .
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 18.06.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 20.06.2013, ora 13:00 interviul.

  Condiţii generale de participare:

  • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română şi domiciliul în România;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;

   

  Condiţii specifice de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 2 ani;
  • Cunoştinţe operare calculator;

   

  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
  • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 08.05-21.05.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare în vederea ocupării
  funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de
  ŞEF BIROU PAZĂ

   


  1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată);
  6. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL


  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 15-17.05.2013 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de Inspector de Specialitate, grad profesional II.
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 15.05.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 17.05.2013, ora 13:00 interviul.
  Condiţii generale de participare:

   

  • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română şi domiciliul în România;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;
  Condiţii specifice de participare: 
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 3 ani;
  • Cunoştinţe operare calculator;

   


  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
  • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 01.04-12.04.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  BIBLIOGRAFIA
  La concursul organizat în vederea ocupării
  funcţiei contractuale de Inspector de Specialitate,
  gradul profesional II
  din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti

   

  1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  5.Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)
  6. Legea nr.319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Hotărârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT

   

  În conformitate cu prevedreile art.58, alin. (2) , lit. ,,b" in Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare ṣi coroborate cu prevederile Hotărȃrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, în perioada 22-24.04.2013 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Ṣef Birou Ordine Publică III.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 22.04.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 24.04.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus menţionat se poate organiza concurs deoarece postul se încadrează în categoria excepţii, conform prevederilor art.VI, punctul 1, alin.(21), lit.,,b" din Ordonamţa de Urgenţă nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;

   

   

 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibe capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

   

  Condiṭiile de participare sunt:

   

 • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
 • Cunoṣtinte operare calculator
 • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 22.03.2013-10.04.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.

   

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

   

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în munca si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite păna la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

   

   

 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile
 • sanitare abilitate care să conṭina ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;

   

   

 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;

   

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  La prezentul anunţ, anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  BIBLIOGRAFIA

   

  La concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Ordine Publică III.

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniṭiilor ;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2004, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52);
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. ,,b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 26.03.2013-28.03.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Ṣef Serviciu Intervenţie Rapidă.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 26.03.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 28.03.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus mentionat se poate organiza concurs deoarece postul se încadrează în categoria excepţii, conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

   

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.02.2013-12.03.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probeaza cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ, anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice
  specifice de poliţist local de conducere vacante de
  Şef Serviciu Intervenţie Rapidă

   

   

  • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice; 
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 11.03.2013-13.03.2013, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de ,,Sef birou" Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.03.2013, ora 10:00 proba scrisă ṣi ȋn data de 13.03.2013, ora 14:00, interviul.
  Condiṭii generale de participare:

   

  • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

   

  Condiţii specifice de participare:

   

  • Studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul ştiinţelor administrative;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei : minimum 2 ani;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator;

   

  Actele necesare înscrierii la concurs:

   

  • cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar;
  • adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului;
  • curriculum vitae.
  • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 25.01.2013-07.02.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

     DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

      

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiei contractuale de conducere vacante de ,,Sef Birou"
  Asigurare Tehnico Materiala si Deservire Auto

   

   

  1.Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii (republicată);
  7.Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr.54/1994;
  8.Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  9.Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 25.02.2013-27.02.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante:

   

  • 1 post de Referent, clasa III, grad profesional ,,Superior" ȋn cadrul Biroului Relaṭii cu Publicul-Comunicare ṣi Managementul Calităṭii; 
  • 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Serviciului Financiar Contabilitate;
  • 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Biroului Contracte, Achiziṭii Publice, Juridic-Proceduri;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" ȋn cadrul Serviciului Disciplină ȋn Construcṭii-Afiṣaj Stradal ṣi Protecṭia Mediului;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Serviciului Disciplina ȋn Construcṭii-Afiṣaj Stradal ṣi Protecṭia Mediului;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" ȋn cadrul Serviciului Control Comercial;
  • 2 posturi de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Biroului Ordine Publică II;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa III, grad profesional ,,Principal" ȋn cadrul Biroului Ordine Publică IV;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Principal" ȋn cadrul Biroului Ordine Publică IV;
  • 1 post de Politist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Biroului Ordine Publică III.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 25.02.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 27.02.2013, ora 14:00, interviul.

   


  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional ,,Superior" ȋn cadrul Biroului Relaṭii cu Publicul-Comunicare ṣi Managementul Calităṭii:

   

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Cunostinte operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice;
  • Fără vechime;
  • Cunostinţe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Biroului Contracte, Achizitii publice, Juridic Proceduri:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • Fără vechime;
  • Cunostinţe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunostinţe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Serviciului Control Comercial:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Biroului Ordine Publică II:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Poliţist local, clasa III, grad profesional ,,Principal" în cadrul Biroului Ordine Publică IV:

   

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Principal" în cadrul Biroului Ordine Publică IV:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Biroului Ordine Publică III:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 24.01.2013-12.02.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 

   

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional ,,Superior" din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
  • Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, modificată de Hotărârea Guvernului nr.1487/2005, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  • Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
  • Legea nr.544/2001, actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I,
  grad profesional ,,Debutant"din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei puublice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999,privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr.1917/2005 actualizat privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
  • Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin Legea nr.54/1994;
  • H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţilor publice pe perioada delegării şi detasării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în intersul serviciului;
  • Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" din cadrul Biroului Contracte,
  Achiziţii Publice, Juridic - Proceduri

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 actualizată privin atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr.925/2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG.nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea OUG.nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • Ordinul nr.313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

   

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" si ,,Debutant" din cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 publicat în M.O. nr.84/01.02.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
  • H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii;
  • H.C.L. nr.337/2008 privind stabilirea modalităţii de executare a lucrarilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti de refacere a acestora şi de punerea în conformitate a reţelelor subterane sau supraterane deţinute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilităţi în municipiul Ploieşti.

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I,
  grad profesional ,,Asistent" în cadrul Serviciului Control Comercial

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor;
  • Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  • Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  • Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  • Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  • Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  • Hotărârea Guvernului nr. 947/200 , republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
  • H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Poliţist local,
  din cadrul Birourilor Ordine Publică II, III si IV

   

   

  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind regimul armelor şi muniţiilor;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art.46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 16.01.2013-18.01.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:

  • Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Circulaţie pe drumurile publice;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Intervenţie rapidă;
  • Poliţist local, clasa I, grad profesional principal-Biroul Ordine publică III;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică II;
  • Consilier, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Financiar contabilitate. 
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.01.2013, ora 09:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.01.2013, ora 12:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Circulaţie pe drumurile publice:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Intervenţie rapidă:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional principal-Biroul Ordine publică III:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică II:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
  • Apt psihologic pentru permis port arma.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Financiar contabilitate:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 04.01.2013-11.01.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.

  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică II, III si a Serviciului Intervenţie Rapida

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Circulaţie pe drumurile publice

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.
  11.Hotararea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare-art. 14;15;16;60;111;142;143;167;173
  12.Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de Consilier din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordinul nr.1917/2005 actualizat privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
  8.Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin Legea nr.54/1994;
  9.H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţilor publice pe perioada delegării şi detasării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în intersul serviciului;
  10.Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile;
  11.Legea nr.293/2011- bugetului de stat pe anul 2012;
  12.Legea nr.294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012.
  13.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 11.02.2013-14.02.2013, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de ,,şofer", treapta profesionala I, din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.02.2013, ora 10:00 proba practică; în data de 12.02.2013, ora 10:00 proba scrisă ṣi ȋn data de 14.02.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească următoarele condiṭii:

   

  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii sau generale;
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru angajare;
  • Sa fie posesor al permisului de conducere categoriile B,C;
  • Cunostinţe minime de mecanic auto;
  • Vechime minimă în functia de şofer de 3 ani.
  Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

   

   

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului;
  • Aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • Curriculum vitae.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 20.12.2012-08.01.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ANEXĂ LA ANUNṬ

   


  BIBLIOGRAFIA

  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiei contractuale vacante de ,,şofer'' din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto

   

   

  • 1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  • 4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare. 
  • 5. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;
  • 6.Ordonanţa Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. ,,b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 21.01.2013-23.01.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice specifice de politist local de conducere vacante de Ṣef Serviciu Ordine Publică şi Pază.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 21.01.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 23.01.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus mentionat se poate organiza concurs deoarece postul se încadreaza în categoria excepţii conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani;
  Cunoṣtinṭe operare calculator;
  Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 19.12.2012-07.01.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  • Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   


  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de
  Şef Serviciu Ordine Publică şi Pază

   

  • 1. Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ; 
  • 9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 11. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 17.12-19.12.2012, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice specifice de poliţist local de conducere vacante: Ṣef Birou Evidenţa Persoanelor, Şef Birou Ordine Publică IV şi Şef Serviciu Circulaţie pe Drumurile Publice.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 17.12.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 19.12.2012, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru posturile mai sus menţionate se poate organiza concurs deoarece posturile se încadrează în categoria excepţii, conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Pentru funcţiile publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Ordine Publică IV şi Şef Serviciu Circulaţie pe Drumurile Publice condiṭiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31, alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010).
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru permis port arma

   

  Pentru funcţia publică specifică de poliţist local de conducere vacantă de conducere de Şef Birou Evidenţa Persoanelor condiţiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice(în condiţiile art. 31, alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010);
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru angajare

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 14.11-03.12.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică; 
  • Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  • Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Ordine Publică IV

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Serviciu Circulaţie pe Drumurile Publice

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare (art.14 ;15 ;16 ;60 ;111 ;142 ;143 ; 167 ;173) ;
  12.Hotărarea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maxima autorizată de peste 3,5 tone.

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Evidenţa Persoanelor

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  8.Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  9.Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 10-13.12.2012 concurs pentru ocuparea următoareler posturi vacante de personal contractual din cadrul instituţiei;

  • 1 post de muncitor armurier
  • 1 post de şofer
  • 2 posturi de paznic
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21astfel;
  • ȋn data de 10.12.2012 ora 10:00, proba practică pentru candidaţii înscrişi pentru postul de şofer, 
  • în data de 11.12.2012 , ora 10.00 proba scrisă 
  • ȋn data de 13.12.2012, ora 14:00, interviul 
  Pentru postul de ,,şofer " treapta profesională I,candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:
  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru angajare
  • să fie posesor al permisului de conducere categoriile B,C
  • cunoştinţe minime de mecanic auto
  • vechime minimă în funcţia de şofer de 3 ani

   

  Pentru postul de ,,muncitor-armurier" treapta profesională I,candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii,

  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru aviz port-armă
  • Absolvent al cursului de specializare armurier -GLOCK
  • Vechime în muncă minimum 9 ani

   

  Pentru posturile de ,,paznic" candiaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii;

  • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ;
  • sa fie cetăṭean roman; 
  • sa fie apt din punct de vedere medical ;
  • sa fie apt psihologic pentru aviz port-armă;

   

  Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

   

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • Curriculum vitae.

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26.10-08.11.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  ANEXĂ LA ANUNṬUL NR.

   

   


  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiilor contractuale vacante de
  ,, paznic'' din cadrul Compartimentului Paza Obiective


  1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.
  5.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52).
  8. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA

  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiei contractuală vacantă de ,,şofer ,,
  din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto


  1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  5.Ordonanţa Guvernului nr.195/2002, (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice ;
  6. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA 

  La concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuală vacantă
  de ,,muncitor-armurier ,,
  din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto


  1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  5.Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
  6.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
  7. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


   


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 19-22.11.2012, concurs pentru ocuparea a unui post de executie vacant de "referent" - personal contractual, treapta profesională II din cadrul Biroului Dispecerat.

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 19.11.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 22.11.2012, ora 14:00, interviul.

  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:

  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime minimă în muncă după obţinerea diplomei de bacalaureat 1 an
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru aviz port armă.

  Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

  1. Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  5. Cazierul judiciar;
  6. Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  7. Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  8. Curriculum vitae.

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 08. -19.10.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane. Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.

  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.
  DIRECTOR GENERAL,
  CRISTI TOADER

  ANEXA LA ANUNTUL NR.4723/08.10.2012

  BIBLIOGRAFIA

  La concursul organizat in vederea ocuparii functiei vacante de ,,referent” –treapta profesionala II, personal contractual din cadrul Biroului Dispecerat

  1. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  5. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
  6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52)

   DIRECTOR GENERAL
   CRISTI TOADER   ANUNT

   Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 01-03.10.2012, concurs pentru ocuparea a unui post de executie vacant de ,,referent"- personal contracual din cadrul Biroului Dispecerat.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 01.10.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 03.10.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:

   • Să fie cetăṭean romȃn;
   • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • Să fie apt din punct de vedere medical;
   • Să fie apt psihologic pentru aviz port armă.
   Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

    a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
    b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
    c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
    d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
    e) Cazierul judiciar;
    f) Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
    g) Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
    h) Curriculum vitae.

    Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.08-03.09.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.

   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   DIRECTOR GENERAL,
   Cristi Toader

    

   ANEXA LA ANUNT

   BIBLIOGRAFIA

   La concursul organizat in vederea ocuparii functiei vacante de ,,referent" personal contractual din cadrul Biroului Dispecerat 
   1. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   2. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
   4. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   5. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
   6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52)

    

    


   ANUNT

   Ȋn conformitate cu prevederile art. 43 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificarile si completările ulterioare, vă informam că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 29-31.08.2012, organizează concurs pentru ocuparea unei funcṭii publice de execuṭie temporar vacante de poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,asistent"din cadrul Serviciului Disciplină ȋn Construcṭii-Afiṣaj Stradal, Protecṭia Mediului ṣi Control Comercial dupa cum urmează:
   ȋn ziua de 29.08.2012, orele 10:00 proba scrisă ṣi ȋn ziua de 31.08.2012, orele 14:00 interviul.
   Precizam că pentru postul mai sus menṭionat se poate organiza concurs conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanta de Urgenta nr. 90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice.
   Condiṭii de participare:

   • Studii universitare de licentă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diploma de licentă sau echivalentă;
   • Sa aibă 1 an vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice.

   Alte conditii specifice pentru ocuparea postului sunt:
   • cunostinte de operare P.C. - nivel mediu;
   • cetatenie romana ṣi domiciliul stabil in Romania;
   • cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
   • sa aibe varsta de minim 18 ani impliniti;
   • apacitate deplina de exercitiu;
   • stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
   • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitatea;
   • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
   • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege
   Concursul se va desfasura la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21.
   Dosarele se depun la secretariatul comisiei, in perioada 17-23.08.2012, de luni pana joi intre orele 08 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Politia Locala Ploiesti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul ocupare a functiei publice va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
   - formularul de înscriere;
   - copia actului de identitate
   - copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
   - copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinṭă care să ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
   - cazierul judiciar
   - adeverinṭa care să ateste starea de sănătate corespunzatoare.
   - aviz psihologic din care să rezulte că este apt pentru exercitarea functiei publice

    

   Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta in copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifice pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

    

   Bibliografia stabilita pentru concurs este urmatoarea:
   1.Legea poliṭiei locale nr. 155/2010;
   2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ṣi funcṭionare a poliṭiei locale;
   3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare;
   4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcṭionarilor publici, republicată;
   5.Legea nr. 215/2001privind Administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   6.Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă ṣi recomandărilor privind mediul de viată al populaṭiei;
   7.Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităṭi publice, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   8.Ordonanṭa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor ṣi serviciilor de piaṭa, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   9.Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaṭiei ȋmpotriva unor activitaṭi comerciale ilicite, republicată;
   10.Ordonanṭa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată cu modificările ṣi completările ulterioare;
   11.Hotărȃrea Consiliului Local nr. 110/2004 privind actualizarea conform legii a Regulamentului de Organizare ṣi Funcṭionare a Serviciului Public de Salubrizare ȋn municipiul Ploieṣti (capitolele I, III, IV, V, VI, X-Anexa 3);
   12.Hotărȃrea Consiliului Local nr. 337/2008 privind stabilirea modalităṭii de executare a lucrărilor de reparaṭii pe domeniul public ṣi privat al municipiului Ploieṣti, de refacerea acestora ṣi de punere ȋn conformitate a reṭelelor subterane sau supraterane deṭinute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilităṭi ȋn municipiul Ploieṣti;
   13.Hotărȃrea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Ploieṣti, precum ṣi constatarea ṣi sancṭionarea faptelor ce constituie contravenṭii.

    

   DIRECTOR GENERAL
   Cristian Toader

    


   ANUNT


   Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 11.07-16.07.2012, concurs pentru ocuparea a unui post de executie vacant de ,,sofer" din cadrul Biroului Asigurare Tehnico Materiala si Deservire Auto.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.07.2012, ora 10:00, proba practica,12.07.2012,ora 10:00 proba scrisă ṣi ȋn data de 16.07.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:

   • studii medii sau generale;
   • sa fie cetăṭean roman; 
   • sa fie apt din punct de vedere medical;
   • sa fie apt psihologic;
   • fara cazier judiciar:
   • posesor al permisului de conducere B,C,E.;
   • cunostinte minime de mecanic auto:
   • vechime minima in functia de sofer de 3 ani:

    

   Dosarul de concurs va contine următoarele documente:
   a)Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
   b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
   c)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
   d)Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
   e)Cazierul judiciar;
   f)Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   g)Aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
   h)Curriculum vitae.

   Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 29.05.2012-12.06.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

       DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    

   ANEXĂ LA ANUNT

    BIBLIOGRAFIA

   la concursul organizat ȋn vederea ocupării contractuale vacante de "sofer"
   din cadrul Biroului Asigurare Tehnico Materiala si Deservire Auto

    

   • Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   • Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
   • Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   • Ordonanta Guvernului nr.195/2002(republicata) privind circulatia pe drumurile publice;
   • Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii (republicata)

    

    


   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    


   ANUNT


   Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 07-09.05.2012, concurs pentru ocuparea a trei posturi de executie vacante de ,,paznic" din cadrul Compartimentului Pază Obiective.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 07.05.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 09.05.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:
   •Să fie cetăṭean romȃn;
   •Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   •Să fie apt din punct de vedere medical;
   •Să fie apt psihologic pentru aviz port armă.
   Dosarul de concurs va contine următoarele documente:
   a)Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
   b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
   c)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
   d)Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
   e)Cazierul judiciar;
   f)Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   g)Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
   h)Curriculum vitae.

   Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.03-03.04.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

    


   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    

   ANEXĂ

    


   BIBLIOGRAFIA
   la concursul organizat ȋn vederea ocupării
   funcṭiilor contractuale vacante de
   ,, paznic'' din cadrul Compartimentului Paza Obiective


   1. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   2. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
   4. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.
   5. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52).

    

    

   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    


   ANUNT

   Avȃnd in vedere prevederile art. 57, alin. (4), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare ṣi ale art. 39, alin. (1) din Hotărȃrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. 1173/2008, POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacanta de Ṣef Birou Ordine Publică III.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.04.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.04.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
   •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
   •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
   •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
   •Să aibe capacitate deplină de exerciṭiu;
   •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
   •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
   •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
   •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   Condiṭiile de participare sunt:
   •Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
   •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
   •Cunoṣtinte operare calculator

   Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 01.03-20.03.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
   •formularul de înscriere;
   •copia actului de identitate;
   •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
   •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în munca si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
   •cazierul administrativ;
   •aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
   •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭina ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.
   Vă mulṭumim pentru colaborare.


   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

   ANEXĂ

   BIBLIOGRAFIA

   la concursul de recrutare ȋn vederea ocupării funcṭiei publice
   de conducere vacantă de Ṣef Birou Ordine Publică III


   1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   2. Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
   3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniṭiilor;
   7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2004, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor;
   8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
   9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52);
   10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
   11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

    

    

   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL