Licitatii si achizitii publice /

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractelor de Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50110000-9 servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe ; 42124100-5 furnizare piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare.
Obiectul achizitiei: "Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa.
Valoare estimata fara TVA : 58.823,53 lei
Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut ofertat pentru tarif mediu manopera tehnologica.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1011514/17.05.2018.
Termen limita depunere oferte: 24.05.2018, ora 12:00
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 24.05.2018, ora 12.00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, tel./ fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 

 


POLITIA LOCALA PLOIESTI
CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACTE DE PRESTARI
« SERVICII, DE REPARARE SI INTRETINERE A VEHICULELOR SI ECHIPAMENTELOR AFERENTE, SERVICII CONEXE, REVIZII SI ITP» COD CPV - 50110000-9 si
« SERVICII FURNIZARE SI INLOCUIRE PIESE DE SCHIMB MECANICE PENTRU MASINI SAU MOTOARE » COD CPV - 42124100-5


1. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti


2. Obiectul achizitiei publice:

2.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP, precum si a serviciilor de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare pentru un numar de 18 autovehicule si a echipamentelor aferente, inclusiv pentru rampele cu semnale acustice si luminoase, cu care sunt dotate, ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti (prezentate in Anexa 1), conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare.


2.2. Contractele sunt valabile de la data incheierii, pana la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii prin Act Aditional.

2.3. : Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica numărul mașinilor ce formează parcul auto.


3. Cerinte generale :
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constitutie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaborează de catre fiecare operator economic propunerea tehnica şi propunerea financiara.
Caietul de sarcini contine specificații tehnice și indicații privind regulile de baza care trebuie respectate astfel încat operatorii economici sa elaboreze propunerea tehnica si propunerea financiara corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.
Cerintele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.
In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata în considerare, dar numai în masura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.
Conform normelor de intretinere si reparare a autovehiculelor impuse de legislatia rutiera, autoritatea contractanta solicita prestarea serviciilor de intretinere, reparare, servicii similar a autovehiculelor, inlocuire piese de schimb, avand drept scop asigurarea parametrilor normali de functionare a acestora conform caracteristicilor tehnice impuse de producator, precum si asigurarea deplasarii pasagerilor in conditii maxime de securitate si siguranta.
Acestea vor fi prestate de catre operatorul economic conform legislatiei rutiere in vigoare, normelor prevazute in cartile tehnice si de intretinere a autovehiculelor, recomandate de fiecare producator, precum si in situatiile cand apar defectiunii si avarii.
Prestarea serviciilor va fi asigurata numai de personal specializat, iar materialele si piesele de schimb folosite la reparatii si revizii trebuie sa fie produse noi, originale, certificate/omologate de Registrul Auto Roman.
Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se va face in centre autorizate de RAR.

Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.


4. Conditii tehnice:

In scopul verificarii capacitatii tehnice a ofertantilor, specificatiile tehnice vor defini caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, certificarea conformitatii cu standardele relevante sau altele asemenea.
Precizarea performantelor se poate face prin:
 un standard national care ofera un standard European;
 omologare tehnica europeana;
 specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;
 un standard international;
 alte reglementari tehnice elaborate de organism de standardizare europene;
 dosarul tehnic sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de incercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile.


Propunerea tehnica a agentului economic va contine obligatoriu urmatoarele documente:

- certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;
- autorizatia tehnica emisa de RAR, vizata la zi, din care sa rezulte ca agentul economic este autorizat pentru activitati service post garantie de intretinere si reparatii a autovehiculelor ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti;
- autorizatie emisa de RAR din care sa rezulte ca agentul economic este autorizat sa execute inspectii tehnice in statii de inspectie tehnica pe raza municipiului Ploiesti;
- Certificat ISO 9001 valabil la data depunerii ofertei;
- prestatorul de servicii trebuie sa fie dotat cu echipamente de lucru adecvate prestarii serviciilor de intretinere, reparare si revizie a autovehiculelor la standardele de dotare impuse de RAR;
- autorizatia tehnica emisa de Registrul Auto Roman pentru statia ITP, in vigoare la data depunerii ofertei, conform RNTR 1 aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2113/08.05.2015;

NOTA:
Unitatea service trebuie sa fie amplasata pe raza municipiului Ploiesti.


5. Cerinte tehnice:

Operatorul economic ofertant trebuie sa execute toata gama de reparatii / servicii pentru toate autovehiculele achizitorului, ce vor respecta manualul de service pentru fiecare marca in parte, utilizandu-se totodata echipamentul pentru reparatie indicat de producator, respectiv:
 diagnoza
 reparatii mecanice si electrice;
 reparatii de tinichigerie si vopsitorie;
 inspectii tehnice periodice ITP;
 revizii tehnice periodice la numarul de km parcursi, conform specificatiilor din cartea tehnica, sau la fiecare 6 luni de exploatare;
 revizii speciale la trecerea de la un sezon la altul;
 ofertantul va asigura tractari in localitate si in afara localitatii gratuit, in cazul autovehiculelor imobilizate din cauza unor defectiuni;

Pentru efectuarea operatiunilor mentionate anterior, prestatorul trebuie sa aiba o dotare minimala ce va fi prezentata intr-o lista la ofertare si care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
 stand verificare geometrie auto;
 stand verificare noxe, cu dovada verificarii metrologice a acestuia;
 stand verificare sistem de franare cu dovada verificarii metrologice a acestuia;
 stand si soft defectoscopie pentru tipurile de autoturisme detinute de achizitor;
 atelier tinichigerie si vopsitorie;
 stand autorizat pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice;
 autovehicul cu platforma pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se pot deplasa pana la service;

Dupa deschiderea ofertelor tehnice, in perioada de evaluare, pana la stabilirea ofertei castigatoare, comisia de evaluare are dreptul sa verifice in teren cele declarate de prestator, pentru stabilirea conformitatii.
Serviciile de intretinere si reparatii a autoturismelor vor fi prestate de personal specializat calificat.

 

Tipurile de servicii ce trebuie asigurate de prestator sunt urmatoarele:

a) Servicii de reparare, intretinere / si sau reglare ale ansamblurilor mecanice;
 motor cu instalatiile anexe de alimentare prin injectie, de racire, de evacuare, de pornire integrate si/sau independent si componentele acestora;
 ambreiaj, transmisie, cutie de viteza mecanica si componentele acestora;
 sistemul de rulare si componentele acestuia;
 sistemul de directie si componentele acestuia;
 sistemul de franare si componentele acestuia;

 repararea caroseriei, inclusiv structura de rezistenta a acesteia;
 redresarea structurii caroseriei;
b) Servicii de reparare, intretinere si/sau reglari ale echipamentului electric si/sau electronic;
 instalatia electrica de iluminare;
 instalatia electrica de pornire a motorului, incarcare a bateriilor de acumulatori si componentele acestora;
 instalatia electrica a rampelor (acustica si luminoasa) cat si elemente de exterior
 sistemul de gestiune electronica a motorului si/sau a sistemelor autovehiculului, instalatii audio-video;

c) Servicii de montare, demontare, verificare si reparare a altor componente sau echipamente (instalatie de evacuare cu catalizatori si componentele acesteia, instalatia de climatizare si componentele acesteia, etc.)

Dupa executarea serviciilor, autovehiculul trebuie sa corespunda, din punct de vedere tehnic, normelor impuse de legislatia rutiera in vederea obtinerii vizei Inspectiei Tehnice Periodice;

Prestatorul va asigura toate piesele de schimb, subansamblele si accesoriile necesare reparatiilor.
Reparatiile, operatiunile de intretinere si reviziile tehnice se vor efectua in functie de defectiunile aparute, pe baza de comanda ferma si programare. Programarea nu va depasi 12 ore de la data solicitarii. Solicitarea pentru programare se va face telefonic.
Ofertantul se obliga sa acorde o programare preferentiala a lucrarilor de intretinere si reparatie pentru autoturismele aflate in parcul auto al achizitorului.

Prestatorul se obliga sa intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ si sa aiba acceptul achizitorului pentru punerea in opera a reparatiei / activitatii.

Cu ocazia efectuarii de reparatii sau la solicitarea achizitorului, prestatorul va constata si starea generala a celorlalte componente si / sau subansamble Termenul de constatare a unei defectiuni nu poate fi mai mare de maxim 8 ore de la sesizare.

Timpul alocat reparatiei defectiunilor constatate nu poate fi mai mare de 48 de ore.

Nerespectarea termenului de interventie declarat in oferta da dreptul autoritatii contractante la rezilierea contractului, dupa efectuarea a minim 3 (trei) notificari asupra modului de derulare a contractului.

 

Indeplinirea obligatiilor de catre prestator se atesta prin semnarea de catre reperezentantii prestatorului si achizitorului fara obiectiuni, a unui proces verbal de receptie a autovehiculului, cu privire la operatiunile care au fost realizate.


Prestatorul se obliga sa numeasca o persoana de contact si sa comunice un numar de telefon pentru apelare comenzi, si sa mentina legatura permanenta cu responsabilul auto a achizitorului pentru rezolvarea rapida a oricaror probleme legate de reparatia autovehiculelor.

La iesirea din reparatie sau revizie tehnica, se va efectua o proba de traseu care se constituie si ca receptie a operatiunilor efectuate. In cazul in care se intervine asupra sistemului de franare sau de directie, prestatorul este obligat sa efectueze un test de franare pe stand conform ITP, precum si reglarea directiei si a unghiurilor pe standul de directie, cu prezentarea rezultatelor obtinute in urma acestor teste. De asemenea, prestatorul are obligatia de a efectua o verificare a sistemelor ce concura la siguranta circulatiei, respectiv a sistemului de directie, sistemului de iluminare, inainte de iesirea din reparatie a autovehiculului, precum si verificarea antigelului si uleiului.

Pe toata durata reviziilor si reparatiilor, prestatorul va permite accesul delegatului achizitorului la locul unde se efectueaza lucrarea. Totodata va pune la dispozitie date referitoare la efectuarea reparatiei, in functie de constatarile ulterioare care apar in urma demontarii diferitelor subansamble.

Ofertantul va executa reviziile/reparatiile de buna calitate, va asigura garantia de montaj la lucrarile executate, iar inlocuirea pieselor si subansamblelor defecte sau deteriorate, inclusiv acumulatori auto se va efectua numai cu piese de schimb si/sau subansamble originale, etichetate/stantate de catre Registrul Auto Roman (produse de origine sau omologate/certificate de Registrul Auto Roman).

Piesele de schimb care au fost inlocuite vor fi puse la dispozitia achizitorului, exceptie fac piesele de sticla, elementele de caroserie avariate grav .

Daca achizitorul renunta la efectuarea reparatiei datorita costului ridicat al acesteia, urmare a devizului antecalcul intocmit in urma constatarii tehnice, prestatorul va intocmi documente de plata, respectiv factura, numai pentru operatiunile efectuate la constatarea tehnica.

Neasigurarea pe timpul contractului a pieselor de schimb, materialelor consumabile, activitatilor declarate in oferta, va duce la rezilierea contractului cu penalizarile prevazute in contract.


6. Propunere financiară:

1. Pentru manopera, pretul se va evidential in lei / ora manopera tehnologica, fara TVA, pentru fiecare autoturism.
2. Pentru Inspectii Tehnice periodice si Reveniri, pretul se va evidentia in lei/ITP/autoturism, fara TVA.
Preturile stabilite in oferte pentru manopera sunt ferme.
Tarifele pentru Inspectii Tehnice Periodice si Reveniri pot fi modificate in functie de indicele de crestere comunicat de Registrul Auto Roman.

 

 

7. Criteriul de atribuire :

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut ofertat la punctul 1 ( tarif mediu manopera tehnologica).
Orice oferta care va prezenta preturi anormal de scazute, va fi tratata ca necorespunzatoare si va fi eliminata.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale. In acest sens, orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime stabilite prin Caietul de sarcini.
Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.


8. Modalitatea de plata :

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
Pentru a fi acceptata la plata, factura fiscala va fi insotita de :
 Devizul final al operatiilor efectuate ;
 Certificat de garantie pentru piesele inlocuite ;
 Garantie pentru serviciile prestate ;
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in cursul lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

 

9. Perioadele de garantie solicitate :

Ofertantul are obligatia de a garanta ca produsele si materialele de exploatare sunt noi, nefolosite si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.
Perioada de garantie minima solicitata pentru piese de schimb este cea acordata de producator, conform cartilor tehnice
Pentru toate tipurile de servicii prestate, garantia manoperei de lucru nu va fi mai mica de 12 luni de la data receptiei calitative si cantitative, cu excepta uzurii normale de exploatare.
Perioada de garantie curge de la data semnarii fara obiectiuni a proceselor verbale de receptie calitativa si cantitativa, care atesta furnizarea si montarea pieselor de schimb si/sau accesoriilor si/sau prestarea serviciilor.
Prestatorul are obligatia ca in cazul unor defectiuni aparute in perioada de garantie, sa intervina in maxim 24 de ore, iar reperele defecte sa fie inlocuite pe cheltuiala prestatorului, daca se constata ca vina apartine acestuia, urmand ca perioada de garantie sa se prelungeasca corespunzator.

 

 

10. Observatii :

Politia Locala Ploiesti, ca autoritate contractanta si beneficiara a serviciilor de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP, precum si a serviciilor de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare, isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta, in situatia in care se constata ca aceasta :
1. Nu respecta prevederile legale in vigoare ;
2. Nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini ;
3. Valorile prezentate de ofertanti in oferte sunt subevaluate din dorinta de a castiga cu orice pret contractele ;
4. Valorile prezentate de ofertanti in oferte, depasesc cu valori inacceptabile pentru autoritatea contractanta valorile, anterior estimate si prevazute in buget.

Masurile de protectia muncii sunt in sarcina exclusiva a prestatorului de servicii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de "Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare" . Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. 

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50116500 - 6 Servicii de montare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare.

Obiectul achizitiei: "Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare".

Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din ANEXA.

Valoare estimata fara TVA : 2.268,91 lei.

Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, in conformitate cu prevederile art. 187, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum si ale art. 34 din H.G. nr. 395/2016.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1007279/03.05.2018. 

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism . Acestea vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. 

Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Valoare ofertei va fi exprimata in lei.

Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 08.05.2018, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769.095.911 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/594227, mail: office@polocploiesti.ro

  

ANEXA

POLITIA LOCALA PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

PENTRU CONTRACT DE PRESTARI «SERVICII DE REPARARE A PNEURILOR, INCLUSIV MONTARE SI ECHILIBRARE »

COD CPV - 50116500-6


1. Obiectul achizitiei

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de demontare, echilibrare pneuri, servicii de vulcanizare, pentru autovehiculele din dotarea Politiei Locale Ploiesti :
- Dacia Logan - 17 buc. (autoturism)
- Dacia Logan Van - 1 buc. (autoutilitara)
- Skoda Octavia - 1 buc. (autoturism)
- Renault Trafic - 1 buc.
- Dacia Duster - 1 buc.

Nota : Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.

2. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti

 

3. Prestarea serviciilor

Prestatiile ce urmeaza a fi achizitionate constau in :
• Servicii de demontare, montare, echilibrare si vulcanizare a anvelopelor
pentru autovehiculele care sunt in dotarea Politiei Locale Ploiesti.

4. Conditii tehnice minime privind modul de realizare a prestatiilor

Prestatorul trebuie sa detina un punct de lucru pe raza municipiului Ploiesti.
Operatiunile ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie se vor realiza in conformitate cu procedurile tehnologice, normele de timp si conditiile de calitate impuse de producator.
Nu se admit neconcordante intre serviciile prestate si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Prestatorul va asigura prestarea serviciilor autovehiculelor Politiei Locale Ploiesti cu prioritate fata de autovehiculele care sunt in coloana si nu sunt beneficiarele unui contract.
Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea necesare in vederea indeplinirii obligatiilor.
Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine si in conditii corespunzatoare, si va oferi garantie pentru piesele si /sau subansamblele inlocuite : 12 luni de la data inlocuirii.
Programarea executiei lucrarilor solicitate se va face imediat.
Prestatorul va realiza serviciile aferente de calitate, in caz contrar va repeta operatiunile necesare pe cheltuiala sa.
Prestatorul va suporta eventualele pagube aduse autovehiculului din culpa sa.
Receptia fiecarei lucrari se va executa de catre conducatorul autovehiculului respectiv.
Datorita specificului activitatii Politiei Locale Ploiesti, prestatorul sa faca dovada programului de lucru sambata si duminica.
Prestatorul raspunde de securitatea si integritatea autovehiculului in perioada in care acesta se afla in service.
Reparatiile se executa la cererea achizitorului iar numarul solicitarilor de interventii la cerere nu este limitat.
Ofertantul va permite prezenta unui delegat al unitatii la efectuarea operatiunilor de reparatii.

5. Documente de calificare 

Ofertantul va prezenta in copie lizibila autorizatia tehnica de functionare eliberata de catre Regia Autonoma « Registrul Auto Roman », valabila la data prezentarii ofertei, care ii atesta dreptul de a presta serviciile respective valabila pentru tipurile de autovehicule detaliate in caietul de sarcini.


6. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare

Oferta va cuprinde totalitate operatiunilor ce urmeaza a fi efectuate in cadrul contractului si va contine pretul unitar pentru fiecare serviciu ce va fi specificat defalcat, cu si fara TVA.
Se vor prezenta tarife pentru fiecare tip de autovehicul/ dimensiuni.
Orice alte cheltuieli neprevazute care pot sa apara in vederea prestarii cad in sarcina prestatorului.
Preturile unitare stabilite castigatoare nu se pot ajusta, ele raman ferme pe toata perioada de derulare a contractului si se aplica serviciile efectiv prestate.

7. Criteriul de atribuie al contractului

Atribuirea contractului de achizitii publice, se va face dupa oferta: " pretul cel mai scazut " aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

8. Conditii de plata 

Factura va fi insotita de :
- anexa lucrarilor pe autovehicul ( se va trece numarul de inmatriculare) semnata de conducatorul acestuia ;
- certificat de origine pentru piesele inlocuite.
Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, in perioada 24 - 30/31 ale fiecarei luni, dar nu mai traziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in perioada 24 - 30 / 31 ale lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

9. Observatii 

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini face parte integranta din contract.

10. Alte conditii 

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

 

 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de "Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare" pentru 21 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti. Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. 

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50112300-6 Servicii spalare a automobilelor si servicii similare

Obiectul achizitiei: "Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare".

Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din ANEXA.

Valoare estimata fara TVA : 3.025,21 lei.

Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, in conformitate cu prevederile art. 187, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum si ale art. 34 din H.G. nr. 395/2016.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1007289/03.05.2018. 

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism . Acestea vor fi identificate in SEAP - Noul SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. 

Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Valoare ofertei va fi exprimata in lei.

Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 08.05.2018, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769.095.911-Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/594227, email:office@polocploiesti.ro

 

ANEXA

POLITIA LOCALA PLOIESTI
CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACT DE PRESTARI
«SERVICII DE SPALARE A AUTOMOBILELOR SI SERVICII SIMILARE »
COD CPV - 50112300-6


1. Obiectul achizitiei

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de spalare a automobilelor si servicii similare pentru autovehiculele din dotarea Politiei Locale Ploiesti :
- Dacia Logan - 17 buc. (autoturism)
- Dacia Logan Van - 1 buc. (autoutilitara)
- Skoda Octavia - 1 buc. (autoturism)
- Renault Trafic - 1 buc.
- Dacia Duster - 1 buc.

Nota : Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.


2. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti


3. Prestarea serviciilor

Prestatiile ce urmeaza a fi achizitionate constau in:
• Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare
pentru autovehiculele care sunt in dotarea Politiei Locale Ploiesti.

4. Conditii tehnice minime privind modul de realizare a prestatiilor

Prestatorul trebuie sa detina un punct de lucru pe raza municipiului Ploiesti.
Operatiunile ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie se vor realiza in conformitate cu procedurile tehnologice, normele de timp si conditiile de calitate impuse de producator.
Pentru servicii de spalare a autovehiculelor prestatorul trebuie sa presteze aceste servicii in hale special amenajate pentru aceasta operatiune, dotate cu cel putin doua posturi de spalare si spatiu de parcare. Timpul de prestare a fiecarui tip de activitate nu trebuie sa depaseasca 30 minute. Pe toata durata prestarii serviciului de spalatorie prestatorul sa puna la dispozitia beneficiarului un spatiu decent de asteptare dotat cel putin cu o masa si scaun.
Tipul de servicii solicitat :
• Spalare exterior : spalare cu spuma activa sau detergenti auto care nu deterioreaza exteriorul vehiculului, conform certificatului de calitate, aplicarea de ceara scoaterea depunerilor de jenti si capace, degresat pragurile usilor, curatat covorasele de cauciuc din interior.
• Spalare interior : aspirare mocheta si banchete, stergerea prafului de pe suprafetele vizibile, curatirea geamurilor, a portbagajului si spalarea presurilor de cauciuc sau covorase din material textil, degresat si tratat plastic cu solutii speciale.
• Spalare motor : spalarea motorului se face prin aplicarea unei solutii speciale, care dizolva si degreseaza petele de ulei si mizerie. Dupa aplicarea degresantului se va pulveriza si un strat de spuma activa pe toata suprafata componentelor compartimentului motor urmata apoi de limpezire.
Produsele folosite la curatare trebuie sa fie specifice pentru curatarea autovehiculelor, conform cu standardele europene, si sa fie adecvate operatiunilor respective.
Nu se admit neconcordante intre serviciile prestate si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Prestatorul va asigura dezinfectarea pentru doua autospeciale dotate cu kit de protectie anti-vandal cu solutie dezinfectanta.
Prestatorul va asigura prestarea serviciilor autovehiculelor Politiei Locale Ploiesti cu prioritate fata de autovehiculele care sunt in coloana si nu sunt beneficiarele unui contract.
Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea necesare in vederea indeplinirii obligatiilor.
Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine si in conditii corespunzatoare.
Programarea executiei lucrarilor solicitate se va face imediat.
Prestatorul va realiza serviciile aferente de calitate, in caz contrar va repeta operatiunile necesare pe cheltuiala sa.
Prestatorul va suporta eventualele pagube aduse autovehiculului din culpa sa.
Receptia fiecarei lucrari se va executa de catre conducatorul autovehiculului respectiv.
Datorita specificului activitatii Politiei Locale Ploiesti, prestatorul sa faca dovada programului de lucru sambata si duminica.
Prestatorul raspunde de securitatea si integritatea autovehiculului in perioada in care acesta se afla in service.
Ofertantul va permite prezenta unui delegat al unitatii la efectuarea operatiunilor .

5. Documente de calificare 

Ofertantul va prezenta in copie lizibila autorizatia tehnica de functionare, valabila la data prezentarii ofertei, care ii atesta dreptul de a presta serviciile respective valabila pentru tipurile de autovehicule detaliate in caietul de sarcini.


6. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare

Oferta va cuprinde totalitate operatiunilor ce urmeaza a fi efectuate in cadrul contractului si va contine pretul unitar pentru fiecare serviciu ce va fi specificat defalcat, cu si fara TVA.
Se vor prezenta tarife pentru fiecare tip de autovehicul/ dimensiuni.
Orice alte cheltuieli neprevazute care pot sa apara in vederea prestarii cad in sarcina prestatorului.
Preturile unitare stabilite castigatoare nu se pot ajusta, ele raman ferme pe toata perioada de derulare a contractului si se aplica serviciilor efectiv prestate.

7. Criteriul de atribuie al contractului

Atribuirea contractului de achizitii publice, se va face dupa oferta: " pretul cel mai scazut " aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.


8. Conditii de plata

Factura va fi insotita de :
- anexa lucrarilor pe autovehicul ( se va trece numarul de inmatriculare) semnata de conducatorul acestuia ;
- tabel cu :data si stampila, numele și prenumele șoferului, numărul autoturismului, semnătura șoferului;
- intocmirea fisei de igienizare si dezinfectie, ce va specifica produsele folosite (necorozive, fara miros), precum si valabilitatea acestora.
Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, in perioada 24 - 30/31 ale fiecarei luni, dar nu mai traziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in perioada 24 - 30 / 31 ale lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

9. Observatii 

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini face parte integrantă din contract.


10. Alte conditii 

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

 

 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea 1 - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, "Servicii de asigurare de daune sau pierderi" - CASCO si RCA - Politia Locala Ploiesti pentru o perioada de 12 luni calendaristice, pentru 9 (noua) autovehicule marca Dacia Logan, cu caracteristicile din anexa atasata. 

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 66515000 - 3 " Servicii de asigurare de daune sau pierderi"

Obiectul achizitiei: " Servicii de asigurare de daune sau pierderi"

Carcateristicile autoturismelor sunt prezentate in ANEXA.

Valoare estimata fara TVA : 10.000,00 lei

Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut - fransiza zero. In cazul ofertelor egale, departajarea se va face pentru asiguratorul care ofera consiliere si reprezentare gratuita la daune.

Anunturile pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1005712.

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP pana la data de 02.05.2018, ora 12.00 cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism. Acestea vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe email-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP.
Ofertele financiare pot contine si discountul oferit pentru pachetul de polite RCA.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data/ora stabilita in anunt.
Nu se iau in considerare oferte ale societatilor aflate in faliment.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.
Documente de calificare solicitate:
- documente din care sa rezulte ca Asiguratorul este autorizat in vederea practicarii serviciilor de asigurare facultativa CASCO si RCA in conformitate cu prevederile Legii 32/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si a Normei A.S.F. nr. 23/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, Certificat Constatator emis de ONRC.
- lista cu reteaua teritoriala de constatare si lichidare a daunelor (se vor prezenta denumirea, adresa si nr. de telefon) cu care societatea are contract de decontare directa.
- in cazul in care operatorul economic care depune oferta este broker, acesta va prezenta dovada autorizarii emise de A.S.F. din care sa reiasa ca are calitatea de broker autorizat sa efectueze tipul de asigurare solicitat, in conformitate cu prevederile Legii 32/2000, valabila la momentul prezentarii, dovada ca are dreptul sa emita documente de asigurare in numele asiguratorului.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/594227 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/594227, email: office@polocploiesti.ro

ANEXA SPECIFICATII TEHNICE:

Auto/An fabr./Cap.Cilindrica/Putere motor/Nr. locuri/Masa tot.autoriz./Serie CI/Nr. identif./Km parcursi/Data expir.CASCO
PH21WPW/2011/1598/62/5/1540/UA28566/UU1LSDA3P46290033/82.900/04.05.2018
PH11PLP/2011/1598/62/5/1540/UA28881/UU1LSDA3P46290131/87.900/04.05.2018

Auto/An fabr./Cap.Cilindrica/Putere motor/Nr. locuri/Masa tot.autoriz. /Serie CI/Nr. identif./Data expir.RCA                        PH11PLP/2011/1598/62/5/1540/UA28881/UU1LSDA3P46290131/03.05.2018                                                                        PH12PLP/2010/1598/64/5/1540/UE89552/UU1LSDAFH43378773/03.05.2018                                                              PH13PLP/2010/1598/64/5/1540/UE89734/UU1LSDAFH43378482/03.05.2018                                                                    PH14PLP/2010/1598/64/5/1540/UE87983/UU1LSDAFH43374481/03.05.2018                                                                        PH15PLP/2010/1461/63/2/2000/R060231/UU1FSD1W543471898/09.05.2018                                                                  PH22PLP/2007/1461/50/5/1860/DO67985/UU1KSD0KJ37881180/26.05.2018                                                              PH21WPW/2011/1598/62/5/1540/UA28566/UU1LSDA3P46290033/03.05.2018

 

 

  

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de "Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare". Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50116500 - 6 Servicii de montare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare.

Obiectul achizitiei: "Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare"
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa.

Valoare estimata fara TVA : 2.268,91 lei

Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, in conformitate cu prevederile art. 187, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum si ale art. 34 din H.G. nr. 395/2016.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1002000/13.04.2018.

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism . Acestea vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Valoare ofertei va fi exprimata in lei.
Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 19.04.2018, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/594227, mail: office@polocploiesti.ro

ANEXA

POLITIA LOCALA PLOIESTI
CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACT DE PRESTARI
« SERVICII DE REPARARE A PNEURILOR, INCLUSIV MONTARE SI ECHILIBRARE »
COD CPV - 50116500-6


1. Obiectul achizitiei

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de demontare, echilibrare pneuri, servicii de vulcanizare, pentru autovehiculele din dotarea Politiei Locale Ploiesti :
- Dacia Logan - 17 buc. (autoturism)
- Dacia Logan Van - 1 buc. (autoutilitara)
- Skoda Octavia - 1 buc. (autoturism)
- Renault Trafic - 1 buc.
- Dacia Duster - 1 buc.

Nota : Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.

2. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti

 

3. Prestarea serviciilor

Prestatiile ce urmeaza a fi achizitionate constau in :
• Servicii de demontare, montare, echilibrare si vulcanizare a anvelopelor
pentru autovehiculele care sunt in dotarea Politiei Locale Ploiesti.

4. Conditii tehnice minime privind modul de realizare a prestatiilor

Prestatorul trebuie sa detina un punct de lucru pe raza municipiului Ploiesti.
Operatiunile ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie se vor realiza in conformitate cu procedurile tehnologice, normele de timp si conditiile de calitate impuse de producator.
Nu se admit neconcordante intre serviciile prestate si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Prestatorul va asigura prestarea serviciilor autovehiculelor Politiei Locale Ploiesti cu prioritate fata de autovehiculele care sunt in coloana si nu sunt beneficiarele unui contract.
Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea necesare in vederea indeplinirii obligatiilor.
Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine si in conditii corespunzatoare, si va oferi garantie pentru piesele si /sau subansamblele inlocuite : 12 luni de la data inlocuirii.
Programarea executiei lucrarilor solicitate se va face imediat.
Prestatorul va realiza serviciile aferente de calitate, in caz contrar va repeta operatiunile necesare pe cheltuiala sa.
Prestatorul va suporta eventualele pagube aduse autovehiculului din culpa sa.
Receptia fiecarei lucrari se va executa de catre conducatorul autovehiculului respectiv.
Datorita specificului activitatii Politiei Locale Ploiesti, prestatorul sa faca dovada programului de lucru sambata si duminica.
Prestatorul raspunde de securitatea si integritatea autovehiculului in perioada in care acesta se afla in service.
Reparatiile se executa la cererea achizitorului iar numarul solicitarilor de interventii la cerere nu este limitat.
Ofertantul va permite prezenta unui delegat al unitatii la efectuarea operatiunilor de reparatii.

5. Documente de calificare

Ofertantul va prezenta in copie lizibila autorizatia tehnica de functionare eliberata de catre Regia Autonoma « Registrul Auto Roman », valabila la data prezentarii ofertei, care ii atesta dreptul de a presta serviciile respective valabila pentru tipurile de autovehicule detaliate in caietul de sarcini.


6. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare

Oferta va cuprinde totalitate operatiunilor ce urmeaza a fi efectuate in cadrul contractului si va contine pretul unitar pentru fiecare serviciu ce va fi specificat defalcat, cu si fara TVA.
Se vor prezenta tarife pentru fiecare tip de autovehicul/ dimensiuni.
Orice alte cheltuieli neprevazute care pot sa apara in vederea prestarii cad in sarcina prestatorului.
Preturile unitare stabilite castigatoare nu se pot ajusta, ele raman ferme pe toata perioada de derulare a contractului si se aplica serviciile efectiv prestate.

7. Criteriul de atribuie al contractului

Atribuirea contractului de achizitii publice, se va face dupa oferta: " pretul cel mai scazut " aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

8. Conditii de plata

Factura va fi insotita de :
- anexa lucrarilor pe autovehicul ( se va trece numarul de inmatriculare) semnata de conducatorul acestuia ;
- certificat de origine pentru piesele inlocuite.
Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, in perioada 24 - 30/31 ale fiecarei luni, dar nu mai traziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in perioada 24 - 30 / 31 ale lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

9. Observatii

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini face parte integranta din contract.

10. Alte conditii

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

 

 

 

 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de "Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare" pentru 21 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti. Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50112300-6 Servicii spalare a automobilelor si servicii similare

Obiectul achizitiei: "Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare" Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa.

Valoare estimata fara TVA : 3.025,21 lei

Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, in conformitate cu prevederile art. 187, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum si ale art. 34 din H.G. nr. 395/2016.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1001998/13.04.2018.

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism . Acestea vor fi identificate in SEAP - Noul SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Valoare ofertei va fi exprimata in lei.
Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 19.04.2018, ora 16.00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/594227, mail: office@polocploiesti.ro

ANEXA

POLITIA LOCALA PLOIESTI
CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACT DE PRESTARI
« SERVICII DE SPALARE A AUTOMOBILELOR SI SERVICII SIMILARE »
COD CPV - 50112300-6


1. Obiectul achizitiei

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de spalare a automobilelor si servicii similare pentru autovehiculele din dotarea Politiei Locale Ploiesti :
- Dacia Logan - 17 buc. (autoturism)
- Dacia Logan Van - 1 buc. (autoutilitara)
- Skoda Octavia - 1 buc. (autoturism)
- Renault Trafic - 1 buc.
- Dacia Duster - 1 buc.

Nota : Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.


2. Autoritate contractanta
Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti

3. Prestarea serviciilor

Prestatiile ce urmeaza a fi achizitionate constau in :
• Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare
pentru autovehiculele care sunt in dotarea Politiei Locale Ploiesti.

4. Conditii tehnice minime privind modul de realizare a prestatiilor

Prestatorul trebuie sa detina un punct de lucru pe raza municipiului Ploiesti.
Operatiunile ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie se vor realiza in conformitate cu procedurile tehnologice, normele de timp si conditiile de calitate impuse de producator.
Pentru servicii de spalare a autovehiculelor prestatorul trebuie sa presteze aceste servicii in hale special amenajate pentru aceasta operatiune, dotate cu cel putin doua posturi de spalare si spatiu de parcare. Timpul de prestare a fiecarui tip de activitate nu trebuie sa depaseasca 30 minute. Pe toata durata prestarii serviciului de spalatorie prestatorul sa puna la dispozitia beneficiarului un spatiu decent de asteptare dotat cel putin cu o masa si scaun.
Tipul de servicii solicitat :
• Spalare exterior : spalare cu spuma activa sau detergenti auto care nu deterioreaza exteriorul vehiculului, conform certificatului de calitate, aplicarea de ceara scoaterea depunerilor de jenti si capace, degresat pragurile usilor, curatat covorasele de cauciuc din interior.
• Spalare interior : aspirare mocheta si banchete, stergerea prafului de pe suprafetele vizibile, curatirea geamurilor, a portbagajului si spalarea presurilor de cauciuc sau covorase din material textil, degresat si tratat plastic cu solutii speciale.
• Spalare motor : spalarea motorului se face prin aplicarea unei solutii speciale, care dizolva si degreseaza petele de ulei si mizerie. Dupa aplicarea degresantului se va pulveriza si un strat de spuma activa pe toata suprafata componentelor compartimentului motor urmata apoi de limpezire.
Produsele folosite la curatare trebuie sa fie specifice pentru curatarea autovehiculelor, conform cu standardele europene, si sa fie adecvate operatiunilor respective.
Nu se admit neconcordante intre serviciile prestate si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Prestatorul va asigura dezinfectarea pentru doua autospeciale dotate cu kit de protectie anti-vandal cu solutie dezinfectanta.
Prestatorul va asigura prestarea serviciilor autovehiculelor Politiei Locale Ploiesti cu prioritate fata de autovehiculele care sunt in coloana si nu sunt beneficiarele unui contract.
Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea necesare in vederea indeplinirii obligatiilor.
Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine si in conditii corespunzatoare.
Programarea executiei lucrarilor solicitate se va face imediat.
Prestatorul va realiza serviciile aferente de calitate, in caz contrar va repeta operatiunile necesare pe cheltuiala sa.
Prestatorul va suporta eventualele pagube aduse autovehiculului din culpa sa.
Receptia fiecarei lucrari se va executa de catre conducatorul autovehiculului respectiv.
Datorita specificului activitatii Politiei Locale Ploiesti, prestatorul sa faca dovada programului de lucru sambata si duminica.
Prestatorul raspunde de securitatea si integritatea autovehiculului in perioada in care acesta se afla in service.
Ofertantul va permite prezenta unui delegat al unitatii la efectuarea operatiunilor .

5. Documente de calificare

Ofertantul va prezenta in copie lizibila autorizatia tehnica de functionare, valabila la data prezentarii ofertei, care ii atesta dreptul de a presta serviciile respective valabila pentru tipurile de autovehicule detaliate in caietul de sarcini.


6. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare

Oferta va cuprinde totalitate operatiunilor ce urmeaza a fi efectuate in cadrul contractului si va contine pretul unitar pentru fiecare serviciu ce va fi specificat defalcat, cu si fara TVA.
Se vor prezenta tarife pentru fiecare tip de autovehicul/ dimensiuni.
Orice alte cheltuieli neprevazute care pot sa apara in vederea prestarii cad in sarcina prestatorului.
Preturile unitare stabilite castigatoare nu se pot ajusta, ele raman ferme pe toata perioada de derulare a contractului si se aplica serviciilor efectiv prestate.

7. Criteriul de atribuie al contractului

Atribuirea contractului de achizitii publice, se va face dupa oferta: " pretul cel mai scazut " aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.


8. Conditii de plata

Factura va fi insotita de :
- anexa lucrarilor pe autovehicul ( se va trece numarul de inmatriculare) semnata de conducatorul acestuia ;
- tabel cu :data si stampila, numele și prenumele șoferului, numărul autoturismului, semnătura șoferului;
- intocmirea fisei de igienizare si dezinfectie, ce va specifica produsele folosite (necorozive, fara miros), precum si valabilitatea acestora.
Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, in perioada 24 - 30/31 ale fiecarei luni, dar nu mai traziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in perioada 24 - 30 / 31 ale lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

9. Observatii

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini face parte integrantă din contract.


10. Alte conditii

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

 

 

 

 

 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea 1 - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, "Servicii de asigurare de daune sau pierderi" - RCA - Politia Locala Ploiesti pentru o perioada de un an, pentru trei autovehicule marca Dacia Logan, cu caracteristicile din anexa atasata. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 28.02.2018.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -66515000 - 3 " Servicii de asigurare de daune sau pierderi"
Obiectul achizitiei: "Servicii de asigurare de daune sau pierderi"
Carcateristicile autoturismelor sunt prezentate in ANEXA SPECIFICATII TEHNICE.
Valoare estimata fara TVA : 2.521,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice: pretul cel mai scazut.
Anunturile pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 155638.

Modul de prezentare a ofertei

Ofertele financiare vor fi postate in SEAP pana la data de 26.02.2018, cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism . Acestea vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP.
Ofertele financiare pot contine si discountul oferit pentru pachetul de polite RCA.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/594227 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/594227, mail: achizitii@polocploiesti.ro

 

ANEXA SPECIFICATII TEHNICE:

Auto.         -An fabr.-Capacit. Cilindrica/Putere motor/nr.locuri/masa totala autoriz.-Serie C.I. vehicul-Nr.identific.-Data expirarii polita RCA
PH-19-PLP  - 2017                          - 1461/55/5/1590                                         -D208039    - UU14SDKH459228697        - 28.02.2018
PH-20-PLP  - 2017                          - 1461/55/5/1590                                         -D208035    - UU14SDKH459228680        - 28.02.2018
PH-21-PLP  - 2017                          - 1461/55/5/1590                                         -D207644    - UU14SDKH459228677        - 28.02.2018


 

  

 

 

 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, a contractelor de prestari "Servicii de asigurare de daune sau pierderi" - RCA - pentru o perioada de un an, incepand cu data de 11.06.2017, pentru trei autovehicule marca Dacia Logan, cu caracteristicile din anexa atasata.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -66515000 - 3 " Servicii de asigurare de daune sau pierderi"
Obiectul achizitiei: "Servicii de asigurare de daune sau pierderi"
Carcateristicile autoturismelor sunt prezentate in anexa.
Valoare estimata fara TVA : 2.521,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anunturile pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 98583.
Modul de prezentare a ofertei

Ofertele financiare vor fi postate in SEAP cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism . Acestea vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP.
Ofertele financiare pot contine si discountul oferit pentru pachetul de polite RCA.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Valoare ofertei va fi exprimata in lei.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: achizitii@polocploiesti.ro

 ANEXA SPECIFICATII TEHNICE:

Nr. crt./ Autoturism /An Fabricatie/ Capacitate Cilindrica/Putere motor/nr.locuri/masa totala autorizata/Serie carte identitate vehicul/Numar de identificare/Data expirarii politei RCA
1. PH - 24 - PLP/ 2011/ 1598/62/5/1540 /UA06738 /UU1LSDA3P45267530/11.06.2017
2. PH - 25 - PLP/ 2011/ 1598/62/5/1540/ UA05948/ UU1LSDA3P45223447/ 11.06.2017
3. PH - 26 - PLP/ 2011/ 1598/62/5/1540/ UA05894/ UU1LSDA3P45154976/ 11.06.2017

 

 

 

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "service reparatii si intretinerea calculatoarelor" , "service reparatii si intretinere servere "precum si "service reparatii si intretinere centrala telefonica" din dotarea Politiei Locale Ploiesti, si finalizarea acesteia prin incheierea a 3 (trei) contracte de prsetari servicii.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50320000-4 servicii de reparare si intretinere a computerelor personale; 50312300-8 repararea si intretinerea echipamentului de retea de date ; 50330000-7 - servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii

Obiectul achizitiei: "service reparatii si intretinerea calculatoarelor " , "service reparatii si intretinere servere", precum si "service reparatii si intretinere centrala telefonica" din dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa prezentata mai jos.
Valoare estimata fara TVA : 36.974,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 97771.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt. Propunerile tehnice intocmite in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se vor depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 06.06.2017, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: achizitii@polocploiesti.ro

ANEXA

CAIET DE SARCINI

PENTRU CONTRACTE DE PRESTARI
« SERVICE REPARATII SI INTRETINEREA CALCULATOARELOR » COD CPV - 50320000-4
« SERVICE REPARATII SI INTRETINERE SERVERE» COD CPV - 50312300-8
« SERVICE REPARATII SI INTRETINERE CENTRALA TELEFONICA »
COD CPV - 50330000-7

 

 

1. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti

 

2. Obiectul achizitiei publice

2.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de service,verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea pentru un numar de 74 buc. calculatoare , 3 buc. server si 1 buc. centrala telefonica din dotarea Politiei Locale Ploiesti, avand ca scop asigurarea parametrilor normali de functionare conform caracteristicilor tehnice prevazute in cartile tehnice si de intretinere .
2.2. Prestatorul de servicii se angajeaza sa asigure asistenta tehnica (intretinere si reparatii) pentru calculatoare, server si centrala telefonica pentru care depune oferte, serviciile prestandu-le la sediul autoritatii contractante, in maxim 2 ore de la notificarea telefonica, prin e-mail etc, la defectiunile urgente si 6 ore la defectiunile ordinare.Beneficiarul va stabili care defectiune este urgenta sau ordinara.
2.3. Mentinerea echipamentelor intr-o buna stare de functionare prin operatiuni de reparatii la cerere.
2.4. Contractele sunt valabile de la data incheierii, pana la 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii prin Act aditional.


3. Definitii 

A. CALCULATOARE, SERVERE

I. Operatii de intretinere
a) Operatii de intretinere preventiva :
- aspirare componente din interiorul carcaselor, in mod special a ventilatoarelor de pe sursele de alimentare, procesoare si placi video
- verificare pozitie module de memorie in socluri ;
- curatire cu ajutorul CD -urilor de curatire a echipamentelor magneto-optice ;
- verificare existenta virusi, devirusare daca este cazul ;
- verificare actualizari automate de securitate (antivirus pentru statiile si serverele care au licenta antivirus si upgrade sistem de operare);
- verificare sistem de operare ;
- optimizarea regimului de functionare a PC -urilor ;
- verificare HDD cu defragmentare atunci cand este cazul ;
- mentenanta tehnica specializata care sa acopere toate aspectele hardware / software, setare parametri functionare in retea a diferitelor periferice IT atasate la statiile de lucru - UPS, multifunctionale, switch ;
- operatii care se executa in cazul reviziilor anuale ;
- verificarea si consolidarea cablurilor de legatura si a contactelor electrice ;
- verificare conexiuni in rack-uri, routere, acces point-uri ;
- consultanta software prin acordarea de asistenta software in timpul programului de lucru al beneficiarului.

b) Operatii de remediere :
- monitorizare parametri functionare sistemele informatice;
- programarea si efectuarea operatiilor de intretinere si reparatii se vor realiza in conformitate cu documentatia tehnica emisa de producator (fabricant) ;
- realizarea de setari parametri de functionare in retea ;
- reparatii hardware pentru defectele aparute in exploatarea calculatoarelor;
- transfer de date in cazul inlocuirii anumitor componente defecte ale calculatoarelor care presupun interventii asupra datelor de pe HDD ;
- instalare sistem de operare ;


Achizitorul va verifica functionarea echipamentelor dupa efectuarea interventiilor de intretinere preventiva de catre specialistii prestatorului si va consemna acest fapt in Fisa de revizie - intretinere preventiva.

II. Reparatii :
Reparatiile curente constau in :
- constatarea / diagnosticarea defectiunii ;
- evaluarea pieselor de schimb necesare ;
Remedierea defectelor se face cu pastrarea, eventual cresterea, in nici un caz diminuarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.
Remedierea echipamentelor aflate in contract de service se face, in locatiile unde sunt instalate echipamentele. In cazul in care reparatiile necesita operatii tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate si la sediul prestatorului, caz in care se intocmeste un proces verbal de custodie.
Verificarea post depanare se va face numai in locatia autoritatii contractante, prin rularea testelor de functionalitate specifice elementului defect si prin verificarea functionarii echipamentului reparat in mediul in care a fost utilizat anterior interventiei.

Pentru server, ce va face obiectul unei interventii la sediul furnizorului (in cazul in care remedierea nu se poate face in locatia autoritatii contractante) se va semna o declaratie pe proprie raspundere privind pastrarea confidentialitatii asupra datelor existente pe sistemul respectiv.

Executantul va realiza impreuna cu beneficiarul probele de functionare a echipamentelor reparate.

In baza diagnosticarii, specialistii prestatorului, vor intocmi Fisa de constatare a defectiunilor, iar in baza Procesului verbal de punere in functiune, achizitorul va confirma efectuarea lucrarilor de reparatii de catre prestator.

 

B. CENTRALA TELEFONICA
I. Operatii de intretinere / remediere
- repararea oricaror defectiuni aparute la porturile interne, a punctelor de conexiune si a setarilor in centrala ;
- repararea oricaror defectiuni aparute de la centrala pana la aparatul telefonic - defectiuni la port centrala, repartitor, doza in perete, cablu priza, aparat telefonic ;
- mutarea numerelor de interior intre birourile din institutie din centrala precum si alocarea altora noi in functie de solicitare ;
- programarea si restrictionarea centralei in functie de solicitare ;
- interventia rapida la sediul institutiei la solicitarea beneficiarului ori de cate ori este necesar, iar in cazul unor defectiuni aparute in mod inopinat, se va anunta prestatorul de servicii, care in termen de maxim 2 ore de la primirea solicitarii se va prezenta la sediul institutiei pentru remediere;

4.Responsabilitatile prestatorului

Prestatorul se obliga sa execute si sa garanteze activitati de :
a) mentinere in parametri normali de functionare a echipamentelor ce apartin achizitorului ;
b) eliminarea defectelor accidentale ale echipamentelor. Garantia manoperei oferite dupa reparatia echipamentului este de 24 luni de la semnarea Procesului verbal de punere in functiune, in conditiile exploatarii corecte a echipamentului, in concordanta cu prescriptiile

manualului de exploatare elaborat de fabricantul acestuia.
c) mutarea echipamentelor la solicitarea achizitorului ;
d) instruirea personalului de exploatare al achizitorului ori de cate ori este necesar in scopul utilizarii corecte a echipamentelor din dotare ;
Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de intretinere si reparatii cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat.
Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor si de a asigura resursele umane, materiale si echipamentele necesare.
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitatate cu perioada de revizii de intretinere stabilita. Reviziile de intretinere se vor efectua lunar.
Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

5.Securitatea informatiei

a) furnizorul va respecta politicile de protectie a informatiei beneficiarului si regulamentul de utilizare a sistemului informatic al acestuia ;
b) furnizorul nu va scoate din sediul beneficiarului suporturi de date cu informatii ale acestuia. Dispozitivele folosite pentru transfer de date vor fi pastrate la sediul beneficiarului ;
c) in relatia dinte beneficiar si furnizorul de servicii se stabileste contractual faptul ca toate informatiile beneficiarului la care furnizorul are acces sunt CONFIDENTIALE.

Informatiile vor fi folosite numai in scopul indeplinirii sarcinilor contractuale si nu vor fi divulgate unor terti.

6.Conditii economico - organizatorice

In pretul contractului se includ reviziile periodice lunare (minim o data pe luna) si un numar nelimitat de interventii accidentale (reparatii) la cererea achizitorului.
Achizitorul va sesiza defectiunile inregistrate la dispeceratul prestatorului de servicii, acesta fiind obligat a avea un program de lucru in zilele din intervalul luni-vineri, intre orele : 08³º - 16³º.
Personalul prestatorului de servicii se obliga sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale achizitorului pe toata durata prezentei lui la sediile acestuia.
Achizitorul are obligatia de a asigura accesul specialistilor desemnati de prestatorul de servicii, la locurile si incaperile unde sunt stabilite echipamentele.
Personalul prestatorului de servicii este supus jurisdictiei de protectia muncii atat a achizitorului cat si proprii, atata timp cat se afla la sediul acestuia.


7. Prezentarea ofertelor 

In oferte se vor descrie detaliat activitatile de reparatii prestate de ofertant in cadrul tarifului ;
Descrierea unitatii
Certificat SR EN ISO 9001 : 2008
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (CUI) din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza prestarea de servicii in domeniul ce face obiectul achizitiei.
Experienta similara (nr. de ani) in domeniul service-ului pentru echipamentele similare celor aflate in proprietatea Politiei Locale Ploiesti ;
Furnizorul trebuie sa demonstreze ca are un punct de lucru operational in Ploiesti.
Ofertantul trebuie sa dispuna de personal specializat cu studii tehnice, atestat,

calificat pentru categoria de lucrari solicitate ;
DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic.

8.Propunerile financiare

Ofertele vor conţine:
- tariful pe revizie / intretinere lei fara tva / luna / echipament;
- manopera pentru interventie;
- manopera de inlocuire a pieselor este inclusa in pretul ofertei;
Oferta financiara va include cheltuielile cu deplasarea la sediul achizitorului .
Oferta nu cuprinde valoarea pieselor, accesoriilor si consumabilelor care se inlocuiesc in cadrul reviziilor / interventiilor.
In situatia in care píesele de schimb vor fi achizitionate de la firma ce va asigura serviciile de service, aceasta va oferi un discount de 5% fata de pretul pietei;
Pretul ofertat va include orice interventie ulterioara gratuit si in numar nelimitat.
Preţul ofertei în lei,fara tva este ferm şi nu poate fi modificat pe întreaga perioada de valabilitate a contractului.

9.Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.
Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

10. Modalitate de plat

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
Plata se va face dupa efectuarea interventiilor de intretinere, in baza proceselor verbale de receptie intre achizitor si prestator, din care sa rezulte numarul de aparate asupra carora s-au efectuat interventii, locatia acestora si natura tehnica a interventiilor pentru fiecare.
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in cursul lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.


11. Observatii 

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

 

12. Precizari finale

Politia Locala Ploiesti, ca entitate achizitoare isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta, in situatia in care se constata ca aceasta :
- nu respecta prevederile legale in vigoare ;

- nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini ;
- valorile prezentate de ofertanti in oferte sunt subevaluate din dorinta de a castiga cu orice prêt contractul ;
- depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

 

 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea fax-urilor" , precum si "service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinere pentru imprimante si multifunctionale" din dotarea Politiei Locale Ploiesti.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50323000-5 servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice; 50310000-1 repararea si intretinerea masinilor de birou
Obiectul achizitiei: "service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea fax-urilor" , precum si "service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinere pentru imprimante si multifunctionale" din dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa prezentata mai jos.
Valoare estimata fara TVA : 12.600,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 97716.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt. Propunerile tehnice intocmite in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se vor depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 06.06.2017, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: achizitii@polocploiesti.ro

 


ANEXA

CAIET DE SARCINI

PENTRU CONTRACTUL DE PRESTARI
« SERVICE, VERIFICARI TEHNICE PERIODICE, REPARATII SI INTRETINEREA FAX-URILOR » COD CPV - 50323000-5
« SERVICE, VERIFICARI TEHNICE PERIODICE, REPARATII SI INTRETINERE PENTRU IMPRIMANTE SI MULTIFUNCTIONALE» COD CPV - 50310000-1

1. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti


2. Obiectul achizitiei publice

2.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de service,verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea pentru un numar de 4 buc. aparate fax si 65 buc. imprimante si multifunctionale din dotarea Politiei Locale Ploiesti (prezentate in Anexa 1), avand ca scop asigurarea parametrilor normali de functionare conform caracteristicilor tehnice prevazute in cartile tehnice si de intretinere .

2.2. Prestatorul de servicii se angajeaza sa asigure asistenta tehnica (intretinere si reparatii) pentru aparate fax, imprimante si multifunctionale pentru care depune oferte, serviciile prestandu-le la sediile autoritatii contractante, in maxim 24 ore de la transmiterea sesizarii.
2.3. Mentinerea echipamentelor intr-o buna stare de functionare prin operatiuni de reparatii la cerere.
2.2. Contractul este valabil de la data incheierii, pana la 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii prin Act aditional.

3. Definitii 

I. Operatii de intretinere
a) Operatii de intretinere preventiva :
- demontari echipamente ;
- curatare oglinzi optocuploare ;
- reglaje motoare electrice inclusiv cele de tip « pas cu pas »
- reglaje zavoare inchidere capac ;
- curatat display (afisaj)
- curatat tastatura ;
- curatat senzori ;
- curatat scaner ;
- curatat parte laser ;
- curatat cap imprimare ;
- ungere pinioane cu vaselina siliconica ;
- inlocuiri piese electronice ;
- remontari copiatoare ;

b) Operatii de remediere :
- remedieri de transmitere ;
- remedieri de receptie ;
- remedieri de transmiteri cu umbre ;
- remedieri de programari si reprogramari ;
Achizitorul va verifica functionarea echipamentelor dupa efectuarea interventiilor de intretinere preventiva de catre specialistii prestatorului si va consemna acest fapt in Fisa de revizie - intretinere preventiva.

II. Reparatii :
Reparatiile cuprind operatii de diagnosticare, reparatii mecanico-electrice si inlocuire consumabile (cilindru /unitate de imagine cu sau fara toner, in functie de tipul aparatului), cu repunerea in functiune a echipamentului in parametri normali (cu sau fara inlocuirea cu piese, subansamble sau componente).
In baza diagnosticarii, specialistii prestatorului, vor intocmi Fisa de constatare a defectiunilor, iar in baza Procesului verbal de punere in functiune, achizitorul va confirma efectuarea lucrarilor de reparatii de catre prestator.

4. Responsabilitatile prestatorului

Prestatorul se obliga sa execute si sa garanteze activitatile de :
a) mentinere in parametrii normali de functionare a echipamentelor ce apartin achizitorului ;
b) eliminarea defectelor accidentale ale echipamentelor. Garantia manoperei oferite dupa reparatia echipamentului este de minim 12 luni de la semnarea Procesului verbal de punere in functiune, in conditiile exploatarii corecte a echipamentului, in concordanta cu

prescriptiile manualului de exploatare elaborat de fabricantul acestuia.
c) mutarea echipamentelor la solicitarea achizitorului ;
d) instruirea personalului de exploatare al achizitorului ori de cate ori este necesar in scopul utilizarii corecte a echipamentelor din dotare;
Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de intretinere si reparatii cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor si de a asigura resursele umane, materiale si echipamentele necesare.
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitatate cu perioada de revizii de intretinere stabilita. Reviziile de intretinere se vor efectua lunar.
Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
Prestatorul va interveni si remedia defectiunea in maxim 2 de ore de la sesizarea de catre beneficiar a unei defectiuni, ori de cate ori se solicita acest lucru.

5.Conditii economico - organizatorice 

In pretul contractului se includ reviziile periodice lunare (minim o data pe luna) si un numar nelimitat de interventii accidentale (reparatii) la cererea achizitorului.
Achizitorul va sesiza defectiunile inregistrate la dispeceratul prestatorului de servicii, acesta fiind obligat a avea un program de lucru in zilele din intervalul luni-vineri, intre orele : 08³º - 16³º.
Personalul prestatorului de servicii se obliga sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale achizitorului pe toata durata prezentei lui la sediile acestuia.
Achizitorul are obligatia de a asigura accesul specialistilor desemnati de prestatorul de servicii, la locurile si incaperile unde sunt stabilite echipamentele.
Personalul prestatorului de servicii este supus jurisdictiei de protectia muncii atat a achizitorului cat si proprii, atata timp cat se afla la sediul acestuia.


6. Prezentarea ofertei 

In oferta se vor descrie detaliat activitatile de reparatii prestate de ofertant in cadrul tarifului ;
Descrierea unitatii
Certificat SR EN ISO 9001 : 2008
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (CUI) din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza prestarea de servicii in domeniul ce face obiectul achizitiei.
Dovada experientei similare in domeniul service-ului pentru echipamentele asemenatoare celor aflate in proprietatea Politiei Locale Ploiesti ;
DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic.

7.Propunere financiară

Oferta va conţine:
- tariful pe revizie / intretinere lei fara tva / luna / aparat
- manopera pentru interventie
- manopera de inlocuire a pieselor este inclusa in pretul ofertei
Oferta financiara va include cheltuielile cu deplasarea la sediul achizitorului .
Oferta nu cuprinde valoarea pieselor, accesoriilor si consumabilelor care se inlocuiesc in cadrul reviziilor / interventiilor.
In situatia in care píesele de schimb vor fi achizitionate de la firma ce va asigura serviciile

de service, aceasta va oferi un discount de 5% fata de pretul pietei;
Pretul ofertat va include orice interventie ulterioara gratuit si in numar nelimitat..
Preţul ofertei în lei,fara tva este ferm şi nu poate fi modificat pe întreaga perioada de valabilitate a contractului.

8.Criteriul de atribuire 

Criteriul de atribuire va fi - costul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.
Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

9.Modalitatea de plata 

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
Plata se va face dupa efectuarea interventiilor de intretinere, in baza proceselor verbale de receptie intre achizitor si prestator, din care sa rezulte numarul de aparate asupra carora s-au efectuat interventii, locatia acestora si natura tehnica a interventiilor pentru fiecare.
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in cursul lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

10.Observatii 

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

11. Precizari finale

Politia Locala Ploiesti, ca entitate achizitoare isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta, in situatia in care se constata ca aceasta :
- nu respecta prevederile legale in vigoare ;
- nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini ;
- valorile prezentate de ofertanti in oferte sunt subevaluate din dorinta de a castiga cu orice prêt contractul ;
- depunerea de oferte alternative.

Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

TABEL IMPRIMANTE, MULTIFUNCTIONALE, FAX-URI

Nr. crt./ECHIPAMENT/CANT.
1. HP LI 1536 DNF MFP /13
2. XEROX PHASER 3160 /11
3. HP LI 2055 DN /10
4. HP COLOR M277 N /6
5. XEROX PHASER 3117 /4
6. XEROX PHASER 6140  /5
7. HP 225 DN /1
8. HP COLOR LJ 2600 N /2
9. HP LJ PHOTOSMART D 5160/ 2
10. HP LJ P 2035 /2
11. HP DESJECT 5150 /1
12. XEROX WC M 128 /1
13. XEROX PHASER 6180 MFP /1
14. HP CJ PRO 400 COLOR /1
15. HP LJ 2605 DN /1
16. XEROX PHASER 3121 /1
17. XEROX PHASER 6500 N /1
18. HP LJ 1010 /1
19. IMPRIMANTA LASER SAMSUNG M2026 /1
20. FAX PANASONIC KX FT 71 /1
21. FAX BROTHER 2920 /1
22. FAX PANASONIC KX FL6137X /2

IMPRIMANTE = 65 BUC.

FAX-URI = 4 BUC.

  

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "service verificari tehnice periodice, igienizare si reparatii la aparate aer conditionat" , pentru un numar de 37 aparate aflate in dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50730000-1 servicii de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare;
Obiectul achizitiei: "service verificari tehnice periodice, igienizare si reparatii la aparate aer conditionat" din dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa prezentata mai jos.
Valoare estimata fara TVA : 21.000,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 97711.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt. Propunerile tehnice intocmite in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se vor depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 06.06.2017, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: achizitii@polocploiesti.ro

 

ANEXA

CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACTUL DE PRESTARI
« SERVICE, VERIFICARI TEHNICE PERIODICE, IGIENIZARE SI REPARATII LA APARATE AER CONDITIONAT DIN DOTARE» COD CPV - 50730000-1

1. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti


2. Obiectul achizitiei publice

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de service,verificari tehnice periodice, igienizare si reparatii la un numar de 37 aparate aer conditionat din dotare, avand ca scop asigurarea parametrilor normali de functionare conform caracteristicilor tehnice prevazute in cartile tehnice si de intretinere .
Contractul este valabil de la data incheierii, pana la 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii prin Act aditional.
Se vor trece detaliat activitatile de verificare tehnica si igienizare prestate :
- evaluarea starii de functionare a aparatului si a accesoriilor sale - unitate exterioara;
- verificarea presiunii freonilor si a regimului termic de functionare a aparatelor
- verificarea utilizarii echipamentelor in conditiile recomandate de producator
- curatare interioara si exterioara ;
- curatare filtre praf ;
- completare cu agent frigorific
- verificare etanseitate ;
- verificare scurgere condens. - curatat vaporizator si dezinfectat antibacterii lunar ;
- verificarea legaturilor electrice ;
- verificare izolatie traseu frigorific ;
- verificare borne electrice unitate exterioara-sursa de energie ;
- verificare strangere legaturi fixe ;
- probe de pornire/oprire atat local cat si la distanta prin telecomanda ;
- probe de functionare ;
Totodata se vor remedia defectiunile aparute intre verificari si reparatii prin sesizari telefonice facute de catre beneficiar. Constatarea si remedierea defectiunii se va efectua in cel mult 24 de ore de la data solicitarii.
In urma verificarilor si reparatiilor curente ale aparatelor de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze la parametrii normali, pe toata perioada de garantie a lucrarilor efectuate. Garantia tehnica acordata pentru lucrari este obligatorie si se precizeaza de catre ofertant care este durata acesteia ( minim 12 luni).
Prestarea serviciilor va fi efectuata numai de personalul specializat, iar materialele si piesele de schimb folosite la reparatii trebuie sa fie produse noi, certificate / omologate de producator.
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitatate cu perioada de revizii de intretinere stabilita. Reviziile de intretinere se vor efectua lunar.
Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
Prestatorul va respecta normele de securitatea muncii, fiind raspunzator de eventualele accidente aparute in timpul prestarii serviciilor.

3. Documente de calificare 

Ofertantii trebuie sa prezinte:
Descrierea unitatii
Certificat SR EN ISO 9001 : 2008
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (CUI) din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza prestarea de servicii in domeniul ce face obiectul achizitiei.
Experienta similara.
Furnizorul trebuie sa demonstreze ca are un punct de lucru operational in Ploiesti.
DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic.

4. Propunere financiară

Oferta va conţine:
- tariful pe revizie / intretinere lei fara tva / luna / aparat
- manopera pentru interventie
- manopera de inlocuire a pieselor este inclusa in pretul ofertei
Oferta financiara va include cheltuielile cu deplasarea la sediul achizitorului .
Oferta nu cuprinde valoarea pieselor, accesoriilor si consumabilelor care se inlocuiesc in cadrul reviziilor / interventiilor.
In situatia in care píesele de schimb vor fi achizitionate de la firma ce va asigura serviciile de service, aceasta va oferi un discount de 5% fata de pretul pietei;
Pretul ofertat va include orice interventie ulterioara gratuit si in numar nelimitat..
Preţul ofertei în lei,fara tva este ferm şi nu poate fi modificat pe întreaga perioada de valabilitate a contractului.

5. Criteriul de atribuire 

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.
Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

6. Modalitatea de plata 

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
Plata se va face dupa efectuarea interventiilor de intretinere, in baza proceselor verbale de receptie intre achizitor si prestator, din care sa rezulte numarul de aparate asupra carora s-au efectuat interventii, locatia acestora si natura tehnica a interventiilor pentru fiecare.
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in cursul lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

7. Observatii 

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

8. Alte conditii 

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Politia Locala Ploiesti, ca entitate achizitoare isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta, in situatia in care se constata ca aceasta :
- nu respecta prevederile legale in vigoare ;
- nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini ;
- valorile prezentate de ofertanti in oferte sunt subevaluate din dorinta de a castiga cu orice pret contractul ;
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

 

  

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, a contractelor de prestari "Servicii de asigurare de daune sau pierderi" - CASCO si RCA - pentru o perioada de 12 luni calendaristice, (sau 6 luni calendaristice) pentru autovehicule marca Dacia Logan, cu caracteristicile din anexa atasata.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -66515000 - 3 " Servicii de asigurare de daune sau pierderi"
Obiectul achizitiei: "Servicii de asigurare de daune sau pierderi"
Carcateristicile autoturismelor sunt prezentate in anexa prezentata mai jos.

Valoare estimata fara TVA : 14.537,82 lei

Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anunturile pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 95647.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism, pentru perioada de 12 luni calendaristice precum si pentru 6 luni calendaristice. Acestea vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP.
Ofertele financiare pot contine si discountul oferit pentru pachetul de polite RCA si CASCO.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Valoare ofertei va fi exprimata in lei.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: achizitii@polocploiesti.ro

 

  

ANEXA SPECIFICATII TEHNICE

Nr. crt./Autoturism/An fabricatie/Capacitate Cilindrica/Putere motor/nr.locuri/masa totala autorizata/Serie carte identitate vehicul /Numar de identificare/NR. km. parcursi/Data expirarii politei CASCO


1. PH - 13 - PLP/2010/1598/64/5/1540/UE89734/ UU1LSDAFH43378482/127800/26.05.2017
2. PH - 12 - PLP/2010/1598/64/5/1540/UE89552/UU1LSDAFH43378773/124200/26.05.2017
3. PH - 14 - PLP/2010/1598/64/5/1540/UE87983/UU1LSDAFH43374481/129150/26.05.2017
4. PH - 15 - PLP/2010/1461/63/2/2000/R060231/UU1FSD1W54347189/856500/26.05.2017
5. PH - 28 - PLP/2011/1598/62/5/1540/UA20843/UU1LSDA3P45645844/49800/26.05.2017
6. PH - 27 - PLP/2012/1461/55/5/1610/RO60351/UU1LSDJ4P46855924/201500/26.05.2017
7. PH - 29 - PLP/2007/1461/50/5/1540/DO39821/UU1LSDEKF37470983/223250/26.05.2017
8. PH - 10 - WPW/2014/1461/80/5/187546695/UU1HSDADG51831728/19150/26.05.2017

 

 Nr. crt./Autoturism/An fabricatie/Capacitate Cilindrica/Putere motor/nr.locuri/masa totala autorizata/Serie carte identitate vehicul/ Numar de identificare/Data expirarii politei RCA


1. PH - 19 - PLP/2007/1461/50/5/1540/DO49766/UU1LSDEKF37774998/26.05.2017
2. PH - 17 - PLP/2002/1896/66/5/1855/833489/TMBBG41UO32718556/26.05.2017
3. PH - 22 - PLP/2007/1461/50/5/1860/DO67985/UU1KSD0KJ37881180/26.05.2017
4. PH - 23 - PLP/2007/1461/50/5/1860/DO66522/UU1KSD0KJ37881181/26.05.2017
5. PH - 16 - PLP/2007/1870/74/9/3030/C672058/VF1JLBCB67Y217373/26.05.2017

 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "servicii de reparare si intretinere a vehiculelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP", precum si a "serviciilor de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare pentru un numar de 19 autovehicule si a echipamentelor aferente, inclusiv rampele cu semnale acustice si luminoase cu care sunt dotate" ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti. 

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50110000-9 servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe ; 42124100-5 furnizare piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare.

Obiectul achizitiei: "Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa prezentata mai jos.

Valoare estimata fara TVA : 79.831,93 lei.
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 92397.
Termen limita depunere oferte: 12.05.2017, ora 14:00
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 12.05.2017, ora 14.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: achizitii@polocploiesti.roPOLITIA LOCALA PLOIESTI

 

ANEXA 

CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACTE DE PRESTARI
« SERVICII, DE REPARARE SI INTRETINERE A VEHICULELOR SI ECHIPAMENTELOR AFERENTE, SERVICII CONEXE, REVIZII SI ITP» COD CPV - 50110000-9 si
« SERVICII FURNIZARE SI INLOCUIRE PIESE DE SCHIMB MECANICE PENTRU MASINI SAU MOTOARE » COD CPV - 42124100-5


1. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti


2. Obiectul achizitiei publice:

2.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP, precum si a serviciilor de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare pentru un numar de 19 autovehicule si a echipamentelor aferente, inclusiv pentru rampele cu semnale acustice si luminoase, cu care sunt dotate, ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti (prezentate in Anexa 1), conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare.


2.2. Contractele sunt valabile de la data incheierii, pana la 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii prin Act Aditional.

Nota : Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.


3. Cerinte generale :
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constitutie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Conform normelor de intretinere si reparare a autovehiculelor impuse de legislatia rutiera, autoritatea contractanta solicita prestarea serviciilor de intretinere, reparare, servicii similar a autovehiculelor, inlocuire piese de schimb, avand drept scop asigurarea parametrilor normali de functionare a acestora conform caracteristicilor tehnice impuse de producator, precum si asigurarea deplasarii pasagerilor in conditii maxime de securitate si siguranta.
Acestea vor fi prestate de catre operatorul economic conform legislatiei rutiere in vigoare, normelor prevazute in cartile tehnice si de intretinere a autovehiculelor, recomandate de fiecare producator, precum si in situatiile cand apar defectiunii si avarii ale acestora.
Prestarea serviciilor va fi asigurata numai de personal specializat, iar materialele si piesele de schimb folosite la reparatii si revizii trebuie sa fie produse noi, originale, certificate/omologate de Registrul Auto Roman.
Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se va face in centre autorizate de RAR.

Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.


4. Conditii tehnice:

In scopul verificarii capacitatii tehnice a ofertantilor, specificatiile tehnice vor defini caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, certificarea conformitatii cu standardele relevante sau altele asemenea.
Precizarea performantelor se poate face prin:
 un standard national care ofera un standard European;
 omologare tehnica europeana;
 specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;
 un standard international;
 alte reglementari tehnice elaborate de organism de standardizare europene;
 dosarul tehnic sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de incercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile.

Propunerea tehnica a agentului economic va contine obligatoriu urmatoarele documente:

- autorizatia tehnica emisa de RAR, vizata la zi, din care sa rezulte ca agentul economic este autorizat pentru activitati service post garantie de intretinere si reparatii a autovehiculelor ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti.
- autorizatie emisa de RAR din care sa rezulte ca agentul economic este autorizat sa execute inspectii tehnice in statii de inspectie tehnica pe raza municipiului Ploiesti.


- prestatorul de servicii trebuie sa fie dotat cu echipamente de lucru adecvate prestarii serviciilor de intretinere, reparare si revizie a autovehiculelor la standardele de dotare impuse de RAR.
- dupa executarea serviciilor, autovehiculul trebuie sa corespunda, din punct de vedere tehnic, normelor impuse de legislatia rutiera in vederea obtinerii vizei Inspectiei Tehnice Periodice.

5. Cerinte tehnice:

Operatorul economic ofertant trebuie sa execute toata gama de reparatii / servicii pentru toate autovehiculele achizitorului, respectiv:
 diagnoza
 reparatii mecanice si electrice;
 reparatii de tinichigerie si vopsitorie;
 inspectii tehnice periodice ITP;
 revizii tehnice periodice la numarul de km parcursi, conform specificatiilor din cartea tehnica, sau la fiecare 6 luni de exploatare;
 revizii speciale la trecerea de la un sezon la altul;
 tractari in localitate si in afara localitatii in cazul autovehiculelor imobilizate din cauza unor defectiuni;

Pentru efectuarea operatiunilor mentionate anterior, prestatorul trebuie sa aiba o dotare minimala ce va fi prezentata intr-o lista la ofertare si care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
 stand verificare geometrie auto;
 stand verificare noxe, cu dovada verificarii metrologice a acestuia;
 stand verificare sistem de franare cu dovada verificarii metrologice a acestuia;
 stand si soft defectoscopie pentru tipurile de autoturisme detinute de achizitor;
 atelier tinichigerie si vopsitorie;
 stand autorizat pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice;
 autovehicul cu platforma pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se pot deplasa pana la service;

Dupa deschiderea ofertelor tehnice, in perioada de evaluare, pana la stabilirea ofertei castigatoare, comisia de evaluare are dreptul sa verifice in teren cele declarate de prestator, pentru stabilirea conformitatii.
Serviciile de intretinere si reparatii a autoturismelor vor fi prestate de personal specializat calificat.
Tipurile de servicii ce trebuie asigurate de prestator sunt urmatoarele:
a) Servicii de reparare, intretinere / si sau reglare ale ansamblurilor mecanice;
 motor cu instalatiile anexe de alimentare prin injectie, de racire, de evacuare, de pornire integrate si/sau independent si componentele acestora;
 ambreiaj, transmisie, cutie de viteza mecanica si componentele acestora;
 sistemul de rulare si componentele acestuia;
 sistemul de directie si componentele acestuia;
 sistemul de franare si componentele acestuia;

 repararea caroseriei, inclusiv structura de rezistenta a acesteia;
 redresarea structurii caroseriei;
b) Servicii de reparare, intretinere si/sau reglari ale echipamentului electric si/sau electronic;
 instalatia electrica de iluminare;
 instalatia electrica de pornire a motorului, incarcare a bateriilor de acumulatori si componentele acestora;
 instalatia electrica a rampelor (acustica si luminoasa) cat si elemente de exterior
 sistemul de gestiune electronica a motorului si/sau a sistemelor autovehiculului, instalatii audio-video;

c) Servicii de montare, demontare, verificare si reparare a altor componente sau echipamente (instalatie de evacuare cu catalizatori si componentele acesteia, instalatia de climatizare si componentele acesteia, etc.)

Prestatorul va asigura toate piesele de schimb, subansamblele si accesoriile necesare reparatiilor.
Reparatiile, operatiunile de intretinere si reviziile tehnice se vor efectua in functie de defectiunile aparute, pe baza de comanda ferma si programare. Programarea nu va depasi 24 de ore de la data solicitarii. Solicitarea pentru programare se va face telefonic. Ofertantul se obliga sa acorde o programare preferentiala a lucrarilor de intretinere si reparatie pentru autoturismele aflate in parcul auto al achizitorului.

Prestatorul se obliga sa intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ si sa aiba acceptul achizitorului pentru punerea in opera a reparatiei / activitatii.

Cu ocazia efectuarii de reparatii sau la solicitarea achizitorului, prestatorul va constata si starea generala a celorlalte componente si / sau subansamble, iar in cazul constatarii unor deficiente care ar putea sa apara in perioada urmatoare, va informa achizitorul in termen de 12 de ore de la efectuarea constatarilor, in vederea programarii serviciilor de reparatii ce se impun.

Serviciile de reparatii si revizii trebuie sa conduca la readucerea autovehiculului in parametrii tehnici de functionare stabiliti de catre producator.

Indeplinirea obligatiilor de catre prestator se atesta prin semnarea de catre reperezentantii prestatorului si achizitorului fara obiectiuni, a unui proces verbal de receptie a autovehiculului, cu privire la operatiunile care au fost realizate.

Prestatorul se obliga sa numeasca o persoana de contact si sa comunice un numar de telefon pentru apelare comenzi, si sa mentina legatura permanenta cu responsabilul auto a achizitorului pentru rezolvarea rapida a oricaror probleme legate de reparatia autovehiculelor.

La iesirea din reparatie sau revizie tehnica, se va efectua o proba de traseu care se constituie si ca receptie a operatiunilor efectuate. In cazul in care se intervine asupra sistemului de franare sau de directie, prestatorul este obligat sa efectueze un test de franare pe stand conform ITP, precum si reglarea directiei si a unghiurilor pe standul de directie, cu prezentarea rezultatelor obtinute in urma acestor teste. De asemenea, prestatorul are obligatia de a efectua o verificare a sistemelor ce concura la siguranta circulatiei, respectiv a sistemului de directie, sistemului de iluminare, inainte de iesirea din reparatie a autovehiculului, precum si verificarea antigelului si uleiului.

Pe toata durata reviziilor si reparatiilor, prestatorul va permite accesul delegatului achizitorului la locul unde se efectueaza lucrarea. Totodata va pune la dispozitie date referitoare la efectuarea reparatiei, in functie de constatarile ulterioare care apar in urma demontarii diferitelor subansamble.

Piesele de schimb care au fost inlocuite vor fi puse la dispozitia achizitorului, exceptie fac piesele de sticla, elementele de caroserie avariate grav .

Daca achizitorul renunta la efectuarea reparatiei datorita costului ridicat al acesteia, urmare a devizului antecalcul intocmit in urma constatarii tehnice, prestatorul va intocmi documente de plata, respectiv factura, numai pentru operatiunile efectuate la constatarea tehnica.

Neasigurarea pe timpul contractului a pieselor de schimb, materialelor consumabile, activitatilor declarate in oferta, va duce la rezilierea contractului cu penalizarile prevazute in contract.

6. Propunere financiară:

1. Pentru manopera, pretul se va evidential in lei / ora manopera tehnologica, fara TVA, pentru fiecare autoturism.
2. Pentru Inspectii Tehnice periodice si Reveniri, pretul se va evidentia in lei/ITP/autoturism, fara TVA.
Preturile stabilite in oferte pentru manopera sunt ferme.
Tarifele pentru Inspectii Tehnice Periodice si Reveniri pot fi modificate in functie de indicele de crestere comunicat de Registrul Auto Roman.

7. Criteriul de atribuire :

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut ofertat la punctul 1 ( tarif mediu manopera tehnologica).
Orice oferta care va prezenta preturi anormal de scazute, va fi tratata ca necorespunzatoare si va fi eliminata.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale. In acest sens, orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime stabilite prin Caietul de sarcini.
Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

8. Modalitatea de plata :

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
Pentru a fi acceptata la plata, factura fiscala va fi insotita de :
 Devizul final al operatiilor efectuate ;
 Certificat de garantie pentru piesele inlocuite ;
 Garantie pentru serviciile prestate ;
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in cursul lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

 

9. Perioadele de garantie solicitate :

Perioada de garantie minima solicitata pentru piese de schimb este cea acordata de producator.
Pentru piesele de schimb originale la lucrari de motor, transmisie, electrica, sistem de franare se acorda un termen de garantie de 24 luni.

Pentru lucrari la sistemul de directie si rulare (pivoti, rotule, bucsi, rulmenti) se acorda garantie de 12 luni.
Pentru toate tipurile de servicii prestate, garantia manoperei de lucru nu va fi mai mica de 12 luni de la data receptiei calitative si cantitative, cu excepta uzurii normale de exploatare.
Perioada de garantie curge de la data semnarii fara obiectiuni a proceselor verbale de receptie calitativa si cantitativa, care atesta furnizarea si montarea pieselor de schimb si/sau accesoriilor si/sau prestarea serviciilor.
Prestatorul are obligatia ca in cazul unor defectiuni aparute in perioada de garantie, sa intervina in maxim 24 de ore, iar reperele defecte sa fie inlocuite pe cheltuiala prestatorului, daca se constata ca vina apartine acestuia, urmand ca perioada de garantie sa se prelungeasca corespunzator.

10. Observatii :

Politia Locala Ploiesti, ca autoritate contractanta si beneficiara a serviciilor de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP, precum si a serviciilor de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare, isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta, in situatia in care se constata ca aceasta :
1. Nu respecta prevederile legale in vigoare ;
2. Nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini ;
3. Valorile prezentate de ofertanti in oferte sunt subevaluate din dorinta de a castiga cu orice pret contractele ;
4. Valorile prezentate de ofertanti in oferte, depasesc cu valori inacceptabile pentru autoritatea contractanta valorile, anterior estimate si prevazute in buget.

Masurile de protectia muncii sunt in sarcina exclusiva a prestatorului de servicii.

 Anexa - TABEL CU AUTOVEHICULELE DIN CADRUL PARCULUI AUTO AL POLITIEI LOCALE PLOIESTI

    Nr. crt./Marca/ Nr.de inmatriculare/ Nr.de identificare/Anul fabricatiei

    1.  DACIA LOGAN/PH-20-PLP/UU1LSDAAH35578051/2006
    2.  DACIA LOGAN/PH-11-PLP/UU1LSDA3P46290131/2011
    3.  DACIA LOGAN/PH-12-PLP/UU1LSDAFH43378773/2010
    4.  DACIA LOGAN/PH-13-PLP/UU1LSDAFH43378482/2010
    5.  DACIA LOGAN/PH-14-PLP/UU1LSDAFH43374481/2010
    6.  DACIA LOGAN/VAN PH-15-PLP/UU1FSD1W543471898/2010
    7.  DACIA LOGAN/PH-19-PLP/UU1LSDEKF37774998/2007
    8.  DACIA LOGAN/PH-22-PLP/UU1KSD0KJ37881180/2007
    9.  DACIA LOGAN/PH-23-PLP/UU1KSD0KJ37881181/2007

   10.  DACIA LOGAN/PH-24-PLP/UU1LSDA3P45267530/2011
   11.  DACIA LOGAN/PH-25-PLP/UU1LSDA3P45223447/2011
   12.  DACIA LOGAN/PH-26-PLP/UU1LSDA3P45154976/2011
   13.  DACIA LOGAN/PH-27-PLP/UU1LSDJ4P46855924/2012
   14.  DACIA LOGAN/PH-28-PLP/UU1LSDA3P45645844/2011
   15.  DACIA LOGAN/PH-21-WPW/UU1LSDA3P46290033/2011
   16.  SKODA OCATVIA/PH-17-PLP/TMBBG41U032718556/2002
   17.  RENAULT TRAFIC/PH-16-PLP/VF1JLBCB67Y217373/2007
   18.  DACIA LOGAN/PH-14-WPW/UU14SDCL448666018/2013
   19.  DACIA LOGAN/PH-29-PLP/UU1LSDEKF37470983/2007

  - motorina

  - benzina 

 

 

 

 

 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si art. 43 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achzitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, "Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare" si finalizarea acesteia prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50116500 - 6 Servicii de montare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare.
Obiectul achizitiei: "Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare".
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 3.361,34 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
-pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 90807 .
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism . Acestea vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Valoare ofertei va fi exprimata in lei.
Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 04.05.2017, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si art. 43 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achzitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, "Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare" pentru 21 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti, si finalizarea acesteia prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50112300-6 Servicii spalare a automobilelor si servicii similare
Obiectul achizitiei: "Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare".
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 4.201,68 lei.
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
-pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 90798.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism . Acestea vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Valoare ofertei va fi exprimata in lei.
Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 04.05.2017, ora 16.00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro 

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura achizitie directa in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, carburanti auto pe baza de carduri de alimentare pentru 21 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -09132100-4 benzina fara plumb ; 09134200-9 motorina.
Obiectul achizitiei: "carburanti auto pe baza de carduri de alimentare"
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 129.705,89 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
-pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 88539.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 25.04.2017, ora 16.00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: achizitii@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura achizitie directa in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, a contractelor de prestari Servicii de asigurare de daune sau pierderi - CASCO si RCA - pentru o perioada de 12 luni calendaristice, pentru 9 (noua) autovehicule marca Dacia Logan, cu caracteristicile din anexa atasata.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -66515000 - 3 " Servicii de asigurare de daune sau pierderi"
Obiectul achizitiei: Servicii de asigurare de daune sau pierderi
Carcateristicile autoturismelor sunt prezentate in anexa .
Valoare estimata fara TVA : 8.823,53 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice: 
-pretul cel mai scazut.
Anunturile pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 88960.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP cu detaliere in descriere a pretului ofertat / autoturism . Acestea vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. 
Ofertele financiare pot contine si discountul oferit pentru pachetul de polite RCA si CASCO.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Valoare ofertei va fi exprimata in lei.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: achizitii@polocploiesti.ro

  

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP , precum si a « serviciilor de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare pentru un numar de 20 autovehicule si a echipamentelor aferente, inclusiv rampele cu semnale acustice si luminoase cu care sunt dotate ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50110000-9 servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe ; 42124100-5 furnizare piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare.
Obiectul achizitiei: servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP , si « servicii de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare pentru un numar de 20 autovehicule si a echipamentelor aferente, inclusiv rampele cu semnale acustice si luminoase cu care sunt dotate "

Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa.
Valoare estimata fara TVA : 9.166,67 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 73124.
Termen limita depunere oferte: 25.01.2017, ora 16:00
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini se transmite la adresa de mail office@polocploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la secretariatul Politie Locale Ploiesti.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa offline" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice a "Servicii de asigurare de daune sau pierderi" - CASCO - pentru o perioada de 12 luni pentru 9 (noua) autovehicule marca Dacia Logan, cu caracteristicile din anexa atasata.
Procedura de achizitie: achizitie directa offline in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -66515000 - 3 " Servicii de asigurare de daune sau pierderi"
Obiectul achizitiei: "Servicii de asigurare de daune sau pierderi"
Carcateristicile autoturismelor precum si termenele cand expira politele CASCO sunt prezentate in anexa.
Valoare estimata fara TVA : 8.750,00 lei
Vor fi declarate oferte indamisibile:
- ale societatilor de asigurari aflate in procedura de insolventa.

Pretul ofertei este ferm, si nu se accepta actualizarea acestuia.

Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor admisibile.
Anunturile pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 70373.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 21.12.2016, ora 16,00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro
ANEXA SPECIFICATII TEHNICE:

Nr. crt. AUTOTURISM Nr. Km. PARCURSI DATA EXPIRARII POLITEI CASCO
1. PH - 25 - PLP 195.000 15.01.2017
2. PH - 26 - PLP 62.700 15.01.2017
3. PH - 24 - PLP 192.600 15.01.2017
4. PH - 19 - PLP 341.600 18.01.2017
5. PH - 22 - PLP 312.700 18.01.2017
6. PH - 23 - PLP 203.400 18.01.2017
7. PH - 17 - PLP 249.800 23.01.2017
8. PH - 20 - PLP 244.300 28.01.2017
9. PH - 21 - PLP 309.630 28.01.2017

   


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publice din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, consumabile de birou conform listei atasate.
1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Ofertele financiare vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.12.2016 (inclusiv in data de 12.12.2016). Dupa aceasta data se vor cerceta ofertele depuse in SEAP.
2. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produselor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Produsele livrate trebuie sa respecte intocmai standardele legale in vigoare, specificatiile din lista ..... AICI . Mentionăm că acestea trebuie să fie produse originale, cu certificate de calitate la livrare. Acestea nu vor fi receptionate in cazul in care nu corespund calitativ specificatiilor solicitate de catre autoritatea contractanta. Tariful de transport va fi inclus in pretul ofertat.
3. Criteriul cel atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor care respecta cerintele publicate in anunt.
4. Limba de redactare a ofertei: romana
5. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
6. Nu se accepta ofertele depuse pe mail-ul institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP.
7. Pretul ofertei este ferm, in lei si nu se accepta actualizarea pretului dupa postarea anuntului in catalogul electronic SEAP.
8. Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.
9. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim 30 zile de la inregistrarea facturii la achizitor.
10. Termen depunere oferte in SEAP - 12.12.2016.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -30125110-5 toner pentru imprimantele laser/fax-uri.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr.67960.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publice din Legea 98/2016 privind achizitiile publice servicii montaj mocheta inclusiv manipulare mobilier, pentru 360 mp. mocheta calculata conform plan cladire.
1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Detalii tehnice si ofertele financiare vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.11.2016 (inclusiv in data de 28.11.2016). Dupa aceasta data se vor cerceta ofertele depuse in SEAP.
2. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. La explicatii se vor mentiona preturile defalcate pentru montaj mocheta si manipulare mobilier.
3. Criteriul cel atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor care respecta cerintele publicate in anunt.
4. Limba de redactare a ofertei: romana
5. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
6. Pretul ofertei este ferm, in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
7. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim 30 zile de la inregistrarea facturii la achizitor.
8. Termen depunere oferte in SEAP - 28.11.2016.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -45432100-5 lucrari de montare de acoperitoare de podea.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 65707.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publice din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, consumabile de birou conform listei atasate.
1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Ofertele financiare vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 24.11.2016 (inclusiv in data de 24.11.2016). Dupa aceasta data se vor cerceta ofertele depuse in SEAP.
2. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produselor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Produsele livrate trebuie sa respecte intocmai standardele legale in vigoare, specificatiile din lista.....AICI . Acestea nu vor fi receptionate in cazul in care nu corespund calitativ specificatiilor solicitate de catre autoritatea contractanta. Tariful de transport va fi inclus in pretul ofertat.
3. Criteriul cel atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor care respecta cerintele publicate in anunt.
4. Limba de redactare a ofertei: romana
5. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
6. Pretul ofertei este ferm, in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
7. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim 30 zile de la inregistrarea facturii la achizitor.
8. Termen depunere oferte in SEAP - 24.11.2016.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -30192700-8 papetarie.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 64526.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publice din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, consumabile de birou conform listei atasate.
1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Ofertele financiare vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 24.11.2016 (inclusiv in data de 24.11.2016). Dupa aceasta data se vor cerceta ofertele depuse in SEAP.
2. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produselor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Produsele livrate trebuie sa respecte intocmai standardele legale in vigoare, specificatiile din lista.....AICI . Mentionăm că acestea trebuie să fie produse originale, cu certificate de calitate la livrare. Acestea nu vor fi receptionate in cazul in care nu corespund calitativ specificatiilor solicitate de catre autoritatea contractanta. Tariful de transport va fi inclus in pretul ofertat.
3. Criteriul cel atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor care respecta cerintele publicate in anunt.
4. Limba de redactare a ofertei: romana
5. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
6. Pretul ofertei este ferm, in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
7. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim 30 zile de la inregistrarea facturii la achizitor.
8. Termen depunere oferte in SEAP - 24.11.2016.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -30125110-5 toner pentru imprimantele laser/fax-uri.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 64556.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

Clarificări :

 

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publice din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, anvelope vara si anvelope iarna (nu all season) ale urmatoarelor marci de producator: Continental, Debica, Barum, Semperit.
1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Detalii tehnice si ofertele financiare vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.11.2016 (inclusiv in data de 17.11.2016). Dupa aceasta data se vor cerceta ofertele depuse in SEAP.
2. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Produsele livrate trebuie sa respecte intocmai standardele legale in vigoare, specificatiile din lista .....AICI . Acestea nu vor fi receptionate in cazul in care nu vor fi insotite de certificate de conformitate, de calitate/garantie, fise tehnice din care sa reiasa specificatiile si nivelul de performanta. Pe anvelope trebuie sa fie inscriptionate: firma sau marca de producator; dimensiuni si structura; categoria de viteza; capacitatea de incarcare; data de fabricatie, marca de omologare CEE. Inscriptiile trebuie marcate clar si lizibil, stantate sau in relief, pe cele doua parti laterale si cel putin in zona de jos a partii laterale. Toate produsele livrate vor fi noi, si nu vor avea DOT (data fabricatiei) mai mare de 9 luni.
3. Tariful de transport va fi inclus in pretul ofertat.
4. Criteriul cel atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor care respecta cerintele publicate in anunt.
5. Limba de redactare a ofertei: romana
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
7. Pretul ofertei este ferm, in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
8. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim 30 zile de la inregistrarea facturii la achizitor.
9. Termen depunere oferte in SEAP - 17.11.2016.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -34351100-3 pneuri pentru autovehicule
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 62429.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea fax-urilor ", precum si   "service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinere pentru imprimante si multifunctionale " din dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50323000-5 servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice; 50310000-1 repararea si intretinerea masinilor de birou
Obiectul achizitiei: "service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea fax-urilor " , precum si " service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinere pentru imprimante si multifunctionale " din dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 2.824,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor care respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 61482.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 15.11.2016, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si art. 43 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achzitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, "Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare" si finalizarea acesteia prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50116500 - 6 Servicii de montare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare.
Obiectul achizitiei: " Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare".
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa.
Valoare estimata fara TVA : 1.500,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 61415 .
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 15.11.2016, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si art. 43 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, "Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare" pentru 21 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti, si finalizarea acesteia prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50112300-6 Servicii spalare a automobilelor si servicii similare
Obiectul achizitiei: " Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare".
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa.
Valoare estimata fara TVA : 1.500,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 61356 .
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 15.11.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "service verificari tehnice periodice, igienizare si reparatii la aparate aer conditionat " , pentru un numar de 37 aparate aflate in dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50730000-1 servicii de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare;
Obiectul achizitiei: "service verificari tehnice periodice, igienizare si reparatii la aparate aer conditionat " din dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 4.440,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 59352.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 07.11.2016, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si art. 43 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achzitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, " Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare" si finalizarea acesteia prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50116500 - 6 Servicii de montare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare.
Obiectul achizitiei: " Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare".
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 1.500,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 59334 .
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 07.11.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si art. 43 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achzitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, " Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare" pentru 21 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti, si finalizarea acesteia prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50112300-6 Servicii spalare a automobilelor si servicii similare
Obiectul achizitiei: " Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare".
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 1.500,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 59340 .
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 07.11.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "service reparatii si intretinerea calculatoarelor " , " service reparatii si intretinere servere "precum si " service reparatii si intretinere centrala telefonica " din dotarea Politiei Locale Ploiesti.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50320000-4 servicii de reparare si intretinere a computerelor personale; 50312300-8 repararea si intretinerea echipamentului de retea de date ; 50330000-7 - servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii
Obiectul achizitiei: "service reparatii si intretinerea calculatoarelor " , " service reparatii si intretinere servere "precum si " service reparatii si intretinere centrala telefonica " din dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 7.448,60 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 57038.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 27.10.2016, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea fax-urilor " , precum si " service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinere pentru imprimante si multifunctionale " din dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50323000-5 servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice; 50310000-1 repararea si intretinerea masinilor de birou
Obiectul achizitiei: "service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea fax-urilor " , precum si " service verificari tehnice periodice, reparatii si intretinere pentru imprimante si multifunctionale " din dotarea Politiei Locale Ploiesti.
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 2.824,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 57046.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 27.10.2016, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti"
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -35811200-4 - uniforme de politie
Obiectul achizitiei: "uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti"
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 75.821,87 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 54755.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 18.10.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50110000-9 servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe ; 42124100-5 furnizare piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare.
Obiectul achizitiei: "Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 23.340,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 54377.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 17.10.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "carburanti auto pe baza de carduri de alimentare" pentru 21 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -09132100-4 benzina fara plumb ; 09134200-9 motorina.
Obiectul achizitiei: "carburanti auto pe baza de carduri de alimentare"
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa.
Valoare estimata fara TVA : 55.798,86 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 49293.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 22.09.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 


 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "carburanti auto pe baza de carduri de alimentare" pentru 21 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti.
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -09132100-4 benzina fara plumb ; 09134200-9 motorina.
Obiectul achizitiei: "carburanti auto pe baza de carduri de alimentare"
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 41.041,73 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 45112.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 22.08.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, a contractului de prestari „Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare”.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50116500 - 6 Servicii de montare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare.

Obiectul achizitiei: " Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare".

Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .

Valoare estimata fara TVA : 2.193,00 lei

Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 39247 .

Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 20.06.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, a contractelor de prestari " Servicii medicale de medicina muncii" si "Servicii de evaluare psihologica".

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -85147000-1 Servicii medicale de medicina muncii ; 85121270-6 Servicii de evaluare psihologica.

Obiectul achizitiei: " Servicii medicale de medicina muncii" si "Servicii de evaluare psihologica".
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 29.166,67 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anunturile pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 39237 , nr. 39235 .

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 24.06.2016, ora 13,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail:office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in baza dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si art. 43 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achzitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, " Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare" si finalizarea acesteia prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - 50116500 - 6 Servicii de montare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare.

Obiectul achizitiei: " Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare".
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini din anexa .
Valoare estimata fara TVA : 2.193,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 40040 

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 01.07.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, a contractelor de prestari " Servicii de asigurare de daune sau pierderi" - CASCO - pentru o perioada de un an, incepand cu data de 09.07.2016, pentru trei autovehicule marca Dacia Logan, cu caracteristicile din anexa atasata.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -66515000 - 3 " Servicii de asigurare de daune sau pierderi

Obiectul achizitiei: " Servicii de asigurare de daune sau pierderi" 

Carcateristicile autoturismelor sunt prezentate in anexa .
Valoare estimata fara TVA : 3.750,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anunturile pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 40646.

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 05.07.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

 POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, a contractelor de prestari " Servicii de asigurare de daune sau pierderi" - CASCO - pentru o perioada de 6 (sase) luni pentru 9 (noua) autovehicule marca Dacia Logan, cu caracteristicile din anexa atasata.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -66515000 - 3 " Servicii de asigurare de daune sau pierderi"

Obiectul achizitiei: " Servicii de asigurare de daune sau pierderi"

Caracteristicile autoturismelor sunt prezentate in anexa .
Valoare estimata fara TVA : 6.000,00 lei
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut.
Anunturile pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al achizitiilor Publice (SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi sub nr. 41095.

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor depune in plic inchis, insotit la exterior de scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti până la data de 13.07.2016, ora 16,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/513255 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/513255, mail: office@polocploiesti.ro

ANEXA SPECIFICATII TEHNICE:

Nr. AUTOTURISM Nr. Km. PARCURSI DATA EXPIRARII POLITEI CASCO
1. PH - 25 - PLP      176.590                     07.07.2016
2. PH - 26 - PLP      61.075                       08.07.2016
3. PH - 24 - PLP      179.455                     08.07.2016
4. PH - 19 - PLP      327.328                     18.07.2016
5. PH - 22 - PLP      301.570                     18.07.2016
6. PH - 23 - PLP      201.542                     18.07.2016
7. PH - 17 - PLP      246.616                     23.07.2016
8. PH - 20 - PLP      231.811                     28.07.2016
9. PH - 21 - PLP      297.715                     28.07.2016