Licitatii si achizitii publice /

ANUNŢ Nr.721/07.03.2023

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2.POLITIA LOCALA a Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" conform prevederilor art. 1, alin.1 din Legea nr. 208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu art. 7, alin. 7, lit.a)., "Servicii de Dirigentie de Santier, intocmire antemasuratori pentru lucrarea de reparatii (hol institutie, casa scarii, refacere usi, balustrade fier forjat) - intrarea principala Politia Locala Ploiesti".
3.Procedura de achizitie: achizitie directa
4.Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -71000000-8 - servicii de arhitectutra, de constructii, de inginerie si de inspectie
5.Obiectul achizitiei: "Servicii de Dirigentie de Santier, intocmire antemasuratori pentru lucrarea de reparatii (hol institutie, casa scarii, refacere usi, balustrade fier forjat) - intrarea principala Politia Locala Ploiesti".
6.Valoare estimata fara TVA : 12.605,00 lei
7.Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut
8.Ofertele alternative sunt interzise
9.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
10.Criterii de calificare Proiectanţi autorizaţi, persoane juridice, în condiţiile prevederilor legale in vigoare. Prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de calificare: Echipa prestatorului trebuie să includă minim: -persoană cu studii universitare de licenţă - Specialiști atestați.

11.Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;

12.Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este: 14.03.2023, ora16.00. Propunerea tehnica si financiara se transmit la adresa de e-mail: office@polocploiesti.ro. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;

13. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1349150/07.03.2023.

Director General,
Albu Catalin Constantin

 

 

 

ANUNŢ Nr. 495/15.02.2023

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona:
• servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP cod CPV 50110000-9

Obiectul achizitiei: "3. Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini (Anexa nr.1);
4. Durata prestării serviciilor: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2024;
5. Valoarea totala estimata a serviciilor este 94.117,65 lei fara TVA respectiv:
• pana la 31.12.2023- 67.226,89 lei fara TVA
• perioada 01.01.-30.04.2024 in cazul prelungirii contractului conform art.165 din HG 395/2016-26.890,76 lei fara TVA;
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
7.Ofertele alternative sunt interzise;
8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut/ total servicii solicitate în Caietul de sarcini. Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut ofertat tarif mediu manopera tehnologica.
11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu aceste servicii în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „ Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare " spre a putea fi achiziționate de autoritatea contractantă;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:24.02.2023, ora14.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
15. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 27.02.203, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
17.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare "; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
18. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1345083/15.02.2023.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, mail: office@polocploiesti.ro

 

Director General,
Albu Catalin Constantin

 

 

CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACTE DE PRESTĂRI« SERVICII, DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE A VEHICULELOR ŞI ECHIPAMENTELOR AFERENTE, SERVICII CONEXE, REVIZII ŞI ITP» COD CPV - 50110000-9 si« SERVICII FURNIZARE ŞI ÎNLOCUIRE PIESE DE SCHIMB MECANICE PENTRU MAŞINI SAU MOTOARE » COD CPV - 42124100-5

 


1. Autoritate contractantă

Poliţia Locală a Municipiului Ploieşti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independenţei, Nr.21, Ploieşti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploieşti

2. Obiectul achiziţiei publice:

2.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţionarea serviciilor de reparare si întreţinere a vehiculelor şi echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii şi ITP, precum şi a serviciilor de furnizare şi înlocuire piese de schimb mecanice pentru maşini sau motoare pentru un numar de 20 autovehicule şi a echipamentelor aferente, ce formeaza parcul auto al Poliţiei Locale Ploieşti (prezentate in Anexa 1), conform normelor impuse de legislaţia rutieră în vigoare.

2.2. Contractul este valabil de la data încheierii, pâna la 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii prin Act Aditional.

Nota : Autoritatea contractantă îşi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.

3. Cerinţe generale :
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constitutie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Conform normelor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor impuse de legislaţia rutieră, autoritatea contractantă solicită prestarea serviciilor de intreţinere, reparare, servicii similare a autovehiculelor, înlocuire piese de schimb, având drept scop asigurarea parametrilor normali de funcţionare a acestora conform caracteristicilor tehnice impuse de producător, precum şi asigurarea deplasării pasagerilor în condiţii maxime de securitate şi siguranţă.
Acestea vor fi prestate de către operatorul economic conform legislaţiei în vigoare, a normelor prevăzute în cărtile tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor, recomandate de fiecare producător, precum şi în situaţiile când apar defecţiunii şi avarii ale acestora.
Prestarea serviciilor va fi asigurată numai de personal specializat, iar materialele şi piesele de schimb folosite la reparaţii şi revizii trebuie să fie produse noi, certificate/omologate de Registrul Auto Roman.
Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se va face în centre autorizate de RAR.

Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

4. Conditii tehnice:

În scopul verificării capacităţii tehnice a ofertanţilor, specificaţiile tehnice vor defini caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, certificarea conformităţii cu standardele relevante sau altele asemenea.
Precizarea performanţelor se poate face prin:
 un standard naţional care ofera un standard European;
 omologare tehnică europeană;
 specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană;
 un standard internaţional;
 alte reglementări tehnice elaborate de organism de standardizare europene;
 dosarul tehnic sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercari şi calibrare sau un organism de certificare şi inspectie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile.
Propunerea tehnică a agentului economic va contine obligatoriu următoarele documente:
- autorizaţia tehnică emisă de RAR, vizată la zi, din care să rezulte că agentul economic este autorizat pentru activităţi service post garanţie de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor.
- autorizaţie emisă de RAR din care să rezulte că agentul economic este autorizat să execute inspecţii tehnice în staţii de inspectie tehnică pe raza municipiului Ploieşti.
- prestatorul de servicii trebuie să fie dotat cu echipamente de lucru adecvate prestării serviciilor de întreţinere, reparare şi revizie a autovehiculelor la standardele de dotare impuse de RAR.
- după executarea serviciilor, autovehiculul trebuie să corespundă, din punct de vedere tehnic, normelor impuse de legislaţia rutieră în vederea obţinerii vizei Inspectiei Tehnice Periodice.

5. Cerinţe tehnice:

Operatorul economic ofertant trebuie să execute toata gama de reparaţii / servicii pentru toate autovehiculele achizitorului, respectiv:
 diagnoză
 reparaţii mecanice si electrice;
 reparaţii de tinichigerie şi vopsitorie;
 inspecţii tehnice periodice ITP;
 revizii tehnice periodice la numărul de km parcurşi, conform specificatiilor din cartea tehnica, sau la fiecare 6 luni de exploatare;
 revizii speciale la trecerea de la un sezon la altul;
 tractări în localitate şi în afara localităţii în cazul autovehiculelor imobilizate din cauza unor defecţiuni;

Pentru efectuarea operaţiunilor menţionate anterior, prestatorul trebuie să aibă o dotare minimală ce va fi prezentată într-o listă la ofertare şi care să cuprindă cel puţin următoarele:
 stand verificare geometrie auto;
 stand verificare noxe, cu dovada verificării metrologice a acestuia;
 stand verificare sistem de frânare cu dovada verificării metrologice a acestuia;
 stand şi soft defectoscopie pentru tipurile de autoturisme deţinute de achizitor;
 atelier tinichigerie şi vopsitorie;
 stand autorizat pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice;
 autovehicul cu platformă pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se pot deplasa pâna la service;

Dupa deschiderea ofertelor tehnice, în perioada de evaluare, pâna la stabilirea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare are dreptul să verifice în teren cele declarate de prestator, pentru stabilirea conformităţii.
Serviciile de întreţinere şi reparaţii a autoturismelor vor fi prestate de personal specializat calificat.
Tipurile de servicii ce trebuie asigurate de prestator sunt următoarele:
a) Servicii de reparare, întreţinere / şi sau reglare ale ansamblurilor mecanice;
 motor cu instalaţiile anexe de alimentare prin injecţie, de răcire, de evacuare, de pornire integrate şi/sau independent şi componentele acestora;
 ambreiaj, transmisie, cutie de viteză mecanică şi componentele acestora;
 sistemul de rulare şi componentele acestuia;
 sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
 sistemul de frânare şi componentele acestuia;
 repararea caroseriei, inclusiv structura de rezistenta a acesteia;
 redresarea structurii caroseriei;
b) Servicii de reparare, întreţinere şi/sau reglări ale echipamentului electric şi/sau electronic;
 instalaţia electrică de iluminare;
 instalaţia electrică de pornire a motorului, încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele acestora;
 instalaţia electrică a rampelor (acustică şi luminoasă) cât şi elemente de exterior;
 sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau a sistemelor autovehiculului, instalaţii audio-video;

c) Servicii de montare, demontare, verificare şi reparare a altor componente sau echipamente (instalaţie de evacuare cu catalizatori şi componentele acesteia, instalaţia de climatizare şi componentele acesteia, etc.)
Prestatorul va asigura toate piesele de schimb, subansamblele şi accesoriile necesare reparaţiilor.
Reparaţiile, operaţiunile de întreţinere şi reviziile tehnice se vor efectua în functie de defectiunile aparute, pe baza de programare. Programarea nu va depăşi 24 de ore de la data solicitării. Solicitarea pentru programare se va face telefonic. Ofertantul se obligă să acorde o programare preferenţială a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru autoturismele aflate în parcul auto al achizitorului.
Prestatorul se obligă să întocmească documentele de constatare, devizul estimativ, care va conţine descrierea constatării tehnice, orele de manoperă pentru fiecare din operaţiunile necesare efectuării reparaţiei, precum şi piesele/subansamblele/materialele necesare de înlocuit şi preţul lor.
Reparaţia se va executa numai după avizarea/acceptarea devizului estimativ de către beneficiar.
Daca achizitorul renunţă la efectuarea reparaţiei datorită costului ridicat al acesteia, urmare a devizului estimativ întocmit în urma constatării tehnice, prestatorul va întocmi documente de plată, respectiv factura, numai pentru operatiunile efectuate la constatarea tehnică.
Cu ocazia efectuării de reparaţii sau la solicitarea achizitorului, prestatorul va constata şi starea generală a celorlalte componente şi / sau subansamble, iar în cazul constatării unor deficienţe care ar putea să apară în perioada următoare, va informa achizitorul în termen de 24 ore de la efectuarea constatărilor, în vederea programării serviciilor de reparaţii ce se impun.
Pe toată durata efectuării întreţinerii şi/sau reparaţiei, prestatorul va răspunde de integritatea autoturismului, până la predarea către beneficiar, la ieşirea din reparaţie.
Serviciile de reparaţii şi revizii trebuie sa conducă la readucerea autovehiculului în parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de către producător.
Prestatorul se obligă să numească o persoană de contact şi să comunice un număr de telefon pentru apelare comenzi şi să menţină legătura permanentă cu persoana desemnată să asigure legătura cu prestatorul şi cu responsabilul auto al achizitorului, pentru rezolvarea rapidă a oricăror probleme legate de reparaţia autovehiculelor.
La ieşirea din reparaţie sau revizie tehnică, se va efectua o proba de traseu care se constituie şi ca recepţie a operaţiunilor efectuate. Ca parte a procesului de recepţie a serviciului prestat, unitatea achizitoare îşi rezervă dreptul de a efectua prin reprezentatul desemnat în acest sens, probe de mers cu autovehiculul reparat, dupa care va semna devizul final şi factura fiscală.În cazul în care se intervine asupra sistemului de frânare sau de direcţie, prestatorul este obligat să efectueze un test de frânare pe stand , precum şi reglarea direcţiei şi a unghiurilor pe standul de direcţie, cu prezentarea rezultatelor obţinute în urma acestor teste. De asemenea, prestatorul are obligaţia de a efectua o verificare a sistemelor ce concură la siguranta circulaţiei,
respectiv a sistemului de direcţie, sistemului de iluminare, înainte de ieşirea din reparaţie a autovehiculului, precum şi verificarea antigelului şi uleiului.
Pe toata durata reviziilor şi reparaţiilor, prestatorul va permite accesul delegatului achizitorului la locul unde se efectuează lucrarea. Totodata va pune la dispoziţie date referitoare la efectuarea reparaţiei, în funcţie de constatările ulterioare care apar în urma demontării diferitelor subansamble.
Prestatorul are obligaţia să asigure în timp util (de comun acord cu beneficiarul) piesele de schimb şi componentele necesare procesului de reparaţie şi întretinere, de la distribuitori autorizaţi, conform tipului şi mărcii autovehiculului.
Prestatorul are obligaţia de a monta piesele auto noi, sigilate; piesele vor fi originale, cu sigla producătorului ori agreate de producătorul mărcii.
Pentru reparaţiile efectuate în perioada de garanţie a lucrărilor şi respectiv a pieselor de schimb, nu se va percepe manopera.
Piesele de schimb care au fost înlocuite vor fi puse la dispoziţia achizitorului, exceptie fac piesele de sticlă, elementele de caroserie avariate grav .
Neasigurarea pe timpul contractului a pieselor de schimb, materialelor consumabile, activităţilor declarate în ofertă, va duce la rezilierea contractului cu penalizarile prevăzute în contract.

6. Propunere financiară:

1. Pentru manoperă, preţul se va evidenţia în lei / ora manoperă tehnologică, fără TVA, pentru fiecare autoturism.
2. Pentru Inspecţii Tehnice periodice şi reveniri, preţul se va evidenţia în lei/ITP/autoturism, fără TVA.
Preţurile stabilite în oferte pentru manopera sunt ferme.
Tarifele pentru Inspecţii Tehnice Periodice şi reveniri pot fi modificate în funcţie de indicele de creştere comunicat de Registrul Auto Roman.

7. Criteriul de atribuire :

Criteriul de atribuire va fi - preţul cel mai scazut dintre ofertele care îndeplinesc cerinţele solicitate prin caietul de sarcini.
Oferta caştigatoare va fi cea cu preţul cel mai scăzut ofertat la punctul 1 ( tarif mediu manoperă tehnologică).
Orice ofertă care va prezenta preţuri anormal de scăzute, va fi tratată ca necorespunzătoare şi va fi eliminată.
Cerinţele impuse în documentaţia de atribuire vor fi considerate cerinţe minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în masura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime stabilite prin Caietul de sarcini.
Nu se acceptă oferte alternative la oferta de baza.
Nu se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentaţie incompletă vor fi respinse ca inacceptabile.

8. Modalitatea de plată :

Autoritatea contractantă va efectua platile pentru serviciile achiziţionate şi efectiv prestate lunar, dar nu mai târziu de 30 zile de la data comunicării facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesati să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.
Pentru a fi acceptată la plata, factura fiscala va fi însotită de:
 Devizul final al operaţiilor efectuate ;
 Garanţie pentru serviciile prestate ;
În situaţia în care factura este primită după data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia în cursul lunii imediat următoare.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului.

9. Perioadele de garanţie solicitate :

Perioada de garanţie minimă solicitata pentru piese de schimb este cea acordata de producator.
Pentru piesele de schimb originale la lucrări de motor, transmisie, electrică, sistem de frânare se acordă un termen de garanţie de 6 luni.
Pentru lucrări la sistemul de direcţie şi rulare (pivoţi, rotule, bucşi, rulmenţi) se acordă garanţie de 6 luni.
Pentru toate tipurile de servicii prestate, garanţia manoperei de lucru nu va fi mai mică de 6 luni de la data recepţiei calitative şi cantitative, cu excepţia uzurii normale de exploatare.
Prestatorul are obligaţia ca în cazul unor defecţiuni aparute în perioada de garanţie, să intervină în maxim 24 de ore, iar reperele defecte să fie înlocuite pe cheltuiala prestatorului, dacă se constată ca vina aparţine acestuia, urmând ca perioada de garanţie să se prelungească corespunzator.

10. Observaţii :

Poliţia Locală Ploieşti, ca autoritate contractantă şi beneficiară a serviciilor de reparare şi întreţinere a vehiculelor şi echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii şi ITP, precum şi a serviciilor de furnizare şi înlocuire piese de schimb mecanice pentru maşini sau motoare, îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă, în situaţia în care se constată că aceasta :
1. Nu respectă prevederile legale în vigoare ;
2. Nu respectă prevederile prezentului caiet de sarcini ;
3. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte sunt subevaluate din dorinţa de a câştiga cu orice preţ contractele ;
4. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte, depăşesc cu valori inacceptabile pentru autoritatea contractantă valorile, anterior estimate şi prevăzute în buget.

Măsurile de protecţia muncii sunt în sarcina exclusivă a prestatorului de servicii. 

ANEXA 1

Nr. crt Marca Nr.de înmatriculare Nr.de identificare Combustibil Anul fabricaţiei

1 DACIA LOGAN PH-11-PLP UU1LSDA3P46290131 benzină 2011
2 DACIA LOGAN PH-12-PLP UU1LSDAFH43378773 benzină 2010
3 DACIA LOGAN PH-13-PLP UU1LSDAFH43378482 benzină 2010
4 DACIA LOGAN PH-14-PLP UU1LSDAFH43374481 benzină 2010
5 DACIA LOGAN PH-15-PLP UU1FSD1W543471898 motorină 2010
6 DACIA LOGAN PH-24-PLP UU1LSDA3P45267530 benzină 2011
7 DACIA LOGAN PH-26-PLP UU1LSDA3P45154976 benzină 2011
8 DACIA LOGAN PH-27-PLP UU1LSDJ4P46855924 motorină 2012
9 DACIA LOGAN PH-28-PLP UU1LSDA3P45645844 benzină 2011
10 DACIA LOGAN PH-21-WPW UU1LSDA3P46290033 benzină 2011
11 SKODA OCATVIA PH-17-PLP TMBBG41U032718556 motorină 2002
12 RENAULT TRAFIC PH-16-PLP VF1JLBCB67Y217373 motorină 2007
13 DACIA LOGAN PH-14-WPW UU14SDCL448666018 motorină 2013
14 DACIA LOGAN PH-29-PLP UU1LSDEKF37470983 motorină 2007
15 DACIA DUSTER PH-10-WPW UU1HSDADG51831728 motorină 2014
16 DACIA LOGAN PH-19-PLP UU14SDKH459228697 motorină 2017
17 DACIA LOGAN PH-20-PLP UU14SDKH459228680 motorină 2017
18 DACIA LOGAN PH-21-PLP UU14SDKH459228677 motorină 2017
19 SKODA OCTAVIA PH-21-PMP TMBDG41U478842860 motorină 2007
20 DACIA LOGAN PH-31-PLP UU1L5220161941949 motorină 2018

 

FORMULAR 2
Operator economic
................................
DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR 3
DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/ SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al ..................................................................................................... (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Data completării ............. Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

FORMULAR 5
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pedomenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourilefilialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
crt. Anul Cifra de afaceri medie anuala
(lei) Cifra de afacer imedie anuala (echivalent valuta)
1.
2.
3.
Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

Formular de ofertă - servicii FORMULAR 8

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam "Servicii reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare" pentru un numar de 20 autovehicule, pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)


ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ FORMULARUL 9

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI (defalcat pe componente)
pentru „Servicii reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare" pentru un numar de 19 autovehicule
Anexă la ofertă

Nr.
Crt Denumire serviciu Preţul
lei
Taxa pe valoarea adăugată
lei
1
2
3
...


.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.


Model scrisoare de înaintare Formularul 10

 

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ul Politiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de "Servicii reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare" pentru un numar de 20 autovehicule, noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________
Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată)

 

 

 

 

ANUNŢ Nr.493/15.02.2023
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2.POLITIA LOCALA a Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" conform prevederilor art. 1, alin.1 din Legea nr. 208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu art. 7, alin. 7, lit.a)., "carburanti auto pe baza de carduri de alimentare ( benzina fara Pb CO 95, motorina Euro 5 si carburant GPL auto)" pentru 24 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti.
3.Procedura de achizitie: achizitie directa
4.Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -09132100-4 benzina fara plumb ; 09134200-9 motorina, 09133000-0 GPL auto.
5.Obiectul achizitiei: "carburanti auto pe baza de carduri de alimentare"
6.Valoare estimata fara TVA : 175.486,36 lei
7.Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut ofertelor ce respecta prevederile din Caietul de sarcini
8.Ofertele alternative sunt interzise
9.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
10.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
11.Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător; Ofertantul trebuie sa detina statii de comercializare proprii si sa faca dovada capacitatii de a livra carburanti in statiile proprii de comercializare de pe raza municipiului Ploiesti datorita specificului activitatii Politiei Locale a municipiului Ploiesti ce implica functionarea permanenta si actiuni in regim de urgenta numai pe raza municipiului Ploiesti. Produsele vor fi livrate pe baza de carduri personalizate, cate unul pentru fiecare tip de combustibil.Livrarea cardurilor se va face la sediul Politiei Locale Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr.21, Ploiesti, (fara costuri suplimentare).
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12.Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
13.Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:23.02.2023, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
14.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Carburanti Auto pe baza de carduri de alimentare"; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
15. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1345023/15.02.2023.

Director General,

Albu Catalin Constantin

CAIET DE SARCINI


TEMA : FURNIZAREA DE COMBUSTIBIL AUTO (BENZINA FARA Pb CO 95, MOTORINA EURO 5 si carburant GPL Auto) PE BAZA DE CARDURI DE ALIMENTARE PENTRU POLITIA LOCALA PLOIESTI


Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru achizitionarea de combustibil auto (benzina fara plumb, motorina si carburant GPL auto) pe baza de carduri de alimentare.
Procedura aplicata: "achizitie directa",conform prevederilor art.1 alin.1 din Legea nr. 208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu art. 7 alin. 7, lit. a).
Sunt prezentate indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.
Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu cerinte tehnice impuse ce vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertele de produse care nu satisfac cerintele caietului de sarcni vor fi declarate oferte neconforme si vor fi respinse.

 

I. AUTORITATE CONTRACTANTA

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti

II. OBIECTUL ACHIZITIEI

Produsul care se achizitioneaza: Carburant auto (benzina fara plumb CO 95, motorina Euro 5 si carburant GPL Auto) pe baza de card electronic valoric, necesar alimentarii a 24 autoturisme ce formeaza parcul auto al Politiei Locale a Municipiului Ploiesti.
Se vor prezenta fisele cu specificatiile tehnice de calitate si metodele de determinare a parametrilor produselor, avand la baza standarde si omologari nationale si internationale.
Cele trei categorii de carburanti auto, motorina, benzina si GPL auto, cu destinatia combustibili auto, vor fi achizitionate pe baza de carduri electronice valorice, nenominalizate pe tip de carburant.

III. CARACTERISTICI TEHNICE

In propunerea tehnica se vor detalia specificatiile tehnice si caracteristicile de performanta ale carburantului ofertat.
Cerintele impuse in continuare trebuie sa respecte conditiile de introducere pe piata a benzinei, motorinei si GPL auto, si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.
Caracteristicile cardului electronic valoric pentru combustibil:
- produsele vor fi livrate pe baza de carduri valorice, cate unul pentru fiecare tip de combustibil.
- trebuie sa fie securizat cu cod PIN si suplimentar cu cod PUK.
- trebuie sa fie trecuta societatea care vinde combustibilul.
- domeniul de aplicabilitate (carburant auto).
- cardul electronic valoric auto emis, trebuie sa aiba acoperire nationala, si sa fie acceptat de catre toate statiile de alimentare situate pe teritoriul Romaniei ale furnizorului declarat castigator.
- ofertantul va da posibilitatea beneficiarului blocarii cardului pierdut, deteriorat, sau folosit fraudulos.
- ofertantul se angajeaza sa ofere cardul fara costuri suplimentare.Livrarea acestuia se va face la sediul Politiei Locale Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr.21, Ploiesti.
- se va emite un card suplimentar de rezerva.  

IV. ALTE CERINTE IMPUSE OFERTANTULUI

- Carburantii vor respecta normele Uniunii Europene si vor fi omologati conform legislatiei romane in vigoare. Carburantii trebuie sa respecte normele europene de poluare, incadrandu-se in coeficientii de poluare acceptati de normele EURO 5.
- Carburantul va fi livrat la pompa, pe baza cardurilor, iar plata se va efectua in baza facturii emise de furnizor. Pe factura va fi evidentiat, in anexa, cantitatea alimentata de fiecare autovehicul, pretul la momentul alimentarii si valoarea carburantului.
- Ofertantul trebuie sa faca dovada capacitatii tehnice necesare monitorizarii tranzactiilor, respectiv existent unui sistem informatic pentru verificarea on-line a cantitatilor furnizate, tipului de combustibil, pretul acestuia, respectiv data si ora alimentarii pentru fiecare livrare.
- Sistemul de livrare a carburantilor in baza cardurilor trebuie sa permita achizitorului accesul permanent "on-line" gratuit, prin mijloace de telecomunicatie electronic parolata, la baza de date a acestuia, la informatii despre data si ora alimentarilor, cantitatea, pretul/litru al combustibilului alimentat, statia de alimentare pentru fiecare autovehicul in parte. Se va oferi posibilitatea emiterii unui centralizator lunar, canitatea, tipul de conbustibil, data si ora alimentarii, valoarea, statia unde s-a facut alimentarea.
- Furnizorul va prezenta achizitorului lista completa privind reteaua de distributie carburant, unde se poate efectua plata cu cardul electronic, ce vor include toate datele de identificare (program, adresa, nr. telefon) din care sa rezulte ca ofertantul poate sa faca dovada capacitatii:
o de a detine pe raza municipiului Ploiesti cel putin 2 (doua) puncte de lucru, cat si in afara municipiului Ploiesti
o alimentarii cu carburanti pe baza de card.
- Prin exceptie, in vederea alimentarii autovehiculelor care au defectiuni tehnice temporare, livrarea se va face obligatoriu pe baza de card si in recipiente metalice insa numai persoanelor autorizate de Politia Locala a Municipiului Ploiesti, in baza unei delegatii pentru ridicarea de marfuri, emisa de conducerea Politiei Locale Ploiesti.
- Produsele decontate pe baza cardurilor electronice valorice trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile prevazute de SR EN 228:2017 si/sau SR EN 590 pentru sortimentele alimentate.
- Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine un sistem de asigurare a calitatii, conform standardelor internationale de asigurare a calitatii tehnice profesionale din seria 9001 certificate de un organism recunoscut pe plan national sau international.

V. VALOAREA ACHIZITIEI

Valoarea estimata a contractului de achizitie publica incheiat pentru o perioada de 10 luni este de: 175.486,36 lei fara TVA.
- valoarea pentru perioada 01.01.-30.04.2024 in cazul prelungirii contractului prin act aditional, conform art.165 din HG 395/2016 - 58.495,45 lei fara TVA. 

VI. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnarii contractului de catre ambele parti, pana la 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la aprobarea bugetului pentru anul 2024, conform art.165 din HG 395/2016 (conditionat de existenta resurselor financiare, conform art. 40 alin. (1) si (2) din Legea finantelor publice locale 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

VII. CONDITII DE LIVRARE

Operatorul va furniza cardurile electronice valorice la semnarea contractului de catre ambele parti, si se va factura carburantul achizitionat, la finalul fiecarei luni, urmand ca fiecare factura sa aibă termen de plata de 30 de zile.
Produsele vor fi achizitionate direct de la statiile furnizorului.

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Atribuirea contractului de achizitii publice pentru combustibili, se va face dupa oferta: " pretul cel mai scazut " aplicabil ofertelor ce respecta prevederile respectivului Caiet de sarcini.
Oferta financiara va fi intocmita tinand cont de pretul unitar mediu din statiile de alimentare autorizate ale ofertantului situate pe raza municipiului Ploiesti (lei/litru) , pret valabil in perioada de depunere a ofertelor. Pretul unitar mediu reprezinta media aritmetica a preturilor de la statiile de alimentare autorizate ale furnizorului de pe raza municipiului Ploiesti.
Oferta se va depune pentru cele trei tipuri de carburanti auto in limita maxima a 34.000 litri, respectivmotorina : 13.000 litri + benzina 18.500 litri + GPL auto 2500 litri)
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.


Nr.
crt. Denumire produs PU/L (Ron) fara TVA
1. Benzina fara Pb
2. Motorina euro 5
3. GPL Auto


IX. CONDITII OBLIGATORII SI MODALITATI DE PLATA

Pretul va fi exprimat in lei si va reprezenta pretul ofertat catre Politia Locala a Municipiului Ploiesti la data respectiva, incluzand , obligatoriu, toate taxele legale.
Fiecare ofertant va prezenta pretul propriu, fiind interzisa raportarea la preturile concurentilor.
Pretul ofertat se va actualiza in functie de evolutia preturilor petroliere conform legislatiei in vigoare.
Nu se admit oferte alternative, subcontractanti sau subantrepriza.
Achizitorul sa beneficieze de un sistem de monitorizare, administrare si raportare prin care sa aiba:
- accesul in timp real la informatiile referitoare la utilizarea cardurilor detinute (data si ora alimentarii, cantitate, numarul de kilometri parcursi, statie, etc.) precum si:
- dreptul de administrare a informatiilor de card.

Platile se vor efectua in contul din Trezorerie al furnizorului, in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii de catre acesta.

 

Formular nr.1
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către .............................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam ......................... (denumirea produsului) pentru suma de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă in 30 zile de la receptia produsului, pentru care se face plata, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) şi la un pretul unitar de.....lei/kg fara TVA -exprimate in ANEXA A.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsul din Propunerea tehnica, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.


Data _____/_____/_____

 

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

 


ANEXĂ
la Formularul de oferta


Nrcrt Produse solicitate a fi furnizate U.M. Cantitatea maximă estimată
( numar litri) pentru Contractul de achizitie publica Preţ unitar (Preţ/ UM) lei fără TVA Valoare oferta lei
fără TVA (col.3 x col.4)
1 2 3 4 5
1 Motorina lt
2 Benzina lt
3 GPL auto lt

TOTAL VALOARE OFERTATA (RON fara TVA)


NOTA:
Oferta financiara va fi intocmita tinand cont de pretul unitar mediu din statiile de alimentare autorizate ale ofertantului situate pe raza municipiului Ploiesti (lei/litru), pret valabil in perioada de depunere a ofertelor. Pretul unitar mediu reprezinta media aritmetica a preturilor de la statiile de alimentare autorizate ale furnizorului de pe raza municipiului Ploiesti.

Data .../.../...
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

Formularul nr. 2
DECLARATIE privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul/a ................................ reprezentant imputernicit al operatorului economic ................................. cu sediul in .............................., am luat la cunostinta ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Albu Catalin Constantin - Director General, Hodorog Gabriel Vasile - Sef Serviciu Financiar Contabilitate, Mocanu Gabriela Isabela- Sef Serviciu Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, Enita Alexandru Sef Serviciu Achizitii Publice, Administrativ, Relatii cu Publicul si Managementul Calitatii, si declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam intr-o situatie generatoare de conlict de interese, astfel cum sunt definite la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea voi fi exclus din procedura si sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Reprezentant imputernicit al operatorului economic
..........................................

Formular nr.3

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul/a ................................ reprezentant imputernicit al operatorului economic ................................. cu sediul in .............................., declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam intr-o situatie de excludere, astfel cum sunt definite la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea voi fi exclus din procedura si sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Reprezentant imputernicit al operatorului economic
..........................................


Formular nr.4
DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016


Subsemnatul/a ................................ reprezentant imputernicit al operatorului economic ................................. cu sediul in .............................., declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam intr-o situatie de excludere, astfel cum sunt definite la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.
(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea voi fi exclus din procedura si sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.


Reprezentant imputernicit al operatorului economic
..........................................

*daca operatorul economic se incadreaza intr-o situatie de excludere mai sus mentionata, acesta va demonstra cu documente ca poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016

Formular nr.5

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul/a ................................ reprezentant imputernicit al operatorului economic ................................. cu sediul in .............................., declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam intr-o situatie de excludere, astfel cum sunt definite la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea voi fi exclus din procedura si sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.


Reprezentant imputernicit al operatorului economic
..........................................
*daca operatorul economic se incadreaza intr-o situatie de excludere mai sus mentionata, acesta va demonstra cu documente ca poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si/sau art. 171 din Legea 98/2016

DRAFT CONTRACT DE FURNIZARE

1. In temeiul HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse,

POLITIA LOCALA PLOIESTI cu sediul în Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 21, jud. Prahova, telefon/fax 0244/59422, Codul fiscal 28035122 Cod poştal, Cont IBAN nr. RO53TREZ5215010XXX011125 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentată legal prin Cătălin Constantin ALNU - Director General, în calitate de Achizitor,

Și

SC _____________________SRL, cu sediul în ____________________, telefon/fax ___________ numărul de înmatriculare _____________, cod fiscal ________, cont _______________ deschis la _____________ reprezentat prin _______________ în calitate de Furnizor, a intervenit prezentul contract.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - Carburanti auto in baza cardurilor electronice
e. servicii - alimentarea de carburanti auto pe baza cardurilor electronice din statiile furnizorului si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comert (CIC);
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(Se adauga orice alti termeni pe care partite inteleg sa ii defineasca pentru contract.)

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, si sa livreze carburanti auto (tip carburant) in baza carduri electronice pentru alimentarea de carburanti auto la statiile de distributie din reteaua Rompetrol.
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 - Pretul contractului, stabilit in baza preturilor unitare ale carburantilor valabile la data ofertei ____________, este de ____________ , TVA inclus.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de _______, incepand cu data de ______________.
6.2 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de _______________.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupa semnarea lui de ambele parti.

8. Documentele contractului
8.l - Documentele contractului sunt:
- grafic de livrare (conform ofertei);
- acte aditionale,daca exista;
- propunerea tehnica si propunerea financiara;
- caiet de sarcini;
- alte anexe la contract;
- Procedura de lucru cu cardurile emise de _________________.

9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica.
9.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunerea tehnica, anexa la contract.
9.3. Furnziorul se obliga sa factureze cantitatile alimentate in baza cardurilor electronice de credit lunar sau bilunar.

10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 30 zile de la emiterea facturii.
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul contractual, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.
10.4 - La solicitarea autoritatii contractante, facturarea marfii livrate se va efectua catre:
o Denumire autoritate contractanta
o CUI autoritate contractanta in scopuri de facturare
o Adresa autoritate contractanta pentru facturare
o Cont bancar pentru facturare
o Banca " 

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,10 % pe zi din valoarea marfii comandate si nelivrate.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenul contractual atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,10% pe zi din valoarea facturii neonorate

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Receptie, inspectie si teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
12.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
12.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, pompa Rompetrol si/sau a statiilor partener/asociate in data alimentarii.
12.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui produsele refuzate pentru ca acestea sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
12.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
12.6 - Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

13. Ajustarea pretului contractului

13.1. Pretul total al contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a contractului
13.2 Pretul de livrare efectiva a carburantilor la pompa este pretul valabil la pompa ______________ si/sau a statiilor partener in data alimentarii. Preturile unitare ale carburantilor la pompa se vor actualiza in conformitate cu evolutia pietii specifice si cu legislatia in vigoare (HG nr. 394/2016, Codul Fiscal, evolutie curs leu/euro si leu/dolar, etc)
13.3. Preturile carburantilor comercializati in statiile detinute si operate de ___________ pot varia cu +/- 5% fata de preturile de referinta.

14. Amendamente
14.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

15. Intarzieri in indeplinirea contractului
15.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.

15.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
15.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

16. Cesiunea
16.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
16.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

17. Forta majora
17.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
17.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
17.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
17.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

18. Solutionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
18.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

19. Protectia datelor cu caracter personal
19.1 Datele cu caracter personal ale reprezentanților Partilor, la care Achizitorul/Furnizorul, in calitate de operatori de date, sau persoanele împuternicite, care prelucrează date cu caracter personal, vor avea acces în derularea prezentului contract, se vor prelucra in condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
19.2 Partile nu prefigureaza ca in baza prezentului Contract sa fie transmise alte date cu caracter personal decat informatiile de contact ale persoanelor implicate in executarea Contractului din partea Partilor, afiliatilor sau subcontractorilor acestora, respectiv a reprezentantilor legali/imputernicitilor acestora, respectiv nume, prenume, functia, adresa de business, nr. de telefon si email de business, precum si date ce privesc executarea contractului, cum ar fi data livrarilor si alimentarilor cu carburant, numere de inmatriculare autovehicule, semnaturi etc.
19.3 Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Parti/reprezentanților celeilalte Parti în scopul executării acestui Contract, precum si pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislației aplicabile etc., in condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.
19.4 Partile au obligația de a informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind protecția datelor, reprezentanții sau salariații săi împuterniciți in relația cu Achizitorul, respectiv Furnizorul cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealalta parte, pentru scopuri de gestionare a

Contractului, pentru verificările si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, precum si in alte scopuri legitime in funcție de relația contractuala.
19.5 Partile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum prevede articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel Partile se obligă sa ia și
să aplice toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.
19.6 Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Parti au drepturile prevăzute de către articolele 15 -22 din Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv:
• dreptul de acces la date conform art. 15;
• dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
• dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
• dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
• dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
• dreptul de a obiecta, conform art. 21;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.
19.7 Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate de catre persoana vizata printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la urmatoarele date de contact:
(i) Societatea ________________,
Sediu: _______________________
Adresa de email : __________________________
(ii) Politia Locala Ploiesti
Sediu: Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21
Adresa de email: office@polocploiesti.ro
19.8 Partea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul General privind protecţia datelor.
19.9 De asemenea, Responsabilului cu protecția datelor al fiecarei Parti poate fi contactat, prin posta, la adresa sediului Partii, menționând ca destinatar pe plicul de corespondenta numele Societatii, in atentia „Responsabilului cu protecția datelor".

20. Limba care guverneaza contractul
20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

21. Comunicari
21.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
21.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
21.3. a) Pentru Achizitor:
Adresa: Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21
Tel: 0244/513255
Fax: 0244/594227
E-mail: office@polocploiesti.ro
Persoană de contact: _____________________


b) Pentru Furnizor:
Adresa: ___________________
Tel: ____________________
Fax: ______________________
E-mail: _______________________
Persoană de contact: _____________________


Contact pentru informatii despre carduri:
Fax: ______________________
E-mail: ___________________________________


22. Legea aplicabila contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie astazi, _______________, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte

ACHIZITOR,                                                                                                              FURNIZOR,
POLITIA LOCALA PLOIESTI

 

 

 

 

Referitor: achizitie publica "AUTOTURISME CE INCLUD RAMPE AUTO " prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2020-2024

Urmare a solicitarilor de clarificari a unui operator economic, va comunicam urmatoarele :


CAIET DE SARCINI

Intrebarea 1: referitor la capitolul Conditii si Modalitati de Plata , va rugam sa fiti de acord cu completarea acestuia astfel incat plata sa se faca in maxim 30 de zile de la data emiterii facturilor, in conditiile specificate la acest punct.
Raspuns 1 : suntem de acord cu cu modificarea solicitata.

Intrebarea 2: referitor la capitolul Cerinte tehnice minimale, ultima pagina, paragraful „Pentru toate produsele, garantia va fi de minim 2 ani, (...)" si paragraful urmator „ In cazul in care un echipament va acumula , (...)", va rugam sa fiti de acord cu urmatoarele reformulari ale acestora:
1. "Pentru toate produsele, garanţia va fi de minim 2 ani, furnizorul are obligatia de a constata defectiunea in 48 de ore de la primirea notificarii si intrarea vehiculului in unitatea service. Furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea in 15 zile de la constatarea acesteia. In cazul in care, Furnizorul nu poate respecta termenul de 15 zile mentionat mai sus, acesta va pune la dispozitia Achizitorului, pe o perioada suplimentara de imobilizare de cel mult 30 de zile (care incepe dupa a 15-a zi de la constatare), un vehicul de mobilitate pana la momentul livrarii catre Achizitor a vehiculului reparat. In cazul in care nu exista solutie tehnica de reparatie, Furnizorul se angajeaza sa informeze Achizitorul despre faptul ca vehiculul nu poate fi reparat si, totodata, sa inlocuiasca vehiculul cu unul cu caracteristici similar intr-o perioada convenita de comun acord de catre Achizitor si Furnizor.Vehiculul care, in timpul perioadei de garantie, il inlocuieste pe cel defect, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii vehiculului".
2. "Furnizorul este obligat sa asigure repararea produselor si inlocuirea lor conform prevederilor cuprinse in carnetul de garantie care insoteste produsul. Termenele de reparatie a defectiunilor tehnice (indiferent de natura lor si indiferent daca fac sau nu obiectul garantiei comerciale) vor fi agreate de comun acord intre Achizitor si unitatea service autorizata de furnizor in functie de complexitatea reparatiei".
Raspuns 2: suntem de acord cu cu modificarea solicitata.

 

DIRECTOR GENERAL ,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

Nr. 3335/12.10.2022


ANUNŢ
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2. Categoria produselor ce se vor achiziţiona:
• Autoturisme cod CPV 34110000 - 1

Obiectul achizitiei: "Achizitie directa pentru 3 (trei) autoturisme ce includ rampe cu semnale acustice si luminoase, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 - 2024" pentru Politia Locala Ploiesti.
3. Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini (Anexa nr.1);
4. Durata: de la data semnarii contractului pentru o perioada de 30 de zile
5. Valoarea totala estimata a serviciilor este 210.084,03 lei fara TVA
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
7.Ofertele alternative sunt interzise;
8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut aplicabil ofertelor ce corespund cerintelor Caietului de sarcini.

11.Criterii de calificare
privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului: 1)Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formular 1); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Formular 2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul, 5)Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor. 6) Formularele 3, 4, 5, 6
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu aceste servicii în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „Achizitie directa pentru 3 (trei) autoturisme ce includ rampe cu semnale acustice si luminoase, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 - 2024" pentru Politia Locala Ploiesti, spre a putea fi achiziționate de autoritatea contractantă;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este: 21.10.2022, ora14.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
15. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 24.10.2022, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
17.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Achizitie directa pentru 3 (trei) autoturisme ce includ rampe cu semnale acustice si luminoase, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 - 2024" pentru Politia Locala Ploiesti.
b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
18. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1321122/12.10.2022.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, mail: office@polocploiesti.ro

 

Director General,
Albu Catalin Constantin

 

 

CAIET DE SARCINI pentru achiziţia publică de autoturisme ce includ rampe auto prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024

Cod CPV 34110000 - 1 - Autoturisme

I. AUTORITATE CONTRACTANTA

Poliţia Locală a Municipiului Ploieşti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independenţei, Nr.21, Ploieşti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploieşti

II. OBIECTUL ACHIZITIEI
Autoritatea contractantă intenţionează să încheie un contract de furnizare privind achiziţia de autoturisme noi, prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024, conform Ordinului nr.180/2022 privind aprobarea Ghidului de finanţare a programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, cu toate modificările şi completările ulterioare.


III. CARACTERISTICI TEHNICE
Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţionarea a 3 autovehicule, respectiv 1 (una) de 7 (sapte) locuri şi 2 (două) de 5 (cinci) locuri, ce includ rampe auto, prin programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024.
Pot face obiectul ofertelor/achiziţiei doar autovehiculele provenite de la producători validaţi, conform Ordinului nr.180/2022 privind aprobarea Ghidului de finanţare a programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024.
Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire a contractului de furnizare autovehicule şi conţine specificaţii tehnice, respectiv ansamblul cerinţelor minimale şi obligatorii de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, în condiţiile în care criteriul de atribuire este "preţul cel mai scăzut aplicabil ofertelor ce corespund prezentului Caiet de sarcini".


Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii.
Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.
Orice ofertă care se abate de la ceinţele minimale va fi considerată admisibilă numai în condiţiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minimale.
Oferta care conţine caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.
Referitor la specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabricaţie, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, ele sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea "sau echivalent".

CERINŢE TEHNICE

Oferta va fi însoţită de documentaţia tehnică a bunului ofertat din care să poată fi verificate toate caracteristicile tehnice solicitate şi declarate.
Ofertanţii vor preciza cu exactitate termenul de livrare a produsului, calculate din momentul primirii unei comenzi ferme din partea beneficiarului. Termenul maxim de livrare impus de autoritatea contractantă este de 30 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului.
Garanţia acordată: Ofertele având o perioadă de garanţie ofertată mai mic decât cea minim prevăzută în caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme deoarece nu satisfac în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.
Lista reţelei de service proprii şi precizări privind acordarea condiţiilor de service în perioada de garanţie şi serviciilor post garanţie conform cerinţelor din caietul de sarcini.
Cerinţele impuse prin prezenta documentaţie de atribuire sunt considerate minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea cerinţelor minimale sau a unui nivel calitativ superior cerinţelor minime solicitate în caietul de sarcini.

TRANSPORT

Transportul este în sarcina exclusivă a furnizorului care se va asigura de livrarea în condiţii optime a mijlocului de transport până la recepţia acestora de beneficiar.


DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE

Furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante toate documentele necesare identificării, recepţionării şi înmatriculării mijloacelor de transport.


CONDIŢII DE SERVICE ŞI GARANŢIE COMERCIALĂ

Termenul de garanţie vehicul: minim 24 luni, sau în limita a 100.000 km.
Termenul de garanţie anticoroziune: minim 60 luni, fără limită de kilometri
Termenul de garanţie pentru vopsea: minim 24 luni fără limită de km.
Termenele de garanţie încep să curgă de la data livrării/recepţiei vehiculului de către autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat ofertantul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită. Ofertantul având obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui vehiculul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în perioada convenită de autoritatea contractantă, cu unitatea service autorizată de ofertant, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
Dacă ofertantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, autoritatea contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul ofertantului


şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care autoritatea contractantă le poate avea faţă de ofertant.
Constatarea defecţiunilor ce fac obiectul garanţiei comerciale a vehiculelor se va realiza numai la sediul reparatorilor autorizaţi ai ofertantului în prezenţa unui delegat autorizat al autorităţii contractante.
Ofertantul garantează că vehiculele ofertate sunt noi, nerulate pe drumurile publice.
De asemenea ofertantul garantează că vehiculele ce vor fi furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către autoritatea contractantă) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a ofertantului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
Ofertantul se obligă să asigure autorităţii contractante serviciu de asistenţă conform prevederilor din Carnetul de Garanţie şi Service.
Ofertele care vor prezenta termene de garanţie mai mici decât cele prevăzute prin caracteristicile tehnice ale echipamentelor/dotărilor în cauză, nu vor fi acceptate.
În ofertă se va preciza modul de asigurare a service-ului şi asistenţă tehnică.
Se va specifica modul de asigurare a service-ului în perioada de garanţie şi după garanţie (firmă, timpul de intervenţie după anunţarea defecţiunilor).
Perioadele de garanţie se calculează de la data semnării procesului verbal de receţie al produsului. Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care achizitorul a sesizat defecţiunea şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare. Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unităţile service specificate de furnizor.
La fiecare reparaţie executată se vor folosi numai piese de origine şi materiale tehnice certificate/omologate de Registrul Auto Român şi agreate de producătorul autovehiculului, conform reglementărilor şi Normelor Tehnice în Transporturile Rutiere.

 

CONDIŢII DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ, LIVRAREA

Autoritatea contractantă sau reprezentantul său au dreptul de a inspecta vehiculul pentru a verifica conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate şi ofertate.
Recepţia calitativă se va face la locul de livrare, de către comisia de recepţie şi/sau împuternicit a autorităţii contractante, în prezenţa delegaţilor ofertantului, întocmindu-se un proces verbal de recepţie cantitativ şi calitativ, semnat de părţi.
Recepţia calitativă se va realiza prin identificarea caracteristicilor tehnice ale vehiculului conform caietului de sarcini şi a ofertei tehnice declarate câştigătoare, analizarea stării estetice (interioare şi exterioare) a vehiculului, etc.
Dacă vehiculul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, autoritatea contractantă are dreptul sa-l respingă, iar ofertantul are obligaţia fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui vehiculul refuzat, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (aducere la conformitate);
sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca vehiculul să corespundă specificaţiilor tehnice.
La livrare autoturismul va îndeplini toate condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare pentru admiterea în circulaţie pe drumurile publice.
La livrare, ofertantul va transmite autorităţii contractante următoarele documente (editate în lb.română), care însoţesc vehiculul:
a) factura fiscală
b) ceritificat de conformitate şi omologare RAR
c) carnet de garanţie şi post garanţie
d) manual de utilizare şi exploatare al vehiculului
e) autorizaţia de circulaţie provizorie (valabilă 90 zile)
f) numere provizorii de înmatriculare
g) carte de identitate ale vehiculului securizată de către Registrul Auto Român cu toate omologările variantei configurate.
h) asigurare RCA (valabilă 90 zile)

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi testa echipamentul în prezenţa personalului de specialitate pus la dispoziţie de furnizor, fără ca aceasta să antreneze cheltuieli suplimentare pentru achizitor.


CONDIŢII ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Preţul va fi exprimat în lei distinct pentru fiecare produs, respectiv autoturisme / rampe auto, şi va include toate cheltuielile legate de taxe de transport, livrare, service în garanţie acolo unde este cazul, autorizaţia provizorie.
Cuantumul TVA va fi evidenţiat separat.
Din valoarea estimată nu este scăzută contravaloarea primelor de casare, eco-bonusurilor. Propunerea financiară trebuie să includă toate costurile (menţionate sau nu) necesare realizării obiectului contractului (inclusiv contravaloarea pachetului legislativ obligatoriu - trusă medicală, triunghiuri avertizare, stingător), cric, cheie, roţi, cui remorcare, numere provizorii valabile 90 zile de la data semnării procesului verbal de predare primire şi recepţie a autovehiculelor.
Preţurile din ofertă nu trebuie să depăşească valoarea fondurilor autorităţii contractante, ale achiziţiei fără TVA. Ofertele care depăşesc acestă valoare vor fi respinse de autoritatea contractantă.
Plata se va face de către achizitor prin virament, ordin de plată în contul deschis de ofertantul câştigător la Trezoreria Statului.


Cerințe tehnice minimale

Autoturism 7 (sapte) locuri - 1 buc.
- nr.locuri 7
- capacitatea cilindrică de până la 1.500 cm3
- carburant : benzină + GPL;
- norma de poluare EURO 6;
- tip cutie de viteze: manuală;

Confort:
- bancheta spate rabatabilă;
- geamuri electrice fata/spate;

Siguranţă:
- asistenţă la parcarea cu spatele (senzori acustici);
- minim ABS;
- sistem de frânare de urgenţă ;
- asistenţă la frânarea de urgenţă;
- minim 2 x airbag-uri frontale + laterale;
- proiectoare de ceaţă;
- centuri de siguranţă fixe pentru locurile din faţă;
- centuri de siguranţă spate cu prindere în trei puncte;


Post conducere:
- închidere centralizată;
- computer de bord;
- volan reglabil pe înălţime şi adâncime;

Detalii tehnice:

Arhitectură caroserie:
- număr de uşi: 5
- aer condiţionat cu reglare manual;
- oglinzi retrovizoare reglabile electric, cu sistem de dejivrare;

Design:
- jante aliaj/tabla minim 15"

Tip cutie de viteze:
- tip cutie de viteze: manuala;
-
Autoturism 5 (cinci) locuri - 2 buc.

- capacitate cilindrică până la 1.500 cm3
- carburant: benzină;
- norma de poluare : EURO 6;
- tip cutie de viteze: manuala;

Confort:
- bancheta spate rabatabilă 1/3-2/3 3 tetiere pentru locurile din spate
- scaun şofer reglabil pe înălţime;

Siguranţă:
- airbag-uri laterale torace (şofer şi pasager) şi cortină;
- ABS;
- sistem de frânare de urgenţă automat-interurban;
- airbag-uri frontale (şofer şi pasager);
- centuri de siguranţă fixe pentru locurile din faţă;
- 3 centuri de siguranţă spate - cu prindere în trei puncte;
- senzori acustici spate pentru asistenţă la parcare;
- proiectoare de ceaţă;
- roată de rezervă de dimensiuni normale ;

Post conducere:
- oglinzi retrovizoare reglabile electric, cu sistem de dejivrare;
- computer bord;
- lunetă încălzită;

Detalii tehnice:
- aer condiţionat cu reglare manual;
- închidere centralizată;
- volan reglabil pe înălţime şi adâncime;

Design:
- jante oţel sau aliaj minim 15"


Arhitectură caroserie:
- număr de uşi 4

Tip cutie de viteze:
- tip cutie de viteze: manuală

 

Caracteristici rampe cu semnale acustice şi luminoase :
Rampa din 3 module, 2 optice şi unul acustic;
Rampa de culoare albastră stânga şi dreapta;
2 lumini de alee puternice, fiecare lumină LED cu putere de 15W, care trebuie să asigure luminarea spaţiului din lateralul autovehiculului pe o distanţă de minim 50 m. ;
Bloc lumini cu LED-uri de înaltă putere de 3 W;
Durata de funcţionare a LED-ului să fie de minim 100.000 H;
Modul de comandă electronic;
Şasiu rampă din aluminiu;
Rezistenţă la vibraţie, praf, umiditate şi la temperaturi ridicate;
Calote albastru din policarbonat cu vizibilitate maximă cu protecţie UV (antimătuire)
Temperatura ambientală - 30ºC = +70 ºC;
Protecţie la apă şi praf : IP66 ;
Dimensiuni: lungime maxim - 111 cm., lăţime maxim 38 cm., înălţime maxim 10 cm. ;
Difuzor inclus în partea de mijloc a rampei;
Fixare mecanică pe caroserie: viteză maximă 200 km./h;
Produsul să corespundă cerinţelor europene prin Regulamentul ONU;
Amplificator voce;
Sirenă şi dispozitiv de adresare publică complet controlată cu microcontroller;
Sistem de răcire controlat pentru o funcţionare pe o perioadă lungă de timp;
Telecomandă digitală cu 3 m. lungimea cablului spiralat, montată la bordul autovehiculului;
Microfon de serviciu incorporat în telecomandă pentru comunicarea de mesaje vocale către participanţii la trafic;
Pornire sirenă de la oricare buton al acesteia mai puţin la cea de oprire;
Tasta pentru selectare intensitate sonoră şi luminoasă redusă (pentru timp de noapte) ;
La pornirea sirenei este comandată automat şi pornirea luminilor de semnalizare albastre;
Protecţie scurtcircuit şi conexiune încrucişată;
Temperatura de lucru - 30ºC = +70 ºC.
Pentru toate produsele, garanţia va fi de minim 2 ani, timp maxim de răspuns la sesizare - 24 de ore, timp maxim de rezolvare a sesizării - 36 de ore (în cazul depăşirii termenului, până la remedierea defectului, echipamentul se va înlocui cu altul echivalent).
În cazul în care un echipament va acumula, în cursul termenului de garanţie 30 de zile calendaristice de nefuncţionare, va fi înlocuit cu un echipament nou, identic. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil, înlocuirea va fi facută, cu acordul beneficiarului, cu un echipament care va avea caracteristici cel puţin egale cu echipamentul înlocuit. Contravaloarea echipamentului înlocuit va fi suportată de furnizor.
Să asigure montaj şi garanţie (produs+manoperă).
Să asigure piese de schimb pentru o perioadă de 5 ani.

FORMULAR 1
Operator economic
................................
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR 2
DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/ SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al ..................................................................................................... (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Data completării ............. Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

 

FORMULAR 3
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pedomenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourilefilialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
crt. Anul Cifra de afacerimedieanuala
(lei) Cifra de afacerimedie anuala (echivalentvaluta)
1.
2.
3.
Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

FORMULAR 4
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam „3 (trei) Autoturisme ce includ rampe auto prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 „ (denumirea produselor)pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)


ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ SERVICII FORMULARUL 5

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru furnizare produse
Anexă la ofertă

Nr.
crt Produse
Cantitatea Preţul
unitar

Preţul
total Taxa pe valoarea adăugată
Lei Lei

(col 2x col 3) Lei
0 1 2 3 5 7
1
2
....

TOTAL

TOTAL Lei:

Euro: ........ % asociaţi lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati euro:
........ % subcontractanti euro:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.


Model scrisoare de înaintare FORMULAR 6

 

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ulPolitiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de Furnizare 3 (trei) autoturisme ce includ rampe auto, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024, noi ________________________________________ (denumirea/numeleoperatoruluieconomic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul si gilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfacec erinţele.

Data completării ___________ Cu stimă,

Operator economic,
................................... (semnătura autorizată)

 

 

 

 

 

Nr. 1512/19.05.2022

INVITAȚIE

În vederea depunerii unei oferte pentru ACHIZIȚIA/ FURNIZARE ECHIPAMENT IARNA

1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Categoria:
-uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna- cod CPV 35811200-4
3. Cantitatea produselor achizitionate: conform cerinţelor anexa.
4. Durata: de la data semnarii contractului pana la 15.07.2022.
5. Valoarea totala estimata este 83.600,71 lei fara TVA
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON)
7. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut aplicabil ofertelor ce respecta HG 1332/2010
8. Ofertele alternative sunt interzise;
9. Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
10. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
11. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut dintre ofertele care indeplinesc cerintele HG 1332/2010.
12.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14. Termenul și locul de depunere a ofertelor si a mostrelor : termenul limită de depunere a ofertelor si a mostrelor este: 26.05.2022, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
15. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 27.05.2022, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
16.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna"; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
17. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1293112/ 19.05.2022.


Director General,
Albu Catalin Constantin

 

 

Elaborat

Nume, prenume/Functia publica/Data

Popescu Angela Anca/Consilier/19.05.2022


ANEXA:
Lista produse:

Nr.crt. Denumire produs/UM/Cantitate/Cod CPV

1. Bocanci iarna barbati/ buc./ 124 / 35811200-4
2. Bocanci iarna dama/ buc./ 20 / 35811200-4
3. Camasa maneca lunga barbati/ buc./ 89 / 35811200-4
4. Camasa maneca lunga dama/ buc./ 20 / 35811200-4
5. Camasa maneca lunga barbati circulatie/ buc./ 18 / 35811200-4
6. Camasa maneca lunga dama circulatie/ buc./ 2 / 35811200-4
7. Caciula blana circulatie/ buc./ 20 / 35811200-4
8. Costum interventie iarna/ buc./ 17 / 35811200-4
9. Centura piele/ buc./ 30 / 35811200-4
10. Centura piele alba/ buc./ 20 / 35811200-4
11. Centura cordura/ buc./ 7 / 35811200-4
12. Ecuson maneca/ buc./ 264 / 35811200-4
13. Emblema coifura/ buc./ 20 / 35811200-4
14. Pantalon iarna dama/ buc./ 7 / 35811200-4
15. Pantalon iarna barbati/ buc./ 26 / 35811200-4
16. Pantofi iarna dama/ buc./ 18 / 35811200-4
17. Pantofi iarna barbati/ buc./ 107 / 35811200-4
18. Pulover/ buc./ 124 / 35811200-4

 

          

ANUNŢ Nr. 468/17.02.2022


ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona:
-servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP cod CPV 50110000-9

Obiectul achizitiei: "servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP , si servicii de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare pentru un numar de 19 autovehicule si a echipamentelor aferente" ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti.

3. Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini (Anexa nr.1);
4. Durata prestării serviciilor: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2023;
5. Valoarea totala estimata a serviciilor este 98.599,46 lei fara TVA respectiv:
-pana la 31.12.2022- 73.949,58 lei fara TVA
-perioada 01.01.-30.04.2023 in cazul prelungirii contractului conform art.165 din HG 395/2016-24.649,88 lei fara TVA;
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
7.Ofertele alternative sunt interzise;
8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut/ total servicii solicitate în Caietul de sarcini. Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut ofertat tarif mediu manopera tehnologica.
11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu aceste servicii în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „ Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare " spre a putea fi achiziționate de autoritatea contractantă;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:23.02.2022, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
15. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 24.02.2022, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
17.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare "; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
18. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1271487/17.02.2022.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, mail: office@polocploiesti.ro

 

Director General,
Albu Catalin Constantin

 

 

Aprob,

DIRECTOR GENERAL,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

CAIET DE SARCINI PENTRU CONTRACTE DE PRESTĂRI "SERVICII, DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE A VEHICULELOR ŞI ECHIPAMENTELOR AFERENTE, SERVICII CONEXE, REVIZII ŞI ITP» COD CPV - 50110000-9 si SERVICII FURNIZARE ŞI ÎNLOCUIRE PIESE DE SCHIMB MECANICE PENTRU MAŞINI SAU MOTOARE " COD CPV - 42124100-5

Nr.467/17.02.2022

1. Autoritate contractantă

Poliţia Locală a Municipiului Ploieşti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independenţei, Nr.21, Ploieşti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploieşti

2. Obiectul achiziţiei publice:

2.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţionarea serviciilor de reparare si întreţinere a vehiculelor şi echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii şi ITP, precum şi a serviciilor de furnizare şi înlocuire piese de schimb mecanice pentru maşini sau motoare pentru un numar de 19 autovehicule şi a echipamentelor aferente, ce formeaza parcul auto al Poliţiei Locale Ploieşti (prezentate in Anexa 1), conform normelor impuse de legislaţia rutieră în vigoare.

2.2. Contractul este valabil de la data încheierii, pâna la 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii prin Act Aditional.

Nota : Autoritatea contractantă îşi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.

3. Cerinţe generale :
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constitutie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Conform normelor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor impuse de legislaţia rutieră, autoritatea contractantă solicită prestarea serviciilor de intreţinere, reparare, servicii similare a autovehiculelor, înlocuire piese de schimb, având drept scop asigurarea parametrilor normali de funcţionare a acestora conform caracteristicilor tehnice impuse de producător, precum şi asigurarea deplasării pasagerilor în condiţii maxime de securitate şi siguranţă.
Acestea vor fi prestate de către operatorul economic conform legislaţiei în vigoare, a normelor prevăzute în cărtile tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor, recomandate de fiecare producător, precum şi în situaţiile când apar defecţiunii şi avarii ale acestora.
Prestarea serviciilor va fi asigurată numai de personal specializat, iar materialele şi piesele de schimb folosite la reparaţii şi revizii trebuie să fie produse noi, certificate/omologate de Registrul Auto Roman.
Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se va face în centre autorizate de RAR.

Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

4. Conditii tehnice:

În scopul verificării capacităţii tehnice a ofertanţilor, specificaţiile tehnice vor defini caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, certificarea conformităţii cu standardele relevante sau altele asemenea.
Precizarea performanţelor se poate face prin:
-un standard naţional care ofera un standard European;
-omologare tehnică europeană;
-specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană;
-un standard internaţional;
-alte reglementări tehnice elaborate de organism de standardizare europene;
-dosarul tehnic sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercari şi calibrare sau un organism de certificare şi inspectie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile.
Propunerea tehnică a agentului economic va contine obligatoriu următoarele documente:
- autorizaţia tehnică emisă de RAR, vizată la zi, din care să rezulte că agentul economic este autorizat pentru activităţi service post garanţie de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor.
- autorizaţie emisă de RAR din care să rezulte că agentul economic este autorizat să execute inspecţii tehnice în staţii de inspectie tehnică pe raza municipiului Ploieşti.
- prestatorul de servicii trebuie să fie dotat cu echipamente de lucru adecvate prestării serviciilor de întreţinere, reparare şi revizie a autovehiculelor la standardele de dotare impuse de RAR.
- după executarea serviciilor, autovehiculul trebuie să corespundă, din punct de vedere tehnic, normelor impuse de legislaţia rutieră în vederea obţinerii vizei Inspectiei Tehnice Periodice.

5. Cerinţe tehnice:

Operatorul economic ofertant trebuie să execute toata gama de reparaţii / servicii pentru toate autovehiculele achizitorului, respectiv:
-diagnoză
-reparaţii mecanice si electrice;
-reparaţii de tinichigerie şi vopsitorie;
-inspecţii tehnice periodice ITP;
-revizii tehnice periodice la numărul de km parcurşi, conform specificatiilor din cartea tehnica, sau la fiecare 6 luni de exploatare;
-revizii speciale la trecerea de la un sezon la altul;
-tractări în localitate şi în afara localităţii în cazul autovehiculelor imobilizate din cauza unor defecţiuni;

Pentru efectuarea operaţiunilor menţionate anterior, prestatorul trebuie să aibă o dotare minimală ce va fi prezentată într-o listă la ofertare şi care să cuprindă cel puţin următoarele:
-stand verificare geometrie auto;
-stand verificare noxe, cu dovada verificării metrologice a acestuia;
-stand verificare sistem de frânare cu dovada verificării metrologice a acestuia;
-stand şi soft defectoscopie pentru tipurile de autoturisme deţinute de achizitor;
-atelier tinichigerie şi vopsitorie;
-stand autorizat pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice;
-autovehicul cu platformă pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se pot deplasa pâna la service;

Dupa deschiderea ofertelor tehnice, în perioada de evaluare, pâna la stabilirea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare are dreptul să verifice în teren cele declarate de prestator, pentru stabilirea conformităţii.
Serviciile de întreţinere şi reparaţii a autoturismelor vor fi prestate de personal specializat calificat.
Tipurile de servicii ce trebuie asigurate de prestator sunt următoarele:
a) Servicii de reparare, întreţinere / şi sau reglare ale ansamblurilor mecanice;
-motor cu instalaţiile anexe de alimentare prin injecţie, de răcire, de evacuare, de pornire integrate şi/sau independent şi componentele acestora;
-ambreiaj, transmisie, cutie de viteză mecanică şi componentele acestora;
-sistemul de rulare şi componentele acestuia;
-sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
-sistemul de frânare şi componentele acestuia;
-repararea caroseriei, inclusiv structura de rezistenta a acesteia;
 redresarea structurii caroseriei;
b) Servicii de reparare, întreţinere şi/sau reglări ale echipamentului electric şi/sau electronic;
-instalaţia electrică de iluminare;
-instalaţia electrică de pornire a motorului, încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele acestora;
-instalaţia electrică a rampelor (acustică şi luminoasă) cât şi elemente de exterior;
-sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau a sistemelor autovehiculului, instalaţii audio-video;

c) Servicii de montare, demontare, verificare şi reparare a altor componente sau echipamente (instalaţie de evacuare cu catalizatori şi componentele acesteia, instalaţia de climatizare şi componentele acesteia, etc.)
Prestatorul va asigura toate piesele de schimb, subansamblele şi accesoriile necesare reparaţiilor.
Reparaţiile, operaţiunile de întreţinere şi reviziile tehnice se vor efectua în functie de defectiunile aparute, pe baza de programare. Programarea nu va depăşi 24 de ore de la data solicitării. Solicitarea pentru programare se va face telefonic. Ofertantul se obligă să acorde o programare preferenţială a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru autoturismele aflate în parcul auto al achizitorului.
Prestatorul se obligă să întocmească documentele de constatare, devizul estimativ, care va conţine descrierea constatării tehnice, orele de manoperă pentru fiecare din operaţiunile necesare efectuării reparaţiei, precum şi piesele/subansamblele/materialele necesare de înlocuit şi preţul lor.
Reparaţia se va executa numai după avizarea/acceptarea devizului estimativ de către beneficiar.
Daca achizitorul renunţă la efectuarea reparaţiei datorită costului ridicat al acesteia, urmare a devizului estimativ întocmit în urma constatării tehnice, prestatorul va întocmi documente de plată, respectiv factura, numai pentru operatiunile efectuate la constatarea tehnică.
Cu ocazia efectuării de reparaţii sau la solicitarea achizitorului, prestatorul va constata şi starea generală a celorlalte componente şi / sau subansamble, iar în cazul constatării unor deficienţe care ar putea să apară în perioada următoare, va informa achizitorul în termen de 12 ore de la efectuarea constatărilor, în vederea programării serviciilor de reparaţii ce se impun.
Pe toată durata efectuării întreţinerii şi/sau reparaţiei, prestatorul va răspunde de integritatea autoturismului, până la predarea către beneficiar, la ieşirea din reparaţie.
Serviciile de reparaţii şi revizii trebuie sa conducă la readucerea autovehiculului în parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de către producător.
Prestatorul se obligă să numească o persoană de contact şi să comunice un număr de telefon pentru apelare comenzi şi să menţină legătura permanentă cu persoana desemnată să asigure legătura cu prestatorul şi cu responsabilul auto al achizitorului, pentru rezolvarea rapidă a oricăror probleme legate de reparaţia autovehiculelor.
La ieşirea din reparaţie sau revizie tehnică, se va efectua o proba de traseu care se constituie şi ca recepţie a operaţiunilor efectuate. Ca parte a procesului de recepţie a serviciului prestat, unitatea achizitoare îşi rezervă dreptul de a efectua prin reprezentatul desemnat în acest sens, probe de mers cu autovehiculul reparat, dupa care va semna devizul final şi factura fiscală.În cazul în care se intervine asupra sistemului de frânare sau de direcţie, prestatorul este obligat să efectueze un test de frânare pe stand , precum şi reglarea direcţiei şi a unghiurilor pe standul de direcţie, cu prezentarea rezultatelor obţinute în urma acestor teste. De asemenea, prestatorul are obligaţia de a efectua o verificare a sistemelor ce concură la siguranta circulaţiei,
respectiv a sistemului de direcţie, sistemului de iluminare, înainte de ieşirea din reparaţie a autovehiculului, precum şi verificarea antigelului şi uleiului.
Pe toata durata reviziilor şi reparaţiilor, prestatorul va permite accesul delegatului achizitorului la locul unde se efectuează lucrarea. Totodata va pune la dispoziţie date referitoare la efectuarea reparaţiei, în funcţie de constatările ulterioare care apar în urma demontării diferitelor subansamble.
Prestatorul are obligaţia să asigure în timp util (de comun acord cu beneficiarul) piesele de schimb şi componentele necesare procesului de reparaţie şi întretinere, de la distribuitori autorizaţi, conform tipului şi mărcii autovehiculului.
Prestatorul are obligaţia de a monta piesele auto noi, sigilate; piesele vor fi originale, cu sigla producătorului ori agreate de producătorul mărcii.
Pentru reparaţiile efectuate în perioada de garanţie a lucrărilor şi respectiv a pieselor de schimb, nu se va percepe manopera.
Piesele de schimb care au fost înlocuite vor fi puse la dispoziţia achizitorului, exceptie fac piesele de sticlă, elementele de caroserie avariate grav .
Neasigurarea pe timpul contractului a pieselor de schimb, materialelor consumabile, activităţilor declarate în ofertă, va duce la rezilierea contractului cu penalizarile prevăzute în contract.

6. Propunere financiară:

1. Pentru manoperă, preţul se va evidenţia în lei / ora manoperă tehnologică, fără TVA, pentru fiecare autoturism.
2. Pentru Inspecţii Tehnice periodice şi reveniri, preţul se va evidenţia în lei/ITP/autoturism, fără TVA.
Preţurile stabilite în oferte pentru manopera sunt ferme.
Tarifele pentru Inspecţii Tehnice Periodice şi reveniri pot fi modificate în funcţie de indicele de creştere comunicat de Registrul Auto Roman.

7. Criteriul de atribuire :

Criteriul de atribuire va fi - preţul cel mai scazut dintre ofertele care îndeplinesc cerinţele solicitate prin caietul de sarcini.
Oferta caştigatoare va fi cea cu preţul cel mai scăzut ofertat la punctul 1 ( tarif mediu manoperă tehnologică).
Orice ofertă care va prezenta preţuri anormal de scăzute, va fi tratată ca necorespunzătoare şi va fi eliminată.
Cerinţele impuse în documentaţia de atribuire vor fi considerate cerinţe minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în masura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime stabilite prin Caietul de sarcini.
Nu se acceptă oferte alternative la oferta de baza.
Nu se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentaţie incompletă vor fi respinse ca inacceptabile.

8. Modalitatea de plată :

Autoritatea contractantă va efectua platile pentru serviciile achiziţionate şi efectiv prestate lunar, dar nu mai târziu de 30 zile de la data comunicării facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesati să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.
Pentru a fi acceptată la plata, factura fiscala va fi însotită de:
-Devizul final al operaţiilor efectuate ;
-Garanţie pentru serviciile prestate ;
În situaţia în care factura este primită după data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia în cursul lunii imediat următoare.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului.

9. Perioadele de garanţie solicitate :

Perioada de garanţie minimă solicitata pentru piese de schimb este cea acordata de producator.
Pentru piesele de schimb originale la lucrări de motor, transmisie, electrică, sistem de frânare se acordă un termen de garanţie de 06luni.
Pentru lucrări la sistemul de direcţie şi rulare (pivoţi, rotule, bucşi, rulmenţi) se acordă garanţie de 06 luni.
Pentru toate tipurile de servicii prestate, garanţia manoperei de lucru nu va fi mai mică de 06 luni de la data recepţiei calitative şi cantitative, cu excepţia uzurii normale de exploatare.
Prestatorul are obligaţia ca în cazul unor defecţiuni aparute în perioada de garanţie, să intervină în maxim 24 de ore, iar reperele defecte să fie înlocuite pe cheltuiala prestatorului, dacă se constată ca vina aparţine acestuia, urmând ca perioada de garanţie să se prelungească corespunzator.

10. Observaţii :

Poliţia Locală Ploieşti, ca autoritate contractantă şi beneficiară a serviciilor de reparare şi întreţinere a vehiculelor şi echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii şi ITP, precum şi a serviciilor de furnizare şi înlocuire piese de schimb mecanice pentru maşini sau motoare, îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă, în situaţia în care se constată că aceasta :
1. Nu respectă prevederile legale în vigoare ;
2. Nu respectă prevederile prezentului caiet de sarcini ;
3. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte sunt subevaluate din dorinţa de a câştiga cu orice preţ contractele ;
4. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte, depăşesc cu valori inacceptabile pentru autoritatea contractantă valorile, anterior estimate şi prevăzute în buget.

Măsurile de protecţia muncii sunt în sarcina exclusivă a prestatorului de servicii.

 

ANEXA 1

Nr.crt / Marca / Nr.de înmatriculare / Nr.de identificare / Combustibil / Anul fabricaţiei

1 DACIA LOGAN / PH-11-PLP / UU1LSDA3P46290131 / benzină / 2011
2 DACIA LOGAN / PH-12-PLP / UU1LSDAFH43378773 / benzină / 2010
3 DACIA LOGAN / PH-13-PLP / UU1LSDAFH43378482 / benzină / 2010
4 DACIA LOGAN / PH-14-PLP / UU1LSDAFH43374481 / benzină / 2010
5 DACIA LOGAN / PH-15-PLP / UU1FSD1W543471898 / motorină / 2010
6 DACIA LOGAN / PH-24-PLP / UU1LSDA3P45267530 / benzină / 2011
7 DACIA LOGAN / PH-26-PLP / UU1LSDA3P45154976 / benzină / 2011
8 DACIA LOGAN / PH-27-PLP / UU1LSDJ4P46855924 / motorină / 2012
9 DACIA LOGAN / PH-28-PLP / UU1LSDA3P45645844 / benzină / 2011
10 DACIA LOGAN / PH-21-WPW / UU1LSDA3P46290033 / benzină / 2011
11 SKODA OCATVIA / PH-17-PLP / TMBBG41U032718556 / motorină / 2002
12 RENAULT TRAFIC / PH-16-PLP / VF1JLBCB67Y217373 / motorină / 2007
13 DACIA LOGAN / PH-14-WPW / UU14SDCL448666018 / motorină / 2013
14 DACIA LOGAN / PH-29-PLP / UU1LSDEKF37470983 / motorină / 2007
15 DACIA DUSTER / PH-10-WPW / UU1HSDADG51831728 / motorină / 2014
16 DACIA LOGAN / PH-19-PLP / UU14SDKH459228697 / motorină / 2017
17 DACIA LOGAN / PH-20-PLP / UU14SDKH459228680 / motorină / 2017
18 DACIA LOGAN / PH-21-PLP / UU14SDKH459228677 / motorină / 2017
19 SKODA OCTAVIA / PH-21-PMP / TMBDG41U478842860 / motorină / 2007

 

FORMULAR 2
Operator economic
................................
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

 

FORMULAR 3
DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al ..................................................................................................... (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Data completării .............                                                                             Operator economic,
                                                                                                               ................................                                                                                                                (semnătura autorizată)    

 

FORMULAR 5
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.crt. / Anul / Cifra de afaceri medie anuala(lei) / Cifra de afaceri medie anuala (echivalent valuta)
1.
2.
3.
Media anuală

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

Formular de ofertă - servicii FORMULAR 8

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam "Servicii reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare" pentru un numar de 19 autovehicule, pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)


ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ FORMULARUL 9

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI (defalcat pe componente)
pentru „Servicii reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare" pentru un numar de 19 autovehicule
Anexă la ofertă

Nr.Crt / Denumire serviciu / Preţul lei / Taxa pe valoarea adăugată lei
1
2
3
...


(semnătura autorizată)

............................................. 

L.S.

    


Model scrisoare de înaintare Formularul 10

 

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ul Politiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de "Servicii reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare" pentru un numar de 19 autovehicule, noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________
Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată)