Licitatii si achizitii publice /

Nr. ________/_____________
ANUNŢ
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca Politia Locala Ploiesti in calitate de autoritate contractanta, este interesata de achizitia unui „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica".
Cod CPV: 34110000-1 - autoturisme
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III , Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Obiectul contractului:
• Achizitionarea a 1 (unu) autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica

3. Valoarea totala estimata : 60.504,20 lei fara TVA
4.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
5.Ofertele alternative sunt interzise;
6.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
7. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
8. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice .
9.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
10. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu acest anunt în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica pentru Poliția Locală Ploiești " spre a putea fi achiziționat de autoritatea contractantă;
11. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
12.Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări:09.11.2018, ora 16.00; solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail, la adresa: office@polocploiesti.ro;
13. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:12.11.2018, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
14. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 13.11.2018, incepand cu orele 12.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
15.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „denumirea „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica pentru Poliția Locală Ploiești "; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.

 

 


Director General Adjunct,                                                         Compartiment Achizitii Publice, Contracte
        Vaida Adrian                                                                              Popescu Angela Anca

 

                                                                                                                                             APROBAT,
                                                                                                                          DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                                                                                                            POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
                                                                                                                                       Vaida Adrian

 


                                                                                     CAIET DE SARCINI

                                      ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA
                                                                                Cod CPV - 34110000-1

 

 

I. INFORMATII GENERALE

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA - POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.21, Jud.Prahova, tel.0244/594227, fax.0244/594227, codul fiscal 28035122, cont IBAN nr.RO53TREZ5215010XXX011125 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin Vaida Adrian - Director General Adjunct
1.2. DENUMIRE ACHIZITIE - Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica - cod CPV: 34110000-1, 1 (unu) autoturism conform specificatiilor tehnice de la punctul II
1.3. OBIECTUL ACHIZITIEI -
Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata
in considerare numai in masura in care Propunerea tehnica presupune un nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Oferta care contine caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi neconforma si va fi respinsa.
Autoritatea contractanta doreste achizitia a 1 (unu) autoturism nou conform specificatiilor tehnice de la punctul II, in conformitate cu configuratia si cerintele minime obligatorii prevazute in prezentul Caiet de sarcini. Acesta va fi dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.

II. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII:
2.1. 1 (unu) Autoturism transport persoane
2.1.1. Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140

2.1.2. Motor, transmisie si performante:

• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala

2.1.3. Frane, suspensie si pneuri

• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic


2.1.4. Elemente de exterior:

• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018

2.1.5. Dotari interioare:

• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime

2.1.6. Siguranta:

• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Airbaguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata

2.2.7. Culoare:

• Alb (vopsea nemetalizata)


III. CERINTE MINIMALE OBLIGATORII:

3.1. Furnizorul va prezenta la livrare, cel putin urmatoarele documente:
a) cartea de identitate vizata de RAR;
b) certificat de garantie;
c) cartea tehnica (manual de intretinere si utilizare);
d) carnet de service si garantie;

e) declaratie/atestat de conformitate si certificat de calitate;
f) autorizatie provizorie de circulatie (numere provizorii de circulatie);
g) asigurarea RCA, valabila pentru perioada de autorizare provizorie de circulatie;
h) proces verbal de predare-primire;

3.2. Autoturismul va avea in dotare : suporturi numere de inmatriculare, trusa sanitara, triunghiuri reflectorizante, coarba, cric, set becuri, stingator, roata de rezerva, covorase de cauciuc.

3.3. Perioada de garantie: minimum 36 (treizeci si sase) de luni in limita a 100.000,00 km.; va incepe de la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului.
Observatie: la locul de livrare la punctul 3.6. de mai jos se va incheia un proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a produsului, iar perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului verbal si va fi inscrisa in carnetul de garantie.
In perioada de garantie remedierea problemelor semnalate se va efectua in conditiile prevazute in certificatul de garantie acordat de producator pentru produs, fara costuri pentru achizitor, de catre furnizor.

3.4. Termenul de livrare: maxim 30 (treizeci) de la data semnarii contractului de catre ambele parti; termenul de livrare se considera respectat in masura in care procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului este semnat fara obiectiuni, pana la expirarea termenului asumat.

3.5. Se va specifica marca, modelul si producatorul; de asemenea, la Propunerea tehnica se vor atasa documente de la producator in copie: fila de catalog, prospecte, etc.

3.6. Locul de livrare a produsului: Sediul / Show-room dealer auto castigator.

3.7. Produsul trebuie sa fie nou, fabricat in anul 2018.

IV.RECEPTIE
- Receptia va fi cantitativa, de structura si de integritate in conformitate cu specificatiile Caietului de Sarcini si cu Cartea Tehnica a autovehiculului, pe baza documentelor de livrare, a certificatelor de garantie si a celor de calitate, ocazie cu care se va incheia un proces verbal de receptie.
- Daca in cadrul receptiei se constata ca autovehiculul nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor componente si dispozitive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze deficientele intr-un termen de reparatie agreat de comun acord intre Achizitor si unitatea de service autorizata de Ofertant, in functie de complexitatea reparatiei. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nota de constatare.

V.ALTE PRECIZARI
- Ofertele care nu vor include informatia relevant sau care nu raspund corect si complet tuturor cerintelor, vor fi respinse prin descalificare sau incomplete si/sau necorespunzatoare din punct de vedere tehnic.

RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA

Politia Locala Ploiesti doreste sa achizitioneze 1 (una) buc.rampa de avertizare optico-acustica, care va fi montata pe autoturismul nou achizitionat.

I. CONDITII ECONOMICO ORGANIZATORICE:
1.1. LIVRARE:
- Produsul trebuie sa fe nou (sa nu fie fabricat cu mai mult de 6 luni in urma de la data livrarii si sa fie in conformitate cu cerintele tehnice mentionate in specificatia tehnica);
- In situatia in care legislatia in vigoare prevede reomologarea autovehiculului (dupa montarea rampei), aceasta se va face de furnizorul rampei. In situatia in care nu este necesara operatiunea, furnizorul va prezenta o dovada emisa de Registrul Auto Romana in acest sens, cu mentiunile corespunzatoare in cartea de identitate a vehiculelor;
- Garantia acordata pentru rampa de avertizare optico-acustica si manopera de montare va fi de minim 2 ani (24 luni), timp maxim de raspuns la sesizare de 24 ore, timp maxim de rezolvare a sesizarii 36 ore (in cazul depasirii termenului, pana la remedierea defectului, echipamentul se va inlocui cu altul echivalent); 

- La livrare produsul va fi insotit de urmatoarele documente:
- factura fiscala;
- instructiuni de cunoastere si exploatare a rampei de avertizare optico-acustice, traduse in lb.romana;
- certificat de garantie ( pentru o perioada de minim 24 luni);
- certificat de conformitate.

1.2. RECEPTIA
- Livrarea va face obiectul unei receptii finale;
- Daca in cadrul receptiei se constata ca exista unele deficiente sau nu sunt respectate in totalitate prevederile din specificatiile tehnice sau din caietul de sarcini, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile, pe cheltuiala proprie, in decurs de 5 zile lucratoare de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o nota de constatare care va fi semnata de ambele parti, urmand ca dupa remediere furnizorul sa instiinteze achizitorul cu privire la noua data de efectuare a receptiei finale;
- Achizitorul va prelua produsul pentru care a fost semnat procesul verbal de receptie fara obiectiuni.

II. SPECIFICATII TEHNICE
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatea rampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);
4. Modul optic:
- Amplificator si difuzor cu putere de minim 100 W;
- Pozitionarea modului acustic va fi in mijlocul rampei;
- Generator de semnal (sirena) cu tonuri manuale (minim Wail si Airhorn) si continue (minim Wail, Hi-Lo, Yelp);
- Posibilitatea comunicarii de mesaje vocale catre participantii la trafic, prin microfon;
5. Modul de comanda
- Panou de comanda montat ergonomic la bordul autovehiculului tip telecomanda;
- Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte;
- Posibilitatea pornirii/opririi modulului optic separat fata si spate;
- Posibilitatea pornirii/opririi luminilor de alee independent de cele albastre;
- Pornirea sirenei se va face la actionarea oricarei taste, mai putin la cea de oprire;
- La actionarea butonului de comanda a sirenei vor porni automat si modulele albastre;
- Buton pentru deconectarea generala a sistemului;
6. Rampa va avea un profil aerodinamic menit sa conduca la un consum cat mai redus de carburant;
7. Rampa va fi protejata impotriva coroziunii si patrunderii apei in cazul spalarii cu jet de presiune;
8. Tensiune de alimentare:12 V de la instalatia electrica a autovehiculului;
9. Solutiile de montare a rampei si modulului de comanda se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

III. DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI

Contractul de furnizare intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea la data indeplinirii tuturor obligatiilor ce deriva din contract, dar nu mai tarziu de data limita inscrisa in acesta.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale. 

V. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la receptia bunurilor.
Documentele care vor sta la baza realizarii platii sunt: factura fiscala, procesul verbal de receptie.

VI. OBSERVATII

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.


VII. ALTE CONDITII

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.
Pentru demonstrarea conformitatii Propunerilor tehnice cu cerintele minime obligatorii solicitate, trebuie completata si incarcata in SICAP, Fisa de date privind conformitatea Propunerilor tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, in conformitate cu formularul din Anexa din prezenta sectiune, prevazut mai jos. 


NUME/PRENUME/FUNCȚIA PUBLICĂ/SEMNĂTURA/

Elaborat/Popescu Angela Anca/Compartiment Achizitii Publice, Contracte

Verificat Enita Alexandru Sef Birou Administrativ, Logistica, S.S.M.

 


                                                                           Anexa la CAIETUL DE SARCINI


OFERTANT,
(denumirea/numele)

                                                                                      FISA DE DATE
                                                      PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE
                                                           CU PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI


Denumire si cantitate: autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica-1 buc.
(cod CPV - 34110000-1)

Cerinte minimale obligatorii solicitate de autoritatea contractanta Precizarile ofertantului
Autoturism transport persoane
Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140
Motor, transmisie si performante:
• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala
Frane, suspensie si pneuri
• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic

Elemente de exterior:
• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018
Dotari interioare:
• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime
Siguranta:
• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Aibarguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata
Culoare:
• Alb (vopsea nemetalizata)
Rampa de avertizare optico-acustica
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatearampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);

 

 CONTRACT DE FURNIZARE

Nr.________ /_________


                                                 1 AUTOTURISM NOU DOTAT CU RAMPĂ DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICĂ


Preambul
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între:

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independenței nr. 21, telefon 0244-594227 fax 0244-594227, cod fiscal 2835122, cont RO08TREZ24A610304201300X,deschis laTREZORERIA PLOIESTI reprezentată prin d-ul Vaida Adrian, Director General Adjunct , în calitate de achizitor, pe de o parte
si
________________________________. cu sediul in ________, B-dul ________ nr. ____, ________, cod postal _______, număr de înmatriculare la Registrul Comertului _____________, cod fiscal ______________, cont _______________________________________ deschis la Trezoreria ____________ reprezentata legal prin __________________, avand funcția de ___________,în calitate de furnizor, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produs(e) - autoturisme dotate cu rampă de avertizare optico-acustică ;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea propduselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asiatenta tehnica in perioada de garantie si orice asemenea obligatii care revin Furnizorului, conform garantiei comerciale a produselor si a prezentului contract.
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.  

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să transmită proprietatea, să predea şi să livreze produsul/produsele prevăzute în Ofertă, în termenele şi în condiţiile ofertate, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), si să plătească Furnizorului preţul convenit pentru achiziţia acestora.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul total de comercializare convenit de părţi pentru furnizarea/ achiziția autoturismului este de ............... lei cu TVA inclus, urmând a fi achitat de Achizitor din bugetul autorităţii contractante, prin OP, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de ... de zile, începând de la data semnării lui. Obligaţia de plata a contravalorii produselor subzista ajungerii la termen a prezentului contract sau încetării contractului din alte motive (sau in alte situaţii) decât cele pentru care Furnizorul şi-a exprimat acordul expres.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe odata cu semnarea acestuia de catre ambele parti

8. Documentele contractului
8.l - Documentele contractului sunt:
- propunerea financiara din SEAP
- Fisa detaliu cumparare directa atribuita din SEAP
- oferta comerciala nr. _______________
- propunerea tehnica a produsului nr. _______________;
- caietul de sarcini (document cu specificatii tehnice);
- acte aditionale, daca exista;
- alte anexe la contract.


9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se angajează să execute, cu bună-credinţă, obligaţiile prevăzute la clauza 4.1.cu privire la produsul/produsele. Furnizorul garantează Achizitorul că produsul/produsele pot fi vândute libere de sarcini.
9.2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la calitatea, standardele, specificațiile, performanţele prezentate în Ofertă cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul/produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea ofertei înaintate de Furnizor.


10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), să recepţioneze şi să plătească prețul convenit de părţi pentru produse în termenele şi condiţiile stabilite în prezentul contract.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească autoturismul dotat cu rampă de avertizare optico-acustică, în lei, prin Ordin de Plată, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu isi executa in termenul stabilit in contract/comanda obligaţiile asumate in contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului/comenzii neexecutata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza plata contractului in termenul prevazut la 10.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalităţi, o sumă echivalentă calculata prin aplicarea procentului 0,1% din valoarea platii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
11.2 - Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, în mod culpabil si repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de plin drept reziliat, şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

12.Garantia de buna executie a contractului
Nu este cazul.
13. Receptie, inspectie si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. Inspectiile si testele din cadrul receptiei finale(calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, respectiv sediul Achizitorului si va consta in:
a) receptia cantitativa presupune identificarea fizica a echipamentelor si verificarea subansamblelor componente daca sunt identice cu cele specificate in propunerea tehnica (anexa la contract) si respectand caietul de sarcini.
b) receptia calitativa presupune verificarea functionarii echipamentelor in parametrii indicati de documentatia aferenta si se va face pe loc la momentul efectuarii receptiei, la sediul Achizitorului, conform prevederilor din caietul de sarcini.
13.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de aducere la conformitate);
sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice
13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
14.1 Furnizorul are obligatia de a livra si Achizitorul are obligatia de a receptiona produsele de la sediul Furnizorului, respectand termenul de livrare convenit.
14.2. Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele:
a) manual de exploatare a produsului in limba romana insotit de plan de service;
b) autorizatie provizorie de circulatie/talon
c) certificatul de omologare si conformitate;
c) fişă de întreţinere;
d) certificate, carnete de garantie;
e) factura fiscala;
f) carte de identitate emisa de RAR, certificate de garantie,.
14.3 - Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca cele „ 1 autoturism dotat cu rampă de avertizare optico-acustică" este nou, nefolosit, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată service-ului: 3 ani de la livrare in limita a 100 000 de kilometri.
(2) Perioada de garanţie anticorosiva si defecte de vopsea: 6(sase) ani.
(3) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestuia la destinaţia finală.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 -La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Furnizorul având obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în perioada convenită, fără costuri suplimentarea pentru Achizitor. Produsul si componentele care, în timpul perioadei de garanţie le inlocuiesc pe cele defecte, sunt noi, nefolosite si beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
15.6- Constatarea defecţiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizaţi ai Furnizorului în prezenţa delegatului autorizat al Achizitorului.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
16.2 - Preţul contractului este ferm nu se actualizează.

17. Amendamente
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada prevazuta la art. 6.
18.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.


19. Cesiunea
19.1 - Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti.
19.2- Obligatiile nascute din prezentul contract rãmânand în sarcina pãrţilor contractante, asa cum acestea au fost stipulate şi asumate iniţial.

20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
23.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.


24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, _________, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


                              ACHIZITOR,                                                                              FURNIZOR,
                       POLITIA LOCALA PLOIESTI  

 

   

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Compartiment Achiziții Publice


                                                                                                                               APROBAT,
                                                                                                               Director General Adjunct,
                                                                                                                            Vaida Adrian 

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE DIRECTA
CONTRACT DE FURNIZARE

ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE
OPTICO-ACUSTICA

 

 COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE


FISA DE DATE

Tip legislatie: in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III , Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Adresa postala: Bulevardul Independenței,nr. 21, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: ______, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii Publice,Contracte, Tel.0244594227 In atentia consilier- Popescu Angela Anca, Email: office@polocploiesti.ro, Fax: 0244594227, Adresa internet (URL): www.polocploiesti.ro,Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬12.11.2018 (inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Poliția Locală Ploiești, pentru o mai buna identificare a acestora.


Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
„Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico - acustica"  

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Locul principal furnizare: Politia Locala Ploiesti Ploiesti - sediul achizitorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru - nu este cazul
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect achizitia unui autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - autoturisme
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca obiect furnizare autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.
Valoarea estimata a contractului este de 60.504,20 lei fara TVA

II.2.2)
Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Contractul produce efecte de la data inregistrarii la beneficiar, dupa semnarea de catre ambele parti, pana la data livrarii produsului care face obiectul contractului.

II.4) Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
III.1.1.a) Garantie de participare: Da
- Cuantumul garantiei de participare este de 600 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G. 395/2016; Echivalentul in valuta a valorii exprimate in lei, se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii Anuntului.
- Garantia de participare este irevocabila si se constituie, in conformitate cu prevederile art. 36, alin (1) din H.G. nr. 395/2016, in una dintre urmatoarele forme: printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate ori de o societate de asigurari (se poate utilize modelul din Formularul 1) sau prin virament bancar, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor in contul: RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal 2844855 sau prin depunere la caseria autoritatii contractante.
- Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
- Instrumentul de garantare trebuie sa prevada situatiile de retinere instituite de dispozitiile art. 37, alin (1), lit. a) si c) din H.G. 395/2016;
- Returnarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din H.G. 395/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie - nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Politiei Locale Ploiesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta Formularul 1).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
b) HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
c) Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
d) www.anap.gov.ro.

III.2)
Conditii de participare.
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

III.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 2;
- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- d-nul Vaida Adrian- Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;
- d-na Paula Maria Pitariu - Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;
- d-na Isabela Gabriela Mocanu -Sef Serviciu Resurse Umane, Juridic, Proceduri;
- d-na Popescu Angela Anca - consilier compartiment Contracte, Achizitii Publice;
- d-l Costin Buciumeanu- Sef Birou Financiar-Contabilitate ;
- d-l Alexandru Enita- Sef BirouAdministrativ, Logistica, SSM;

Declaratia pe proprie raspundere conform art. 59 din Legea nr.98/2016 se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (ordinul ANRMAP nr. 170/2012).
- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

Note:
1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente;
2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederile legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane juridice/fizice romane:
Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achizitiei - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/certificat liberat on-line cu semnatura electronica extinsa atasata); informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:
- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunerea ofertelor. Documentelevor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.


III.2.2)
Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Se solicita:
- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani- completarea si prezentarea Formularului 5.


III.2.3.a)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Experienta similara
- Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. publici, sau privati. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare a caror valoare cumulata a fost de minim: 46.000 lei.
- Se va prezenta Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani.
Documentele justificative sunt recomandari/procese verbale de receptie/documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", prin care sa ateste, livrarea produselor similare celor ce reprezinta obiectul contractului, in ultimii 3 ani.
- Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, ofertantul va furniza informatiile solicitate cu privire la denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Se va completa angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
- Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului - completarea si prezentarea Formularului 6.

IV.1.1.b)
Tipul procedurii de achizitie publica
Achizitie directa - selectie de oferte
IV.2) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aplicabil ofertelor care dovedesc indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

IV.3. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4) Prezentarea ofertei
NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia îi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele impuse prin Caietul de sarcini si eventualele clarificari/raspunsuri la clarificari, atasate anuntului, publicat in SEAP. De asemenea ofertantul trebuie sa prezinte conditii si termen de prestare, termen si conditii de garantie.
Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform art. 51 alin. 1) din legea 98/2016.
Operatorii economici au obligatia de a depune modelul de contract asumat, prin semnare si stampilare cu sau fara amendamente.
Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea Ofertelor.
Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor completa si prezenta:
- Formularul de oferta (Formularul 8), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate elementele de formare a pretului final
conform cerintelor Caietului de sarcini.
- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 9);
- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare.
- Detalierea modului economic de formare a pretului ofertat, identificand principalele elemente de cost care intra in componenta sa.
Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerate confidential va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare.

Oferta finaciara insotita de detalii tehnice va fi postata in catalogul electronic SEAP noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.11.2018 (inclusiv in data de 12.11.2018). Dupa aceasta data se vor analiza ofertele postate in SEAP.
Ofertele vor fi identificate in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Se solicita mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: office@polocploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Poliției Locale Ploiești, B-dul Independențeinr. 21, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia va fi derulata in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

SECTIUNEA IV: INFORMATII SUPLIMENTARE
IV.1) Modalitatea de publicitate:
Anuntul pentru achizitionarea de servicii va fi public atat pe site-ul Poliției Locale Ploiești cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SEAP, - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de procedure de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Poliției Locale Ploiești, la adresawww.polocploiesti.ro -asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

IV.2)
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac.
Poliția Locală Ploiești-Compartimentul Achiziții Publice, Contracte
Adresa postala: B-dul Independenței, nr. 21, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: _______, Romania, e-mail:office@polocploiesti.ro.


                            COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE CONTRACTE
                                             Popescu Angela Anca

 


  Nr. ________/_____________

                                                                                                  ANUNŢ
                                                           ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Categoria:
uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna - cod CPV 35811200-4

3. Cantitatea produselor achizitionate: conform cerinţelor caietului de sarcini anexa.
4. Durata: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2018.
5. Valoarea totala estimata este 67.394,61 lei fara TVA
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2).
7.Ofertele alternative sunt interzise;
8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate in caietul de sarcini.
11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
13. Termenul și locul de depunere a ofertelor si a mostrelor : termenul limită de depunere a ofertelor si a mostrelor este: 25.10.2018, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
14. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 26.10.2018, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
15.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna"; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
16. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1042514/17.10.2018.

 


               Director General Adjunct,                                                            Compartiment Achizitii Publice, Contracte
                      Vaida Adrian                                                                                  Popescu Angela Anca

 

 

                                                                                                                                                        Aprob ,
                                                                                                                                         DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
                                                                                                                                                       VAIDA ADRIAN

                                                                                                                                                                Avizat,
                                                                                                                                         DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                                                                                                                               PITARIU PAULA MARIA

 

 

                                                                               POLITIA LOCALA  PLOIESTI

                                                                                      CAIET DE SARCINI


                                   ACHIZITIE UNIFORMA DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL POLITIEI LOCALE PLOIESTI

                                                                                    - ECHIPAMENT IARNA

 

I. INFORMATII GENERALE

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA - POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.21, Jud.Prahova, tel.0244/513255, fax.0244/513255, codul fiscal 28035122, cont IBAN nr.RO53TREZ5215010XXX011125 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin Vaida Adrian - Director General Adjunct.

1.2. DENUMIRE ACHIZITIE - „Achizitie uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna"


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru achizitie uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale, confectionata in varianta iarna.

Procedura aplicata: " achizitie directa ",in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

2.2. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ al uniformelor de politie

- Ofertantii vor folosi la executarea confectiilor numai tipurile de materii prime sau auxiliare (tercot, stofa, poplin, nasturi, accesorii) si calitatea acestora, conform prevederilor specificatiilor tehnice din HG 1332/2010, nefiind admisa folosirea altor tipuri.
- Nu sunt acceptate confectii care nu indeplinesc caracteristicile prevazute in specificatiile tehnice.
- Ofertanţii vor prezenta în mod obligatoriu mostre pentru toate articolele de uniformă prezentate în caietul de sarcini sub formă de produs finit, confecţionat în condiţiile specificaţiei tehnice prevăzute mai jos.
- Ofertantul are obligaţia de a prezenta mostre în forma finală cu toate elementele distinctive şi specifice incluse.
- Una din mostrele prezentate pentru verificarea incadrarii in parametrii tehnici prevazuti de specificatiile tehnice (d.p.d.v. tehnic) de catre ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare, va fi restituita ofertantului, iar cealalta va ramane la beneficiar si vor constitui modele de referinta pe toata durata de realizare a contractului.
- Materialul din care este confecţionată uniforma trebuie să corespundă, întocmai, cu mostra depusă la sediul instituţiei, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a refuza şi returna marfa ofertantului.
- Propunerea tehnică va conţine pentru fiecare articol fişa cu specificaţii tehnice.
- Mostrele vor fi depuse la sediul instituţiei până, cel târziu, la data limită de depunere a ofertelor.
- - Ofertele vor fi însoţite de documente care atestă garanţia produselor pentru durata maximă de uzură a articolelor din care se compune uniforma conform HG nr. 1332/2010.
- Ofertantul va prezenta certificate de conformitate.
Cerintele prezentului caiet de sarcini, necesare pentru derularea in bune conditii a contractului de achizitie si asigurarea calitatii, sunt obligatorii pentru toti participantii la procedura de achizitie directa.

  2.3. Lista produse

Nr.crt. / Denumire produs / UM /Cantitate / Cod CPV / Termen de livrare
1. /Camasa maneca lunga barbati/ buc. /100 /35811200-4/ 45 ZILE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI
2. / Camasa maneca lunga dama / buc. /30 /35811200-4
3. / Bocanci iarna barbati /buc. /70 /18813000-1
4. /Bocanci iarna dama /buc /14 /18813000-1
5. /Manusi piele barbati /buc /20 /18424000-7
6. /Manusi piele dama /buc. /20 /18424000-7
7. /Pantalon iarna dama /buc. /16 /18234000-8
8. /Pantofi iarna barbati /buc. /80 18813000-1
9. /Pantofi iarna dama /buc. /10 /18813000-1
10. /Pulover /buc. /120 /18000000-9
11. /Vesta multifunctionala /buc. /12 /35113430-2
12. /Caciula blana /buc. /50 /18443000-6
13. /Caciula blana circulatie /buc. /10 /18443000-6
14. /Costum interventie iarna /buc. /1 /35200000-6
15. /Emblema coifura /buc. /60 /39561132-6
16. /Ecuson pentru maneca /buc. /251 /39561132-6

 

III.CONDIŢII TEHNICE SI DESFASURAREA CONTRACTUALA

Este obligatorie corespondenţa datelor din certificatele de conformitate pentru materia primă de bază şi auxiliară, cu specificaţiile tehnice pentru toate produsele prevăzute în caietul de sarcini.
Ofertantul care va fi declarat castigator are obligaţia de a confecţiona şi mărimi speciale, altele decât cele prevăzute în caietul de sarcini.

Ofertantul va depune la sediul autorităţii contractante, pe baza de proces-verbal de custodie/aviz de însoţire a mărfii, mostre pentru fiecare produs în parte, a căror caracteristici şi cerinţe sunt stabilite în caietul de sarcini.
Mostrele vor fi returnate operatorului economic după finalizarea contractului, în cel mult 7 zile, în baza unei solicitări scrise din partea acestuia. Autoritatea contractantă nu răspunde de mostrele nesolicitate în termenul susmenţionat. Mostrele reţinute de către autoritatea contractantă, pentru ofertantul câştigător, urmează a fi utilizate la recepţia produselor contractate, ca modele de referinţă, până la finalizarea contractului.
După efectuarea analizei asupra propunerilor tehnice şi declararea ofertantului câştigător mostrele vor fi returnate către ofertanţii declaraţi necâştigători.

 

IV.CONDIŢII DE RECEPŢIE ŞI DE GARANŢIE

Produsele se vor recepţiona la sediul autorităţii contractante, acestea vor fi însoţite de certificate de calitate şi de garanţie potrivit specificaţiilor tehnice. Transportul produselor cade in sarcina furnizorului. Poliţia Locală îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .
Având în vedere perioada de uzură maximă, a produselor ce fac obiectul achiziţiei, impuse de legislaţia în vigoare, se impune ca perioada de garanţie a produselor oferite să fie de 24 de luni, în condiţii de utilizare normală, începând cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la destinaţia finală.
În acest sens furnizorul va garanta că produsele furnizate vor face faţă purtării zilnice în condiţii normale - materialele din care se confecţionează acestea trebuie să prezinte rezistenţă la rupere (inclusiv cusăturile), la spălare, la şifonare, să nu se decoloreze, precum şi faptul că trebuie să îşi păstreze forma şi dimensiunile în toată perioada de garanţie acordată de furnizor;
- în cazul nerespectării condiţiilor de garanţie impuse mai sus, achizitorul are dreptul de a notifica în scris furnizorului în termen de 48 de ore de la constatarea acestora; furnizorul fiind obligat să remedieze defectul sau să înlocuiască produsul în termen de 10 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

 

V.CONDIŢII DE ACHIZIŢIE:

- produsele furnizate vor avea certificate de conformitate care atesta procesul de fabricatie, calitatea impusa prin Caietul de sarcini, respectand intocmai specificaţiile tehnice minime, anexate (care fac parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini) şi că nu au efecte nocive asupra organismului uman.VI. TERMENUL DE LIVRARE:

Termenul de livrare pentru articolele de echipament achizitionate este de maxim 45 de zile de la data intrarii in vigoare a respectivului contract de furnizare, fara decalare termen.


VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

 

VIII. CONDITII SI MODALITATI DE PLATA

Pretul va fi exprimat in lei si va reprezenta pretul ofertat catre Politia Locala a Municipiului Ploiesti la data respectiva.Oferta va cuprinde pretul unitar/bucata, precum si valoarea totala a ofertei exprimata in lei fara TVA. Neofertarea unui produs duce la respingerea ofertei . Oferta va fi insotita de certificat constatator/CUI emis de ONRC.
Fiecare ofertant va prezenta pretul propriu, fiind interzisa raportarea la preturile concurentilor.
Platile se vor efectua in contul din Trezorerie al furnizorului.
Decontarea produsului se va face pe baza urmatoarelor documente transmise de contractant:
• Factura;
• Aviz de insotire a marfii
• Certificat de calitate (conformitate)
• Certificat de garantie
• Declaratie pe proprie raspundere a furnizorului din care sa rezulte ca materiile prime si auxiliarele intrebuintate la confectionare nu au efect nociv asupra organismului uman.
Plata se va efectua in maxim 30 de zile lucratoare de la confirmarea primirii si executarea receptiei la depozitul autoritatii contractante, dar nu mai tarziu de 20.12.2018.


IX. ALTE CONDITII

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.
Orice produs lipsa sau care nu corespunde calitativ standardelor mai sus mentionate, constatat la receptia cantitativa si calitativa va fi inlocuit de furnizor pe propria cheltuiala. Completarea si inlocuirea acestor produse se va face in maxim 48 de ore de la sesizare.
In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate, achizitorul are dreptul de a aplica penalitati de 0,1 % din pretul articolelor de echipament neconfectionate (articole de echipament confectionate cu intarziere) pentru fiecare zi de intarziere pana la finalizarea contractului.
Achizitorul va emite o factura separata pentru penalitati.
In cazul in care autoritatea contractanta nu onoreaza facturile in termenul de plata convenit la art. VIII, aceasta are obligatia de a plati cu titlu de penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, reprezentand 0,1% din valoarea neachitata, pentru fiecare zi intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata.

 

 

                                                                                                                                                                  FORMULAR 2
Operator economic
................................
                                                                                                           DECLARATIE
                                                           privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
                                                                            din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice


Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

                                                                                                                                                               FORMULAR 3

 

                                                                                                             DECLARAŢIE
                                                                               PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
                                                                 OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/
                                                                               SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI
                                                                                   CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
                                                                        LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al ..................................................................................................... (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Data completării ............. Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

 

                                                                                                                                               FORMULAR 5


Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pedomenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourilefilialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr. crt. /Anul /Cifra de afaceri/medie anuala (lei) /Cifra de afaceri medie anuala (echivalent valuta)
1.
2.
3.
Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

 

                                                                                                                                          Formular de ofertă - servicii FORMULAR 8

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
                                                                                 FORMULAR DE OFERTĂ
                                           Către ....................................................................................................
                                                           (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna, pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

 

 ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ                                                                                                                      FORMULARUL 9

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
                                                                        CENTRALIZATOR DE PREŢURI
                                                                        pentru furnizare echipament
                                                                                Anexă la ofertă

Nr. crt./ Denumire produs /Cantitatea /Preţul unitar /Preţul total /Taxa pe valoarea adăugată
                                                        Lei                Lei                      Lei

                                                                    (col 2x col 3)

   0               1                   2               3                 5                           7
1
2
....

TOTAL

TOTAL Lei:    

Euro: ........ % asociaţi lei:
        ........ % subcontractanţi lei:
        ........ % asociati euro:
        ........ % subcontractanti euro:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.

 

 Model scrisoare de înaintare                                                                                                                          Formularul 10

 

  OPERATORUL ECONOMIC

__________________
(denumire / sediu )                                         Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

 

                                                               SCRISOARE DE ÎNAINTARE
                                                C ătre ________________________________
                                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ul Politiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de furnizare uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna, noi ________________________________________ (denumirea/numeleoperatoruluieconomic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul si gilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:


a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfacec erinţele.

Data completării ___________

Cu stimă,

Operator economic,
................................... (semnătura autorizată) 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru "Lucrari de ignifugare"
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -45343100-4 - lucrari de ignifugare
Obiectul achizitiei: Lucrari de ignifugare executate pentru podurile a doua locatii aferente Politiei Locale Ploiesti - suprafata totala de aproximativ 1900 mp. Lucrarile de ignifugare vor fi executate in cadrul obiectivelor, iar toate materialele vor fi asigurate de executant: curatarea prafului, panzelor de paianjen, chituire, manopera, transport substanta ignifuga, inclusiv rapoartele de incercari (testele de laborator sunt incluse in pretul/mp). Calitatea lucrarilor este conditionata de respectarea stricta a tehnologiei de aplicare.
Executantul se obligă să efectueze lucrările sus menționate la termen și de bună calitate, asigurând o garanție de calitate de minim 60 luni, în condițiile unei exploatări corespunzatoare de către beneficiar.
Executantii lucrarilor de ignifugare, inclusiv la pregatirea solutiilor de ignifugare, vor respecta normele specifice de protectia muncii si prevenire a incendiilor corespunzatoare conditiilor si locului unde se desfasoara aceste activitati.
Produsele ignifuge folosite la operațiunile de ignifugare trebuie să fie certificate și să asigure o eficacitate a ignifugării de minimum 5 ani.
Prețul buletinului de încercare va fi suportat de executant, pentru fiecare obiectiv în parte.
Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autoritatii contractante. Executantul va raspunde pentru calitatea lucrarilor, achizitorul fiind in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a lucrarilor necorespunzatoare.

Conditii de participare: Ofertantii au obligatia sa prezinte urmatoarele documente:
- Autorizație IGSU, pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 cu completările și modificările ulterioare.
- Copie CUI
- Copii ale certificatelor de competență ale personalului care va efectua lucrările
- declaratii de conformitate, certificat de garantie, certificat de performanta eliberate de producator, ale produselor ignifuge
- executantul lucrarilor de ignifugare, inclusiv pregatirea solutiilor de ignifugare vor respecta normele specifice de protectia muncii si prevenirea incendiilor, corespunzatoare conditiilor si locului unde se desfasoara.
Valoare estimata fara TVA : 11.176,47 lei
Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor prezentului anunt
Conditii referitoare la contract:
Vor fi respectate normativele în vigoare pentru lucrările ce se execută: prevederile Legii nr.319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă și Legea nr. 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor, precum și prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 ce se refera la Norme de protecția mediului.
- Se va respecta STAS-ul și H.G. din Catalogul Standardelor Române 1995 privind calitatea manoperei și materialelor .
- procesul de ignifugare va fi executat numai la temperaturi mai mari de 5 grade C.
- produsul ignifug se va aplica in doua straturi. Stratul al doilea se aplica numai dupa o uscare corespunzatoare a primului strat, intervalul fiind intre 12-24 ore.
- Se va emite Proces verbal de receptie provizorie, se impacheteaza si sigileaza probele-in prezenta beneficiarului si se trimit la un laborator acreditat.
- dupa primirea raportului de incercare se face receptia la terminarea lucrarii, cu intocmirea unui proces - verbal de receptie calitativa; acesta impreuna cu raportul de incercare vor fi consemnate in cartea tehnica a constructiei respective .
- plata se va efectua in termen de 30 de zile de la primirea facturii fiscale emisa de prestator.
- factura va fi insotita de urmatoarele documente:
- caiet masuratori
- certificate de calitate pentru substantele utilizate
-proces-verbal de pregatire si sigilare eprubete
- buletine de verificare de la laboratoarele autorizate
- proces verbal de receptie provizorie
- proces - verbal de receptie calitativa

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1042279/17.10.2018.
Termen limita depunere oferte: 22.10.2018, ora 16:00

Modul de prezentare a ofertei
Achizitia lucrarii de ignifugare se va realiza prin intermediul catalogului electronic SICAP. Ofertele vor fi identificate in catalogul electronic SICAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Documentele de calificare se vor depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 22.10.2018, ora 16.00.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.Toate prețurile vor fi exprimate în LEI, în cifre cu două zecimale.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, tel./ fax: 0244/594227, mail: office@polocploiesti.ro

 

 

 

 

 ANUNŢ
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca Politia Locala Ploiesti in calitate de autoritate contractanta, este interesata de achizitia unui „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica".
Cod CPV: 34110000-1 - autoturisme
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III , Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Obiectul contractului:
• Achizitionarea a 1 (unu) autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica

3. Valoarea totala estimata : 47.899,16 lei fara TVA
4.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
5.Ofertele alternative sunt interzise;
6.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
7. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
8. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice .
9.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
10. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu acest anunt în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica pentru Poliția Locală Ploiești " spre a putea fi achiziționat de autoritatea contractantă;
11. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
12.Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări:24.09.2018, ora 16.00; solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail, la adresa: office@polocploiesti.ro;
13. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:25.09.2018, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
14. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 26.09.2018, incepand cu orele 12.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
15.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „denumirea „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica pentru Poliția Locală Ploiești "; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.

 

 


                                  Director General Adjunct,                                       Compartiment Achizitii Publice, Contracte
                                           Vaida Adrian                                                          Popescu Angela Anca

 

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

 

Nr.________/_____________

 

                                                                                                                    APROBAT,
                                                                                                                           DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                                                                                                              POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
                                                                                                                                          Vaida Adrian

 


CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA
Cod CPV - 34110000-1

 

 

I. INFORMATII GENERALE

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA - POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.21, Jud.Prahova, tel.0244/513255, fax.0244/513255, codul fiscal 28035122, cont IBAN nr.RO53TREZ5215010XXX011125 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin Vaida Adrian - Director General Adjunct
1.2. DENUMIRE ACHIZITIE - Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica - cod CPV: 34110000-1, 1 (unu) autoturism conform specificatiilor tehnice de la punctul II
1.3. OBIECTUL ACHIZITIEI -
Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata
in considerare numai in masura in care Propunerea tehnica presupune un nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Oferta care contine caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi neconforma si va fi respinsa.
Autoritatea contractanta doreste achizitia a 1 (unu) autoturism nou conform specificatiilor tehnice de la punctul II, in conformitate cu configuratia si cerintele minime obligatorii prevazute in prezentul Caiet de sarcini. Acesta va fi dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.

II. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII:
2.1. 1 (unu) Autoturism transport persoane
2.1.1. Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140

2.1.2. Motor, transmisie si performante:

• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala

2.1.3. Frane, suspensie si pneuri

• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic

 

 


2.1.4. Elemente de exterior:

• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018

2.1.5. Dotari interioare:

• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime

2.1.6. Siguranta:

• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Airbaguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata

2.2.7. Culoare:

• Alb (vopsea nemetalizata)


III. CERINTE MINIMALE OBLIGATORII:

3.1. Furnizorul va prezenta la livrare, cel putin urmatoarele documente:
a) cartea de identitate vizata de RAR;
b) certificat de garantie;
c) cartea tehnica (manual de intretinere si utilizare);
d) carnet de service si garantie;

 

e) declaratie/atestat de conformitate si certificat de calitate;
f) autorizatie provizorie de circulatie (numere provizorii de circulatie);
g) asigurarea RCA, valabila pentru perioada de autorizare provizorie de circulatie;
h) proces verbal de predare-primire;

3.2. Autoturismul va avea in dotare : suporturi numere de inmatriculare, trusa sanitara, triunghiuri reflectorizante, coarba, cric, set becuri, stingator, roata de rezerva, covorase de cauciuc.

3.3. Perioada de garantie: minimum 36 (treizeci si sase) de luni in limita a 100.000,00 km.; va incepe de la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului.
Observatie: la locul de livrare la punctul 3.6. de mai jos se va incheia un proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a produsului, iar perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului verbal si va fi inscrisa in carnetul de garantie.
In perioada de garantie remedierea problemelor semnalate se va efectua in conditiile prevazute in certificatul de garantie acordat de producator pentru produs, fara costuri pentru achizitor, de catre furnizor.

3.4. Termenul de livrare: maxim 30 (treizeci) de la data semnarii contractului de catre ambele parti; termenul de livrare se considera respectat in masura in care procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului este semnat fara obiectiuni, pana la expirarea termenului asumat.

3.5. Se va specifica marca, modelul si producatorul; de asemenea, la Propunerea tehnica se vor atasa documente de la producator in copie: fila de catalog, prospecte, etc.

3.6. Locul de livrare a produsului: Sediul / Show-room dealer auto castigator.

3.7. Produsul trebuie sa fie nou, fabricat in anul 2018.

IV.RECEPTIE
- Receptia va fi cantitativa, de structura si de integritate in conformitate cu specificatiile Caietului de Sarcini si cu Cartea Tehnica a autovehiculului, pe baza

 


- documentelor de livrare, a certificatelor de garantie si a celor de calitate, ocazie cu care se va incheia un proces verbal de receptie.
- Daca in cadrul receptiei se constata ca autovehiculul nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor componente si dispozitive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze deficientele pe loc sau in decurs de 5 zile de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nota de constatare.

V.ALTE PRECIZARI
- Ofertele care nu vor include informatia relevant sau care nu raspund corect si complet tuturor cerintelor, vor fi respinse prin descalificare sau incomplete si/sau necorespunzatoare din punct de vedere tehnic.

RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA

Politia Locala Ploiesti doreste sa achizitioneze 1 (una) buc.rampa de avertizare optico-acustica, care va fi montata pe autoturismul nou achizitionat.

I. CONDITII ECONOMICO ORGANIZATORICE:
1.1. LIVRARE:
- Produsul trebuie sa fe nou (sa nu fie fabricat cu mai mult de 6 luni in urma de la data livrarii si sa fie in conformitate cu cerintele tehnice mentionate in specificatia tehnica);
- In situatia in care legislatia in vigoare prevede reomologarea autovehiculului (dupa montarea rampei), aceasta se va face de furnizorul rampei. In situatia in care nu este necesara operatiunea, furnizorul va prezenta o dovada emisa de Registrul Auto Romana in acest sens, cu mentiunile corespunzatoare in cartea de identitate a vehiculelor;
- Garantia acordata pentru rampa de avertizare optico-acustica si manopera de montare va fi de minim 2 ani (24 luni), timp maxim de raspuns la sesizare de 24 ore, timp maxim de rezolvare a sesizarii 36 ore (in cazul depasirii termenului, pana la remedierea defectului, echipamentul se va inlocui cu altul echivalent);

 

- La livrare produsul va fi insotit de urmatoarele documente:
- factura fiscala;
- instructiuni de cunoastere si exploatare a rampei de avertizare optico-acustice, traduse in lb.romana;
- certificat de garantie ( pentru o perioada de minim 24 luni);
- certificat de conformitate.

1.2. RECEPTIA
- Livrarea va face obiectul unei receptii finale;
- Daca in cadrul receptiei se constata ca exista unele deficiente sau nu sunt respectate in totalitate prevederile din specificatiile tehnice sau din caietul de sarcini, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile, pe cheltuiala proprie, in decurs de 5 zile lucratoare de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o nota de constatare care va fi semnata de ambele parti, urmand ca dupa remediere furnizorul sa instiinteze achizitorul cu privire la noua data de efectuare a receptiei finale;
- Achizitorul va prelua produsul pentru care a fost semnat procesul verbal de receptie fara obiectiuni.

II. SPECIFICATII TEHNICE
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatea rampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);


4. Modul optic:
- Amplificator si difuzor cu putere de minim 100 W;
- Pozitionarea modului acustic va fi in mijlocul rampei;
- Generator de semnal (sirena) cu tonuri manuale (minim Wail si Airhorn) si continue (minim Wail, Hi-Lo, Yelp);
- Posibilitatea comunicarii de mesaje vocale catre participantii la trafic, prin microfon;
5. Modul de comanda
- Panou de comanda montat ergonomic la bordul autovehiculului tip telecomanda;
- Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte;
- Posibilitatea pornirii/opririi modulului optic separat fata si spate;
- Posibilitatea pornirii/opririi luminilor de alee independent de cele albastre;
- Pornirea sirenei se va face la actionarea oricarei taste, mai putin la cea de oprire;
- La actionarea butonului de comanda a sirenei vor porni automat si modulele albastre;
- Buton pentru deconectarea generala a sistemului;
6. Rampa va avea un profil aerodinamic menit sa conduca la un consum cat mai redus de carburant;
7. Rampa va fi protejata impotriva coroziunii si patrunderii apei in cazul spalarii cu jet de presiune;
8. Tensiune de alimentare:12 V de la instalatia electrica a autovehiculului;
9. Solutiile de montare a rampei si modulului de comanda se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

III. DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI

Contractul de furnizare intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea la data indeplinirii tuturor obligatiilor ce deriva din contract, dar nu mai tarziu de data limita inscrisa in acesta.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

 

 

V. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la receptia bunurilor.
Documentele care vor sta la baza realizarii platii sunt: factura fiscala, procesul verbal de receptie.

VI. OBSERVATII

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.


VII. ALTE CONDITII

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.
Pentru demonstrarea conformitatii Propunerilor tehnice cu cerintele minime obligatorii solicitate, trebuie completata si incarcata in SICAP, Fisa de date privind conformitatea Propunerilor tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, in conformitate cu formularul din Anexa din prezenta sectiune, prevazut mai jos.

 

 

 


NUME PRENUME/ FUNCȚIA PUBLICĂ/ SEMNĂTURA/ DATA/ NR. EXEMPLARE
Elaborat/ Popescu Angela Anca/ Compartiment Achizitii Publice, Contracte/ 05.09.2018/1 ex.                                                                    Verificat/ Enita Alexandru/ Sef Birou Administrativ, Logistica, S.S.M.

 

 

 CONTRACT DE FURNIZARE

Nr.________ /_________


                                                1 AUTOTURISM NOU DOTAT CU RAMPĂ DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICĂ


Preambul
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între:

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independenței nr. 21, telefon 0244-513255, fax 0244-513829, cod fiscal 2835122, cont RO08TREZ24A610304201300X,deschis laTREZORERIA PLOIESTI reprezentată prin d-ul Vaida Adrian, Director General Adjunct , în calitate de achizitor, pe de o parte
si
________________________________. cu sediul in ________, B-dul ________ nr. ____, ________, cod postal _______, număr de înmatriculare la Registrul Comertului _____________, cod fiscal ______________, cont _______________________________________ deschis la Trezoreria ____________ reprezentata legal prin __________________, avand funcția de ___________,în calitate de furnizor, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produs(e) - autoturisme dotate cu rampă de avertizare optico-acustică ;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea propduselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asiatenta tehnica in perioada de garantie si orice asemenea obligatii care revin Furnizorului, conform garantiei comerciale a produselor si a prezentului contract.
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

 

 

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să transmită proprietatea, să predea şi să livreze produsul/produsele prevăzute în Ofertă, în termenele şi în condiţiile ofertate, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), si să plătească Furnizorului preţul convenit pentru achiziţia acestora.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul total de comercializare convenit de părţi pentru furnizarea/ achiziția autoturismului este de ............... lei cu TVA inclus, urmând a fi achitat de Achizitor din bugetul autorităţii contractante, prin OP, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de ... de zile, începând de la data semnării lui. Obligaţia de plata a contravalorii produselor subzista ajungerii la termen a prezentului contract sau încetării contractului din alte motive (sau in alte situaţii) decât cele pentru care Furnizorul şi-a exprimat acordul expres.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe odata cu semnarea acestuia de catre ambele parti

8. Documentele contractului
8.l - Documentele contractului sunt:
- propunerea financiara din SEAP
- Fisa detaliu cumparare directa atribuita din SEAP
- oferta comerciala nr. _______________
- propunerea tehnica a produsului nr. _______________;
- caietul de sarcini (document cu specificatii tehnice);
- acte aditionale, daca exista;
- alte anexe la contract.


9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se angajează să execute, cu bună-credinţă, obligaţiile prevăzute la clauza 4.1.cu privire la produsul/produsele. Furnizorul garantează Achizitorul că produsul/produsele pot fi vândute libere de sarcini.
9.2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la calitatea, standardele, specificațiile, performanţele prezentate în Ofertă cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul/produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea ofertei înaintate de Furnizor .


10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), să recepţioneze şi să plătească prețul convenit de părţi pentru produse în termenele şi condiţiile stabilite în prezentul contract.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească autoturismul dotat cu rampă de avertizare optico-acustică, în lei, prin Ordin de Plată, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu isi executa in termenul stabilit in contract/comanda obligaţiile asumate in contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului/comenzii neexecutata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza plata contractului in termenul prevazut la 10.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalităţi, o sumă echivalentă calculata prin aplicarea procentului 0,1% din valoarea platii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
11.2 - Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, în mod culpabil si repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de plin drept reziliat, fara judecata, fara punerea in intarziere si fara indeplinirea altei formalitati prealabile precum şi de a pretinde plata de daune-interese in cuantum de 20% din valoarea estimata a contractului, fara T.V.A. (pact comisoriu expres de ultim grad).
11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

12.Garantia de buna executie a contractului
Nu este cazul.
13. Receptie, inspectie si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. Inspectiile si testele din cadrul receptiei finale(calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, respectiv sediul Achizitorului si va consta in:
a) receptia cantitativa presupune identificarea fizica a echipamentelor si verificarea subansamblelor componente daca sunt identice cu cele specificate in propunerea tehnica (anexa la contract) si respectand caietul de sarcini.
b) receptia calitativa presupune verificarea functionarii echipamentelor in parametrii indicati de documentatia aferenta si se va face pe loc la momentul efectuarii receptiei, la sediul Achizitorului, conform prevederilor din caietul de sarcini.
13.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de aducere la conformitate);
sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice
13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
14.1 Furnizorul are obligatia de a livra si Achizitorul are obligatia de a receptiona produsele de la sediul Furnizorului, respectand termenul de livrare convenit.
14.2. Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele:
a) manual de exploatare a produsului in limba romana insotit de plan de service;
b) autorizatie provizorie de circulatie/talon
c) certificatul de omologare si conformitate;
c) fişă de întreţinere;
d) certificate, carnete de garantie;
e) factura fiscala;
f) carte de identitate emisa de RAR, certificate de garantie,.
14.3 - Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca cele „ 1 autoturism dotat cu rampă de avertizare optico-acustică" este nou, nefolosit, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată service-ului: 3 ani de la livrare in limita a 100 000 de kilometri.
(2) Perioada de garanţie anticorosiva si defecte de vopsea: 6(sase) ani.
(3) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestuia la destinaţia finală.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 -La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Furnizorul având obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în perioada convenită, fără costuri suplimentarea pentru Achizitor. Produsul si componentele care, în timpul perioadei de garanţie le inlocuiesc pe cele defecte, sunt noi, nefolosite si beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
15.6- Constatarea defecţiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizaţi ai Furnizorului în prezenţa delegatului autorizat al Achizitorului.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
16.2 - Preţul contractului este ferm nu se actualizează.

17. Amendamente
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada prevazuta la art. 6.
18.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.


19. Cesiunea
19.1 - Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti.
19.2- Obligatiile nascute din prezentul contract rãmânand în sarcina pãrţilor contractante, asa cum acestea au fost stipulate şi asumate iniţial.

20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
23.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.


24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, _________, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


                                     ACHIZITOR,                                                                   FURNIZOR,
                                                                                                               POLITIA LOCALA PLOIESTI

 

 

 POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Compartiment Achiziții Publice


                                                                                                              APROBAT,
                                                                                                                       Director General Adjunct,
                                                                                                                                    Vaida Adrian

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE DIRECTA
CONTRACT DE FURNIZARE

ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE
OPTICO-ACUSTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE


FISA DE DATE

Tip legislatie: in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III , Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Adresa postala: Bulevardul Independenței,nr. 21, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: ______, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii Publice,Contracte, Tel.0244513255 In atentia consilier- Popescu Angela Anca, Email: office@polocploiesti.ro, Fax: 0244513829, Adresa internet (URL): www.polocploiesti.ro,Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.09.2018 (inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Poliția Locală Ploiești, pentru o mai buna identificare a acestora.


Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
„Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico - acustica"

 

 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Locul principal furnizare: Politia Locala Ploiesti Ploiesti - sediul achizitorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru - nu este cazul
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect achizitia unui autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - autoturisme
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca obiect furnizare autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.
Valoarea estimata a contractului este de 47.899,16 lei fara TVA

II.2.2)
Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Contractul produce efecte de la data inregistrarii la beneficiar, dupa semnarea de catre ambele parti, pana la data livrarii produsului care face obiectul contractului.

II.4) Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
III.1.1.a) Garantie de participare: Da
- Cuantumul garantiei de participare este de 400 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G. 395/2016; Echivalentul in valuta a valorii exprimate in lei, se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii Anuntului.
- Garantia de participare este irevocabila si se constituie, in conformitate cu prevederile art. 36, alin (1) din H.G. nr. 395/2016, in una dintre urmatoarele forme: printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate ori de o societate de asigurari (se poate utilize modelul din Formularul 1) sau prin virament bancar, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor in contul: RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal 2844855 sau prin depunere la caseria autoritatii contractante.
- Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
- Instrumentul de garantare trebuie sa prevada situatiile de retinere instituite de dispozitiile art. 37, alin (1), lit. a) si c) din H.G. 395/2016;
- Returnarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din H.G. 395/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie - nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Politiei Locale Ploiesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta Formularul 1).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
b) HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
c) Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
d) www.anap.gov.ro.

III.2)
Conditii de participare.
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

III.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 2;
- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- d-nul Vaida Adrian- Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;
- d-na Paula Maria Pitariu - Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;
- d-na Isabela Gabriela Mocanu -Sef Serviciu Resurse Umane, Juridic, Proceduri;
- d-na Popescu Angela Anca - consilier compartiment Contracte, Achizitii Publice;
- d-l Costin Buciumeanu- Sef Birou Financiar-Contabilitate ;
- d-l Alexandru Enita- Sef BirouAdministrativ, Logistica, SSM;

Declaratia pe proprie raspundere conform art. 59 din Legea nr.98/2016 se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (ordinul ANRMAP nr. 170/2012).
- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

Note:
1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente;
2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederile legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane juridice/fizice romane:
Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achizitiei - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/certificat liberat on-line cu semnatura electronica extinsa atasata); informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:
- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunerea ofertelor. Documentelevor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.


III.2.2)
Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Se solicita:
- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani- completarea si prezentarea Formularului 5.


III.2.3.a)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Experienta similara
- Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. publici, sau privati. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare a caror valoare cumulata a fost de minim: 46.000 lei.
- Se va prezenta Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani.
Documentele justificative sunt recomandari/procese verbale de receptie/documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", prin care sa ateste, livrarea produselor similare celor ce reprezinta obiectul contractului, in ultimii 3 ani.
- Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, ofertantul va furniza informatiile solicitate cu privire la denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Se va completa angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
- Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului - completarea si prezentarea Formularului 6.IV.1.1.b)
Tipul procedurii de achizitie publica
Achizitie directa - selectie de oferte
IV.2) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aplicabil ofertelor care dovedesc indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

IV.3. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4) Prezentarea ofertei
NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia îi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele impuse prin Caietul de sarcini si eventualele clarificari/raspunsuri la clarificari, atasate anuntului, publicat in SEAP. De asemenea ofertantul trebuie sa prezinte conditii si termen de prestare, termen si conditii de garantie.
Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform art. 51 alin. 1) din legea 98/2016.
Operatorii economici au obligatia de a depune modelul de contract asumat, prin semnare si stampilare cu sau fara amendamente.
Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea Ofertelor.
Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor completa si prezenta:
- Formularul de oferta (Formularul 8), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate elementele de formare a pretului final
conform cerintelor Caietului de sarcini.
- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 9);
- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare.
- Detalierea modului economic de formare a pretului ofertat, identificand principalele elemente de cost care intra in componenta sa.
Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerate confidential va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare.

Oferta finaciara insotita de detalii tehnice va fi postata in catalogul electronic SEAP noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.09.2018 (inclusiv in data de 25.09.2018). Dupa aceasta data se vor analiza ofertele postate in SEAP.
Ofertele vor fi identificate in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Se solicita mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: office@polocploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Poliției Locale Ploiești, B-dul Independențeinr. 21, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia va fi derulata in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

SECTIUNEA IV: INFORMATII SUPLIMENTARE
IV.1) Modalitatea de publicitate:
Anuntul pentru achizitionarea de servicii va fi public atat pe site-ul Poliției Locale Ploiești cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SEAP, - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de procedure de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Poliției Locale Ploiești, la adresa www.polocploiesti.ro -asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

IV.2)
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac.
Poliția Locală Ploiești-Compartimentul Achiziții Publice, Contracte

Adresa postala: B-dul Independenței, nr. 21, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: _______, Romania, e-mail:office@polocploiesti.ro.


COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE CONTRACTE
                Popescu Angela Anca

 

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA


Solicitare de clarificari nr. 1: CAIET DE SARCINI

Referitor la pct. III, 3.1, ultimul paragraf, respectiv pct. 1.2 Receptia, paragraful al doilea, va rugam sa fiti de acord ca acesta sa se interpreteze conform textului de mai jos:
- daca in cadrul receptiei se constata ca autovehiculul nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor componente si dispositive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze deficientele intr-un termen de reparatie agreat de comun acord intre Achizitor si unitatea de service autorizata de Ofertant, in functie de complexitatea reparatiei. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nota de constatare.

Raspuns:
A se vedea Caiet de sarcini revizuit.


Solicitare de clarificari nr. 2: CONTRACT DE FURNIZARE

Referitor la pct. 11.2, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea reformulare:
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

Raspuns:
A se vedea Contract revizuit.

Solicitare de clarificari nr. 3:
Va rugam sa ne transmiteti daca acceptati ca autovehiculul ce face obiectul achizitiei de mai sus sa fie livrat in max. 90 zile, nu 30 cum este specificat in Caietul de sarcini.

Raspuns:
Se vor respecta cerintele din Caietul de sarcini, pct. III "Cerinte minimale obligatorii", respectiv pct. 3.4. „Termenul de livrare: maxim 30 (treizeci) de la data semnarii contractului de catre ambele parti".

 

 

 

 

 

                                                                                           APROBAT,
                                                                                                DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                                                                                  POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
                                                                                                                Vaida Adrian

 


CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA
Cod CPV - 34110000-1

I. INFORMATII GENERALE

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA - POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.21, Jud.Prahova, tel.0244/513255, fax.0244/513255, codul fiscal 28035122, cont IBAN nr.RO53TREZ5215010XXX011125 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin Vaida Adrian - Director General Adjunct
1.2. DENUMIRE ACHIZITIE - Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica - cod CPV: 34110000-1, 1 (unu) autoturism conform specificatiilor tehnice de la punctul II
1.3. OBIECTUL ACHIZITIEI -
Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata
in considerare numai in masura in care Propunerea tehnica presupune un nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Oferta care contine caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi neconforma si va fi respinsa.
Autoritatea contractanta doreste achizitia a 1 (unu) autoturism nou conform specificatiilor tehnice de la punctul II, in conformitate cu configuratia si cerintele minime obligatorii prevazute in prezentul Caiet de sarcini. Acesta va fi dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.

II. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII:
2.1. 1 (unu) Autoturism transport persoane
2.1.1. Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140

2.1.2. Motor, transmisie si performante:

• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala

2.1.3. Frane, suspensie si pneuri

• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic

 

 


2.1.4. Elemente de exterior:

• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018

2.1.5. Dotari interioare:

• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime

2.1.6. Siguranta:

• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Airbaguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata

2.2.7. Culoare:

• Alb (vopsea nemetalizata)


III. CERINTE MINIMALE OBLIGATORII:

3.1. Furnizorul va prezenta la livrare, cel putin urmatoarele documente:
a) cartea de identitate vizata de RAR;
b) certificat de garantie;
c) cartea tehnica (manual de intretinere si utilizare);
d) carnet de service si garantie;

 

e) declaratie/atestat de conformitate si certificat de calitate;
f) autorizatie provizorie de circulatie (numere provizorii de circulatie);
g) asigurarea RCA, valabila pentru perioada de autorizare provizorie de circulatie;
h) proces verbal de predare-primire;

3.2. Autoturismul va avea in dotare : suporturi numere de inmatriculare, trusa sanitara, triunghiuri reflectorizante, coarba, cric, set becuri, stingator, roata de rezerva, covorase de cauciuc.

3.3. Perioada de garantie: minimum 36 (treizeci si sase) de luni in limita a 100.000,00 km.; va incepe de la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului.
Observatie: la locul de livrare la punctul 3.6. de mai jos se va incheia un proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a produsului, iar perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului verbal si va fi inscrisa in carnetul de garantie.
In perioada de garantie remedierea problemelor semnalate se va efectua in conditiile prevazute in certificatul de garantie acordat de producator pentru produs, fara costuri pentru achizitor, de catre furnizor.

3.4. Termenul de livrare: maxim 30 (treizeci) de la data semnarii contractului de catre ambele parti; termenul de livrare se considera respectat in masura in care procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului este semnat fara obiectiuni, pana la expirarea termenului asumat.

3.5. Se va specifica marca, modelul si producatorul; de asemenea, la Propunerea tehnica se vor atasa documente de la producator in copie: fila de catalog, prospecte, etc.

3.6. Locul de livrare a produsului: Sediul / Show-room dealer auto castigator.

3.7. Produsul trebuie sa fie nou, fabricat in anul 2018.

IV.RECEPTIE
- Receptia va fi cantitativa, de structura si de integritate in conformitate cu specificatiile Caietului de Sarcini si cu Cartea Tehnica a autovehiculului, pe baza

 


- documentelor de livrare, a certificatelor de garantie si a celor de calitate, ocazie cu care se va incheia un proces verbal de receptie.
- Daca in cadrul receptiei se constata ca autovehiculul nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor componente si dispozitive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze deficientele intr-un termen de reparatie agreat de comun acord intre Achizitor si unitatea de service autorizata de Ofertant, in functie de complexitatea reparatiei. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nota de constatare.

V.ALTE PRECIZARI
- Ofertele care nu vor include informatia relevant sau care nu raspund corect si complet tuturor cerintelor, vor fi respinse prin descalificare sau incomplete si/sau necorespunzatoare din punct de vedere tehnic.

RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA

Politia Locala Ploiesti doreste sa achizitioneze 1 (una) buc.rampa de avertizare optico-acustica, care va fi montata pe autoturismul nou achizitionat.

I. CONDITII ECONOMICO ORGANIZATORICE:
1.1. LIVRARE:
- Produsul trebuie sa fe nou (sa nu fie fabricat cu mai mult de 6 luni in urma de la data livrarii si sa fie in conformitate cu cerintele tehnice mentionate in specificatia tehnica);
- In situatia in care legislatia in vigoare prevede reomologarea autovehiculului (dupa montarea rampei), aceasta se va face de furnizorul rampei. In situatia in care nu este necesara operatiunea, furnizorul va prezenta o dovada emisa de Registrul Auto Romana in acest sens, cu mentiunile corespunzatoare in cartea de identitate a vehiculelor;
- Garantia acordata pentru rampa de avertizare optico-acustica si manopera de montare va fi de minim 2 ani (24 luni), timp maxim de raspuns la sesizare de 24 ore, timp maxim de rezolvare a sesizarii 36 ore (in cazul depasirii termenului, pana la remedierea defectului, echipamentul se va inlocui cu altul echivalent);

 

- La livrare produsul va fi insotit de urmatoarele documente:
- factura fiscala;
- instructiuni de cunoastere si exploatare a rampei de avertizare optico-acustice, traduse in lb.romana;
- certificat de garantie ( pentru o perioada de minim 24 luni);
- certificat de conformitate.

1.2. RECEPTIA
- Livrarea va face obiectul unei receptii finale;
- Daca in cadrul receptiei se constata ca exista unele deficiente sau nu sunt respectate in totalitate prevederile din specificatiile tehnice sau din caietul de sarcini, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile, pe cheltuiala proprie, in decurs de 5 zile lucratoare de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o nota de constatare care va fi semnata de ambele parti, urmand ca dupa remediere furnizorul sa instiinteze achizitorul cu privire la noua data de efectuare a receptiei finale;
- Achizitorul va prelua produsul pentru care a fost semnat procesul verbal de receptie fara obiectiuni.

II. SPECIFICATII TEHNICE
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatea rampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);


4. Modul optic:
- Amplificator si difuzor cu putere de minim 100 W;
- Pozitionarea modului acustic va fi in mijlocul rampei;
- Generator de semnal (sirena) cu tonuri manuale (minim Wail si Airhorn) si continue (minim Wail, Hi-Lo, Yelp);
- Posibilitatea comunicarii de mesaje vocale catre participantii la trafic, prin microfon;
5. Modul de comanda
- Panou de comanda montat ergonomic la bordul autovehiculului tip telecomanda;
- Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte;
- Posibilitatea pornirii/opririi modulului optic separat fata si spate;
- Posibilitatea pornirii/opririi luminilor de alee independent de cele albastre;
- Pornirea sirenei se va face la actionarea oricarei taste, mai putin la cea de oprire;
- La actionarea butonului de comanda a sirenei vor porni automat si modulele albastre;
- Buton pentru deconectarea generala a sistemului;
6. Rampa va avea un profil aerodinamic menit sa conduca la un consum cat mai redus de carburant;
7. Rampa va fi protejata impotriva coroziunii si patrunderii apei in cazul spalarii cu jet de presiune;
8. Tensiune de alimentare:12 V de la instalatia electrica a autovehiculului;
9. Solutiile de montare a rampei si modulului de comanda se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

III. DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI

Contractul de furnizare intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea la data indeplinirii tuturor obligatiilor ce deriva din contract, dar nu mai tarziu de data limita inscrisa in acesta.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

 

 

V. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la receptia bunurilor.
Documentele care vor sta la baza realizarii platii sunt: factura fiscala, procesul verbal de receptie.

VI. OBSERVATII

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.


VII. ALTE CONDITII

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.
Pentru demonstrarea conformitatii Propunerilor tehnice cu cerintele minime obligatorii solicitate, trebuie completata si incarcata in SICAP, Fisa de date privind conformitatea Propunerilor tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, in conformitate cu formularul din Anexa din prezenta sectiune, prevazut mai jos.

 

 

 


NUME/PRENUME FUNCȚIA/PUBLICĂ SEMNĂTURA DATA/NR. EXEMPLARE
Elaborat/ Popescu Angela Anca/ Compartiment Achizitii Publice, Contracte/ 05.09.2018/1
Verificat/ Enita Alexandru/ Sef Birou Administrativ, Logistica, S.S.M.

 


Anexa la CAIETUL DE SARCINI


OFERTANT,
(denumirea/numele)

FISA DE DATE
PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE
CU PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI


Denumire si cantitate: autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica-1 buc.
(cod CPV - 34110000-1)

Cerinte minimale obligatorii solicitate de autoritatea contractanta Precizarile ofertantului
Autoturism transport persoane
Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140
Motor, transmisie si performante:
• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala
Frane, suspensie si pneuri
• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic

Elemente de exterior:
• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018
Dotari interioare:
• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime
Siguranta:
• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Aibarguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata
Culoare:
• Alb (vopsea nemetalizata)
Rampa de avertizare optico-acustica
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatea

rampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);
4. Modul optic:
- Amplificator si difuzor cu putere de minim 100 W;
- Pozitionarea modului acustic va fi in mijlocul rampei;
- Generator de semnal (sirena) cu tonuri manuale (minim Wail si Airhorn) si continue (minim Wail, Hi-Lo, Yelp);
- Posibilitatea comunicarii de mesaje vocale catre participantii la trafic, prin microfon;
5. Modul de comanda:
- Panou de comanda montat ergonomic la bordul autovehiculului tip telecomanda;
- Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte;
- Posibilitatea pornirii/opririi modulului optic separat fata si spate;
- Posibilitatea pornirii/opririi luminilor de alee independent de cele albastre;
- Pornirea sirenei se va face la actionarea oricarei taste, mai putin la cea de oprire;
- La actionarea butonului de comanda a sirenei vor porni automat si modulele albastre;
- Buton pentru deconectarea generala a sistemului;
6. Rampa va avea un profil aerodinamic menit sa
conduca la un consum cat mai redus de carburant;
7.Rampa va fi protejata impotriva coroziunii si patrunderii apei in cazul spalarii cu jet de presiune;
8. Tensiune de alimentare:12 V de la instalatia electrica a autovehiculului;
9. Solutiile de montare a rampei si modulului de comanda se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

 


                                                                                     CONTRACT DE FURNIZARE

                                                                                     Nr.________ /_________


                                        1 AUTOTURISM NOU DOTAT CU RAMPĂ DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICĂ


Preambul
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între:

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independenței nr. 21, telefon 0244-513255, fax 0244-513829, cod fiscal 2835122, cont RO08TREZ24A610304201300X,deschis laTREZORERIA PLOIESTI reprezentată prin d-ul Vaida Adrian, Director General Adjunct , în calitate de achizitor, pe de o parte
si
________________________________. cu sediul in ________, B-dul ________ nr. ____, ________, cod postal _______, număr de înmatriculare la Registrul Comertului _____________, cod fiscal ______________, cont _______________________________________ deschis la Trezoreria ____________ reprezentata legal prin __________________, avand funcția de ___________,în calitate de furnizor, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produs(e) - autoturisme dotate cu rampă de avertizare optico-acustică ;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea propduselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asiatenta tehnica in perioada de garantie si orice asemenea obligatii care revin Furnizorului, conform garantiei comerciale a produselor si a prezentului contract.
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

 

 

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să transmită proprietatea, să predea şi să livreze produsul/produsele prevăzute în Ofertă, în termenele şi în condiţiile ofertate, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), si să plătească Furnizorului preţul convenit pentru achiziţia acestora.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul total de comercializare convenit de părţi pentru furnizarea/ achiziția autoturismului este de ............... lei cu TVA inclus, urmând a fi achitat de Achizitor din bugetul autorităţii contractante, prin OP, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de ... de zile, începând de la data semnării lui. Obligaţia de plata a contravalorii produselor subzista ajungerii la termen a prezentului contract sau încetării contractului din alte motive (sau in alte situaţii) decât cele pentru care Furnizorul şi-a exprimat acordul expres.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe odata cu semnarea acestuia de catre ambele parti

8. Documentele contractului
8.l - Documentele contractului sunt:
- propunerea financiara din SEAP
- Fisa detaliu cumparare directa atribuita din SEAP
- oferta comerciala nr. _______________
- propunerea tehnica a produsului nr. _______________;
- caietul de sarcini (document cu specificatii tehnice);
- acte aditionale, daca exista;
- alte anexe la contract.


9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se angajează să execute, cu bună-credinţă, obligaţiile prevăzute la clauza 4.1.cu privire la produsul/produsele. Furnizorul garantează Achizitorul că produsul/produsele pot fi vândute libere de sarcini.
9.2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la calitatea, standardele, specificațiile, performanţele prezentate în Ofertă cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul/produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea ofertei înaintate de Furnizor .


10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), să recepţioneze şi să plătească prețul convenit de părţi pentru produse în termenele şi condiţiile stabilite în prezentul contract.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească autoturismul dotat cu rampă de avertizare optico-acustică, în lei, prin Ordin de Plată, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu isi executa in termenul stabilit in contract/comanda obligaţiile asumate in contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului/comenzii neexecutata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza plata contractului in termenul prevazut la 10.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalităţi, o sumă echivalentă calculata prin aplicarea procentului 0,1% din valoarea platii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
11.2 - Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, în mod culpabil si repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de plin drept reziliat, şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

12.Garantia de buna executie a contractului
Nu este cazul.
13. Receptie, inspectie si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. Inspectiile si testele din cadrul receptiei finale(calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, respectiv sediul Achizitorului si va consta in:
a) receptia cantitativa presupune identificarea fizica a echipamentelor si verificarea subansamblelor componente daca sunt identice cu cele specificate in propunerea tehnica (anexa la contract) si respectand caietul de sarcini.
b) receptia calitativa presupune verificarea functionarii echipamentelor in parametrii indicati de documentatia aferenta si se va face pe loc la momentul efectuarii receptiei, la sediul Achizitorului, conform prevederilor din caietul de sarcini.
13.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de aducere la conformitate);
sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice
13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
14.1 Furnizorul are obligatia de a livra si Achizitorul are obligatia de a receptiona produsele de la sediul Furnizorului, respectand termenul de livrare convenit.
14.2. Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele:
a) manual de exploatare a produsului in limba romana insotit de plan de service;
b) autorizatie provizorie de circulatie/talon
c) certificatul de omologare si conformitate;
c) fişă de întreţinere;
d) certificate, carnete de garantie;
e) factura fiscala;
f) carte de identitate emisa de RAR, certificate de garantie,.
14.3 - Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca cele „ 1 autoturism dotat cu rampă de avertizare optico-acustică" este nou, nefolosit, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată service-ului: 3 ani de la livrare in limita a 100 000 de kilometri.
(2) Perioada de garanţie anticorosiva si defecte de vopsea: 6(sase) ani.
(3) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestuia la destinaţia finală.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 -La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Furnizorul având obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în perioada convenită, fără costuri suplimentarea pentru Achizitor. Produsul si componentele care, în timpul perioadei de garanţie le inlocuiesc pe cele defecte, sunt noi, nefolosite si beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
15.6- Constatarea defecţiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizaţi ai Furnizorului în prezenţa delegatului autorizat al Achizitorului.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
16.2 - Preţul contractului este ferm nu se actualizează.

17. Amendamente
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada prevazuta la art. 6.
18.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.


19. Cesiunea
19.1 - Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti.
19.2- Obligatiile nascute din prezentul contract rãmânand în sarcina pãrţilor contractante, asa cum acestea au fost stipulate şi asumate iniţial.

20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
23.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.


24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, _________, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


                     ACHIZITOR,                                                                                         FURNIZOR ,
            POLITIA LOCALA PLOIESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

1. Modalitatea de achiziție a serviciilor – in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;

2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona:

·         servicii medicina muncii cod CPV 85147000-1

·         servicii de evaluare psihologică 85121270-6

pentru salariatii Poliției LocalePloiesti cu locul de prestare a serviciilor: sediul Poliției Locale Ploiești din Bd. Independenței nr. 21;

3. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerinţelor caietului de sarcini (Anexa nr.1);

4. Durata prestării serviciilor: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2018 cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2019;

5. Valoarea totala estimata a serviciilor pentru 240 salariati este 45333 lei fara TVA respectiv:

·         pana la 31.12.2018- 34000 lei fara TVA

·         perioada 01.01.-30.04.2019 in cazul prelungirii contractului conform art.165 din HG 395/2016-11.333 lei fara TVA;

6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;

7.Ofertele alternative sunt interzise;

8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;

9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;

10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut/ total servicii solicitate în Caietul de sarcini;

11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:

a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;

12. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu aceste servicii în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „ Servicii medicina muncii și servicii de evaluare psihologică pentru Poliția Locală Ploiești ” spre a putea fi achiziționate de autoritatea contractantă;

13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21,  e-mail: office@polocploiesti.ro;

14.Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări:20.08.2018, ora 16.00; solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail, la adresa: office@polocploiesti.ro;

15. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:22.08.2018, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;

16. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 23.08.2018, incepand cu orele  12.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.

17.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Servicii medicina muncii și servicii de evaluare psihologică pentru angajatii Poliției Locale Ploiești”; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.

Director General Adjunct,                                  Compartiment Achizitii Publice, Contracte

     Vaida Adrian                                                         Popescu Angela Anca

 


CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI

POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255

Cod fiscal: 28035122

Cont IBAN:RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Po
ştal nr. 14, Căsuţa Poştală nr. 39


 

       Nr.________ / ____________

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Aprob ,

                                                                                        DIRECTOR  GENERAL  ADJUNCT,

                                                                                      VAIDA ADRIAN

 

 

 

 

 

 

POLITIA LOCALA PLOIESTI

 

CAIET DE SARCINI

PENTRU CONTRACTUL DE PRESTARI

« SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII » COD CPV – 85147000-1

« SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICA » COD CPV – 85121270-6

 

 

 

 

1.    Autoritate contractanta

      

     Politia Locala a Municipiului Ploiesti

       Cod fiscal: 28035122

       Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti

        Telefon, fax: 0244/513255

       Email: office@polocploiesti.ro

       Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti

 

 

2.    Obiectul achizitiei publice:

 

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de medicina muncii si evaluare psihologica pentru un numar de 240 posturi, dintre care vacante 13, suspendate 6, ale Politiei Locale Ploiesti, in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii Sanatatii si Securitatii in Munca nr. 319 / 2006 modificata si completata.

 

 

Nota : Numarul functiilor ocupate va fi actualizat atat la data incheierii contractului de prestari servicii medicale de medicina muncii, si a contractului de prestarii servicii evaluare psihologica cu ofertantul  caruia i se vor atribui contractele, cat si pe parcursul derularii acestuia, in functie de fluctuatiile structurii de personal, serviciile de medicina muncii si cele de evaluare psihologica fiind achizitionate pentru un numar de 240 salariati.

 

3.    Prestarea serviciilor:

 

Supravegherea sanatatii angajatilor de la Politia Locala Ploiesti va cuprinde totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a acestora, si testari specifice pentru personalul inarmat.

 

       In cadrul Politiei Locale Ploiesti exista urmatoarele categorii de personal :

 

      -   2 directori = cu munca partial birou, partial teren – operare calculator

      - 15 sefi Serviciu / Birou  = cu munca partial birou, partial teren – operare calculator

      - 22 personal Tesa = cu munca birou, operare calculator

      - 28 personal contractual (23 paznici / 5 Birou Dispecerat) = cu munca partial birou, partial teren, tura de noapte – operare calculator

      - 114 politisti locali (Ordine Publica / Interventie) = cu munca de teren, tura de noapte  

      -  40 politisti locali (Serv. Circulatie, Serv. Disciplina in Constructii, Birou Protectia Mediului, Serv. Control Comercial, Birou Evidenta Persoanelor) = cu munca partial birou, partial teren – operare calculator

      -   6 posturi suspendate din care :

                  - 1 director

                  - 5 personal Tesa

      - 13 posturi vacante din care :

                  - 2 personal Tesa

                  - 7 politisti locali

                  - 4 personal contractual

 

      Dintre care, un numar de :

      -   82 angajati conduc masinile institutiei

      - 114 angajati inarmati

 

4.    Obiectul caietului de sarcini:

 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile care trebuie indeplinite pentru asigurarea masurilor de securitate si sanatate in munca a salariatilor Politiei Locale Ploiesti.

In conformitate cu legislatia in vigoare, prestarea serviciului de medicina muncii si evaluarea psihologica consta in efectuarea :

 

4.1.                Examenul medical la angajarea in munca – se va efectua obligatoriu tuturor lucratorilor care se angajeaza in cadrul Politiei Locale Ploiesti. Acesta va cuprinde examinarea clinica in conformitate cu art. 13 - art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

4.1.1.   Stabileste :

- aptitudinea/aptitudinea conditionata/inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care angajatorul il va desemna sa lucreze privind :

a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca ;

b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanantatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca ;

c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea serviciilor prestate ;

d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii ;

 

        4.1.2. – Consta in :

                  a) anamneza medicala profesionala / testare psihologica si examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevazut in Anexa nr. 4 la H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificarile si completarile ulterioare ;

                 b) examenele medicale clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut in Anexa nr. 1 la H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

                 c) examen medical si testare psihologica necesare obtinerii avizelor (medical si psihologic) pentru personalul cu responsabilitati in domeniul circulatiei rutiere ;

                 d) examen medical si psihologic pentru persoanele care urmeaza sa detina si sa foloseasca armament si munitie :

 

                In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru :

a)    indrumarea persoanei care urmeaza sa fie angajata catre alte locuri de munca ;

b)   includerea in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita ;

 

Concluzia finala se completeaza in fisa de aptitudine (Anexa nr. 5 la H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare), completata in doua exemplare : unul pentru angajator si unul pentru persoana examinata ;

 

 

4.2.                Examenul medical periodic – se va efectua obligatoriu tuturor angajatilor Politiei Locale a Muncipiului Ploiesti. Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite conform modelului prevazut in Anexa nr. 1 din Hotararea Guvernului 355/2007 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

 

   4.2.1. – Consta in :

            a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine ;

            b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional ;

            c)  diagnosticarea bolilor legate de profesie ;

            d)  depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca ;

           e) diagnosticarea bolilor profesionale ;

 

 

            f) evaluarea, consilierea, verificarea, avizarea informarea si propunerea de masuri privind riscurile la care pot fi expuse la locurile de munca femeile gravide, cele care au nascut de curand si cele care alapteaza;

            g) examen medical si psihologic pentru persoanele care detin si folosesc armament si munitie ;

 

    4.2.2. – Cuprinde :

 

            a) inregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut in intervalul de la examenul medical in vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pana in momentul examenului medical respectiv ;

            b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevazut in Anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare

     c) examenele clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut in Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si examenul indicat de catre medicul specialist de medicina muncii ;

     d) examene medicale si testare psihologica specifice pentru lucratorii care presteaza munca de noapte :

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual ;

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

     e) examene medicale specifice si testare psihologica pentru lucratorii care utilizeaza echipamente cu ecran de vizualizare, functii cu stres neuropsihic sau suprasoilicitare vizuala, cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

- examen psihologic (pentru toti salariatii)

    f) examene medicale si testare psihologica necesare obtinerii avizelor (medical si psihologic) pentru personalul cu responsabilitati in domeniul circulatiei rutiere, politisti locali, personalul cu atributii pe ordine publica, personalul care  detine si foloseste armament si munitie :

- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale  si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie– anual  ;

- hemoleucograma complet - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru – anual ;

- examen psihologic – anual ;

    g) examene medicale specifice personalului cu functie de decizie  (director general, director general adjunct, sef serviciu, sef birou): examen clinic general, examen psihologic, examen psihiatric ;

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual ;

- ECG - anual

 

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

     h) lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( arhivar)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

- examen psihologic– anual ;      

    i) lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( ingrijitor)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual ;

    j) lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz (mecanic, instalator, electrician)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- audiograma – anual ;

- probe vestibulare si de echilibru – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

  k) sofer categ B cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :

- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru – anual ;

- examen psihologic  - anual ;

  l) paznic ;

- examen clinic general – probe vestibulare, probe de echilibru (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie– anual  ;

- hemoleucograma complet - anual

- examen psihologic  - la indicatia medicului de medicina muncii;

- examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii ;

m) Lucru in mediu de praf ( muncitori necalificati) ;

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

 

- ECG – anual ;

- glicemie – anual ;

- spirometrie– anual 

- hemoleucograma complet - anual

n) inregistrarea rezultatelor in dosarul medical prevazut in Anexa 4 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

      o) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine ;

 

4.2.3. – Scopuri :

     a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine ;

      b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profe4sional ;

      c) diagnosticarea bolilor profesionale ;

      d)  diagnosticarea bolilor legate de profesie ;

      e) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea institutiei, pentru populatia cu care salariatii Politiei Locale Ploiesti vin in contact prin natura activitatii lor ;

4.3.             Examen medical de adaptare in munca

 

4.4.                Examenul medical la reluarea activitatii – se va efectua dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii si are ca scop :

a)    confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei / functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul de munca respectiv ;

b)   stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul ;

c)    reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca ;

            La  toate examenele medicale, medicul specialist  de medicina muncii poate solicita,

daca considera necesar pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de alta specialitate, conform Fiselor privind serviciile profilactice detaliate in functie de expunerea profesionala, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.       

            Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activitatii ori de cate ori il considera necesar, in functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din institutie ;

Examenele medicale de medicina muncii la angajare se vor efectua la solicitarea Politiei Locale Ploiesti, care va completa « Fisa de identificare a factorilor de risc profesional ».

Examenele medicale de medicina muncii si evaluarile psihologice se vor efectua tuturor angajatilor Politiei Locale Ploiesti, pana cel tarziu 01.12.2018.

Pentru lucratorii la care se efectueaza examinare psihologica, se va  completa, semna si parafa fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca la rubrica ‘testare psihologica periodica’.

Medicul specialist de medicina muncii, in baza « Fisei de identificare a factorilor de risc profesional », a dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, va completa in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator, « Fisa de aptitudine » cu concluzia examenului medical : apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigatii si /sau concluzii diagnostice, se va inmana angajatului in cauza la solicitarea acestuia.

 

 

4.5.        Supraveghere speciala :

 

- persoanele cu varsta de peste 60 de ani ;

- femeile gravide ;

- persoanele in evidenta cu boli cronice ;

 

 

5.    Documente de calificare :

 

Ofertantii trebuie sa prezinte :

Ø  Descrierea unitatii medicale, cu punct de lucru in municipiul Ploiesti

Ø  Certificat SR EN ISO 9001 : 2015 cu organism acreditat

Ø  Certificat de atestare  pentru servicii medicale de medicina muncii

Ø  Experienta similara in prestare de servicii medicale de medicina muncii

Ø  Laborator de analize propriu acreditat RENAR – SR EN ISO 15189 :2013

Ø  Certificare SR OHSAS 18001 :2008 – Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale cu un organism acreditat

Ø  Operatorul economic va dispune de spatii adecvate si echipamente medicale specifice, necesare prestarii in conditii de igiena si siguranta a serviciilor medicale solicitate si de disponibilitate pentru numarul total de angajati ai Politiei Locale Ploiesti.

Ø  Serviciul de medicina muncii va fi coordonat de un medic specialist de medicina muncii, ce se va afla zilnic la punctul de lucru al operatorului economic, pentru situatiile  de prim-ajutor si tratament de urgenta. Acesta va fi desemnat de operatorul economic ca responsabil pentru indeplinirea contractului.

Ø  Aviz de libera practica al medicului de medicina muncii eliberat de Colegiul Medicilor ; 

Ø  Dovada existentei unei Comisii acreditata la Directia de Sanatate Publica Prahova, pentru eliberarea permisului de port-arma / preschimbare permis port-arma ;

Ø  Psiholog atestat de Comisia de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala ;

Ø  Efectuarea examenelor medicale se va realiza conform unui grafic prestabilit ;

 

            Alte cerinte :

·         Se va asigura personal de specialitate pentru efectuarea tuturor examenelor medicale ce trebuie realizate, actul medical fiind unul de calitate ;

·         Fisele medicale si avizele psihologice se redacteaza in 2 exemplare ;

·         La predarea catre beneficiar a rezultatelor se va anexa bilantul statistic si studiul morbiditatii specifice si nespecifice pentru toti angajatii institutiei redactat de medicul de medicina muncii ;

·         Reevaluarea gratuita (ex. psihologic / ex. medical) ori de cate ori se impune ;

·         Certificat ISO pentru SSM ;

·         Asigurarea asistentei medicale cu ambulanta pentru :

- personalul care participa la sedintele de tragere organizate periodic de catre Politia Locala Ploiesti ;

- personalul care participa la probele fizice ;

- candidatii care participa la proba de aptitudini fizice cu ocazia concursurilor de recrutare la nivelul Politiei Locale Ploiesti ;

·         Medici specialisti pentru recomandarile medicului de medicina muncii ;

·         Evaluari psihologice pentru siguranta si aparare nationala – evalueaza periodic salariatii care au dreptul de port arma letala/neletala ;

·         Prestatorul se obliga sa asigure caietele psihologice pentru fiecare salariat ;

·         Sa efectueze evaluari psihologice multiple pentru fiecare salariat la care Fisa de expunere la riscuri evidentiaza riscuri suprapuse, si sa fie consemnate in avizul psihologic rezultatul comun al tuturor testarilor la care salariatul a participat, toate acestea nedepasind suma convenita in contract ;

·         Psihologia muncii si organizationala care examineaza psihologic, la indicatia medicului de medicina muncii, pentru autorizarea/exercitarea meseriilor/profesiilor ce implica :

·         - lucru la inaltime ;

- lucru in tura de noapte ;

- lucru cu stres neuropsihic ;

- persoane cu functii de conducere si decizie, din 2 in 2 ani daca au statut de functionar public ;

- agent de paza fara arma;

- persoanele care in timpul programului de lucru  conduc masina institutiei ;

·         Prestatorul va efectua instruirea personalului pentru acordarea  primului ajutor ;

·         Prestatorul sa asigure reprezentarea beneficiarului in problemele de medicina muncii in fata autoritatilor competente ;

·         Sa programeze cu prioritate noii angajati la examenul medical la angajare, precum si consultatiile la cerere pentru situatii urgente sau speciale ;

·         Prestatorul sa asigure in zilele alocate efectuarii investigatiilor medicale, doar programarea angajatilor Achizitorului in vederea desfasurarii cu celeritate a controlului medical ;

·         Examenele medicale la angajare si reluarea activitatii se vor efectua la solicitare, iar timpul maxim pentru programare nu va depasi 3 zile lucratoare ;

·         Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la angajatii Achizitorului ;

·        Prestatorul se obliga sa prezinte raportari periodice, in scris, la solicitarea conducerii institutiei sau responsabilului cu atributii S.S.M., cu privire la starea de sanatate a angajatilor, impreuna cu recomandari pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca a angajatilor, raportari periodice catre Directia de Sanatate Publica. Raportul anual privind starea de sanatate a angajatilor va fi prezentat de medicul de medicina muncii responsabilului cu atributii S.S.M. al Politiei Locale Ploiesti.

·         Prestatorul se obliga sa participe cu medicul de medicina muncii la sedintele responsabilului cu atributii S.S.M. ale Politiei Locale Ploiesti;

·         In 30 zile lucratoare de la incheierea controlului medical periodic va fi depus Raportul sintetic privind  rezultatele investigatiilor de specialitate cuprinzand, cel putin :

- numarul persoanelor examinate

- locul de munca

- profesia persoanei examinate

- concluziile investigatiilor structurate pe ansamblul Politiei Locale Ploiesti.

 

 

6.    Modul de prezentare a ofertei :

 

Se va prezenta pret servicii medicale/ angajat  si valoarea totala a serviciilor pentru toti angajatii pana la 31.12.2018, in care sunt incluse reevaluarile medicale si psihologice indiferent de numarul de examinari, cu rezervarea dreptului de a modifica numarul angajatilor pe parcursul derularii contractului,  aceasta din urma fiind valoarea de referinta ce va fi luata in considerare in atribuirea contractului.

 

 

 

 

7.    Criteriul de atribuire :

 

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc  cerintele solicitate prin caietul de sarcini.

Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

 

8.    Modalitatea de plata :

 

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului..

Factura va fi insotita de anexa cu numele si prenumele/ locul de munca/ profesia persoanei examinate ( indiferent de numarul investigatiilor medicale / examinarilor sau evaluarilor psihologice, pentru respectivul salariat se va factura o singura data, cu specificarea examinarilor medicale, fara a depasi suma trecuta in oferta financiara).

Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.

Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

 

 

9.    Observatii :

 

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.

Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

 

 

10. Alte conditii :

 

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUME

 PRENUME

FUNCȚIA

 PUBLICĂ

SEMNĂTURA

DATA/

NR. EXEMPLARE

Elaborat

Popescu Angela Anca

Compartiment Achizitii Publice, Contracte

 

31.07.2018/1

Verificat

Enita Alexandru

Sef Birou Administrativ, Logistica, S.S.M.

 

 

 

 

 

 

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI

Compartiment Achiziții Publice

 

 

APROBAT,

Director General Adjunct,

Vaida Adrian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATIE  DE  ATRIBUIRE

ACHIZITIE DIRECTA

CONTRACT DE SERVICII

 

SERVICII DE MEDICINA MUNCII ȘI SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ PENTRU SALARIATII POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE

 

 

FISA DE DATE

 

 

Tip legislatie: anexa 2 la legea 98/2016 si dispozitiile cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101.alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

 

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI

Adresapostala:  Bulevardul Independenței,nr. 21, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  ______, Romania, Punct(e) de contact:  Compartimentul Achizitii Publice,Contracte, Tel.__________In atentia consilier- Popescu Angela Anca, Email: ___________, Fax:  _____________, Adresa internet (URL):  www.polocploiesti.ro,Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

 

 

 

 

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de­­­­­­­­­­­­­_____________(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Poliția Locală Ploiești, pentru o mai buna identificare a acestora.

 

 

 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare

 

 

 
       

 

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

 

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

     

„Servicii de medicina muncii și servicii de evaluare psihologică pentru salariatii Poliției Locale Ploiești

 

 

 

 

 

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

 

Locul principal de executare: Municipiul Ploiesti

Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Incheierea unui contract de servicii de medicina muncii și servicii de evaluare psihologica.

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru – nu este cazul

II.1.5)  

 

 

 

 

 

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul are ca obiect prestare servicii de medicina muncii și servicii de evaluare psihologică efectuate pentru toti salariatii Poliției Locale Ploiești

-          examen clinic la angajare – in functie de factorii de risc declarati in fisa de identificare a factorilor de risc;

-          examen  medical periodic – in functie de factorii de risc declarati in fisa de identificare a factorilor de risc a fiecarui salariat, care se vor efectua pentru fiecare salariat anual sau de cate ori se impune in functie de starea de sanatate;

-          examen clinic de adaptare;

-          examenul clinic la reluarea activitatii;

-          supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca;

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

85147000-1 Servicii de medicina muncii

85121270-6 Servicii de evaluare psihologică

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

   

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

Contractul are ca obiect prestare servicii de medicina muncii si servicii de evaluare psihologică pentru aproximativ 240 salariati ai “Poliției Locale Ploiesti”:

Valoarea estimata a contractului este de 45.333, 00 lei (pentru serviciile de medicina muncii nu se plateste TVA), din care:

-        34.000,00 lei(fara TVA) pana la 31.12.2018

-        11.333,00 lei(fara TVA) (in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional  pana la data de 30.04.2019).

 

II.2.2)  

 

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

Contractul produce efecte de la data inregistrarii la beneficiar, dupa semnarea  de catre ambele parti, pana la data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a valabilitatii, prin act aditional pana la data de 30.04.2019.

 

II.4)  

Ajustarea pretului contractului

 

Da

 

Pretul contractului se ajusteaza în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

     

III.1.1.a)    Garantie de participare: nu se solicita

III.1.1.b)  

Garantie de buna executie

- Cuantum: 5%din valoarea contractului, fara TVA, intr-una dintre formele prevazute de art. 40 alin (1)-(3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de prestare servicii;

Modul de constituire:

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, sau

-prin depunerea la casierie în numerar a sumei reprezentand garantia de buna executie, sau

- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale,caz in care, prestatorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul, fara TVA, al contractului.

- Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conformitate cu  art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016.

 

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul local al Municipiului Ploiesti,

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta Formularul 1).

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.1.5)  

Legislatia aplicabila

 

a) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

 

b) HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

c) HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

d) OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

 

f) Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

- www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinante.ro; www.anap.ro.

 

III.2)  

 

Conditii de participare.

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

III.2.1.a)  

Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

 

-          Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea  nr.98/2016 privind achizitiile publice – completarea si prezentarea Formularului 2;

-          Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice – completarea si prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Declaratia pe proprie raspundere conform art. 59 din Legea nr.98/2016 se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (ordinul ANRMAP nr. 170/2012).

- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

 

Note:

1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente;

2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederile legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

 

III.2.1.b)

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Persoane juridice/fizice romane:

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achizitiei – prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/certificat liberat on-line cu semnatura electronica extinsa atasata); informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

 

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunerea ofertelor. Documentelevor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza. 

 

 

III.2.2)  

 

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

 

Se solicita:

- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani- completarea si prezentarea Formularului 5.

 

 

 

 

III.2.3.a)

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

-          Lista cu principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani

 

-          Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului – completarea si prezentarea Formularului 6.

   
   

IV.1.1.b)  

 

Tipul procedurii de achizitie publica

 

Achizitie servicii anexa 2 la legea 98/2016

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aplicabil ofertelor care dovedesc indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

       

IV.3.  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4)  

 

 

Prezentarea ofertei

NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia îi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1)  lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.

IV.4.1)  

Modul de prezentare a propunerii tehnice

 

Se va prezenta:

-  Propunerea tehnica care va fi întocmita astfel încât sa respecte cerintele caietului de sarcini, asigurand posibilitatea verificarii corespondentei între aceasta si prevederile caietului de sarcini.

-   Graficul  de prestare a serviciilor.

Declaratia pe propria  raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, conform art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (completarea si prezentarea Formularului7). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national in domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă se pot obtine de la:

- Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie;

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice sau de pe site-ul http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;

- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html.

Indicarea motivata a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerate confidential va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public. 

 

Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

IV.4.2)  

Modul de prezentare a propunerii financiare

 

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta (Formularul 8), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde pret servicii medicale/ angajat  si valoarea totala a serviciilor pentru toti angajatii, conform cerintelor Caietului de sarcini.

-  Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 9);

- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii.

- Detalierea modului economic de formare a pretului ofertat, identificand principalele elemente de cost care intra in component sa.

Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerate confidential va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public.                   

IV.4.3)  

Modul de prezentare a ofertei

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP – noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

 

Oferta finaciara insotita de detalii tehnice va fi postata in catalogul electronic SEAP noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de _____________ (inclusiv in data de ______________). Dupa aceasta data se vor analiza ofertele postate in SEAP.

Ofertele vor fi identificate in SEAP – noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Se solicita mentionarea la denumirea serviciului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea   sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: office@polocploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Poliției Locale Ploiești, B-dul Independențeinr. 21, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia serviciilor va fi derulata in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

 

SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

V.1)  

Modalitatea de publicitate:

 

Anuntul pentru achizitionarea de servicii va fi  public atat pe site-ul Poliției Locale Ploiești cat si in Sistemul   Electronic    al     Achizitiilor Publice SEAP, - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de procedure de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi.

Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Poliției Locale Ploiești, la adresawww.polocploiesti.ro -asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

 

V.2)  

 

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac.

 

Poliția Locală Ploiești–Compartimentul Achiziții Publice, Contracte

Adresa postala:  B-dul Independenței, nr. 21, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  _______, Romania, e-mail:office@polocploiesti.ro.

           

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE CONTRACTE

Popescu Angela Anca

                                                                                                                                        FORMULAR  1

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

     1. Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

 

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.              

2.2 Alte activitaţi ce se vorrealizaîn comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

 

3. Obligatiileasocierii

3.1 Asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi săprimească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. 3.3 Toţi asociaţii din Asociere sunt obligaţi să rămână în Asociere pe întreaga durată a procedurii si a contractului.

 

4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

 

 

 

5. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

5.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

5.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnareac ontractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

 

6. Încetareaacordului de asociere

6.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a)     Expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b)     Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzutela art. 2 din acord;

c)     Alte cauze prevăzute de lege.

 

7.Comunicări

7.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face înscris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzutela art..........

7.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

 

8Litigii

8.1 Litigiile intervenite întrepărţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

 

9. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiatîntr-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

 

______________________

(denumire autoritate contractanta)

 

ASOCIAT 1,

___________________

 

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!:Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa înfuncţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR  2

Operator economic

................................

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

           

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea                  nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

    (1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:

a)      constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

b)      infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

c)      infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

d)     acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

e)      spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

f)       traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

g)      fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:

    a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

b)  nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c)   nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;

d)  nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e)   nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f)   nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;

g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;

i)  nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante,                    să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

         (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

 

            FORMULAR 3

DECLARAŢIE

PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU

OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/

SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI

CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

 

 

Subsemnatul, …..........................................................................., reprezentant împuternicit al ….................................................................................................. (denumirea  / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile  prevăzute la <LLNK 12006    34180 302 180 58>art.59 si 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

                - nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

                - nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.

           Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.     Data completării …..........                                                   Operator economic,

                                                                                                ….............................

                                                                                               (semnătura autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa:

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:


- d-nul Vaida Adrian- Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;

- d-na Paula Maria PitariuDirector General Adjunct Politia Locala Ploiesti;

- d-na Isabela Gabriela Mocanu –Sef ServiciuResurse Umane, Juridic, Proceduri;

- d-l Costin Buciumeanu– Sef Birou Financiar-Contabilitate ;

- d-l Alexandru Enita– Sef BirouAdministrativ, Logistica, SSM;

- d-na Popescu Angela Anca – consilier compartiment Contracte, Achizitii Publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR  4

CERTIFICAT

de participare la procedura cu ofertã independentã


    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de ............................, în calitate de autoritate contractantã, cu nr. ..................... din data de ........................, certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele de vedere.

    II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele:

    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

    2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã;

    3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã;

    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

    5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

    6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri;

    7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

    8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor.

    III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în prezentul certificat sunt adevãrateşi întrutotul conforme cu realitatea.


            Ofertant,                                                                                             Data
         .....................

    Reprezentant/Reprezentanţi legali

           (semnãturi)
..............................................................

                                                                                                                        FORMULAR 5

Operator economic
________________
 (denumirea/numele)

 

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

 

  1. Denumirea /numele:
  2. Codul fiscal:
  3. Adresa sediului central:
  4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
  5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare

_________________________________________________________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

  1. Obiectul de activitate, pedomenii:

_________________________________________________________________________

(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)

  1. Birourilefilialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:

_________________________________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

  1. Principala piaţa a afacerilor:
  2. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

 

  1. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.

crt.

Anul

Cifra de afacerimedieanuala

(lei)

Cifra de afacerimedie anuala                          (echivalentvaluta)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Media anulă

 

 

 
Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.
 
Operator economic
________________
 

 

 

FORMULAR 6

..................................             

 

OPERATOR ECONOMIC   

Denumire                                                       

 

 

 

LISTA CU PERSONALUL ANGAJAT DE OFERTANT/

DE CARE OFERTANTUL POATE DISPUNE IN DERULAREA CONTRACTULUI

SERVICII PENTRU MEDICINA MUNCII ȘI SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

 

 

            Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru achizitia de servicii ” _______________________________________________________” voi folosi următorul personal:

 

 

Nr. crt.

Specialitate

Numele şi prenumele

Angajat

Permanent  temporar

0

1

2

3

4

 

1.

 

2.

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

________________

 

 

 

 

                                                           

            Data                                        completării:     Operator economic,

                                                                                      ………… ……………………….

                                                                                        (semnătura autorizată )

 

 

 

 

 

 

 

 OPERATOR  ECONOMIC                                                                                FORMULAR 7

       ......................…………………..

 

 

DECLARAŢIE

privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă, rezultate din reglementarile specifice la nivel national

 

 

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ………………………..(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publicecãvomrespectasiimplementaprestareaserviciilorcuprinseînofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca, precum si al almediului si protectiei mediului.

De asemenea, declar pe propria raspunderecă la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA]

 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura  şi ştampila), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular de ofertă – servicii FORMULAR 8

                                                                       

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ………………………………., subsemnaţii ……………………….., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm Servicii pentru medicina muncii și Servicii de evaluare psihologică...............................,  (denumirea serviciului)pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

 |_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

                                                       ...............................................................................,

                                                           (nume, prenume şi semnătură),

                                                      L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

                                                                       

           

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ SERVICII                                  FORMULARUL 9

 

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

 pentru servicii

Anexă la ofertă

 

Nr.

crt

Activitatea

(gama/faza)

Cantitatea

Preţul

unitar

 

 

Preţul

 total

Taxa pe valoarea adăugată

 

 

 

Lei

Lei

 

(col 2x col 3)

Lei

0

1

2

3

5

7

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

               

 

TOTAL    Lei:

 

       Euro:

........ % asociaţi        lei:

........ % subcontractanţi     lei:

........ % asociati        euro:

........ % subcontractanti     euro:

 

.............................................

(semnătura autorizată)

L.S.

 

Model scrisoare de înaintare Formularul 10

 

                                                                       

 

OPERATORUL ECONOMIC

___________________

(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

 

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ulPolitiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de Servicii pentru medicina muncii și Servicii de evaluare psihologica, noi ________________________________________ (denumirea/numeleoperatoruluieconomic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul si gilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:

a) oferta;

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfacec erinţele.

 

Data                            completării ___________       Cu stimă,

                                                           

Operator economic,

                                                                                                ...................................                                                                                                             (semnătura autorizată)

 

  

CONTRACT  PRESTARI SERVICII

 

nr.______________data____________

 

 

SERVICII DE MEDICINA MUNCII SI SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICA PENTRU SALARIATII „POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI”

 

1. In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, intre:

 

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI cu sediul in localitatea Ploiești, Bd. Independentei nr. 21, judet Prahova, avand CUI 28035122,  cont IBAN RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin domnul Vaida Adrian in calitate de Director General Adjunct, numit in continuare ACHIZITOR,

 

şi

 

................................................................, cu sediul în ..................................., nr. telefon: ...................., fax ..............................e-mail: ....................................., CUI ........................ , nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului ........................., cont Trezoreria ........................, nr. ......................................., reprezentata prin ..................................................., în calitate de prestator, pe de alta parte.

 

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

 

Clauze obligatorii

 

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să asigure, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, servicii de medicina muncii si servicii de evaluare psiholgică pentru salariatii „Poliției Locale Ploiesti”.

4.2. -  Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii mentionat la articolul 4.3. din contract.                                              

4.3. -  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv Pretul total este determinabil pe parcursul executarii contractului, in functie de serviciile executate de catre prestator, raportat la necesitatile achizitorului, precum si la resursele financiare alocate de Poliția Locală  Ploiesti cu aceasta destinatie si este de maxim __________, din care:

-          _____________lei,  pana la 31.12.2018

-          _____________lei,  in perioada 01.01.2019 – 30.04.2019,

Pentru serviciile de medicina muncii si serviciile de evaluare psihologică nu se plateste TVA.

4.4. Preţul mediu unitar practicat de catre prestator pentru îndeplinirea contractului este de ______ lei/ salariat/servicii medicale.

 

5. Durata contractului.

5.1 - Contractul intra in vigoare la data inregistrarii lui la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de către ambele parti contractante si isi inceteaza efectele la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii lui pana la 30.04.2019, cu respectarea dispozitiilor prevazute la art.4.3 din  prezentul contract.

 

6. Documentele contractului.

6.1 - Documentele contractului sunt:

-  caietul de sarcini

-  fisa detaliu cumparare directa atribuita din SEAP

-  oferta tehnica;

-  oferta financiara

-  alte documente, dupa caz.

 

 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de evaluare psihologică, efectuate pentru anumiți salariaţi instituţiei conform H.G nr. 355/ 2007, respectand prevederile caietului de sarcini., dupa cum urmeaza:                                   

7.1.1 Sa efectueze prin medicul responsabil de contract, planificarea numerica (cea nominala fiind apanajul Beneficiarului) a tuturor angajatilor la controlul medical periodic respectand parametrii de timp prevazuti de legislatia de Medicina Muncii ( un an sau sase luni, in functie de profilul de activitate al Beneficiarului).

7.1.2. Sa programeze cu prioritate noii angajati la examenul medical la angajare, precum si consultatiile la cerere pentru situatii urgente sau speciale.

7.1.3. Să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la angajaţii Beneficiarului.

7.1.4. Psihologia muncii si organizationala care examineaza psihologic, la indicatia medicului de medicina muncii, pentru autorizarea/exercitarea meseriilor/profesiilor ce implica :

              -lucru la inaltime,

              -lucru in tura de noapte,

                -lucru cu stres neuropsihic,

                 -persoane cu functii de conducere si  decizie,din 2 in 2 ani daca au statut de functionar public

                                    -agent de paza fara arma

         - psihologia muncii si organizationala - persoanele care in timpul programului de lucru, conduc masina institutiei.

7.1.5 Evaluari psihologice pentru siguranta si aparare nationala- evalueaza periodic salariatii care au drept de portarma letala/neletala.

7.1.6. Prestatorul se obliga sa asigure caietele psihologice pentru fiecare pacient.

7.1.7.Prestatorul se obliga sa interprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului prevazut in obiectul contractului .

7.1.8. Sa efectueze evaluari psihologice multiple  pentru fiecare salariat la  care fisa de expunere la riscuri evidentiaza riscuri suprapuse, si sa fie consemnate in avizul psihologic rezultatul comun al tuturor testarilor la care salariatul a participat toate acestea nedepasind suma convenita in contract.

 

            7.2 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de medicina muncii, efectuate pentru toti salariatii insitutiei conform H.G. nr. 355/2007, respectand prevederile caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:

            - examen clinic la angajare – in functie de factorii de risc delarati in fisa de identificare a factorilor de risc a fiecarui salariat;

            - examen medical periodic- in functie de factorii de risc declarati in fisa de identificare a factorilor de risc a fiecarui salariat, care se vor efectua pentru fiecare salariat anual sau de cate ori se impune in functie de starea de sanatate;

            - examen medical de adaptare in munca;

            - examen clinic la reluarea activitatii;

            - supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca;

            7.2.1. Prestatorul se obliga sa gestioneze dosarele medicale cu eliberarea Fisei de aptitudine de catre medicul de medicina muncii si stabilirea aptitudinii in munca in relatia cu starea de sanatate, vizarea fiselor de securitate si sanatate a muncii si dispensarizarea afectiunilor cronice;

            7.2.2. Prestatorul se obliga sa verifice corectitudinea eliberarii certificatelor de concediu medical – lunar

                        - corectitudinea intocmirii lor;

                        - concordanta intre codul de boala si patologia existenta la salariat;

            7.2.3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca raportul conform O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, la solicitarea angajatorului, in termen legal, pentru salariatele care anunta in scris angajatorul asupra starii fiziologice de graviditate;

            7.2.4. Prestatorul se obliga sa consilieze si indrume pentru sanatatea la locul de munca si in activitatea de reabilitare, reconversie, reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala sau legata de profesie;

            7.2.5. Prestatorul se obliga ca echipa medicala sa fie prezenta la sediul Politiei Locale Ploiesti cu o frecventa si durata stabilita de comun acord astfel incat sa se evite cazurile in care termenul pentru efectuarea  examenului medical sa fie depasit. Pentru salariatii care doresc , controlul medical va fi efectuat la sediul unitatii medicale;

7.2.6.Prestatorul se obliga sa efectueze unele examene medicale de specialitate, suplimenta, la indicatia medicului de emdicina muncii si impuse de factorii de risc; aceste investigatii se efectueaza in cadrul controlului medical periodic, in urgente si ori de cate ori starea de sanatate o impune, fara a necesita plata suplimentara;

            7.2.7. Prestatorul se obliga sa prezinte raportari periodice, in scris, la solicitarea conducerii institutiei sau responsabilului cu atributii S.S.M., cu privire la starea de sanatate a angajatilor, impreuna cu recomandari pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca a angajatilor, raportari periodice catre Directia de Sanatate Publica. Raportul anual privind starea de sanatate a angajatilor va fi prezentat de medicul de medicina muncii responsabilului cu atributii S.S.M. al Politiei Locale Ploiesti.

            7.2.8.Prestatorul se obliga sa participe cu medicul de medicina muncii la sedintele responsabilului cu atributii S.S.M. ale Politiei Locale Ploiesti;

            7.2.9.Prestaorul se obliga sa efectueze examene medicale necesare grupelor de salariati efectuate o data pe an:

·        examene medicale si testare psihologica specifice pentru lucratorii care presteaza munca de noapte :

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual ;

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

·     examene medicale specifice si testare psihologica pentru lucratorii care utilizeaza echipamente cu ecran de vizualizare, functii cu stres neuropsihic sau suprasoilicitare vizuala, cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

- examen psihologic (pentru toti salariatii)

·        examene medicale si testare psihologica necesare obtinerii avizelor (medical si psihologic) pentru personalul cu responsabilitati in domeniul circulatiei rutiere, politisti locali, personalul cu atributii pe ordine publica, personalul care  detine si foloseste armament si munitie :

- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale  si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie– anual  ;

- hemoleucograma complet - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru – anual ;

- examen psihologic – anual ;

·     examene medicale specifice personalului cu functie de decizie  (director general, director general adjunct, sef serviciu, sef birou): examen clinic general, examen psihologic, examen psihiatric ;

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual ;

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

·        lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( arhivar)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

- examen psihologic– anual ;     

·        lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( ingrijitor)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual ;

·        lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz (mecanic, instalator, electrician)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- audiograma – anual ;

- probe vestibulare si de echilibru – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

·        sofer categ B cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :

- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru – anual ;

- examen psihologic  - anual ;

·        paznic ;

- examen clinic general – probe vestibulare, probe de echilibru (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie– anual  ;

- hemoleucograma complet - anual

- examen psihologic  - la indicatia medicului de medicina muncii;

- examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii ;

·        Lucru in mediu de praf ( muncitori necalificati) ;

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- ECG – anual ;

- glicemie – anual ;

- spirometrie– anual 

- hemoleucograma complet – anual

 

7.3. – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate ;

7.4 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele asumate in oferta si  prin prezentul contract.

7.5 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenul de prestare prezentat în cadrul ofertei.

7.6 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ofertate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

7.7 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in  conformitate cu dispozitiile legale prevazute de Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si H.G. nr. 355/15.05.2007  privind Supravegherea sanatatii lucratorilor.

7.8 - Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, se va face la sediul achizitorului.

7.9 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i)   reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 12, serviciile prestate în termenul convenit.

8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 zile de la data inregistrarii facturii la achizitor, fiecare factura fiind insotita de procesul verbal, intocmit lunar, in urma serviciilor prestate.

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea corespunzatoare partii de contract neexecutata, pe fiecare zi de intarziere.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit la art. 8.2 alin.(2), atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de intarziere.

9.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

9.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din parti, inclusiv intarzierea  executarii pe o perioada mai mare de 30 de zile, dă dreptul celeilalte parti de a considera contractul de plin drept reziliat, fara judecata, fara punerea in intarziere si fara indeplinirea altor formalitati prealabile precum şi de a pretinde plata de daune-interese in cuantum de 20% din valoarea contractului, fara T.V.A. (pact comisoriu expres de ultim grad).

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 – (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea, fara TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului.

(2) -  Garantia de buna executie se constituie de catre prestator in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) - Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in cazul rezilierii contractului din motive imputabile prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in realizarea obiectului contractului, din vina prestatorului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, prestatorul este obligat sa-l despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

            (4) Modul de constituire a garantiei de buna executie:

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, sau

- prin depunerea la casierie în numerar a sumei reprezentand garantia de buna executie, sau

- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, caz in care, prestatorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul, fara TVA, al contractului (ofertantii vor specifica modalitatea de retinere in declaratia cu privire la formularul de contract).

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

(6) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente achizitorul are dreptul de a aplica sanctiunea instituita de art.9.4.

10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie prestatorului in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre acesta a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

 

Clauze specifice

 

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul   are   obligaţia    de    a   executa   serviciile   prevăzute   în   contract  cu

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu termenul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.3 – Prestatorul se obliga sa emita factura cel tarziu pana in cea de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-a prestat serviciul (conform art. 319 alin. 16 Cod Fiscal).

 

 

12. Recepţie şi verificări

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

12.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract prin Biroul Administrativ, Logistică, S.S.M. – reprezentant domnul Alexandru Eniță.

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la intrarea in vigoare a  contractului care este data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre parti.

 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioada stabilită, trebuie finalizate in termenul stabilit in contract.

(2) În cazul în care:

i)       orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii)    alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

13.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

 

14. Ajustarea preţului contractului

14.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

14.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza, cu urmatoarele exceptii:

Ajustarea pretului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, conform art.28, alin(5), din H.G. nr. 395/2016.

 

15. Subcontractanţi

15.1 - Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

15.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

15.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

15.4 – Pe parcursul derularii contractului, prestatorul are dreptul de a inlocui subcontractantii, cu acordul autoritatii contractante, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora;

c) renuntarea/retragera subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

15.5 Noii subcontractanti au obligatia de  prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

15.6 Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor incheiate intre prestator si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin urmatoarele:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

15.7 Contractele prezentate conform punctului 15.6 vor fi in concordanta cu oferta si vor fi anexa la prezentul contract.

15.8 Autoritatea contractanta va efectua plati direct catre subcontractant/ subcontractantii care isi exprima optiunea in acest sens, printr-o instiintare, doar atunci cand prestatia acetora este confirmata prin documente ageate de toate cele trei parti, respectiv autoritatea contractanta, prestator si subcontracatant, sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, prestatorul blocheaza confirmarea obligatiilor asumate de subcontractant.

15.9 Subcontractantul/subcontractantii isi exprima optiunea de a fi platit/platiti direct de catre autoritatea contractanta, la momentul incheierii contractului de achizitie publica, sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica.

15.10 Dispozitiile prevazute la art. 15.8 si art. 15.9, nu diminueaza raspunderea prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract de achizitie publica.

 

16. Cesiunea

16.1- Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti, sub sanctiunea rezilierii contractului in conditiile prevazute de art.9.

 

 

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

 

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

 

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

 

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, in limba romana.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

20.3. – (1) Achizitorul va pune la dispozitia ofertantului, in vederea comunicarii tuturor informatiilor de interes in derularea contractului, persoane de contact, dintre care una fiind membru al comitetului de nominalizare si remumerare/comisiei de evaluare (nume, prenume, telefon, email, fax).

(2) Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului datele de contact ale membrului/membrilor echipei de experti, care vor participa la indeplinirea contractului (nume, prenume, telefon, email, fax).

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

          Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

ACHIZITOR,                                                                                    PRESTATOR,

 

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI                                                

   CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Cont IBAN:RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14, CăsuţaPoştală nr. 39CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
,,Servicii de Medicina Muncii si Servicii de Evalaure Psihologica"

 

 


Solicitare de clarificari nr. 1:
In urma anuntului de pe site-ul institutiei dumneavoastra privind achizitia de servicii de medicina muncii, va rog sa ne precizati ce numar are caietul de sarcini, caci trebuie trecut in anexele pe care ni le solicitati in documentele de calificare . Va rugam, daca au mai aparut solicitari de clarificari la oferta publicata sa ne comunicati unde le putem vizualiza.

Raspuns:
In catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, este postat anuntul cu nr. ADV1029173 / 10.08.2018 unde este incarcat "Caiet de sarcini pentru contractul de prestari Servicii medicale de medicina muncii si ,Servicii de evaluare psihologica, scanat.
Nu au mai aparut solicitari de clarificari.